InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE

(Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Servituti | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Constata ca prin Sentinta civila nr. 13461 din 29.10.2012, pronuntata de Judecatoria Brasov, a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor D.F. si D.L., respinsa actiunea formulata de reclamantii D.C. si M.M. in contradictoriu cu  paratii D.F. si D.L., respinsa cererea reclamantilor de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata, ca nefondata si au fost obligati reclamantii la plata catre parati a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca reclamantii au solicitat instantei sa dispuna obligarea paratilor  la indeplinirea obligatiei de a face, materializata in scoaterea dopului aplicat pe segmentul  de canalizare ce uneste  imobilele proprietatea celor doua parti, sa respecte dreptul de servitute de canal, respectiv pentru folosirea canalului si sa fie obligati la plata de daune interese in valoare de 100 lei pe zi, in caz contrar sa fie autorizati reclamantii la dezobturarea canalului pe cheltuiala paratilor.
Cererea reclamantilor a fost motivata in fapt si in drept prin aceea ca  sunt proprietarii imobilului inscris in CF nr. 28213 B. sub nr. top 2954/2/2/2/6/2, cu servitutile notate in cartea funciara in favoarea lor, respectiv dreptul de servitute pentru canal subteran in favoarea imobilului cu nr. top 2954/2/2/2/6/2 ca fond dominant asupra imobilelor cu nr. top 2954/2/2/2/1 din CF 2600 Brasov si nr. top 2790 din CF112883 B., ca fonduri dominate, astfel cum rezulta si din extrasul de carte funciara aflat la fila 6 din dosar.
 Dispozitiile art. 755 din codul civil – noua reglementare – stabilesc ca  „servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul si utilitatea imobilului unui alt proprietar “.
Potrivit extrasului de carte funciara aflat la fila 48, paratii sunt proprietarii imobilului inscris in CF nr. 28213 Brasov sub nr. top 2954/2/2/2/6/1.
 Reclamantii solicita paratilor sa respecte dreptul de servitute pentru folosirea canalului, astfel cum acesta le este inscris la B+22, 23 din CF 28213 nr. top 2954/2/2/2/6/2.
Din cuprinsul extraselor de carte funciare depuse la dosarul cauzei instanta retine ca pentru imobilul proprietatea reclamantilor, ca fond dominant, nu este instituit nici un drept de servitute de canal asupra terenului proprietatea paratilor, ca fond aservit.
In aceste conditii, paratilor nu le revin nici un fel de obligatii fata de reclamanti in ceea ce priveste dreptul acestora de folosire a sahtului de canalizare aflat pe terenul inscris in CF nr. 28213 B. sub nr. top 2954/2/2/2/6/1.
In ceea ce priveste cererea reclamantilor privind obligarea paratilor sa le respecte dreptul de servitute de canal, instanta retine ca, in raport de situatia de carte funciara prezentata prin extrasele depuse si din probele administrate in cauza, la dosarul cauzei nu exista nici o dovada din care sa reiasa incalcarea de catre parati a dreptului de servitute de canal inscris pe terenul intabulat in CF 28213 nr. top 2954/2/2/2/6/2, teren aflat in proprietatea reclamantilor.
Fata de aceste motive, instanta a apreciat ca actiunea formulata de reclamanti este  neintemeiata si a respins-o si, in baza dispozitiilor art. 274 cod procedura civila a obligat reclamantii la plata catre parati a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial, potrivit chitantei de la fila 178 din dosar.
Impotriva acestei sentinte s-a declarat apel de apelanta D.C. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
 Prin decizia civila nr.480 din 17.12.2013, Tribunalul Brasov a admis apelul formulat de catre reclamantii D.C. si M.M. impotriva Sentintei civile nr. 13461 din 29.10.2012, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care a schimbat-o in parte si, in  consecinta: 
A admis in parte actiunea civila formulata de reclamantii D.C. si M.M., in contradictoriu cu  paratii D.F. si D.L.
A obligat paratii la scoaterea dopului care obtureaza segmentul de canalizare aflat pe terenul proprietatea acestora, identificat in CF 28213 B., sub nr. top 2954/2/2/2/6/1, prin care este impiedicata evacuarea apelor menajere de pe proprietatea reclamantilor, identificata in CF 28213 B., nr. top 2954/2/2/2/6/2.
