InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

OBLIGA?IA DE ELIBERARE A PA?APOARTELOR – MINORI NEINCLU?I IN CERTIFICATELE DE CETA?ENIE ALE PARIN?ILOR

(Sentinta civila nr. 620/C din data de 09.05.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza actiunea civila formulata de reclamantii XX, CNP XX si  XX, CNP XX, ambii prin mandatar XX, domiciliati in XX in contradictoriu cu parata XX, cu sediul in XX, pentru actiune in constatare, obligatia de a face.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns pentru reclamanti mandatarul, numitul XX, legitimat cu CI seria XX, lipsa fiind parata.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, de grefierul de sedinta, care invedereaza ca Institutia Primarului Orasului XX a depus la dosar adresa nr. XX din 26.04.2017 prin care se comunica relatiile solicitate de instanta, la care s-au anexat, in fotocopie, inscrisurile aflate la dosarele de transcriere intocmite pentru minorii XX si XX(filele 34-68).
Reprezentantul legal al reclamantilor depune la dosar note scrise, avand atasat un exemplar al actiunii care face obiectul dosarului nr.XX inregistrat pe rolul Judecatoriei XX, extras de pe portalul instantelor de judecata www.portal.just.ro si adresa nr.XX din 9.09.2016 emisa de Consiliul Local XX. Arata ca dosarul nr. XX a fost suspendat pana la solutionarea definitiva a prezentei cauze(filele 70-78).
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si da cuvantul cu privire la exceptia inadmisibilitatii cererii avand ca obiect constatarea legalitatii transcrierii certificatelor de nastere seria XX si seria XX si cu privire la fondul actiunii.
Reprezentantul legal al reclamantilor solicita respingerea exceptiei si admiterea actiunii asa cum a fost formulata, urmand a se avea in vedere la pronuntarea hotararii ca transcrierea celor doua certificate de nastere s-a efectuat in conformitate cu dispozitiile legale, ca Legea cetateniei romane nr.21/1991 nu prevedea obligativitatea transcrierii minorilor in certificatul de cetatenie emis tatalui, ca certificatele de nastere emise pentru minorii XX si XX sunt valabile, astfel ca, se impune obligarea paratei sa le elibereze acestora pasapoartele simple.
Presedintele completului de judecata declara dezbaterile inchise, dupa care


