InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Granituire

(Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Dosar nr. 10620/302/2008


R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI
SECTIA A II-A CIVILA
Sentinta civila nr. 8283
Sedinta publica de la data de 16 Decembrie 2009
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: MIHNEA TANASE
GREFIER: RAMONA LAVINIA ANGHEL


Pe rol solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta SC P 2001 SRL, in contradictoriu cu paratii SC D SRL si SR prin MF P, avand ca obiect granituire.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta, reprezentata de avocat, cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsind paratii.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Aparatorul reclamantei invedereaza ca nu are obiectiuni de formulat la raportul de expertiza.
Instanta pune in discutie exceptia lipsei dovezii calitatii M F P de reprezentant a SR si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului S R prin M P, invocate in cuprinsul notelor scrise formulate de paratul S R prin M F P.
Aparatorul reclamantei, avand cuvantul, lasa la latitudinea instantei exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant, iar in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invedereaza ca la dosar exista suficiente dovezi din care rezulta ca parata SC D SRL este coindivizar cu Statul, astfel incat solicita respingerea acestei exceptii.
Instanta respinge exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant, ca neintemeiata, in raport de prevederile art. 25 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954, conform carora Statul participa in raporturile juridice prin M F P, daca legea nu prevede altfel.
De asemenea, instanta respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului S R prin M FP, apreciind ca din extrasul de carte funciara (f.68) rezulta ca Statul detine dreptul de proprietate asupra cotei de 13/20 din imobil, fiind astfel prezumat proprietar al acesteia, conform art. 33 alin. 1 din Legea 7/1996.
Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe dezbateri asupra fondului.
Aparatorul reclamantei, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii, sa se dispuna granituirea conform raportului de expertiza, prima varianta, literele A-B, apreciind ca titlul de proprietate trebuie sa prevaleze fiselor cadastrale.
Aparatorul reclamantei nu solicita cheltuieli de judecata, acestea urmand a fi solicitate pe cale separata.
Instanta retine cauza in pronuntare in vederea solutionarii.


