InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ.

(Sentinta civila nr. 2779 din data de 12.12.2007 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

                    Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe
reclamanta SC BORCEA SA - HOTEL CALARASI si pe paratii CONSILIUL LOCAL CALARASI,si PRIMARIA CALARASI - DIRECTIA ECONOMICA - SERVICIUL DE CONSTATARE SI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE, avand ca obiect anulare act administrativ.
                   La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat pentru reclamanta dl.av.Captariu Florin,lipsa fiind piritii.
             Procedura legal indeplinita.
                 S-a facut referatul cauzei de catre grefier,invederindu-se instantei ca la dosar piritul Consiliul Local al mun.Calarasi prin biroul registratura arhiva al instantei a  depus un set de inscrisuri solicitate de instanta,dupa care;
                  Av.Captariu Florin,pentru reclamanta avind cuvintul solicita a se constata  ca a intervenit o greseala cu privire la  numele reclamantei ,respectiv rectificarea din SC Borcea SA-Hotel Calarasi in SC Borcea SA Calarasi.
                   Instanta  admite cererea formulata de aparatorul reclamantei,respectiv recitificarea numelui din SC Borcea SA Calarasi-Hotel Calarasi in SC Borcea SA Calarasi.
                   Av.Captariu Florin pentru reclamanta ,precizeaza ca nu mai are cereri de formulat sau probe de administrat solicita acordarea cuvintului pentru sustinerea cauzei in fond.
                   Tribunalul ia act,ca nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat considera cauza in stare de solutionare si acorda cuvintul partilor pentru sustinerea cauzei pe fond.
                   Av.Captariu Florin,pentru reclamanta avind cuvintul ,solicita anularea hotaririi nr.212/2006 emisa de pirita Consiliul Local al mun.Calarasi in ceea ce priveste taxa hoteliera intrucit nu a fost respectat termenul prev.la art.279 alin.2 din Legea 571/2003.

     
TRIBUNALUL
                        Deliberind asupra actiunii civile de fata;
                        Prin cererea introdusa la Tribunalul Calarasi la data de 28.02.2007 si inregistrata sub nr. 674/116/2007(nr.vechi 862/C/2007 ) reclamanta SC Borcea SA Calarasi cu sediul in Calarasi str. 1 Decembrie 1918 nr.2 judetul Calarasi a chemat in judecata pe piritii Consiliul Local al Municipiului Calarasi cu sediul in Calarasi str. 1 Decembrie 1928 jud.Calarasi si Primaria  Calarasi-Directia  Economica-Serviciul de Constatare si Impunere Persoane Juridice Calarasi cu sediul in Calarasi str.1 Decembrie 1918 judetul Calarasi,pentru ca prin hotarirea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea partiala a H.C.L. nr.212/12.12.2006 numai in ceea ce priveste aplicarea art.1 lit e din aceasta hotarire
                        In motivarea in fapt a actiunii arata ca la data de 17.01.2007 i s-a comunicat cu adresa nr. 264 ca urma sa achite suma de 36.094,82 lei  reprezentind taxa hoteliera pe anul 2007.
                         Considera ca aceasta hotarire emisa de Consiliul Local Calarasi este nula intrucit nu a fost respectat termenul prevazut de codul fiscal la art.279 alin.2,din care rezulta ca taxa hoteliera se stabileste pina la sfirsitul lunii iunie,astfel ca aceasta taxa se calculeaza  tot in baza hotaririi anterioare acesteia,care a stabilit cuantumul taxei,  in termen legal.
                         Mai arata ca a efectuat procedura prealabila cu cererea nr.4982/25.01.2007,insa nu i s-a raspuns in termen de 30 de zile.
                         In drept a invocat dispozitiile legii 554/2004,art.279 alin.2 din Legea 571/2003.
                         In dovedirea actiunii a depus inscrisuri in copie.
                          In termen legal piritul Consiliul Local al municipiului Calarasi a depus intimpinare,prin care a solicitat respingerea actiunii avind in vedere ca prin  hotarirea contestata a fost stabilita cota de 5 % conform art.579 alin.2 din Legea 571/2003.
                           Referitor la suma contestata in cuantum de 36.094,81 lei,precizeaza ca reprezinta diferenta calculata pe anii 2005-2006.
                           In drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 Cod pr.civila.
                            In dovedirea sustinerilor a anexat inscrisuri in copie.
                           A solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 (2) Cod pr.civila.
                           Prin sentinta civila nr.641/21.03.2007 pronuntata de  Tribunalul Calarasi a fost anulata ca netimbrata actiunea intrucit nu s-a facut dovada achitarii taxei de timbru ce i-a fost comunicata reclamantei prin citatie.
                           Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamanta,admis prin decizia nr.1292/10.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti,Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si fiscal,care a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare ,retinindu-se ca taxa de timbru a fost achitata.
                           Dosarul a fost inregistrat sub nr.2766/116/2007(nr.vechi 3455/C/16.10.2007).
                           La rejudecarea cauzei,au fost inaintate la solicitarea instantei H.C.L.212/2007 si totodata actele care au stat la baza emiterii acestui act administrativ.
                            Analizind actele dosarului,tribunalul retine ca reclamanta a solicitat anularea hotaririi nr.212/2006 emisa de piritul Consiliul Local al municipiului Calarasi numai in ceea ce priveste taxa hoteliera prevazuta la art.1 lit.e intrucit nu a fost respectat termenul prev.la art.279 alin.2 din Legea 571/2003.
                            In raport de situatia de fapt retinuta tribunalul constata neintemeiata actiunea avind in vedere ca dispozitiile legale invocate ca fiind nerespectate la emiterea H.C.L. 212/2006,respectiv art.279 alin.2 din Legea 571/2003,nu prevad un termen limita pentru stabilirea cotei pentru taxa hoteliera,ci doar cuantumul minim si cel maxim admis de lege,respectiv 0,5-5 % din incasari.
                           Cum nu au fost formulate alte critici,tribunalul constata ca actul administrativ emis de piritul Consiliul Local al municipiului Calarasi nu a incalcat dispozitiile art.279 alin.2 Cod fiscal,motiv pentru care urmeaza a respinge ca neintemeiata actiunea reclamantei S.C.Borcea SA Calarasi impotriva piritilor  Consiliul Local Calarasi si  Primaria Calarasi-Directia Economica-Serviciul de Constatare si Impunere Persoane Juridice.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


                      Respinge ca neintemeiata actiunea reclamantei S.C.Borcea SA Calarasi impotriva piritilor  Consiliul Local Calarasi si  Primaria Calarasi-Directia Economica-Serviciul de Constatare si Impunere Persoane Juridice.
                     Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014