InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana.

(Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Asupra recursului de fata:
Constata ca, prin sentinta civila nr. 414 din data de 14 martie 2013 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul civil nr. xxx6/118/2012 a fost respinsa ca nefondata exceptia inadmisibilitatii actiunii.
A fost admisa in parte actiunea.
A fost anulata in parte Hotararea AGEA nr. x/8.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L. respectiv in ceea ce priveste numirea in functia de administrator a domnului C.B.K. si modificarea art. 9 din actul constitutiv cu privire la persoana administratorului S.C. E.D. S.R.L..
A fost anulat actul constitutiv actualizat al S.C. E.D. S.R.L. depus si inregistrat la ORC C. sub nr. xxxx71/14.03.2012.
A fost respinsa ca nefondata cererea privind anularea Hotararii AGEA nr. x/8.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L. in ceea ce priveste revocarea din functia de administrator a S.C. E.D.T. S.R.L. a domnului D.C..
In motivarea hotararii se arata urmatoarele:
Sub un prim aspect, relativ la exceptia inadmisibilitatii actiunii in raport de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 se observa:
Inadmisibilitatea este sanctiunea procedurala aplicabila atunci cand demersul judiciar al reclamantului nu este propice apararii dreptului subiectiv pretins sau interesului invocat, intrucat acesta are la dispozitie o alta cale procesuala sau atunci cand, desi legea stabileste anumite conditii de exercitare a actiunii civile, acestea nu sunt respectate de catre reclamant.
In speta, conform precizarilor exprese ale reclamantului efectuate in aplicarea art. 112 alin. l pct. 3 Cod procedura civila si art. 129 alin. 6 Cod procedura civila acesta a inteles sa conteste in instanta legalitatea hotararii AGA prin care s-a dispus modificarea actului constitutiv.
Reclamantul a relevat nerespectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de lege pentru adoptarea unei hotarari AGA de modificare a actului constitutiv.
In conditiile in care prin dispozitiile art. 196 in referire la art. 132 din Legea nr. 31/1990 se permite asociatului sa atace in instanta hotararile AGA pe care le considera contrare legii sau dispozitiilor statutare, demersul de fata este unul legitim, iar dificile din actiunea introductiva vor fi analizate pe fond.
Potrivit art. 194 din Legea nr. 31/1990 adunarea asociatilor este organul de deliberare si decizie al SRL. Ea exprima vointa sociala si decide in toate problemele esentiale ale activitatii societatii.
AGA hotaraste in conditii de cvorum si majoritate diferite asupra problemelor obisnuite precum si cu privire la unele probleme deosebite cum ar fi modificarea actului constitutiv.
Prin Legea nr. 31/1990 legiuitorul a tratat distinct conditiile de adoptare a celor 2 categorii de hotarari AGA.
Astfel, hotararile obisnuite sunt supuse regulilor art. 193, iar cele privind modificarea actului constitutiv sunt supuse prevederilor exceptionale ale art. 192 alin. 2.
In speta, in aplicarea art. 195 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, asociatul majoritar E.D. (S.) AG a procedat la convocarea AGA a S.C. E.D. S.R.L. avand ca ordine de zi: revocarea din functia de administrator statutar a numitului D.C., numirea in functia de administrator a numitului a C.B.K. si modificarea actului constitutiv in acord cu aceste schimbari.
Initiativa convocarii AGA pentru revocarea administratorului social, de catre oricare dintre asociatii care constata ca se produc nereguli in administrare este prevazuta de art. 77 alin. 2 in referire la art. 194 alin. l lit. b din Legea nr. 31/1990 si a fost confirmata de instantele judecatoresti prin sentinta civila nr. 980/14.03.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar nr. xxx11/118/2011 astfel cum a fost modificata prin decizia civila nr. 111/11.07.2011 pronuntata de Curtea de Apel Constanta.
Din acest punct de vedere, criticile reclamantului cu privire la nelegalitatea convocatorului din perspectiva persoanei care l-a emis sunt lipsite de fundament legal si vor fi inlaturate de instanta ca nepertinente cauzei.
Relativ la conditiile cerute de lege pentru revocarea administratorilor, in literatura si practica judiciara in materie s-a facut diferenta de regim juridic intre administratorii numiti prin actul constitutiv si cei numiti ulterior.
In acest context, s-a afirmat ca administratorii numiti prin actul constitutiv nu pot fi revocati decat cu votul tuturor asociatilor, cu sublinierea ca, in situatia in care administratorul are si calitatea de asociat, acesta trebuie sa se abtina de la deliberari.
