InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

stingere servitutate

(Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Dosar nr. ...
R O M A N I A
JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI - SEC?IA CIVIL?
Sentin?a civil? nr. 4035
?edin?a public? de la 25 Mai 2011
Instan?a constituit? din:
Pre?edinte: ...
Grefier: ...

      Pe rol se afl? pronun?area in cauza civil?, avand ca obiect stingere servitute, formulat? de reclamanta ... in contradictoriu cu paratele ... ?i ....
      Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in ?edin?a public? de la 03.05.2011, fiind consemnate in incheierea de ?edin?? de la aceea?i dat?, parte integrant? din prezenta hot?rare, cand instan?a, in aceea?i compunere, avand nevoie de timp pentru a delibera ?i pentru a da posibilitatea p?r?ilor s? depun? concluzii scrise la dosar, a amanat pronun?area in mod succesiv, mai intai pentru 10.05.2011, ulterior pentru 18.05.2011, iar apoi pentru azi, 25.05.2011, cand, in urma deliber?rii, a hot?rat urm?toarele:
      
INSTAN?A,

Deliberand asupra cauzei civile de fa??, constat? urm?toarele:
Prin ac?iunea inregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de 05.10.2006, sub nr. 12608/4/2006, reclamanta ... a chemat in judecat? pe paratele ..., ..., ... ?i ...., solicitand ca, prin hot?rarea ce se va pronun?a, s? se dispun? stingerea servitu?ilor de trecere constituite in baza actului de dezmembrare nr. ... ?i a actului adi?ional la acesta, nr. ..., ambele incheiate de ..., pe care paratele le de?in asupra parcelei de teren in suprafa?? de 469,51 mp, parte integrant? din imobilul intitulat Lotul nr. 4, situat in Bucure?ti, str. ..., ..., aflat in proprietatea ... in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de ..., precum ?i rectificarea c?r?ii funciare nr. ..., in sensul radierii servitu?ii de trecere asupra Lotului nr. 4, inscris? in favoarea Loturilor nr. 1, nr. 2 ?i nr. 5, ca fonduri dominante.
In motivarea cererii, reclamanta a ar?tat c? la data de 20.12.2004 a devenit proprietara imobilului intitulat Lotul nr. 4, in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de ..., intabulat in cartea funciar? nr. .... A invederat reclamanta c? acest lot de teren s-a format prin dezmembrarea in cinci loturi a unei suprafe?e mai mari de teren, care a apar?inut paratei ..., societate in lichidare, dezmembrarea realizandu-se de c?tre lichidatorul ... prin actul de dezmembrare nr. ... ?i actul adi?ional la acesta, nr. ..., ambele incheiate de ..., acte prin care s-au instituit servitu?i de trecere cu caracter reciproc pentru toate cele cinci loturi nou formate. A precizat reclamanta c? in acest mod s-a instituit servitute de trecere pentru Loturile nr. 1, 2, 3 ?i 5, in calitate de fonduri dominante, asupra parcelei de teren in suprafa?? de 469,51 mp apar?inand Lotului n. 4, in calitate de fond aservit, servitute inscris? in cartea funciar? nr. ... prin incheierea nr. ....
Reclamanta a ar?tat c? ulterior dezmembr?rii, prin vanzarea succesiv? a loturilor c?tre cele trei parate, s-au transmis corespunz?tor ?i servitu?ile de trecere c?tre noii proprietari, in prezent fiecare lot func?ionand ca o entitate independent?, apar?inand unor proprietari diferi?i. A precizat reclamanta c? fiecare lot are ie?ire la calea public?, astfel c? de?i anterior vanz?rii loturilor se justifica existen?a servitu?ilor pentru desf??urarea unei activit??i industriale comune, dup? instr?inarea acestora nu mai sunt intrunite condi?iile de aplicabilitate ale prevederilor art. 616 C.civ., in sensul c? loturile nu reprezint? locuri infundate, f?r? nici o ie?ire la calea public?. Reclamanta a sus?inut c? Loturile nr. 1 ?i 2, care apar?in paratei ..., au ie?ire la calea public? pe str. ..., unde parata are ?i adresa po?tal? pentru proiectul ..., pe care il realizeaz? in prezent, iar Lotul nr. 3, care apar?ine paratei ..., ?i Lotul nr. 5, care apar?ine paratei ...., au poart? de acces pe str. ....
Reclamanta a invederat c? de?i loturile paratelor au acces la calea public?, acestea au refuzat stingerea reciproc? a servitu?ilor pe cale amiabil?.
In drept, reclamanta a invocat prevederile art. 616 C.civ.
In dovedire, reclamanta a solicitat incuviin?area probelor cu inscrisuri ?i cu cercetare la fa?a locului ?i a depus la dosar, in copie, contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de ... din ..., jude?ul Giurgiu, actul de dezmembrare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti, ?i actul adi?ional la acesta, autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti,  extras de carte funciar? pentru informare privind cartea funciar? nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., fi?? bun imobil, planuri de amplasament ?i delimitare a corpului de proprietate, notific?ri adresate paratelor ?i practic? judiciar?.