 A autorizat reclamantii sa procedeze la inlaturarea obstacolului mai sus identificat pe cheltuiala paratilor, in cazul in care acestia nu-si vor indeplini obligatia mai sus stabilita.
 A obligat paratii sa permita folosirea de catre reclamanti a canalului de scurgere  identificat mai sus, aflat pe proprietatea paratilor si in continuarea celui de pe proprietatea reclamantilor.      
A respins capatul de cerere privind obligarea paratilor la plata de daune – interese.
A mentinut dispozitia de respingere a exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor D.F. si D.L..
A inlaturat dispozitia de obligare a reclamantilor la plata catre parati a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
            Fara cheltuieli de judecata in ambele instante.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, Tribunalul Brasov a retinut urmatoarele:
Imobilul aflat in proprietatea partilor a fost supus iesirii din indiviziune in dosar 1757/1993 al Judecatoriei Brasov dispunandu-se, prin Sentinta civila nr. 1356 din 13.12.2004, atribuirea in proprietatea autoarei reclamantilor nr. top 2954/2/2/2/6/2 si in cea a autorului paratilor nr. top 2954/2/2/2/6/1.
           Autoarea reclamantilor a fost inscrisa in CF 28213 B. sub B13 cu trimitere la A3, nr. top 2954/2/2/2/6/2 cu mentiunea ca acestuia i se cuvine dreptul de servitute pentru canal subteran asupra imobilului din CF 2600 B., de la A+1 si A+2 (fila 38).
Reclamantii dobandesc dreptul asupra acestui imobil prin donatie, fiind inscrisi in aceeasi carte funciara sub B 22-23, cu intabularea sub B26 a dreptului de servitute pentru canal subteran in favoarea imobilului nr. top 2954/2/2/2/6/2 de la A3, ca fond dominant, asupra imobilelor cu nr. top 2954/2/2/2/1 din CF 2600 B. si nr. top 2790 din CF 112883 B., ca fonduri dominate (filele 67-70), dupa ce anterior se dispusese in acest sens prin Sentinta civila nr. 3635/23.03.2010 a Judecatoriei Brasov (filele 28-32 dosar fond), irevocabila prin Decizia civila nr. 51/R din 25.01.2011 a Tribunalului Brasov(filele 33-37 dosar fond).
Prin aceasta sentinta s-a dispus in sensul renotarii in CF 28213 B. a dreptului de servitute pentru canal subteran asupra imobilelor din CF 2600 B., de sub nr. de ordine 1 si 2.
Paratii au dobandit dreptul de proprietate prin cumparare de la proprietarul initial R.T., potrivit actului incheiat in 2004 (fila 7), fiind intabulat dreptul lor in aceeasi carte funciara 28231 B., sub nr. top 2954/2/2/2/6/1(fila 126). 
          In fata instantei de apel a fost depusa aceasta carte funciara desfasurata, rezultand ca sub A+1-2 sunt inscrise nr. top 2954/2/2/2/1 si 2790 (fila 100), asupra acestor topografice fiind inscris, inca din anul 1941, dreptul de servitute pentru canal subteran in favoarea imobilelor de sub nr. top 2954/2/2/2/3 – 2954/2/2/2/7, sub C13, fara a rezulta radierea acestei servituti potrivit cartii funciare (fila 108).
           Rezulta ca aceasta servitute vizeaza intreg numarul topografic 2954/2/2/2/6 din care s-a desprins urmare partajului imobilele aflate actual in proprietatea partilor, deci si imobilul distinct rezultat in urma iesirii din indiviziune asupra celui initial, respectiv cel cu nr. top 2954/2/2/2/6/2 care apartine reclamantilor.
           Prin sentinta civila mentionata, devenita irevocabila prin respingerea recursului, s-a statuat cu putere de lucru judecat ca nu exista o cerere insotita de inscrisul care sa ateste stingerea servitutii, astfel ca s-a dispus renotarea in CF nr.28213 B. a dreptului de servitute pentru canal subteran asupra imobilelor din CF nr.2600 B. de sub nr. de ordine 1 si 2, reinscrierea urmand a profita actualilor proprietari de carte funciara, solutie intemeiata pe dispozitiile art. 20 si 47 din Legea 7/1996.