INSTANTA


Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti la data de 27.10.2008, sub nr. 10620/302/2008, reclamanta SC P 2001 SRL i-a chemat in judecata pe paratii SC D SRL si SR prin MFP, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna stabilirea liniei de hotar care desparte imobilul, teren si constructie, proprietatea reclamantei, situat in Bucuresti, CR, sector 5, inscris in CF nr. 7722, cu numar cadastral 3518, de imobilul invecinat, proprietatea paratei SC D SRL, situat in Bucuresti, CR, sector 5, conform limitelor aratate in documentele cadastrale intocmite in anul 2002 de ing. V V verificate si receptionate conform incheierii nr. 7507/11.06.2003, in temeiul art. 584 C.civ.; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a dobandit, in temeiul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2527/08.08.2001 de BNP „CF” de la vanzatoarea SC T 2000 SRL, dreptul de proprietate asupra terenului situat in Bucuresti, CR, sector 5, in suprafata de 676 mp., nr. cadastral provizoriu 3518, intabulat in Cartea funciara nr. 7722, conform incheierii nr. 6225/16.08.2001, avand ca vecinatati; la N pe o latura de 22,04 ml – CR , la E pe o latura de 30,16 ml str. IN, la S pe o latura de 22,40 ml GE si G si la V pe o latura de 30,41 ml teren viran.
In baza autorizatiei de construire nr. 22R/14.09.2001 eliberata de P M B, a procesului-verbal de receptie nr. 01/13.08.2002 si a anexei nr. 2 la procesul-verbal, a invederat reclamanta, a fost intabulat, conform incheierii nr. 7507/11.06.2003, dreptul de proprietate asupra constructiei edificata pe acest teren.
Ulterior, a mai precizat reclamanta, conform autorizatiei de construire nr. 546R/11.09.2006, a efectua lucrari de supraetajare a imobilului situat in CR  nr. 259, sector 5 si, intrucat lucrarile de supraetajare au fost finalizate, a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra constructiei extinse conform autorizatiei de construire susmentionate, solicitare ce a fost respinsa pe motiv ca exista suprapunere cu imobilul din CR, sector 5.
Reclamanta a mai precizat ca SC D SRL este proprietara cotei indivize de teren de 7/20 din suprafata de 480,80 mp situat in CR  nr. 261, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 410/11.03.2004 de Bl N „S” inscris in cartea funciara nr. 20510 Bucuresti, sector 5, avand nr. cadastral 8402, conform incheierii nr. 3179/18.03.2004.
De asemenea, a mai invederat reclamanta ca in anul 2002, cu ocazia intabularii proprietatii asupra cladirii, au fost efectuate masuratori cadastrale, s-au intocmit documentele cadastrale, schitele si planurile de amplasament si delimitare a terenului, care au fost verificate si receptionate, fara a fi sesizate suprapuneri ale suprafetei reclamantei cu cele invecinate.
In acest context, avand in vedere incheierea nr. 254472 prin care s-a respins cererea reclamantei din 13.05.2008 pe motiv ca exista suprapunere cu proprietatea de la nr. 261, reclamanta a solicitat instantei, ca in urma administrarii probatoriului, sa procedeze la stabilirea liniei de hotar.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 584 C.civ., art. 112 C.pr.civ.
In sustinerea cererii, au fost depuse la dosar, in copie, urmatoarele: certificat de inregistrare SC P 2001 SRL, incheiere de intabulare carte funciara nr. 6225/13.08.2001, incheiere intabulare carte funciara nr. 7507/11.06.2003, contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2527/08.08.2001 si incheiere de rectificare nr. 8734/06.12.2000, contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3949/16.11.2000, incheiere de intabulare carte funciara nr. 5196/13.07.2000, titlu de proprietate nr. 6664/5 din 17.03.2000, documentatie cadastrala, extras informare ONRC privind pe SC D SRL, contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 410/11.03.2004.
Cererea a fost legal timbrata.
La data de 21.01.2009, a fost depusa la dosarul cauzei, prin serviciul registratura al instantei, intampinarea formulata de parata SC D SRL, prin care s-a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamanta si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.
Parata a invederat ca este proprietara coindivizara a terenului in suprafata de 480 mp situat in B, CR  nr. 261, respectiv doar pe cota de 7/20, pentru partea ramasa de 13/20 existand mai multe notificari formulate in baza legii 10/2001 de diversi mostenitori ai titularilor dreptului de proprietate. Acesta este si motivul pentru care SC DSRL nu a avut posibilitate din punct de vedere juridic de a demara actiune in revendicarea unei suprafete de teren pe care reclamanta a ocupat-o in mod abuziv prin intrarea cu constructia edificata dupa cumpararea terenului pe terenul din CR 261, respectiv o suprafata de peste 100 m.p., acest fapt rezultand si din analiza celor doua documentatii cadastrale si de raportul de expertiza extrajudiciara intocmit de expert N A.
In sustinerea intampinarii au fost depuse la dosar, in copie, adresa nr. 519907/3945/10.04.2006 emisa de P M B contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 410/11.03.2004, planuri topo, raport de expertiza extrajudiciara intocmit de expert NA.
Sub aspectul probatoriului, instanta a incuviintat pentru reclamanta probele cu inscrisuri si expertiza imobiliara topografica.
In cadrul probei cu inscrisuri au mai fost depuse la dosar, in copie, extrasele cartilor funciare nr. 7722 si nr. 20510 si actele care au stat la baza intabularii, autorizatia de construire nr. 546-R din 11.09.2006 emisa de Primaria sectorului 5, certificat de urbanism nr. 758-R din 01.06.2006, proces-verbal de receptie, incheierea de respingere nr. 254472/22.09.2008 a OCPI – B de C si P I S 5, adresa nr. 822254/5628/23.04.2009 emisa de P MB – DEIC.
La data de 29.05.2009, a fost depus la dosarul cauzei, prin serviciul registratura al instantei, raportul de expertiza imobiliara intocmit de expertul G G.
