InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant.

(Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Invatamant | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

Prin sentinta civila nr. 1769/3.11.2010 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul 2969/110/2010 a fost admisa actiunea formulata de reclamantii S. E., R. B. M., C. R., T. R., M. S., L. L., P. M., H. M., C. G. prin mandatar Sindicatul Liber din Invatamantul Judetului Bacau in contradictoriu cu paratele Scoala cu clasele I – VIII G.M. Onesti, Consiliul Local Onesti si  Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau, fiind obligate paratele Scoala cu clasele I – VIII G.M. Onesti si Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau sa plateasca reclamantilor contravaloarea muncii prestate constand in 2 ore saptamanal, ore prestate in plus fata de norma didactica, pentru perioada cuprinsa intre 1.09.2007 – 28.02.2010, in valoare actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.
Prin aceeasi hotarare au fost obligate partile Scoala cu clasele I – VIII G.M. Onesti  si I.S.J. Bacau sa respecte valoarea normei didactice cu 2 ore, iar paratul Consiliul Local Onesti sa asigure fondurile necesare platii drepturilor susmentionate.
Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut urmatoarele :
Reclamantii au chemat in judecata pe parati pentru ca pe cale de hotarare judecatoreasca, acestia sa fie obligati la: calculul si plata drepturilor salariale neacordate, reprezentand contravaloarea muncii prestate in plus, de cate doua ore saptamanal fata de norma didactica - pe perioada 1 septembrie 2007-februarie 2010, actualizata in functie de rata inflatiei; respectarea prevederilor legale privind reducerea normei didactice de predare a educatorilor, invatatorilor si institutorilor cu vechime in invatamant de peste 25 de ani si gradul didactic I cu doua ore saptamanal, fara diminuarea salariului.
La dosar pentru a-si sustine actiunea reclamantii au depus urmatoarele acte: adeverintele nr.314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322/ 05 septembrie 2010, emisa de Scoala cu clasele I-VIII „Ghita Mocanu” ( filele 6-13 dosar),Certificate de acordare a gradului didactic I ale reclamantilor, toate anterioare datei de septembrie 2007, ( filele 16-24 dosar), Tabel nominal cu prezentii reclamanti, care solicita sa fie reprezentati in prezenta cauza de Sindicatul Liber din Invatamantul judetului Bacau (fila 14), si tabel nominal care confirma ca reclamantii au vechime peste 25 ani si gradul I.
Potrivit art.45, alin 1 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, personalul didactic de predare si instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul I beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal, fara diminuarea salariului.
Potrivit O.G. nr.103/1998 aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr.109/1999, art.1, lit.a si b norma didactica a personalului din invatamantul preuniversitar cuprinde: ”activitati didactice de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare, conform planurilor de invatamant; activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie, complementare procesului de invatamant (saptamanal, 9 ore de pregatire si 3-4 ore de activitati stiintifico-metodice, 2 ore de comunicare cu familiile elevilor, 4-5 ore de evaluare a elevilor, inclusiv prin participarea la cursurile profesionale ale scolii …”.
Potrivit precizarilor generale pentru aplicarea statutului personalului didactic nr.19388/14.11.1997 anexa nr.2, cap.II,. pct.4 personalul didactic de predare si instituire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si cu gradul I si care beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului, poate fi salarizat prin plata cu ora pentru activitatile ce depasesc norma maxima de 16 ore , respectiv 22 ore.
Prin Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr.4209/2004, art.6, pct.II.2, se prevede ca personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime efectiva in invatamant de peste 25 ani, cu gradul didactic I si care beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal, fara diminuarea salariului, poate fi salarizat prin plata cu ora pentru activitatile ce depasesc norma maxima de 14 ore, respectiv 18 ore pentru invatamantul special, de 16 ore , respectiv de 22 ore in invatamantul preuniversitar.
Reclamantii au calitatea de invatatori, cu peste 25 ani vechime in invatamant si avand gradul didactic I in invatamant, iar din prevederile legale sus mentionate, rezulta in mod clar faptul ca toate categoriile de personal didactic de predare si instruire practica, indiferent ca este vorba de educatori, invatatori, institutori, profesori sau maistri instructori, beneficiaza de reducerea cu doua ore saptamanal a normei didactice, cu conditia sa aiba o vechime in invatamant de peste 25 de ani si gradul didactic I.
Paratii nu au depus la dosar nicio proba anterioara, din care sa rezulte: fie ca le-au redus reclamantilor norma didactica de predare, fara diminuarea salariului, fie ca le-au platit in plus cele doua ore saptamanal prestate in plus, peste normele didactice de predare ale reclamantilor, care indeplineau conditiile legale de reducere a normei didactice, cu doua ore saptamanal, avand gradul didactic I si vechimea de peste 25 fani in invatamant.
Fata de aceste considerente instanta a admis cererea.
A obligat paratii Scoala cu clasele I-VIII G.M. Onesti si Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau sa plateasca reclamantilor contravaloarea muncii prestate constand in 2 ore saptamanal, ore prestate in plus fata de norma didactica pentru perioada cuprinsa intre 01.09.2007 – 28 februarie 2010,  in valoare actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.