            S-a mai retinut ca „servitutile au de regula un caracter perpetuu, stingerea lor putandu-se produce fie prin desfiintarea titlului prin care au fost constituite, fie prin modificarea sau schimbarea modului de exercitare. Or, in cauza niciuna dintre aceste ipoteze nu a intervenit, nefiind probata revocarea, rezolutiunea sau anularea actului de constituire a servitutii sau a actului in temeiul caruia a fost dobandit bunul in folosul caruia s-a recunoscut servitutea, renuntarea la exercitiul servitutii, abandonarea fondului pe care ea se exercita, imposibilitatea materiala de exercitare, confuziunea sau neuzul.” 
Din aceasta perspectiva, retinerile primei instante in sensul ca nu este instituit nici un drept de servitute de canal asupra terenului proprietatea paratilor, ca fond aservit, apare ca fiind contrara realitatii rezultate din CF 2600 B. si celor stabilite cu putere de lucru judecat prin Sentinta 3635/23.03.2010 a Judecatoriei Brasov, irevocabila prin Decizia civila nr. 51/R din 25.01.2011 a Tribunalului Brasov.
Prin adresa nr. 7585/17.12.2002 emisa de Compania Apa B., ca raspuns la solicitarea autorului paratilor, R.T.,  « se certifica executia canalizarii in zona de catre proprietarii imobilelor de pe str. P.. nr. 52, 50, 50A, 48 si 46, prin proprietatile private ale acestor imobile, deoarece canalizarea de pe P… este cu 2m deasupra acestor imobile. Legalizarea canalizarii acestor imobile se face in str. P.M. nr. 43 unde este capatul canalizarii ce apartine Companiei «  Apa «  R.A. B. « (fila 156 fond).
Aceeasi concluzie  se desprinde si din memoriul tehnic intocmit in anul 1974 de catre Atelierul de Proiectare al U.J.C.M. B. (fila 159).
Dreptul de servitute pentru canalul subteran asupra imobilului inscris in CF 2600 B., de la A+1 si A+2, este recunoscut in favoarea autoarei reclamantilor - apelanti si de catre proprietarii retelei de canalizare private, cum rezulta din raspunsul acestora la Notificarea adresata lor de catre D.M.  sub nr. 16 din 19.04.2007 (fila 157).
De asemenea, in dosarul civil nr. 4489/62/2011 al Judecatoriei Brasov, acesti proprietari ai retelei private de canalizare au invederat instantei ca sunt de acord  ca D.C. sa-si construiasca un canal propriu si astfel sa treaca pe terenurile lor, insa nu vor permite accesul acesteia la canalul lor privat (fila 89).        
   Din cele mai sus expuse anterior, rezulta ca dreptul apelantilor este actual, inscris in cartea funciara, confirmat irevocabil prin hotarare judecatoreasca, recunoscut de catre proprietarii retelei private si nu se poate retine cu temei justificarea refuzului exercitarii acestui drept, existent inca din anul 1941, efectele inscrierii dreptului de servitute asupra imobilelor mentionate, recunoscut in favoarea nr. top initial 2954/2/2/2/6 potrivit CF 2600 B., rasfrangandu-se si in favoarea dezmembramintelor acestuia, conform prevederilor art. 633 Cod civil, indiferent ca reteaua de canalizare este privata sau publica, atata vreme cat nu s-a dovedit incetarea in conditiile legii a servitutii mentionate.
   Paratul D.F. a recunoscut, la interogatoriul luat in fata primei instante, ca racordul la sahtul aflat pe terenul reclamantei s-a facut inainte de a ajunge  proprietar al imobilului de la nr. 52. (fila 169).    
   In speta, nu se pune problema instituirii unei noi servituti ci respectarea  celei anterior instituite in anul 1941, raporturile dintre proprietarii terenurilor aservite si ale celor dominante fiind reglementate de dispozitiile legale in materie, cunoscut fiind ca servitutea nu este o sarcina gratuita, proprietarii canalului privat fiind de acord cu afectarea proprietatilor lor, cum s-a aratat mai sus.          