      Cererea a fost legal timbrat? cu suma de 19 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 0,3 lei.
      La data de 30.10.2006, parata ... a depus la dosar, prin serviciul registratur?, intampinare, prin care a solicitat respingerea ac?iunii reclamantei ca neintemeiat?; cu cheltuieli de judecat?.
      A ar?tat parata c? in cauz? nu sunt aplicabile dispozi?iile art. 616 C.civ., nefiind vorba de o servitute legal? de trecere, ci de o servitute conven?ional? constituit? prin titlu, respectiv contractul de vanzare-cump?rare incheiat de reclamant? cu ..., actul de dezmembrare nr. ... autentificat de ... ?i actul adi?ional la acesta, nr. ... autentificat de ..., neavand, a?adar, nici o importan?? dac? fondul dominant are sau nu acces la calea public?. A mai ar?tat parata c? servitutea de trecere in cauz? a fost constituit? pentru a asigura ie?irea tuturor titularilor acesteia in str. ..., interes care mai exist? ?i ast?zi.
      In drept, parata a invocat dispozi?iile art. 115-118 C.pr.civ. ?i ale art. 616 ?i urm. C.civ.
      In dovedire, parata a solicitat incuviin?area probelor cu inscrisuri, cu interogatoriul reclamantei, cu martori ?i cu expertize.
      In ?edin?a public? de la 02.11.2006, reclamanta ... a depus la dosar cerere precizatoare a ac?iunii, prin care a ar?tat c?, referitor la al doilea cap?t de cerere, solicit? rectificarea c?r?ii funciare nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., Partea a III-a, in sensul radierii servitu?ii de trecere inscris? in favoarea Loturilor nr. 1, 2, 3 ?i 5 ca fonduri dominante ?i in sarcina Lotului nr. 4 ca fond aservit, precum ?i radierea dreptului de servitute de trecere al paratelor, inscris in cartea funciar? nr. ..., Partea a III-a, pentru Lotul nr. 1, in cartea funciar? nr. ..., Partea a III-a, pentru Lotul nr. 2, in cartea funciar? nr. ..., Partea a III-a, pentru Lotul nr. 3 ?i in cartea funciar? nr. ..., Partea a III-a, pentru Lotul nr. 5.
      Tot in ?edin?a public? de la 02.11.2006, parata ... a depus la dosar cerere reconven?ional?, precizat? prin cererea depus? ulterior, la termenul de judecat? de la 30.11.2006,prin care a solicitat ca, in contradictoriu cu reclamanta ..., s? se dispun? stingerea servitu?ii de trecere a acesteia asupra Lotului nr. 3, proprietatea paratei, precum ?i rectificarea c?r?ii funciare nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., Partea a III-a, in sensul radierii servitu?ii de trecere inscris? in favoarea Lotului 4 ca fond dominant ?i in sarcina Lotului nr. 3 ca fond aservit.
      In motivare, parata a ar?tat c? a devenit proprietara Lotului nr. 3 in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ..., incheiat cu ... A sus?inut parata c? prevederile art. 616 C.civ. nu mai sunt indeplinite in cauz?, avand in vedere c? reclamanta are drum de acces la calea public? prin str. ....
      In drept, parata a invocat prevederile art. 616 ?i urm. C.civ.
      In dovedire, parata a solicitat incuviin?area probei cu inscrisuri ?i a depus la dosar, in copie, contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti, actul adi?ional la acesta ?i plan de amplasament ?i delimitare a imobilului.
      Cererea reconven?ional? a fost legal timbrat? cu suma de 19 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 0,3 lei.
      La data de 27.11.2006, parata .... a depus la dosar, prin serviciul registratur?, intampinare, prin care a solicitat respingerea ac?iunii reclamantei ca neintemeiat?; cu cheltuieli de judecat?.
      A ar?tat parata c? servitutea in cauz? nu are caracterul unei servitu?i legale, instituite prin lege, datorit? pozi?iei dominante a fondului infundat in raport cu fondul aservit, care are ie?ire la calea public?, ci al unei servitu?i constituite in mod conven?ional, in condi?iile art. 620 C.civ., prin voin?a proprietarului imobilului de a-l dezmembra in cinci loturi distincte ?i de a institui in favoarea acestor loturi servitu?i de trecere reciproc?.
      A sus?inut parata c? imprejurarea c? toate loturile au ie?ire la calea public? nu justific? o cerere de stingere a servitu?ilor constituite, intrucat aceste servitu?i au fost constituite de la bun inceput nu in considerarea pozi?iei infundate pe care loturile paratelor ar avea-o, ci pe cale conven?ional?, prin manifestarea de voin?? a proprietarului ini?ial, imprejurare care este opozabil? ?i ter?ilor dobanditori ai imobilului aservit. A precizat parata c? in privin?a servitu?ilor constituite prin fapta omului, Codul civil nu impune existen?a unor condi?ii speciale, cum ar fi lipsa ie?irii la drumul public a unuia dintre imobile. Parata a sus?inut c? fiind o servitute conven?ional?, servitutea in cauz? nu se poate stinge decat prin conven?ia p?r?ilor.