TRIBUNALUL,


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei XX sub nr. 7859/279/11.08.2016, reclamantii XX SI XX, prin mandatar XX au au chemat in judecata XX, pentru ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va da in cauza, sa se constate ca certificatele de nastere emise minorilor XX si XX de catre Primaria Orasului XX au fost corect transcrise si sa fie obligat SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR XX la eliberarea pasapoartelor pentru cei doi minori.
In motivare, reclamantii au aratat ca la data de 28.04.211 s a acordat cetatenie romana lui XX, ca ulterior obtinerii certificatului de cetatenie, s a solicitat acordarea cetateniei romane si minorilor XX si XX, ca Primaria Orasului XX a transcris certificatele de nastere ale celor doi minori.
Au mai aratat reclamantii ca la data de 07.08.2014 s a emis certificatul de cetatenie romana pentru mama minorilor, ca au solicitat eliberarea pasapoartelor pentru cei doi minori insa Serviciul de Pasapoarte a respins cererea.
In dovedire reclamantii au depus la dosar inscrisuri.
Paratul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR NEAMT a depus la dosar intampinare si a solicitat respingerea actiunii.
In motivare, paratul a aratat urmatoarele:
Urmare verificarilor efectuate in evidentele informatice si manuale aflate la dispozitia serviciului de pasapoarte nu s au identificat cereri inregistrate in anul 2016 pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice sau temporare pe numele XX sau XX.
Cu privire la cetatenia romana:
Potrivit Legii nr. 21/1991 a cetateniei romane, cetatenia romana se dobandeste prin nastere, adoptie si acordare la cerere.
Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetatenie.
In cazul dedus judecatii, domnul XX, tatal minorilor, a dobandit cetatenia romana la data de 28.04.2011 conform Certificatului nr. XX emis de Consulatul General al Romaniei la XX, in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. XX.
Doamna XX, mama minorilor, a redobandit cetatenia romana la data de 07.08.2014 conform Certificatului de cetatenie romana nr. XX emis de Consulatul General al Romaniei la XX, in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. XX.
Certificatele de nastere seria XX emis pe numele XX si seria XX emis pe numele XX au fost eliberate la data de 04.11.2013 ca urmare a transcrierii actelor de nastere, moment la care doar tatal sus numitilor dobandise cetatenia.
In acest context, la momentul transcrierii actelor de nastere in cazul copiilor XX si XX, erau aplicabile prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, in forma in vigoare la acel moment, conform carora, „in cazul in care numai unul dintre parinti dobandeste cetatenia romana, parintii vor hotara, de comun acord, cu privire la cetatenia copilului, in situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinand seama de interesele acestuia. in cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.”
Cu privire la aceste aspecte, in urma verificarilor efectuate in evidentele proprii nu au fost identificate date sau documente din care sa rezulte ca minorii XX si XX au dobandit cetatenia romana odata cu tatal lor, acestia nefiind inclusi in ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. XX prin care tatal a dobandit cetatenia romana si nici in certificatul de cetatenie nr. XX eliberat tatalui cu ocazia depunerii juramantului de credinta fata de Romania.
In ceea ce priveste afirmatiile din cuprinsul cererii de chemare in judecata referitoare la faptul ca mama minorilor, XX, cetatean moldovean la acea data, a consimtit ca minorii sa devina cetateni romani si a solicitat transcrierea certificatelor de nastere a acestora, prin declaratia autentificata la data de 31.07.2013, (deci ulterior datei dobandirii cetateniei romane de catre tatal minorilor), raportat la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, cerintele legale de dobandire a cetateniei romane si de catre minori (respectiv acordul comun al parintilor) trebuia sa fi fost deja indeplinite in fata Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, la momentul solutionarii favorabile a cererii parintelui dobanditor, si nicidecum ulterior. Doar o astfel de interpretare poate sa asigure eficienta juridica dispozitiilor art. 9 alin. (3) conform carora „copilul dobandeste cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele sau.”
Or, raportat la inscrisul invocat de reclamanti, considera ca o declaratie de acord data de mama, ulterior atat a datei la care cererea de acordare a cetateniei romane tatalui minorilor a fost aprobata (ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. XX), cat si datei la care tatal a dobandit efectiv cetatenia romana (28.04.2011), declaratie pe care a depus o apoi la o autoritate competenta pe linie de stare civila (Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila-XX), nu poate asigura nicidecum indeplinirea conditiilor legale reglementate de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991. O alta interpretare nu poate fi acceptata din punct de vedere legal, intrucat aceasta ar insemna practic ca declaratia parintelui ar avea efect retroactiv (ceea ce ar reprezenta o incalcare grava a principiului neretroactivitatii normei juridice), incalcandu se astfel flagrant prevederile legii speciale in materie de cetatenie (Legea nr. 21/1991) si creandu se, totodata, o noua modalitate de dobandire a cetateniei romane, prin eludarea legii.
Astfel cum stabileste Lege nr. 21/1991, analizarea intregii documentatii (aflate intr un dosar de acordare a cetateniei romane), in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de dobandire a cetateniei de catre o persoana (minor sau major), se realizeaza exclusiv de catre Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, urmand ca, in functie de rezultatul acestor verificari, Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sa se pronunte ulterior in sensul eliberarii (sau nu) a certificatului de cetatenie.
Asadar, raportat la situatia minorilor in cauza, verificarea si constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a cetateniei nu putea fi realizata de o structura de stare civila. Pe de alta parte, sustinerea reclamantilor potrivit careia minorii in cauza ar fi devenit cetateni romani la data emiterii certificatelor de nastere, este lipsita de orice fundament legal, intrucat legislatia speciala a domeniului, respectiv Legea cetateniei romane nr. 21/1991, enumera strict si limitativ documentele care fac dovada cetateniei romane, certificatul de nastere (chiar cu CNP atribuit) neregasindu se printre acestea. Astfel, in prezent, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, pentru persoanele care au implinit 14 ani, dovada cetateniei romane se face cu cartea de identitate sau, dupa caz, cu buletinul de identitate, cu pasaportul, cu titlul de calatorie fara mentiunea <identitate incerta>, cu certificatul de cetatenie romana sau cu documentele prevazute la art. 23 (dovezi de cetatenie eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei).
Cu privire la afirmatia ca serviciul a refuzat primirea documentelor pentru eliberarea pasapoartelor arata ca este neavenita.
In nici un moment nu s a pus problema de a nu elibera pasapoarte pe numele copiilor in conditiile actuale cu documentele prezentate ci doar s a adus la cunostinta parintilor ca documentele de nastere nu au fost intocmite corespunzator si se recomanda a se verifica acest lucru.