   Potrivit prevederilor art. 630 Cod civil „acela caruia se cuvine o servitute are dreptul a face toate lucrarile trebuincioase spre a se sluji cu dansa spre a o pastra”, iar potrivit art. 634 acelasi cod, „proprietarul fondului supus servitutii nu poate face nimic spre a-i scadea intrebuintarea sau a i-o ingreuna”. 
   Cererea apelantilor este intemeiata si din perspectiva prevederilor art. 617 si 618 Cod civil, optiunea acestora justificandu-se atat pentru ca presupune calea cea mai scurta a proprietarului fondului inchis pentru a ajunge la canalizare cat si pentru ca ar pricinui o paguba mai mica celui pe al carui loc trecerea urmeaza a fi deschisa, in speta doar paratilor si nu tuturor proprietarilor de terenuri aflati pe traseul canalului de scurgere care a determinat instituirea dreptului de servitute in anul 1941. 
 Vazand ca intimatii-parati impiedica exercitarea prerogativelor conferite legal de dreptul de servitute, contrar dispozitiilor legale evocate mai sus, acestia vor fi obligati la scoaterea dopului care obtureaza segmentul de canalizare aflat pe terenul proprietatea acestora, identificat in CF 28213 B., sub nr. top 2954/2/2/2/6/1, prin care este impiedicata evacuarea apelor menajere de pe proprietatea reclamantilor, identificata in CF 28213 B., nr. top 2954/2/2/2/6/2.
 In conditiile in care paratii nu vor executa obligatia lor, reclamantii urmeaza a fi autorizati sa procedeze la inlaturarea obstacolului mai sus identificat, pe cheltuiala paratilor, potrivit dispozitiilor art. 1077 Cod civil, justificata fiind si cererea de obligare a paratilor sa permita folosirea de catre reclamanti a canalului de scurgere  identificat mai sus, aflat pe proprietatea paratilor si in continuarea celui de pe proprietatea reclamantilor.      
Cat priveste cererea avand ca obiect obligarea paratilor la plata de daune – interese, aceasta nu este intemeiata, neputandu-se retine existenta in sarcina paratilor a vreunei obligatii pa care acestia sa nu o fi indeplinit pana la promovarea prezentului litigiu.
 Pe de alta parte, din formularea cererii rezulta mai degraba solicitarea de daune cominatorii de 100 lei pe zi de intarziere care presupun existenta unei obligatii neadusa la indeplinire de catre debitor, ca modalitate de constrangere a acestuia, daunele cominatorii putand fi convertite in daune interese cu conditia dovedirii existentei unui prejudiciu in patrimoniul creditorului ca urmare a neindeplinirii obligatiei de catre debitor. 
Aceasta situatie nu se regaseste in speta, abia prin actiune promovata de catre reclamanti se tinde la obtinerea unui titlu executoriu in contradictoriu cu paratii.
 A fost mentinuta dispozitia de respingere a exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor D.F. si D.L., necriticata prin apel si inlaturata dispozitia de obligare a reclamantilor la plata catre parati a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, urmare admiterii actiunii de catre instanta de apel.
Impotriva acestei decizii s-a declarat recurs de recurentii D.F. si D.L. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca instanta de apel nu a avut in vedere faptul ca nu este instituita nicio servitute de canal asupra terenului proprietatea paratilor inscris in CF 28213 B.  sub nr. top. 2954/2/2/2/6/1. Se mai arata ca potrivit sentintei civile nr. 3635/2010 pronuntata de Judecatoria Brasov ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 51/2011 pronuntata de Tribunalul Brasov s-a dispus reintabularea in CF 28213 B. a dreptului de servitute pentru canal subteran in favoarea imobilului cu nr. top. 2954/2/2/2/6/2 ce apartine reclamantilor, ca fond dominant,  asupra imobilelor inscrise in CF 2900 B. sub top. 2954/2/2/2/1 si CF 112883 B. sub top. 2790 ca fonduri aservite.
Se mai arata in continuarea motivelor de recurs ca proprietatea paratilor D.F. si D.L.L. poarta asupra imobilului inscris in CF 28213 B. sub top. 2954/2/2/2/6/1 iar din evidentele de carte funciara si din dispozitiile hotararilor judecatoresti nu rezulta ca servitutea de canal subteran este inscrisa  si asupra acestui imobil.