La termenul de judecat? de la 18.01.2007, instan?a a incuviin?at pentru parata .... proba cu inscrisuri.
      La termenul de judecat? de la 15.02.2007, reclamanta ... a depus la dosar cerere precizatoare a ac?iunii, prin care a ar?tat c? vandut Lotul nr. 4 numi?ilor ... in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...
      In dovedire, reclamanta a depus la dosar, in copie, fotografii, extras de carte funciar? pentru informare privind cartea funciar? nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., memoriu tehnico-justificativ ?i cerere adresat? Oficiului de Cadastru, Geodezie ?i Cartografie al Municipiului Bucure?ti.
Prin cererea depus? la dosar, prin serviciul registratur?, la data de 19.02.2007, numi?ii ... au solicitat introducerea lor in cauz?, in calitate de reclaman?i, ?i scoaterea din cauz? a ..., precizand, totodat?, c? i?i insu?esc ?i continu? ac?iunea promovat? de aceasta.
La termenul de judecat? de la 29.03.2007, instan?a a luat act de transmiterea pe cale conven?ional?, ca urmare a incheierii contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...a calit??ii procesuale active de la reclamanta ... la numi?ii ....
Tot la termenul de judecat? de la 29.03.2007 s-a depus la dosar tranzac?ia incheiat? de reclaman?ii ... ?i de parata ..., prin care reclaman?ii au renun?at la dreptul lor de servitute asupra Lotului nr. 3, iar parata la dreptul s?u de servitute asupra Lotului nr. 4, p?r?ile consim?ind, totodat?, la radierea acestor drepturi din cartea funciar?.
      Prin cererea depus? la dosar, prin serviciul registratur?, la data de 27.08.2007, .... a invederat c? prin sentin?a comercial? nr. 2348/13.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VII-a Comercial? in dosarul nr. 175/3/2000 a fost inchis? procedura falimentului impotriva debitoarei ... ?i s-a dispus radierea acesteia.
      S-a depus la dosar, in dovedire, sentin?a comercial? nr. 2348/13.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VII-a Comercial? in dosarul nr. 175/3/2000.
      Prin cererea depus? la dosar, prin serviciul registratur?, la data de 11.09.2007, ... a solicitat introducerea lor in cauz?, in calitate de reclaman?i, ?i scoaterea din cauz? a numi?ilor ..., motivat de faptul c? a cump?rat de la ace?tia Lotul nr. 4, in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...
      S-a depus la dosar, in dovedire, contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...
      La termenul de judecat? de la 20.09.2007, instan?a a luat act de transmiterea pe cale conven?ional?, ca urmare a incheierii contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...”, a calit??ii procesuale active de la reclaman?ii ... la ... La acela?i termen de judecat? s-a dispus scoaterea din cauz? atat a ..., cat ?i a numi?ilor ..., constatandu-se c? are calitatea de reclamant? ...
      La termenul de judecat? de la 18.10.2007, instan?a a luat act de renun?area reclamantei la judecata in contradictoriu cu parata ...
      Tot la termenul de judecat? de la 18.10.2007, instan?a a incuviin?at pentru reclamant? probele cu inscrisuri ?i cu interogatoriul paratelor, iar pentru paratele ... ?i .... proba cu inscrisuri.
      La termenul de judecat? de la 13.12.2007 s-a depus la dosar tranzac?ia incheiat? de reclamanta ... ?i de parata ..., prin care reclamanta a renun?at la dreptul s?u de servitute asupra Lotului nr. 3, iar parata la dreptul s?u de servitute asupra Lotului nr. 4, p?r?ile consim?ind, totodat?, la radierea acestor drepturi din cartea funciar?.
      Tot la termenul de judecat? de la 13.12.2007 s-au depus la dosar r?spunsurile paratelor ..., ... ?i .... la interogatoriul propus de reclamant?.
      Prin sentin?a civil? nr. 7382/28.12.2007 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti in dosarul nr. 12608/4/2006, s-a luat act de tranzac?ia incheiat? intre reclamanta ... ?i parata ... ?i s-a respins ca neintemeiat? ac?iunea formulat? de reclamanta ... impotriva paratelor ... ?i ....
      A re?inut instan?a c? in cauz? este vorba despre o servitute stabilit? prin fapta omului, c?reia ii sunt aplicabile dispozi?iile art. 620-643 C.civ., astfel c? din moment ce la constituirea acestei servitu?i nu este cerut? condi?ia lipsei accesului la drumul public, existen?a acestui acces nu justific? desfiin?area ei. A mai re?inut instan?a c? reclamanta a acceptat sarcina acestei servitu?i atunci cand a incheiat contractul de vanzare-cump?rare pentru Lotul nr. 4.