A obligat paratii Scoala cu clasele I-VIII G.M. Onesti si Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau sa respecte reducerea normei didactice cu doua ore.
A obligat paratul Consiliul Local Onesti sa asigure fondurile necesare platii drepturilor sus-mentionate.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs in termen legal, paratul Consiliul Local Onesti, scutit de plata taxei de timbru conform art. 17 din Legea 146/1997.
In motivarea recursului a fost invocate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Onesti avand in vedere  inexistenta raporturilor juridice de munca intre recurenta si membrii de sindicat, conform dispozitiilor art. 11 alin. 5 din Legea nr. 128/1997, respectiv art. 58 alin.1,2 din Contractul colectiv de munca la nivel de ramura invatamant 2007/2008 nr. 596/12.11.2007.
Pe de alta parte, s-a sustinut referitor la asigurarea fondurilor necesare efectuarii platii drepturilor salariale ca bugetul local este veriga intermediara pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant, cheltuielile de personal fiind cuprinse in finantarea de baza care se asigura prin bugetele locale de la bugetul de stat, conform art. 7 alin.3, art. 167 din Legea nr. 84/1995, respectiv art. 16 din H.G. nr. 538/2001, iar directorul unitatii de invatamant  are calitatea si exercita atributiile  de ordonator  tertiar de credite – art. 3 alin.2 din H.G. nr. 2192/2004, ordonator principal fiind Ministerul Finantelor Publice care distribuie fondurile prin Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Intimatii, legal citati, nu au fost prezenti sau reprezentati in fata instantei si nu au formulat cereri in cauza.
Examinand recursul formulat pentru motivele aratate, in conditiile art. 304, 3041 cod procedura civila, instanta il apreciaza ca fiind nefondat pentru considerentele ce se vor arata in continuare.
Obiectul actiunii cu judecata careia a fost investita prima instanta consta in obligarea paratilor Scoala cu clasele I – VIII G.M. Onesti si I.S.J. Bacau la plata catre reclamanti a contravalorii muncii prestate, respectiv in obligarea paratului – recurent la asigurarea fondurilor necesare platii drepturilor indicate.
Apreciind ca fiind intemeiata cererea reclamantilor privind drepturile salariale solicitate, instanta de fond a stabilit obligatia de plata a acestora, in sarcina unitatii de invatamant si a I.S.J., respectiv obligatia de alocare a fondurilor necesare platii in sarcina recurentului.
Stabilirea obligatiei de alocare a fondurilor nu se intemeiaza pe raporturile juridice de munca in baza carora reclamantii si-au desfasurat activitatea si au solicitat remuneratia corespunzatoare, aceste raporturi fiind relevante in raport de primul capat de cerere al actiunii. Temeiul obligatiei recurentului rezida in atributiile ce ii revin acestuia in operatiunea de asigurare a finantarii unitatilor de invatamant.
In acest context, dispozitiile art. 167 din Legea nr. 84/1995, in vigoare pentru perioada indicata prin actiune, reglementeaza  modalitatile de asigurare a finantarii, in functie de natura cheltuielilor vizate.
Astfel, referitor la finantarea de baza, care cuprinde in categoria cheltuielilor de personal  drepturile salariale de natura celor solicitate de catre reclamanti, prevederile art. 167 alin.3 dispun ca aceasta se asigura prin  bugetele locale ale unitatilor administrativ – teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din  sumele defalcate din  unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
In realizarea acestui principiu prin H.G. nr. 2192/2004 au fost reglementate  modalitatile de indeplinire a atributiilor stabilite in sarcina  autoritatilor implicate in procesul asigurarii finantarii unitatilor de invatamant. Astfel, proiectele de buget  intocmite de unitatile de invatamant sunt prezentate  autoritatii administratiei  publice locale - art. 39 din H.G. 2192/2004, aceasta din urma inaintandu-le Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat, proiectele fiind supuse examinarii si discutiilor purtate de Ministerul Finantelor Publice cu ordonatorii principali de credite, conform dispozitiilor art. 34 alin.3,4 din Legea nr. 500/2002.
Dupa aprobarea bugetului de stat Consiliul local aloca sumele primite de la bugetul de stat si aproba bugetul fiecarei unitati de invatamant – art. 40 din H.G. 2192/2004, urmand ca  ordonatorul tertiar de credite -  directorul unitatii de invatamant sa  utilizeze corespunzator creditelor  bugetare  repartizate.
In acest cadru normativ se regaseste temeiul obligatiei de alocare a  fondurilor corespunzatoare, stabilite in sarcina recurentului – parat. Calitatea de ordonator principal de credite a Ministerului Finantelor Publice, nu poate fi pusa in discutie in prezenta cauza retinand cadrul procesual stabilit prin cererea de chemare in judecata, recurentul – parat urmand a-si indeplini obligatia de alocare a fondurilor in conformitate cu procedura prevazuta de dispozitiile legale in vigoare si mijloacele recunoscute de lege in acest scop.
De altfel, calitatea de ordonator de credite nu este implicata in procedura de aprobare a bugetelor, care revine altor autoritati, conform art. 16 din Legea 500/2002, respectiv art. 19 din Legea 273/2006, ordonatorul de credite avand ca atributie principala repartizarea creditelor bugetare aprobate anterior de autoritatile competente.
Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza ca motivele de recurs referitoare la lipsa calitatii procesuale pasive a paratului Consiliul Local Onesti nu au fost intrunite si, in consecinta, in temeiul art. 312 alin.1 cod procedura civila a fost respins recursul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Invatamant

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului – situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009