In continuarea motivelor de recurs se mai arata ca imobilului initial inscris in CF 2600 B. sub top. 2954/2/2/2/6 a fost dezmembrat in doua top. 2954/2/2/2/6/1 apartinand paratilor si top. 2965/2/2/2/6/2 apartinand reclamantilor in urma partajului realizat prin sentinta civila nr. 13546/13.12.2004 pronuntata de Judecatoria Brasov.
Recurentii precizeaza in continuarea motivelor de recurs ca lucrarea de construire a canalizarii s-a realizat in regim privat, ca nu este racordat la canalizarea Companiei Apa si  nu are nicio legatura cu canalul subteran al imobilelor asupra caruia este instituita servitutea de canalizare. Acest aspect rezulta si din adresa nr. 7585/2001 emisa de Compania Apa B.
Recurentii arata ca reclamantii nu au drept de servitute privind canalul subteran asupra proprietatii lor care nu este un fond aservit fata de reclamanti deci nu au nicio obligatie in sensul respectarii acestui pretins drept.
Recursul a fost intemeiat in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 7 si 304 pct. 9 din Codul de procedura civila.
Pe parcursul solutionarii recursului s-a depus cerere de interventie in interesul recurentilor,  de catre intervenientii N.N., B.F., G.S. si M.N. prin care solicita admiterea recursului si in rejudecare sa fie respins apelul declarat de apelantii reclamanti.
In cuprinsul cererii de interventie se arata ca lucrarea de canalizare s-a realizat pe proprietatile intervenientilor pe baza unei conventii notariale, pentru care s-a intocmit documentatie tehnica. Constructia astfel edificata se afla in administrarea colectiva iar reteaua de scurgere este in proprietatea exclusiva a fiecarui proprietar.
Se mai arata in cuprinsul cererii de interventie ca exista o solutie tehnica pentru ca reclamantii sa isi asigure cablarea la reteaua publica de canalizare prin efectuarea unui canal in linie dreapta prin curtea lor pana la retea.
Examinand sentinta atacata in raport de criticile formulate instanta apreciaza ca recursul si cererile de interventie sunt  intemeiate si in consecinta vor fi admise iar decizia atacata va fi modificata in tot, in baza dispozitiilor art. 312  si 51 din Cod procedura civila pentru urmatoarele considerente:
Instanta de apel a solutionat in mod gresit declaratia de apel, a interpretat  in mod eronat considerentele sentintei civile nr. 3635/23.03.2010 pronuntata de Judecatoria Brasov ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 51/25.01.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov si a dat o rezolvare gresita exceptiei puterii de lucru judecat.
Astfel, instanta de apel a procedat la admiterea actiunii promovata de reclamanti, retinand ca prin reinscrierea dreptului de servitute dispus de instanta prin sentinta civila  susmentionata, s-a avut in vedere imobilele cu nr. top. 2954/2/2/2/1 si 2970, iar aceasta servitute a fost inscrisa chiar din anul 1941 si din nici un act nu rezulta ca s-a dispus radierea dreptului de servitute aflat in discutie. Instanta de apel a mai retinut ca dreptul de servitute poarta asupra intregului nr. top. 2954/2/2/2/6 din care s-au desprins urmare partajului, imobilele aflate in prezent in proprietatea partilor. Instanta de apel a mai dat eficienta, apreciind  ca au intrat in puterea de lucru judecat, considerentelor sentintei civile susmentionate, potrivit carora „servitutile au ca regula un caracter perpetuu, stingerea lor putandu-se produce fie prin desfiintarea titlului prin care au fost constituite, fie prin modificarea sau schimbarea modului de exercitare iar in cauza nu s-a facut nicio dovada ca ar fi intervenit revocarea, rezolutiunea sau anularea actului de constituire a servitutii sau a actului in temeiul caruia a fost dobandit bunul in folosul caruia s-a recunoscut”.
Acest rationament este complet eronat, fiind in contradictie totala cu starea de fapt si cu dispozitiile art. 623 si urmatoarele din vechiul cod civil, lege aplicabila in speta de fata.
I. Servitutea de canal  subteran pe care reclamantii isi intemeiaza prezenta actiune si care este inscrisa in favoarea fondului dominant mentionat in CF. 2600 B. sub top. 2954/2/2/2/1 si CF 112883 B. sub top. 2790 nu da dreptul reclamantilor de a cere obligarea paratilor si a intervenientilor sa le permita cablarea retelei lor de canalizare,  la constructia de canalizare construita in comun de acestia din urma.