In speta, reclamantul D.C. are calitatea de asociat cu o cota de participare la capitalul social de 5% si a fost desemnat in functia de administrator prin actul constitutiv.
Potrivit art. 79 din Legea nr. 31/1990:
Asociatul care, intr-o operatiune determinata are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.
Reglementarea conflictului de interese se aplica deopotriva asociatilor administratori si neadministratori, iar interdictia priveste atat participarea la deliberari cat si participarea la adoptarea hotararii in cadrul AGA (exprimarea votului).
In conditiile in care asociatul se abtine, cvorumul si majoritatea necesare pentru luarea acelei hotarari se calculeaza prin raportarea numarului total de participare prezente sau reprezentate, la numarul total de titluri de participare din care se scad cele apartinand asociatului care se afla in conflict de interese.
Potrivit art. 193 intitulat dreptul de vot:
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile AGA referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate.
Din aceasta perspectiva, revocarea reclamantului D.C. din functia de administrator s-a realizat conform optiunii tuturor asociatilor care puteau sa-si exprime in mod legal dreptul de vot, in speta de cel de-al 2-lea asociat: E.D. (S.) AG.
Criticile reclamantului cu privire la neintrunirea conditiilor de cvorum si majoritate, in legatura cu acest punct de discutie inscris pe ordinea de zi, sunt lipsite de fundament legal si au fost inlaturate ca nepertinente cauzei.
In plus, pentru a aprecia in acest sens instanta a avut in vedere si imprejurarea ca literatura si practica judiciara in materie au statuat ca sunt lovite de nulitate absoluta hotararile AGA ce au fost luate cu votul administratorilor, in conditiile in care acesta era prohibit de Legea nr. 31/1990.
Aceasta este ratiunea pentru care, conform art. 72 si art. 132 alin. 4 din Legea nr.  31/1990 la care face trimitere expresa art. 196, administratorii nu pot ataca hotararea AGA privitoare la revocarea lor din functie.
Pentru toate aceste considerente, hotararea de revocare din functia de administrator in cadrul S.C. E.D. S.R.L. a reclamantului D.C. incepand cu data de 8.03.2012, este conforma dispozitiilor legale in materie prevazute de art. 194 alin. 1 lit. b si a fost adoptata in conditiile de cvorum si majoritate prevazute de art. 79 si 193 alin. l si 2 din Legea nr. 31/1990.
Aceste conditii nu se regasesc a fi indeplinite, in schimb, in ceea ce priveste hotararea de numire in functia de administrator a numitului C.B.K. si de modificare a actului constitutiv al societatii cu privire la administrarea acesteia.
Inlocuirea administratorului unei SRL mandatat in aceasta calitate prin actele constitutive ale societatii reprezinta o modificare a actului constitutiv pentru care Legea nr. 31/1990 prevede dispozitii exceptionale.
Potrivit art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990:
Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.
Aceste dispozitii sunt de stricta interpretare si sunt deduse din caracterul intuitu personae al unei SRL, legiuitorul reglementand restrictiv modificarile actului constitutiv al acestor societati in scopul protejarii acestui element fundamental al constituirii societatii si anume acordul initial de vointa al fondatorilor.
In speta, la sedinta AGA convocata pentru data de 7/8.03.2012 a participat numai asociatul majoritar E.D. (S.) AG.
Numirea in functia de administrator a numitului C.B.K. si modificarea actului constitutiv al societatii cu privire la administrarea acesteia s-a hotarat cu votul exprimat de un singur asociat din cadrul S.C. E.D. S.R.L., respectiv E.D. (S.) A.G.
Pe cale de consecinta, pentru acest punct de discutie inscris pe ordinea de zi, nu este indeplinita conditia de valabilitate a deliberarilor prevazuta de art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, respectiv intrunirea votului tuturor asociatilor si a fost sanctionata ca atare de instanta.
Ca efect al anularii in parte a Hotararii AGEA nr. x/8.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L. - in ce priveste numirea in functia de administrator a numitului C.B.K. si modificarea art. 9 din actul constitutiv - in aplicarea principiului accesorium sequirur principale, s-a dispus si anularea tuturor actelor subsecvente acesteia.
Instanta a inlaturat ca nepertinente cauzei si nesustinute probator celelalte critici ale reclamantului cu privire la nelegalitatea convocatorului din perspectiva modalitatii de transmitere a acestuia si a locului desemnat pentru tinerea sedintei.