      Prin decizia civil? nr. 13A/07.01.2009 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a III-a Civil? in dosarul nr. 12608/4/2006, apelul declarat de apelanta-reclamant? ... impotriva sentin?ei civile mai sus men?ionate a fost respins ca nefondat.
      In cursul judec?rii apelului, parata ... a invederat instan?ei c? a instr?inat Lotul nr. 3 in favoarea ..., in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ...de B.N.P. ...”, pe care l-a depus la dosar. In consecin??, instan?a de apel a luat act de transmiterea pe cale conven?ional?, a calit??ii procesuale pasive de la parata ..., pe care a scos-o din cauz?, la ...
      Prin decizia civil? nr. 119R/26.01.2010 pronun?at? de Curtea de Apel Bucure?ti - Sec?ia a IV-a Civil? in dosarul nr. 12608/4/2006, s-a admis recursul declarat de recurenta-reclamant? ... impotriva deciziei civile nr. 13A/07.01.2009 a Tribunalului Bucure?ti ?i s-a casat decizia recurat?, in sensul c? s-a admis apelul declarat de apelanta-reclamant? ... impotriva sentin?ei civile nr. 7382/28.12.2007 a Judec?toriei sectorului 4 Bucure?ti, s-a desfiin?at in parte sentin?a apelat? ?i s-a trimis cauza spre rejudecare la Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti. Totodat?, s-a men?inut dispozi?ia din sentin?? referitoare la consfin?irea tranzac?iei dintre reclamant? ?i parata ...
      A re?inut instan?a de recurs c? instan?a de fond trebuia s? administreze probe pentru a stabili dac? in cauz? este vorba de o servitute legal? de trecere justificat? de caracterul de loc infundat al loturilor sau de o servitute de trecere constituit? prin fapta omului.
      In urma cas?rii cu trimitere spre rejudecare, cauza a fost reinregistrat? pe rolul Judec?toriei sectorului 4 Bucure?ti la data de 06.04.2010, sub nr. ..., avand ca p?r?i pe reclamanta ... ?i pe paratele ... ?i ...., a?a cum s-a ar?tat mai sus litigiul dintre reclamanta ... ?i parata ... fiind solu?ionat irevocabil prin consfin?irea tranzac?iei incheiate de acestea.
      La termenul de judecat? de la 02.12.2010, instan?a a incuviin?at pentru reclamant? probele cu inscrisuri, cu martorii ... ?i cu expertiz? topografic?, iar pentru parate proba cu inscrisuri.
      La data de 02.02.2011 s-a depus la dosar, prin serviciul registratur?, raportul de expertiz? tehnic? judiciar? topografic? intocmit de expertul ..., fa?? de care p?r?ile nu au formulat obiec?iuni.
      La termenul de judecat? de la 03.05.2011 a fost audiat martorul ..., declara?ia acestuia fiind consemnat? ?i ata?at? la dosarul cauzei.
      La acela?i termen de judecat?, reclamanta a renun?at la proba cu martorul ..., renun?are de care instan?a a luat act.
      Toate p?r?ile au depus la dosar concluzii scrise.
     Analizand materialul probator administrat in cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:
      Art. 576 C.civ. define?te servitutea ca fiind o sarcin? impus? asupra unui imobil, numit fond aservit, pentru uzul ?i utilitatea unui imobil, numit fond dominant, avand alt proprietar.
     Dup? modul lor de constituire, servitu?ile se clasific?, conform art. 577 C.civ., in: a) servitu?i naturale, care se nasc din situa?ia natural? a fondurilor, cum sunt servitutea de scurgere a apelor naturale, servitutea izvorului, servitutea de gr?ni?uire ?i cea de ingr?dire; b) servitu?i legale, care sunt stabilite de lege, cum sunt servitutea referitoare la zidul sau ?an?ul comun, interdic?ia de a construi sau planta pe un teren decat cu respectarea unor distan?e fa?? de hotar, servitutea de vedere ?i servitutea de trecere in cazul locului infundat; c) servitu?i stabilite prin fapta omului, adic? prin titlu (conven?ie sau testament), prin uzucapiune sau prin destina?ia proprietarului, ultimele dou? doar in cazul servitu?ilor aparente (care se cunosc datorit? unor semne exterioare, precum o u??, o fereastr?, un canal, o c?rare, etc.) ?i continue (pentru a c?ror exercitare nu este nevoie de fapta actual? a omului).
      Servitutea de trecere este o servitute necontinu?, in sensul c? pentru existen?a ?i exercitarea sa este absolut necesar? fapta actual? a omului, ?i poate fi atat aparent?, cand se exercit? pe o potec? ori pe un drum vizibile, cat ?i neaparent?, cand nu exist? potec? ori drum vizibile.