Se vorbeste in considerentele deciziei atacate prin prezentul recurs ca dreptul de servitute al reclamantilor s-a pastrat chiar si dupa dezmembrarile ulterioare, intrucat a fost  constituit inca din anul 1941 si nu s-a stins nici in prezent, datorita  caracterului perpetuu al acestuia. Este adevarat ca dreptul de servitute odata notat in cartea funciara se transmite si dobanditorilor subsecventi ai fondului aservit, insa in speta de fata, pe parcursul transmisiunilor si dezmembrarilor succesive, asupra lotului de  imobil ce a revenit recurentilor nu s-a mai pastrat aceasta mentiune, ceea ce echivaleaza cu inexistenta ei. 
Inscrierea acestui drept inca din anul 1941 nu confera   reclamantilor dreptul de a se   racorda  la lucrarea de canalizare  realizata in regim privat de catre parati, la mult timp dupa data acestei inscrieri, mai exact  in  anul 1975, asa cum rezulta din  autorizatia  nr. 16019/1975 eliberata de Grupul Intreprinderilor de Gospodarire Comunala si Locativa al Judetului B., in conditiile in care nu isi asuma nici  obligatie corelativa.  In esenta, dreptul de servitute subterana de canal,  pe care se prevaleaza actiunea  reclamantilor, da acestora  numai dreptul  de a  practica pe fondurile aservite, o lucrare de canalizare, pe cheltuiala lor proprie, cu eforturi minime pentru fondurile aservite si cu obligatia in sarcina proprietarilor fondului dominant  sa despagubeasca pe proprietarii fondurilor  aservite pentru eventualele daune produse prin lucrarile efectuate. Este de principiu admis ca proprietarul fondului dominant nu poate agrava situatia fondului aservit si nu poate produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servitutii.
Reclamantii au inteles in mod eronat ca dreptul lor de servitute consta in dreptul de a se folosi de o  lucrare construita in regim privat de proprietarii fondurilor aservite,  impotriva vointei acestora. Prin aceasta s-ar incalca in mod flagrant  dispozitiilor art.   630 – 635 din vechiul  cod civil, legea aplicabila in prezenta cauza.
Instanta de fond a prezumat in mod eronat ca dreptul de superficie s-a transmis in urma dezmembrarii si asupra fondului ce apartine recurentilor parati.
In caz de partajare a fondului aservit servitutea nu se va putea exercita decat pe una dintre partile desprinse din acest fond, servitutea asupra celorlalte parti se stinge.
Cererea de chemare in judecata nu ar fi fost  admisibila nici pentru faptul ca paratii nu sunt inscrisi in cartea funciara ca fiind proprietarii vreunui fond aservit. Din situatia de carte funciara rezulta ca recurentii parati D.F. si D.L.L. sunt proprietari tabulari asupra imobilului inscris in CF 28213 B. sub top. 2954/2/2/2/6/1. Imobilul proprietatea reclamantilor este intabulat  in CF 28213 B. sub top. 2954/2/2/2/6/2 si are  inscris drept de servitute subterana de canal asupra imobilelor inscrise in CF 2600 B. sub top. 2954/2/2/2/1 si CF 112883 sub top. 2790. In niciuna din hotararile judecatoresti mentionate mai sus si pe care instanta de apel le-a retinut ca avand putere de lucru judecat nu s-a explicat cum s-a ajuns ca in urma dezmembrarii nr. top. initial 2954/2/2/2/6, dreptul de servitute al reclamantilor s-a extins si asupra top. nou 2954/2/2/2/6/1 proprietatea recurentilor parati. A fost retinuta asadar o stare de fapt contrara  inscrierilor de carte funciara instanta de apel prevalandu-se pe prezumtia de servitute, care contravine flagrant dispozitiilor legale privind caracterul constitutiv al inscrierii in cartea funciara.
Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea de interventie este intemeiata si recursul la fel, motiv pentru care urmeaza sa fie admise iar decizia atacata sa fie modificata in sensul celor aratate cu aplicarea dispozitiilor art. 274 din Codul de procedura civila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate. - Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016