Legea nr. 31/1990 nu cuprinde dispozitii exprese relative la incalcarea procedurii de convocare, ratiunea textului art. 195 fiind aceea de a incunostinta pe asociati cu privire la desfasurarea adunarii, locul tinerii acesteia si hotararile ce urmeaza a fi luate de aceasta intr-un termen util, astfel incat sa isi poata forma un punct de vedere in cunostinta de cauza.
Reclamantul nu a facut dovada, in conditiile art. 1169 si 105 alin. 2 Cod procedura civila, a prejudiciului suferit ca urmare a transmiterii convocatorului prin BEJ si a tinerii sedintei la sediul unui BNP (din localitatea sediului S.C. E.D. S.R.L.) stiut fiind ca intre asociati exista neintelegeri pentru solutionarea carora au promovat mai multe litigii pe rolul instantelor constantene, iar in legatura cu convocarea AGA s-au pronuntat 2 sentinte judecatoresti, respectiv sentinta civila nr. 980/14.03.2012 a Tribunalului  Constanta si decizia civila nr. 111/11.07.2011 a Curtii de Apel Constanta.
Prin Incheierea sedintei Camerei de Consiliu nr. xx9 din 8 aprilie 2013, Tribunalul Constanta a  fost admisa sesizarea din oficiu si in temeiul art. 281 din Codul de procedura civila, a dispus indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul sentintei civile nr. 414/14.03.2013 pronuntata in dosar nr. xxx6/118/2012, ultimul alineat in sensul ca s-a consemnat, corect: „Respinge ca nefondata cererea privind anularea Hotararii AGEA nr. x/8.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L. in ceea ce priveste revocarea din functia de administrator a S.C. E.D. S.R.L. a domnului   D.C.” in loc de: „Respinge ca nefondata cererea privind anularea Hotararii AGEA nr. x/8.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L. in ceea ce priveste revocarea din functia de administrator a S.C. E.D.T. S.R.L. a domnului  D.C.”,  cum gresit s-a mentionat.
A retinut Tribunalul ca, potrivit art. 281 Cod procedura civila, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere.
Constatand ca eroarea sesizata se circumscrie ipotezei textului de lege enuntat, instanta a dispus indreptarea erorii materiale strecurata in dispozitivul Sentintei civile nr. 414/14.03.2013 pronuntata in dosarul nr. xxx6/118/2012 al Tribunalului Constanta.
Impotriva acestor solutii au declarat recurs reclamantul D.C. si parata S.C. E.D. S.R.L. aducandu-i critici pentru nelegalitate si netemeinicie solicitand admiterea recursului si admiterea in tot a cererii de chemare in judecata.
In expunerea motivelor de recurs reclamantul D.C. se arata ca fata de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, solutia de respingere a cererii de anulare a Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 privind revocarea din functia de administrator al ASD E.D. S.R.L. C. este consecinta gresitei aplicari si interpretari a prevederilor art.192 alin. 2, respectiv art. 1893 alin. 3 si art. 79, coroborate cu art.194 alin.1 din Legea nr. 31/1990, intrucat exceptia prevazuta la art. 193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 nu poate fi aplicata pentru modificarea actului constitutiv, intrucat Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 este adoptata de catre un singur asociat, este lovita de nulitate absoluta.
In sustinerea acestui motiv de nelegalitate se invoca si analiza nulitatii actelor juridice din perspectiva simetriei actelor juridice, motiv pentru care administratorul desemnat prin Actul Constitutiv, adoptat prin vointa tuturor asociatilor va putea fi revocat tot prin vointa tuturor asociatilor.
 Se continua cu incalcarea dispozitiilor legale privind convocare asociatilor conduce la nulitatea absoluta a AGEA nr. x/08.03.2012, iar ratiunile instantei de fond cu privire la dreptul de vot al asociatului D.C., care are si calitatea de administrator statutar nu pot fi aplicabile pentru votul in AGA privind modificarea actului constitutiv.
Fata de art. 3041 Cod procedura civila, se arata ca instanta de fond nu s-a pronuntat asupra anularii actelor subsecvente Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 respectiv a Hotararii nr. xx/08.03.2012 si Notificarii nr. x/20.03.2012. Ori, intrucat Hotararii nr. xx/08.03.2012 este un act subsecvent Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012, nulitatea primei hotarari conduce si la nulitatea actului subsecvent.