Potrivit normelor de lucru operatorul de ghiseu verifica existenta tuturor documentelor, autenticitatea acestora si procedeaza la inregistrarea cererii. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 9 din Normele de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate „Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare sunt acceptate numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au fost completate corespunzator, prin parcurgerea tuturor rubricilor;
b) datele inscrise corespund cu datele din documentele care insotesc cererea;
c) sunt insotite de toate documentele corespunzatoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice;
d) preluarea imaginii faciale a fost posibila, in cazul cererilor care privesc eliberarea pasaportului simplu electronic.”
Daca in urma depunerii cererii pentru eliberarea pasaportului simplu electronic ori a pasaportului simplu temporar se constata faptul ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege in acest sens, solicitantului i se respinge cererea, decizia de respingere, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunica solicitantului in scris, in termenul stabilit pentru solutionarea cererii.
Decizia de respingere este supusa controlului judecatoresc. In consecinta, considera ca, in acest moment, copiii sunt cetateni romani in baza Legii nr. 21/1991.
Prin sentinta civila nr. XX din 11.01.2017, Judecatoria XX a declinat competenta in favoarea Tribunalului XX.
Pe rolul acestei instante dosarul a fost inregistrat la data de 31.01.2017.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Prin Certificatul nr. XX, emis la 28.04.2011 de Consulatul General al Romaniei la XX, reclamantul XX a dobandit cetatenia romana. Certificatul a fost emis in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. XX.
Prin Certificatul nr. XX, emis la 07.08.2014 de Consulatul General al Romaniei la XX, reclamanta XX a redobandit cetatenia romana. Certificatul a fost emis in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. XX.
La data de 04.11.2013, Consiliul local al Orsului XX a intocmit certificatele de nastere seria XX emis pe numele XX si seria XX emis pe numele XX, copiii minori ai reclamantilor, urmare transcrierii actelor de nastere.
Asa cum rezuta din corespondenta purtata de parti (filele 91–95 dosar), reclamantii s au adresat paratului pentru eliberarea pasapoartelor pentru cei doi minori insa paratul a refuzat eliberarea motivat de faptul ca inscrisurile depuse nu fac dovada momentului la care s a dobandit cetatenia romana de catre cei doi minori, ca documentele de nastere nu au fost intocmite corespunzator.
Instanta constata ca sunt indeplinite conditiile legale pentru eliberarea pasapoartelor pentru minorii XX si XX. Astfel, potrivit art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 248/2005, „Minorilor cetateni romani care nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate li se elibereaza pasapoarte simple electronice in urmatoarele conditii:
a) in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani, numai la cererea ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 sau, dupa caz, a reprezentantului legal”.
Rezulta ca eliberarea pasapoartelor minorilor, in conditiile art. 17 din actul normativ anterior mentionat, se face de catre serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple numai minorilor cetatenilor romani.
Insa, in conditiile in care ambii parinti ai minorii XX si XX sunt in prezent cetatenti romani si minorii sunt cetateni romani. Astfel, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, „Copilul nascut din parinti cetateni straini sau fara cetatenie si care nu a implinit varsta de 18 ani dobandeste cetatenia romana o data cu parintii sai.
(2) In cazul in care numai unul dintre parinti dobandeste cetatenia romana, parintii vor hotari, de comun acord, cu privire la cetatenia copilului. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
(3) Copilul dobandeste cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele sau.
(4) In cazul in care minorul a dobandit cetatenia romana in conditiile alin. (1) sau (2) si nu a fost inclus in certificatul de cetatenie al parintelui sau nu i s a eliberat certificat de cetatenie potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (7) sau (11), parintii sau, dupa caz, parintele, cetateni romani, pot solicita transcrierea ori inscrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Este adevarat, asa cum a sustinut paratul, ca cei doi minori nu au fost inclusi in niciunul dintre certificatele de cetatenie eliberate parintilor. Insa, instanta constata ca in cauza produc efecte juridice certificatele de nastere eliberate minorilor de catre Consiliul Local al Orasului XX, certificate eliberate urmare transcrierii certificatelor de nastere eliberate de autoritatile Republicii Moldova.
Certificatele de nastere seria XX (emis pe numele XX) si seria XX (emis pe numele XX) stabilesc si confirma un fapt juridic. Or, in raport de prevederile art. 35 din Codul de procedura civila, este inadmisibil capatul de cerere prin care reclamantii solicita sa se constate ca cele doua certificatele au fost corect transcrise de catre Primaria Orasului XX. Astfel, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive de anulare, modificare sau rectificare, certificatele de nastere emise celor doi minori de catre autoritatea publica au calitatea de inscrisuri autentice, autenticitate de natura sa faca dovada deplina a situatiei de fapt pe care o consemneaza.
In consecinta, instanta va respinge, ca inadmisibil, capatul de cerere avand ca obiect constatarea ca certificatele de nastere eliberate minorilor reclamantilor au fost corect transcrise.
Chiar daca cele doua certificate de nastere au fost transcrise anterior redobandirii cetateniei romane de catre mama minorilor, serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor nu poate cenzura modalitatea in care s au emis certificatele de nastere de catre autoritatea publica locala. In consecinta, eventuala lipsa a acordului expres al reclamantei XX la transcrierea certificatelor de nastere ale minorilor nu poate fi opusa de parat la eliberarea pasapoartelor.
Mai mult, de la data redobandirii cetateniei romane de catre reclamanta, minorii au calitatea de cetateni romani chiar daca nu au fost inclusi in certificatele de cetatenie eliberate parintilor astfel incat nu li se poate refuza eliberarea pasapoartelor.
Pentru considerentele retinute si in temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanta va admite cererea reclamantilor si va obliga XX sa elibereze pasapoarte minorilor XX si XX.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:


Respinge, ca inadmisibil, capatul de cerere privind constatarea legalitatii certificatelor de nastere  seria XX si seria XX.
Admite capatul de cerere formulat de reclamantii XX, CNP XX si  XX, CNP XX, ambii prin mandatar XX, domiciliati in XX in contradictoriu cu parata XX, cu sediul in XX, avand ca obiect eliberare pasapoarte.
Obliga SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE sa elibereze pasapoarte minorilor XX(nascuta la data de 23.05.2004 CNP XX) si XX(nascut la data de 6.01.2006 CNP).
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul XX.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014