      Pentru existen?a servitu?ii legale de trecere, reglementat? de art. 616 C.civ., este impus? condi?ia ca imobilul ce constituie fond dominant s? nu aib? acces la calea public?, deci s? aib? caracterul de loc infundat. Astfel, potrivit art. 616-618 C.civ., proprietarul al c?rui loc este infundat, adic? nu are ie?ire la calea public?, poate reclama o trecere pe terenul vecinului s?u pentru a-?i putea folosi propriul fond, avand indatorirea de a-l desp?gubi pentru pagubele ce le-ar cauza; trecerea trebuie s? se fac? pe calea cea mai scurt? de ie?ire la drumul public ?i prin locul ce ar pricinui cea mai mic? pagub? proprietarului fondului aservit; proprietarul fondului aservit este ?inut s? nu fac? nimic de natur? a impiedica realizarea intereselor legitime ale proprietarului fondului dominant. Prin loc infundat se in?elege acel loc care nu are nici o ie?ire la calea public? sau, de?i nu exist? imposibilitatea absolut? de a ie?i la calea public?, ie?irea ar prezenta inconveniente grave ori periculoase pentru proprietarul fondului dominant. In cazul in care exist? ie?ire la calea public? pe un drum care este impracticabil, dar care poate deveni practicabil cu anumite cheltuieli, art. 616 C.civ. nu se aplic?.
      Servitutea de trecere se poate constitui ?i prin fapta omului, prin manifestarea de voin?? a acestuia, ?i anume prin titlu (act juridic), situa?ie in care condi?ia locului infundat pentru imobilul fond dominant nu mai exist?. Astfel, conform art. 620 alin. 1 C.civ., „Este iertat proprietarilor a stabili pe propriet??ile lor sau in folosul propriet??ilor lor orice servitute vor g?si de cuviin??, pe cat timp aceste servitu?i nu vor impune persoanei proprietarului fondului servient obliga?ia unui fapt personal ?i pe cat timp aceste servitu?i nu vor fi contrarii ordinii publice.” Se d?, astfel, eficien?? principiilor autonomiei de voin?? ?i libert??ii contractuale.
      Conform art. 636-639 C.civ., servitu?ile se sting: prin imposibilitatea material? de a mai exercita servitutea; prin confuziune, adic? reunirea fondului dominant ?i a celui aservit in patrimoniul aceluia?i proprietar; prin prescrip?ie extinctiv?, in cazul neexercit?rii servitu?ii timp de 30 de ani; prin pieirea fondului aservit; prin implinirea termenului pentru care servitutea a fost constituit? prin titlu; prin renun?area la servitute din partea proprietarului fondului dominant; prin revocarea, rezolvirea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea. 
In cazul servitu?ii legale de trecere, dobandirea de c?tre fondul dominant a unei c?i de acces la drumul public ?i, deci, pierderea caracterului acestuia de loc infundat, conduce la stingerea servitu?ii. Nu acela?i lucru se intampl? ins? ?i in cazul servitu?ii de trecere constituit? prin fapta omului, mai precis prin titlu, dat fiind c? de la bun inceput pentru existen?a acesteia nu s-a cerut ca fondul dominant s? aib? caracter de loc infundat.
Revenind la situa?ia din cauza de fa??, instan?a re?ine c? prin actul de dezmembrare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti, ..., societate aflat? in curs de lichidare, prin lichidator judiciar ..., a decis dezmembrarea imobilului, proprietatea sa, situat in Bucure?ti, ..., ..., avand num?r cadastral ... ?i fiind inscris in cartea funciar? nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., format din teren in suprafa?? total? de 10.225 mp ?i din construc?iile amplasate pe acesta, cu o suprafa?? total? construit? la sol de 5.732,63 mp, in cinci loturi, dup? cum urmeaz?:
      - Lotul nr. 1, avand num?r cadastral 2094/1, compus din teren in suprafa?? de 1.911,48 mp ?i din construc?iile amplasate pe acesta, respectiv C.1 – atelier, C.2 – ateliere ?i C.3 – sta?ie compresoare;
      - Lotul nr. 2, avand num?r cadastral 2094/2, compus din teren in suprafa?? de 3.147,56 mp ?i din construc?iile amplasate pe acesta, respectiv C.4 – atelier, C.5 – atelier, C.6 – atelier, C.7 – atelier, C.8 – atelier, C.9 – central? termic?, C.10 – gospod?rie ape, C.11 – atelier, C.12 – post trafo ?i C.13 – ateliere;
      - Lotul nr. 3, avand num?r cadastral ..., compus din teren in suprafa?? de 429,84 mp ?i din construc?iile amplasate pe acesta, respectiv C.14 – birouri;
      - Lotul nr. 4, avand num?r cadastral 2094/4, compus din teren in suprafa?? de 1.523,49 mp ?i din construc?iile amplasate pe acesta, respectiv C.22 – magazie, C.23 – birouri, C.24 – birouri, C.25 – birouri ?i C.26– dispensar;
      - Lotul nr. 5, avand num?r cadastral 2094/5, compus din teren in suprafa?? de 3.213,35 mp ?i din construc?iile amplasate pe acesta, respectiv C.15 – depozit, C.16 – depozit ?i C.17 – magazie, C.18 – depozit, C.19 – atelier, C.20 – cabin? poart? ?i C.21 – arhiv?.