In drept art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, art. 3041 Cod procedura civila.
In expunerea propriilor motive de recurs, parata S.C. E.D. S.R.L. arata ca instanta de fond in mod gresit a solutionat cererea in ce priveste nulitatea absoluta a Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 privind revocarea din functia de administrator al S.C. E.D. S.R.L. C. a domnului D.C., intrucat exceptia prevazuta de art.193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 nu poate fi aplicata pentru modificarea actului constitutiv, iar actiunile intreprinse si inscrisurile intocmite in legatura cu convocarea adunarii generale a asociatilor, in legatura cu tinerea adunarii generale, cu revocarea si numirea care au fost facute cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica. Se continua, in sensul ca Hotararile Adunarii generale care au ca obiect modificarea actului constitutiv se pot lua cu cvorumul de prezenta de 100%, fiind incalcate dispozitiile art. 192 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, iar absenta asociatului D.C. de la AGEA se datoreaza modului ilicit de convocare a acestei adunari. AGEA nu a fost convocata la sediul social tocmai pentru a se realiza manevre ilicite, iar nelegalitatea cvorumului necesar la tinerea primei adunari are drept consecinta nelegalitatea constituirii celei de a doua, in raport de art. 193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, pe langa neintrunirea conditiilor de cvorum, pentru a doua sedinta, respectiv 100%.
Se conchide ca nulitatea actului principal, Hotararea AGEA nr. x/08.03.2012, conduce la nulitatea actelor subsecvente, Hotararea nr. xx/08.03.2012 si a Notificarii nr. x/2012/20.03.2012.
In cauza a fost formulata cerere de interventie in interesul recurentei parate S.C. E.D. S.R.L. de catre S.C. C.–T. S.R.L., prin care se solicita admiterea recursului formulat de catre parata S.C. E.D. S.R.L..
In justificarea interesului sau intervenienta in interesul recurentului parat arata ca in dosarul executional nr. xx7/2011 a fost executata o creanta de 3.021.151 lei, garantata conform contractului de garantie mobiliara asupra partilor sociale autentificata cu incheierea nr. xx1/14.03.2011 de BNP M.I., respectiv contractul autentificat cu incheierea nr. xxx8/20.07.2011, partea avand un interes legitim, justificat de calitatea de asociat unic interpus al S.C. E.D. S.R.L. C..
In ceea ce priveste recursul paratei se arata ca se sustin motivele de nelegalitate ale convocarii sedintei AGEA din 08.03.2012, fata de incalcarea art. 195 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, a dispozitiilor art.195 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind locul convocarii sedintei AGA, incalcarea prevederilor art. 195 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, privind convocarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si incalcarea art.192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind modificarea actului constitutiv, intrucat revocarea administratorului statutar reprezinta o modificare a actului, fiind necesar votul tuturor asociatilor si a partilor sociale.
Prin Nota de sedinta depusa la instanta in data de 10.06.2016, recurentul D.C. invoca in conditiile art. 306 alin 2 Cod procedura civila motivul de ordine publica privitor la nulitatea Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 si a Hotararii nr. xx/08.03.2012, intrucat acestea au fost emise si semnate de catre E.D. (S.) AG, persoana juridica care la data de 08.03.2012 nu mai detinea partile sociale la S.C. E.D. S.R.L..
  Se invedereaza instantei ca la data de 12.09.2011 au fost executate partile sociale detinute de E.D. (S.) AG in S.C. E.D. S.R.L., in cadrul dosarului de executare silita nr. xx7/2001 al BEJ A.S.. Intrucat opozitia la executare a fost respinsa irevocabil prin sentinta civila nr. 6945/11.06.2015, rezulta ca la data adoptarii hotararilor atacate, E.D. (S.) AG nu mai detinea partile sociale, respectiv capitalul social si calitatea de asociat in S.C. E.D. S.R.L..
Recursul este intemeiat.
In raport de dispozitiile art. 137 Cod procedura civila alin. 1, Curtea este tinuta sa se pronunte cu prioritate asupra exceptie de fond, absolute si dirimante invocate de catre recurentul D.C., in conditiile art. 306 alin. 2 Cod procedura civila privitoare la nulitatea absoluta a Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 si a Hotararii nr. xx/08.03.2012, intrucat acestea au fost emise si semnate de catre E.D. (S.) AG, persoana juridica care la data de 08.03.2012 nu mai detinea partile sociale la S.C. E.D. S.R.L..
