InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii

(Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

DOSAR NR. …..2014

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. ……..
Sedinta publica de la …..2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: …….
    GREFIER: ……….

Pe rol se afla solutionarea cererii de chemare in judecata, formulata de contestatorul ……… in contradictoriu cu intimata …….. si tertul poprit ……………… , avand ca obiect „contestatie la executare – suspendarea executarii silite”.
Dezbaterile si cuvantul pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica de la data de ………2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru …….2014, cand in aceeasi compunere, a hotarat urmatoarele:

I N S T A N T A,

                  Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin contestatia la executare inregistrata la data de 08.10.2012, pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti sub numarul ……./300/2012, contestatorul ……… in contradictoriu cu intimatul ……, a formulat contestatie la executare, impotriva executarii silite incepute de BEJ …, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna admiterea contestatiei la executare si anularea actelor de executare intocmite in dosarul de executare nr……../2012 (somatia emisa la 25.09.2012, procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din 25.09.2012, somatia emisa la data de 02.10.2012, proces-verbal de situatie intocmit la 01.10.2012, acte de executare subsecvente), precum si sa dispuna suspendarea executarii silite.
In motivarea contestatiei la executare, contestatorul a aratat ca procedura de executare silita s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor art. 1 din OUG nr. 71/2009, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, care prevad plata esalonata a drepturilor salariale.
De asemenea, conform OUG nr. 71/2009, prin care se modifica art. 1 al ordonantei, dupa cum urmeaza:
Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice procedura de executare silita se suspenda de drept.”
Avand in vedere dispozitiile acestui act normativ, Ministerul poate plati in anul 2012 doar un procent de 5% din valoarea titlului, si nu intreaga suma pusa in executare.
Drepturile banesti care fac obiectul hotararii puse in executare reprezinta drepturi de natura salariala, avand in vedere prevederile art. 55, alin.1 si alin. 2 din Codul Fiscal, precum si dispozitiile Normelor Metodologice din data de 22.01.2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul, partea 79, indice 1, Normele Metodologice, pct. 68.
De asemenea, plata procentului de 5% aferent anului 2012 se face in rate trimestriale egale, conform dispozitiilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.
In baza acestei dispozitii legale, au fost adoptate HG nr. 373 din data de 24.04.2012, si HG nr. 591/13.06.2012, privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2012 la titlul ,,Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009.
In concluzie, avand in vedere ca sumele rezultate din hotararea pusa in executarea silita sunt drepturi de natura salariala, plata acestora se efectueaza esalonat, conform OUG nr. 71/2009, iar in anul 2012, in transe trimestriale egale, in baza rectificarilor bugetare aprobate trimestrial.
S-a mai aratat ca cuantumul creantei solicitate nu corespunde cu cea prevazuta in  titlul executoriu si mai mult, se solicita acordarea sumelor de bani in cuantum brut.
Se sustine ca actualizarea creantei cu rata inflatiei a fost efectuata in mod gresit, cat timp intimatul nu a formulat cerere de completare a dispozitivului sentintei ce constituie titlu executoriu.
Contestatoarea mai arata ca procesul-verbal de cheltuieli de executare a fost nelegal intocmit cat timp nu s-a facut dovada avansarii sumelor de bani de catre creditor anterior intocmirii acestuia.
In ceea ce priveste suspendarea executarii, contestatorul a aratat ca apreciaza ca se impune luarea acestei masuri avand in vedere ca s-a procedat la poprirea conturilor ….., fapt care afecteaza desfasurarea activitatii institutiei, precum si imposibilitatea onorarii obligatiilor contractuale si plata drepturilor salariale ale personalului MCSI-
In drept, au fost invocate dispozitiile art.399, 401 alin.1 lit.b si c din Codul de procedura civila, OUG nr.71/2009.
Contestatorul a depus la dosarul cauzei un set de inscrisuri.
Intimata a depus intampinare la data de 21.12.2012 solicitand respingerea contestatiei la executare.
In fapt, intimata a aratat ca OUG 71/2009 se aplica numai titlurilor executorii emise anterior intrarii in vigoare a acestei ordonantei, iar in urma analizarii caracterului nerezonabil al procedurii de executare se impune a se constata ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 1 si 2 din OUG 71/2009.
Se mai sustine ca intimata nu mai indeplineste calitatea de personal bugetar, iar prin titlul executoriu se acorda despagubiri si nu drepturi salariale.
Se precizeaza ca procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare este legal intocmit, executorul stabilind onorariul conform dispozitiilor legale, iar onorariul avocatului reflecta pe deplin munca acestuia depusa in cadrul procedurii de executare.