      Prin actul adi?ional autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti, actul de dezmembrare mai sus men?ionat a fost completat in sensul c? s-au stabilit urm?toarele:
      - referitor la Lotul nr. 3: o parcel? in suprafa?? de 174 mp din terenul apar?inand acestuia va fi grevat? de o servitute de trecere afectat? utiliz?rii de c?tre proprietarii tuturor celorlalte loturi, astfel c? Lotul nr. 3 are statutul de fond aservit in raport de Loturile nr. 1, 2, 4 ?i 5, care vor avea statutul de fond dominant;
      - referitor la Lotul nr. 4: o parcel? in suprafa?? de 469,10 mp din terenul apar?inand acestuia va fi grevat? de o servitute de trecere afectat? utiliz?rii de c?tre proprietarii tuturor celorlalte loturi, astfel c? Lotul nr. 4 are statutul de fond aservit in raport de Loturile nr. 1, 2, 3 ?i 5, care vor avea statutul de fond dominant;
      - referitor la Lotul nr. 5: o parcel? in suprafa?? de 359,51 mp din terenul apar?inand acestuia va fi grevat? de o servitute de trecere afectat? utiliz?rii de c?tre proprietarii tuturor celorlalte loturi, astfel c? Lotul nr. 5 are statutul de fond aservit in raport de Loturile nr. 1, 2, 3 ?i 4, care vor avea statutul de fond dominant.
      Prin contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de ... din ..., jude?ul Giurgiu, ... a cump?rat de la ... Lotul nr. 4, cu num?r cadastral ..., inscris in cartea funciar? nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., compus din teren in suprafa?? de 1.523,49 mp, din care 469,10 mp servitute de trecere, ?i din construc?iile amplasate pe acesta. S-a men?ionat in contract c? vanz?toarea ... a dobandit imobilul prin cump?rare de la ..., aflat? in procedura falimentului, in baza contractului de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de .... Prin contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...... a vandut Lotul nr. 4 so?ilor .... Prin contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ...”, numi?ii ... au vandut Lotul nr. 4 cump?r?toarei ...
      Prin contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti, ... a cump?rat de la ..., aflat? in procedura falimentului, Lotul nr. 3, cu num?r cadastral ..., inscris in cartea funciar? nr. ... a Municipiului Bucure?ti, ..., compus din teren in suprafa?? de 429,84 mp, din care 174 mp servitute de trecere, ?i din construc?iile amplasate pe acesta. Prin contractul de vanzare-cump?rare autentificat sub nr. ...de B.N.P. ...”, ... a vandut Lotul nr. 3 cump?r?toarei ...
      Conform tranzac?iei pe care au incheiat-o, la care s-a f?cut referire in considerentele prezentei hot?rari, reclamanta ... a renun?at la dreptul s?u de servitute asupra Lotului nr. 3, iar parata ... la dreptul s?u de servitute asupra Lotului nr. 4, p?r?ile consim?ind, totodat?, la radierea acestor drepturi din cartea funciar?. Tranzac?ia in cauz? a fost consim?it? prin sentin?a civil? nr. 7382/28.12.2007 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti in dosarul nr. 12608/4/2006, r?mas? doar sub acest aspect definitiv? ?i irevocabil?.
      Loturile nr. 1 ?i nr. 2 au fost achizi?ionate de parata ..., iar lotul nr. 5 de parata ....
      Pe calea prezentei ac?iuni, reclamanta ... a solicitat s? se dispun? stingerea servitu?ii de trecere existent? in favoarea paratelor ... ?i .... ?i in sarcina lotului s?u, respectiv Lotul nr. 4, motivat de faptul c? Loturile nr. 1, nr. 2 ?i nr. 5, apar?inand acestora, nu mai au caracter de loc infundat, avand ie?ire la calea public?.
      Instan?a apreciaz? ac?iunea reclamantei ca fiind neintemeiat?, pentru motivele ce se vor ar?ta in continuare.
      Solu?ia de dezmembrare a imobilului din ..., ..., luat? de lichidatorul ..., a fost determinat? de necesitatea valorific?rii mai rapide ?i mai lesnicioase a bunurilor ... ?i finaliz?rii procedurii de faliment in care aceast? societate se g?sea, intinderea destul de vast? a acestui imobil f?candu-l mai greu de instr?inat.
      In ceea ce prive?te caracteristicile celor cinci loturi formate in urma dezmembr?rii, instan?a re?ine, in baza probelor administrate in cauz?, c? nici unul dintre ele nu a avut la acel moment caracter de loc infundat.