Se impun cu putere de lucru judecat ratiunile sentintei civile nr. 6945/2015 pronuntata de Judecatoria Constanta –Sectia civila in dosar nr. xxx10/2012/2011*, ramasa irevocabila prin respingerea recursului, prin care a fost respinsa opozitia la executare/vanzare formulata de catre contestatoarea E.D. (S.) AG in contradictoriu cu intimatii S.C. C.T. S.R.L. si S.C. E.D. S.R.L..
Astfel, a retinut instanta ca prin contractul de garantie reala a partilor sociale autentificat sub nr. xx1/14.03.2011, executarea partilor sociale a echivalat cu o transmitere de parti sociale, creditorul garantat S.C. C.T. S.R.L. devenind asociat unic in S.C. E.D. S.R.L..
Rezulta ca la data de 12.09.2011, deci anterior adoptarii Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012  si Hotararii nr. xx/08.03.2012, cele 6720 parti sociale detinute de debitorii garanti E.D. (S.) AG si D.C. la S.C. E.D. S.R.L. au revenit creditorului garantat S.C. C.T. S.R.L., adjudecarea partilor sociale echivaland cu o transmitere a partilor sociale catre terta persoana, creditorul garantat S.C. C.T. S.R.L. fata de care au fost indeplinite formalitatile de inregistrare la ORC C., potrivit Certificatului constatator ORC C. nr. xxx663/30.08.2016. Problema dedusa judecatii nu consta insa in ceea ce priveste opozabilitatea fata de terti a calitatii de asociat unic a intervenientei S.C. C.T. S.R.L. ci a efectelor pe care le produce pierderea la 12.09.2011 pe calea executarii silite a calitatii de asociat pe care o avea E.D. (S.) AG la parata recurenta S.C. E.D. S.R.L..
Efectele executarii din 12.09.2011, constau in pierderea calitatii de asociat si a drepturilor ce deriva din calitatea de asociat de catre asociatul E.D. (S.) AG si legat de acesta, nulitatea absoluta care opereaza fata de neintrunirea conditiilor de cvorum la momentul adoptarii hotararilor atacate, intrucat la momentul 08.03.2012 asociatul E.D. (S.) AG nu mai avea drept de vot, partile sociale detinute de E.D. (S.) AG la S.C. E.D. S.R.L. fiind executate la data de 12.09.2011.
Ori, intrucat fiecare parte sociala da dreptul la un vot, inexistenta partilor sociale echivaleaza cu inexistenta votului si cu neindeplinirea conditiilor de cvorum, indiferent ca aplicam regula majoritatii absolute prevazute de art. 77 din Legea nr. 31/1990 ori regula majoritatii retinuta de art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Exceptia nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 si a Hotararii nr. xx/08.03.2012, invocata de catre reclamantul D.C., in conditiile art. 306 alin. 2 Cod procedura civila, sub motivul votului inexistent al E.D. (S.) AG la momentul 08.03.2012 se sustine, ceea ce face de prisos cercetarea cauzei sub aspectul celorlalte cauze de nulitate invocate si care vizeaza fondul cauzei.
In limitele recursurilor declarate, fata de art.3041  Cod procedura civila, data fiind cauza de nulitate absoluta care opereaza in speta, urmeaza sa fie lovite de nulitate absoluta si actele subsecvente celor doua hotarari AGA anulate, in temeiul principiului anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)
Pe cale de consecinta Curtea, in temeiul art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila va admite recursurile declarate de reclamantul D.C. si parata S.C. E.D. S.R.L., prin D.C., impotriva sentintei civile nr. 414/2013 si a Incheierii sedintei Camerei de Consiliu nr. xx9 din 08.04.2013, ambele pronuntate de Tribunalul Constanta –Sectia a II-a civila, in dosar nr. xxx6/118/2012, respectiv cererea de interventie in interesul recurentei parate S.C. E.D. S.R.L., formulata de catre S.C. C.-T. S.R.L. prin administrator judiciar C.I. S.P.R.L. modificand in parte, respectiv in tot sus-amintitele hotarari, in sensul admiterii si a cererii privind anularea Hotararii AGEA nr. x/08.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L., sub aspectul revocarii din functia de administrator a S.C. E.D. S.R.L. a domnului D.C., dispunand totodata si anularea actelor subsecvente acesteia, respectiv Hotararea AGEA nr. xx/08.03.2012 a S.C. E.D. S.R.L. si Notificarea nr. x/20.03.2012.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016