In drept, au fost invocate dispozitiile Codului de procedura Civila.
In dovedire, intimata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
A fost atasat dosarul de executare nr. ……/2012.
Prin sentinta civila nr. …./08.11.2013 Judecatoria Sectorului 2 a dispus declinarea judecatii capatului de cerere privind contestatia la executare impotriva actelor de executare silita prin poprire in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, cauza fiind inregistrata pe rolul acestei instante la 29.05.2014 sun numarul ………/4/2014.
Instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin Decizia Civila nr. …../26.10.2011 pronuntata in dosarul nr. ……….2010, de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a VII-a Civila si Pentru Cauze Privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, instanta de judecata a obligat paratul …………………. la plata catre reclamanti a drepturilor banesti reprezentand compensatia egala cu 12 salarii de baza prevazute de art. 91 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate, diferentele de drepturi salariale aferente perioadei 1-12 ianuarie 2010, calculate la nivelul salariului pe luna decembrie 2009, prima de Craciun pe anul 2009 si premiul annual afferent anului 2009.
Creditorul a formulat la data de 27.07.2012, cerere de executare silita adresata BEJ ….., fiind format dosarul de executare nr. ……/2012.
BEJ ……. a solicitat Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti incuviintarea executarii silite, iar prin incheierea din data de 15.03.2013, pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr………2013, a fost incuviintata executarea silita impotriva debitorului ………
La data de 10.06.2013, a fost emisa adresa de infiintare a popririi catre tertul poprit ………, prin care s-a dispus infiintarea popririi asupra conturilor debitorului ………., pana la concurenta sumei totale de  57832,94 RON.
Instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 399 C.proc.civ., ,,Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal”.
  Dreptul de creanta recunoscut in favoarea intimatei prin decizia civila nr. …../26.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civila are natura unui raport juridic de dreptul muncii, instanta retinand ca acesta a luat nastere in temeiul contractului individual de munca si a celui colectiv, ca urmare a desfiintarii institutiei angajatoare.
Prin urmare, creanta ce face obiectul executarii silite nu reprezinta sporuri salariale obtinute de angajat in instanta, ci chiar plati compensatorii datorate ca urmare a desfiintarii angajatorului, destinate sa asigure subzistenta angajatului pana la momentul gasirii unui nou loc de munca.
Potrivit legislatiei muncii, platile compensatorii au natura juridica a unor despagubiri ce au rolul de a atenua consecintele concedierilor individuale sau colective pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Instanta constata ca prin O.U.G. nr. 71/2009 a fost esalonata numai plata drepturilor de natura salariala, nu si a platilor compensatorii.
Sub acest aspect, instanta mai retine ca pentru stabilirea naturii juridice a platilor compensatorii nu prezinta relevanta art. 791 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal intrucat acestea asimileaza salariilor compensatiile banesti acordate persoanelor disponibilizate numai in vederea fiscalizarii acestora.
In concluzie, instanta constata ca dispozitiile OUG 71/2009 nu sunt aplicabile in cauza.
In ceea ce priveste cuantumul creantei, instanta retine ca acesta a fost calculat de catre expert in conformitate cu dispozitiile titlului executoriu, raportul de expertiza intocmit fiind omologat de catre instanta de fond.
In ceea ce priveste cerere contestatorului avand ca obiect suspendarea executarii silite, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 403 C.proc.civ., ,,Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel”. Executarea silita poate fi suspendata pana la solutionarea contestatiei la executare, si intrucat contestatia la executare a fost solutionata prin prezenta sentinta, instanta va respinge cererea de suspendare a executarii silite ca fiind ramasa fara obiect.
In temeiul art. 274 Cpc, instanta va dispune obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de judecarea prezentei cauze intimatei in cuantum de 1060 lei, reprezentand onorariu de avocat.

     PENTRU ACESTE MOTIVE,
   IN NUMELE LEGII
                  HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare, formulata de contestatorul ……., cu sediul in …….. in contradictoriu cu intimata ……….., cu domiciliul in ……… si tertul poprit ………….., cu sediul in B………., ca neintemeiata.
 Respinge cererea avand ca obiect suspendarea executarii silite, ca ramasa fara obiect.
Obliga contestatoarea sa plateasca intimatei suma de 1060 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
 Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
  Pronuntata in sedinta publica astazi, …….2014.

PRESEDINTE,    GREFIER,
      …………………………         ……
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013