InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Licitatie organizata de o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a...

(Decizie nr. 234 din data de 13.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Licitatii | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

      
    Prin sentinta civila nr. 229/CA/06 noiembrie 2008 pronuntata de T. N. in dosarul nr. 2444/103/2008 a fost declinata competenta de solutionare a cererii formulate de reclamanta S.C. P. P. T. S.R.L in contradictoriu cu parata A D. I. U.
    In considerentele sentintei s-a retinut ca reclamanta are calitate de ofertant in sensul art. 3 lit. p din O.U.G. nr. 34/2006, iar parata este autoritate contractanta in sensul art. 8 Kt. b din acelasi act normativ. Litigiul decurge din contractul de achizitie publica privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport local public de persoane. Acest contract corespunde generic tipului de contract prevazut de art. 31 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006.
    Reclamanta a formulat contestatie la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. In actuala cauza, reclamanta, optand pentru procedura administrativ - jurisdictionala, prevazuta la Sectia a 4-a din O.U.G. nr. 34/2006, formuleaza plangere impotriva Deciziei emise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
    In baza art. 283 alin. 1 din O.U.G nr. 34/2006, instanta competenta sa solutioneze plangerea este Curtea de Apel Bacau - Sectia de contencios administrativ si fiscal, pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante.
    Analizand plangerea formulata, Curtea retine urmatoarele :
    Intimata A D. I. "U." a initiat procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ - teritoriala a localitatilor asociate in A D. I. "U". La data de 27 iunie 2008 a fost intocmit raportul procedurii, in care s-a retinut ca intregul grup de trasee a fost solicitat de un singur operator de transport, respectiv S.C. P. P. T. S.R.L, insa, pentru ca nu au fost 2 ofertanti pentru intregul pachet, s-a facut aplicarea art. 11 pct. 1 lit. a si art. 13 alin. 9 din Regulamentul intocmit de intimata in vederea organizarii licitatiei si s-a atribuit gestiunea . delegata pe grupe de trasee, respectiv 2 trasee pentru S.C P. P. T. S.R.L si 2 trasee pe S.C. T. S.A
      Petenta S.C. P. P. T. S.R.L, fiind nemultumita ca nu i s-a atribuit intregul pachet de trasee, a formulat contestatie in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 34/2006 si a solicitat anularea raportului procedurii incheiat la 27 iunie 2008.
      Prin decizia nr. 3283/C8/3019 din 24 iulie 2008 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia, ca inadmisibila, retinand, in esenta, ca organizatorul licitatiei este o persoana juridica de drept privat si in consecinta nu are calitatea de autoritate contractanta, in sensul art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006. Avand in vedere acest aspect si dispozitiile art. 3 lit. j si art. 229 din O.U.G. nr. 34/2006, a retinut ca nici contractul care va fi incheiat, nu poate fi calificat contract de achizitie publica si prin urmare, Consiliul considera ca solutionarea contestatiei fonnulate de S.C. P. P. T. S.R.L nu intra in sfera de competenta materiala a acestuia.
      Impotriva acestei decizii a formulat plangere S.C. P. P. T. S.R.L, in care arata ca organizatoarea licitatiei se incadreaza in categoria autoritatilor contractante prevazute de art. 8 lit. c si d din O.U.G. nr. 34/2006, pe de o parte pentru ca reprezinta o asociere a 2 autoritati publice, iar pe de alta parte, obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de transport, frecvente, pe rute prestabilite si nu mai exista un alt operator in aceeasi zona.
      Intimata a formulat intampinare, in care arata ca este constituita ca asociatie de drept privat si de utilitate publica, in conditiile O.G. nr. 26/2000. Nu este intreprindere publica si nu desfasoara o activitate relevanta in intelesul cap. VIII Sectiunea I din O.U.G. nr. 34/2006, in baza unui drept special si exclusiv, asa cum este definit de art. 3 lit. k din acelasi act normativ. De altfel, procedura de achizitie a fost organizata in temeiul Legii nr. 92/1997 privind serviciile de transport public local; Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 si Ordinul nr. 263/2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor Cadru de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.
Curtea, analizand plangerea formulata, constata ca este nefondata.
      Licitatia deschisa, organizata de A D. I. "U", are ca obiect atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ - teritoriala a localitatilor asociate. Cadrul juridic de organizare si desfasurare a unei asemenea licitatii este stabilit de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 si Ordinul nr. 263/2007 emis de Autoritatea pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.
      Legea nr. 92/2007 este lege speciala in raport de O.U.G. nr. 34/2006 si prin urmare, litigiile ce deriva din modul de organizare si desfasurare a licitatiei se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile art. 57 din Ordinul nr. 263/2007 al AN.RS.G, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2007.
      Consiliul Nationale de Solutionare a Contestatiilor a apreciat in mod corect ca solutionarea contestatiei formulate de S.C. P. P. T. S.R.L nu intra in sfera de competenta materiala a acestuia si in consecinta plangerea este neintemeiata si in temeiul art. 285 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 a dispus respingerea acesteia ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
ACHIZITII PUBLICE-MODIFICAREA CONTESTATIEI ADRESATE C.N.S.C. - Decizie nr. 102/R din data de 15.01.2014
Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale obligativitatea efectuarii licitatiei - Decizie nr. 260/R din data de 27.10.2006
Drept civil. Nulitatea clauzei penale din titlul executoriu. Neindeplinirea cerintelor constatarii nulitatii actelor de executare si a incheierii de intabulare a acestora. - Decizie nr. 97 din data de 09.10.2014
Licitatie publica. Legea aplicabila - Decizie nr. 19 din data de 14.05.2007
Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001 - Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010