      Astfel, conform martorului ..., propus de reclamant?, respectiv persoana care a intocmit dosarul cadastral ?i a realizat proiectul de dezmembrare a imobilului prin formarea celor cinci loturi, aspect ce rezult? ?i din planurile de amplasament ?i delimitare a corpului de proprietate, aflate la dosarul cauzei, la acel moment la adresa din ..., ... exista cea mai mare fabric? de ciorapi din Romania, aceasta avand o singur? poart? de acces, amplasat? pe str. ..., folosit? de to?i angaja?ii fabricii ?i de ma?inile care p?trundeau in fabric?, intrare cu cabin? ?i portar. A precizat ins? martorul c? la acea vreme mai existau dou? c?i de acces la imobil pe str. ... ?i alte dou? pe str. ..., pe toate dintre acestea putandu-se intra cu ma?ina, c?i de acces care ins? nu erau folosite, u?ile fiind barate, datorit? restric?iilor impuse de securitatea fabricii. Martorul a invederat c?, datorit? c?ilor de acces men?ionate, fiecare din cele cinci loturi rezultate in urma dezmembr?rii a avut de la bun inceput drum separat la calea public?, atat cu ma?ina, cat ?i pietonal, singurul cu acces doar pietonal fiind Lotul nr. 4, dat fiind c? la acel moment la intrare exista un cabinet medical. A precizat martorul c? la momentul realiz?rii dezmembr?rii s-a gandit c? in ipoteza in care cele cinci loturi rezultate vor avea proprietari diferi?i, ace?tia s? poat? folosi fiecare in parte accesul la re?eaua public? de drumuri prin intr?ri separate ?i s? nu se certe intre ei, in sensul c? ace?tia puteau folosi intr?rile din str. ... ?i din str. .... Martorul a specificat c? pe planul cadastral pe care l-a intocmit la momentul dezmembr?rii a barat aceste intr?ri, intrucat singura ce era folosit? de fabric? la acel moment era cea din .... A mai ar?tat martorul c? la momentul dezmembr?rii a propus ?i instituirea servitu?ilor de trecere pentru ca toate loturile s? poat? folosi ?i intrarea de acces cu ma?ina din ....
      In acord cu declara?ia martorului ... sunt ?i concluziile raportului de expertiz? tehnic? judiciar? topografic? intocmit de expertul ..., in care expertul a ar?tat c? in planul topografic anex? la ob?inerea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, avizat de c?tre ... Bucure?ti in data de 07.10.1993, a reg?sit trei c?i de acces din calea public? in incint?, ?i anume unul prin ..., unul prin str. ... ?i unul din str. ....
      Existen?a pentru fiecare din cele cinci loturi a unei c?i de acces separate la drumul public inc? de la momentul dezmembr?rii este dovedit? ?i de folosirea efectiv? a acestora de c?tre p?r?ile cauzei. Astfel, conform raportului de expertiz? men?ionat, in prezent Loturile nr. 1 ?i 2, apar?inand paratei ..., care sunt alipite, avand num?rul po?tal 15 pe str. ..., au dou? c?i de acces auto ?i pietonale directe din str. ..., iar Lotul nr. 5, avand numerele po?tale 48 ?i 50 pe str. ..., apar?inand paratei ...., are acces auto ?i pietonal direct din str. .... De altfel, existen?a acestor c?i de acces a fost recunoscut? ?i de c?tre parate in r?spunsurile la interogatoriile propuse de reclamant?, administrate in dosarul nr. 12608/4/2006. Acces separat la calea public? are inclusiv reclamanta, aspect ar?tat chiar de aceasta in cererea de chemare in judecat? formulat?.
      Dat fiind c?, potrivit celor men?ionate anterior, la momentul dezmembr?rii, toate cele cinci loturi rezultate din aceast? opera?iune a avut cale de acces separat? la drumul public, cu posibilitatea concret? de folosire a acesteia, nici unul neavand, a?adar, caracter de loc infundat, servitu?ile de trecere constituite prin actul de dezmembrare in scopul asigur?rii pentru loturile men?ionate a accesului in incint? ?i prin str. ..., nu constituie servitu?i legale de trecere in sensul art. 616 C.civ.
      Suntem, a?adar, in prezen?a unor servitu?i de trecere constituite prin fapta omului, respectiv prin manifestarea de voin?? a proprietarului intregului imobil, ..., concretizat? in actul de dezmembrare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ..., astfel cum a fost completat prin actul adi?ional autentificat sub nr. ... de acela?i birou notarial, deci intr-un act juridic unilateral, ?i devenite active la momentul instr?in?rii c?tre persoane diferite a celor cinci loturi rezultate din dezmembrare, persoane care, prin semnarea contractelor de vanzare-cump?rare, au acceptat situa?ia de fapt ?i de drept c?reia fostul proprietar i-a dat na?tere. Inten?ia ... a fost, a?a cum a rezultat din declara?ia martorului ..., ca prin constituirea servitu?ilor de trecere s? se asigure loturilor formate, toate cu destina?ie comercial?, o cat mai bun? exploatare, interes care exist? ?i in prezent pentru proprietarii acestora.