La termenul de judecata de la 17.06.2009, instanta a admis obiectiunile formulate de reclamanta la raportul de expertiza intocmit de expertul G G, nefiind atasate dovezile de convocare a partilor la expertiza, a anulat raportul de expertiza efectuat si a dispus efectuarea unei noi expertize de catre experta S C.
La data de 07.10.2009, au fost depuse la dosarul cauzei, prin serviciul registratura, note scrise formulate de paratul S R prin M F P, prin intermediul carora acesta a invocat exceptiile lipsei calitatii M FPe de reprezentant al S R si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, apreciind ca S R este reprezentat de MF Pe, potrivit art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998, in acea categorie de litigii care privesc bunurile aflate in domeniul public. Or, imobilul situat in CR  nr. 261 nu se regaseste in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006. Prin urmare, intrucat imobilul in discutie nu este evidentiat in domeniul public al statului, pe cale de consecinta nici calitatea procesuala pasiva a M F P nu poate fi atribuita, in considerarea calitatii sale de reprezentant al S R.
Pe fondul cauzei, paratul a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca inadmisibilita.
La data de 03.11.2009, a fost depus la dosar raportul de expertiza imobiliara intocmit de experta S C.
La ultimul termen de judecata, instanta a respins exceptiile lipsei calitatii M F P de reprezentant al S R si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, ca neintemeiate, pentru considerentele expuse in practicaua prezentei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 2527/08 august 2001 reclamanta a cumparat terenul in suprafata de 676 mp situat in Bi, CR  nr.259, sector 5 , intabulat in CF nr.7722, cu numar cadastral 3518.
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 410 la data de 11 martie 2004 de BNP S, parata SC D SRL a cumparat cota indiviza de 7/20 din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 480,8 mp situat in Bucuresti, CR  nr.261 sector 5, numar cadastral 8402, diferenta de 13/20 apartinand paratului S R, astfel cum rezulta din extrasul cartii funciare nr. 20510.
Potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza de catre expertul tehnic S C, la acest moment, reclamanta stapaneste o suprafata de 688,5 mp (cu 12,5 mp mai mult decat in titlul de proprietate, inclusiv cu privire la limitele constructiei extinse). In ceea ce-i priveste pe parati, expertul a retinut ca acestia stapanesc o suprafata de 455,84 mp, intre cele doua imobile existand astfel o suprapunere de 25 mp.
Actiunea in granituire este o actiune imobiliara la limita dintre actiunile posesorii si cele petitorii. Astfel, exclusiv pe calea actiunii in granituire nu se poate pune in discutie existenta dreptului de proprietate sau apararea posesiei (ca simpla stare de fapt). Asadar, stabilirea unui alt hotar decat cel trasat de catre reclamanta (atata vreme cat hotarul in discutie are corespondenta in titlul de proprietate exhibat de aceasta), inspre interiorul imobilului stapanit in prezent de catre parati sau din contra, nu poate fi decat o consecinta a admiterii unei actiuni in revendicare, formulate dupa caz de catre unda dintre parti.
In atare conditii, instanta considera ca in contextul actual al situatiei de fapt calificata juridic de catre reclamanta , hotarul urmeaza a fi trasat potrivit imprejmuirii existente in fapt (potrivit liniei A-B din cuprinsul anexei 1 ), caz in care, reclamanta va stapani suprafata de teren dobandita potrivit titlului de proprietate, anume 676 mp. In ceea ce priveste constructia edificata de aceasta , potrivit raportului de expertiza, raportat la hotarul anterior amintit, aceasta il depaseste cu 12,3 mp, urmand ca partile sa transeze pe amiabil sau litigios (potrivit regulilor accesiunii imobiliare) aceasta problema.
Evident, pentru a se rezolva problema suprapunerii de teren (intrucat raportat la acest hotar, paratii stapanesc in fapt o suprafata inferioara celei dobandite, cu aproximativ 25 mp), in masura in care vor considera ca reclamanta stapaneste aceasta portiune sau parte din aceasta fara drept, paratii vor avea posibilitatea introducerii unei actiuni in revendicare, prezenta hotarare judecatoreasca nebucurandu-se de autoritate de lucru judecat pe taram petitoriu.
Fata de cele retinute mai sus, pentru a consfinti juridic hotarul existent intre cele doua imobile va admite cererea de chemare in judecata,  urmand a stabili granita dintre proprietatile reclamantei si cea a paratilor potrivit limitelor A-B din raportul de expertiza judiciara intocmit de catre experta S C, anexa 1.
Va lua act ca reclamanta nu a solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata. De asemenea, in temeiul art.274 Cod de procedura civila, fata de lipsa temeiului de fapt al culpei procesuale a reclamantei, instanta va respinge cererea paratei SC D SRL privind obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTEAdmite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta SC P 2001 SRL, in contradictoriu cu paratii SC D SRL, si S R PRIN MF P, astfel cum a fost precizata.
Stabileste hotarul ce desparte imobilele situate in B,  CR nr.259 , s 5, respectiv in B, CR  nr.261, s 5, potrivit limitelor A-B din raportul de expertiza judiciara intocmit de catre experta S C, anexa 1.
Ia act ca reclamanta nu a solicitat obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.
Respinge cererea paratei SC D SRL privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.
Cu apel in 15 zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica, astazi 16.12.2009.PRESEDINTE,                                                                          GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Actiune in raspundere civila delictuala – Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii – Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010
Minori si familie - divort cu minori/comp. teritoriala - Sentinta civila nr. 19 din data de 11.01.2010