      Servitutea de trecere care greveaz? Lotul nr. 4, apar?inand reclamantei, nefiind una legal?, faptul c? fondurile dominante au ?i un alt drum de acces la calea public? nu poate conduce la stingerea ei. Cat? vreme pentru existen?a servitu?ii de trecere constituit? prin fapta omului, cum este ?i cea de fa??, nu se cere ca fondul dominant s? aib? caracter de loc infundat, ea n?scandu-se in mod valabil ca urmare a manifest?rii de voin?? in acest sens a proprietarilor imobilelor invecinate, faptul c? acesta dispune ?i de un alt drum de acces la calea public? nu poate conduce la stingerea ei.
      In cauz? nu este incident nici unul din modurile de stingere a servitu?ii instituite de art. 636-639 C.civ., mai sus men?ionate. In aceast? situa?ie, fiind vorba de o servitute constituit? prin fapta omului, potrivit principiului „mutus consensus, mutus disensus”, acesteia i se poate pune cap?t numai pe cale conven?ional?, respectiv prin manifestarea de voin?? in acest sens a proprietarilor fondului dominant ?i a celui aservit, conven?ie care in cauza de fa?? nu a intervenit.
      Instan?a nu poate re?ine sus?inerea reclamantei, in sensul c? exercitarea servitu?ii a devenit prea impov?r?toare pentru ea, cat? vreme situa?ia de fapt existent? la momentul constituirii acesteia nu a suferit vreo schimbare pan? in prezent. Oricum, instan?a constat? c? ?i dac? reclamanta ar fi f?cut dovada sus?inerii sale, acest lucru nu ar fi putut conduce la stingerea servitu?ii de trecere de care beneficiaz? paratele, ci doar la exercitarea acesteia pe un alt drum, pe care reclamanta avea obliga?ia s? il propun?. Astfel, potrivit art. 634 C.civ., „Proprietarul fondului supus servitu?ii nu poate face nimic spre a-i sc?dea intrebuin?area sau a i-o ingreuna. Astfel nu poate schimba starea locurilor, nici str?muta exercitarea servitu?ii dintr-un loc intr-altul, decat acela unde servitutea a fost din inceput stabilit?. Cu toate acestea, dac? acea stabilire primitiv? a devenit mai impov?r?toare proprietarului fondului supus sau dac? il opre?te a-?i face pe dansul repara?ii folositoare, va putea oferi proprietarului celuilalt fond un loc ce ar avea aceea?i inlesnire pentru exercitarea drepturilor sale ?i acesta nu va putea refuza.” Servitutea presupune prin defini?ie o sarcin? impus? unui fond, pe care, cu bun? ?tiin??, reclamanta ?i autorii s?i au acceptat-o la momentul cump?r?rii Lotului nr. 4, avand, a?adar, obliga?ia respect?rii acesteia.
      Fa?? de toate cele expuse anterior, avand in vedere caracterul perpetuu al dreptului real de servitute de care beneficiaz? paratele ?i inexisten?a unei cauze de stingere a servitu?ii de trecere ce greveaz? lotul reclamantei, instan?a va respinge ac?iunea, astfel cum a fost precizat?, formulat? de reclamanta ... impotriva paratelor ... ?i ...., ca neintemeiat?.
      Pe cale de consecin??, reclamanta fiind in culp? procesual?, in baza art.274 C.pr.civ., instan?a va respinge cererea acesteia de obligare a paratelor la plata cheltuielilor de judecat? ca neintemeiat?. Totodat?, f?cand aplicarea principiului disponibilit??ii care guverneaz? procesul civil, instan?a va lua act c? parata .... nu a solicitat cheltuieli de judecat? ?i c? parata ... ?i-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecat? pe calea unei ac?iuni separate.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE,
      IN NUMELE LEGII,
      HOT?R??TE:

      Respinge ac?iunea, astfel cum a fost precizat?, formulat? de reclamanta ..., cu sediul in Bucure?ti, str. ..., sector 1 ?i cu sediul ales la ..., din Bucure?ti, ..., sector 3, in contradictoriu cu paratele ..., cu sediul in Bucure?ti, str. ......, ?i cu sediul ales la S.C.A. „..., din Bucure?ti, B-dul ..., sector 2, ?i ...., cu sediul in Bucure?ti, str. ..., sector 3, ca neintemeiat?.
      Respinge cererea reclamantei de obligare a paratelor la plata cheltuielilor de judecat? ca neintemeiat?.
      Ia act c? parata .... nu a solicitat cheltuieli de judecat? ?i c? parata ... ?i-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecat? pe calea unei ac?iuni separate.
      Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronun?at? in ?edin?? public? azi, 25 Mai 2011.
      
        PRE?EDINTE,              GREFIER,
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
8


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014