Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean...

(Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Faliment; Imprumuturi; credite; creditori | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

Prin sentinta civila nr.820/30.06.2010 pronuntata in dosarul nr.3034/110/2009 Tribunalul Bacau a respins ca nefondata contestatia formulata de creditoarea B., la tabelul preliminar al creantelor.
Instanta de fond a retinut ca prin incheierea din data de 02.09.2009 pronuntata in dosarul nr. 3034/110/2009 s-a admis cererea debitoarei S.C. S. I. S.R.L. si s-a deschis procedura insolventei. Prin aceeasi sentinta a fost stabilit termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 30.10.2009.
Creditoarea B. a formulat cerere de inscriere creanta la data de 09.04.2010. La solutionarea cauzei, instanta a avut  in vedere ca sentinta de deschidere a procedurii a fost publicata in conformitate cu art. 61 al.3 din Legea 85/2006 in BPI si in intr-un ziar de larga circulatie si disp. art. 7 alin. (3) teza a II-a care statueaza ca, in ipoteza in care creditorii nu au putut fi identificati in lista prevazuta de art. 28 alin. (1) lit. c) intrucat la cererea pe care debitorul a introdus-o pentru deschiderea procedurii nu a atasat lista completa a creditorilor si a adreselor, indiferent de natura creantelor pe care o au, acesti creditori vor fi citati, prin exceptie de la exceptia consacrata de art. 7 alin. (3) teza I, prin Buletinul procedurilor de insolventa, revenindu-se astfel la situatia-regula consacrata de art. 7 alin. (1) teza I din lege.
In cauza termenul pentru depunerea cererii de creanta a fost 30.10.2009, iar cererea formulata de creditoare  a fost depusa la posta la data de 09.04.2010.
Fata de aceste aspecte, constatand ca procedura de notificare a fost indeplinita in mod legal, iar administratorul judiciar in mod corect nu a inscris creanta,  intrucat cererea fusese tardiv depusa, instanta a respins contestatia ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea, considerand ca sentinta civila nr.820/30.06.2010, pronuntata de Tribunalul Bacau este nelegala, intrucat a fost pronuntata cu incalcarea si aplicarea gresita a dispozitiilor art.61, art.62, art.28, art.20,si art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006.
Recurenta sustine ca instanta de fond, omitand sa raporteze actul dedus judecatii la temeiul legal incident in cauza, a respins contestatia impotriva tabelului preliminar rectificat, ca nefondata, considerand in mod eronat ca a depus cererea de inscriere la masa credala tardiv. Prin considerentele sentintei civile recurate, instanta de fond a dat o interpretare gresita dispozitiilor art.7 alin.3 teza a II-a  din Legea nr.85/2006 si a retinut in mod eronat faptul ca „in ipoteza in care pentru creditorii care nu pot fi identificati in lista prevazuta la art.28 alin.1 lit. c procedura notificarii prevazuta de art.61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa”, facand abstractie de decizia nr.123/03.02.2009 a Curtii Constitutionale.
Prin decizia nr.123/ 03.02.2009, Curtea Constitutionala a statuat ca, printr-o decizie anterioara nr. 1137 din 4.12.2007 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, "Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art.7 din Legea nr.85/2006, in ansamblul lor, deci inclusiv a normei cuprinse in alin.3 teza a doua din acest articol", si in consecinta, exista obligatia practicienilor in insolventa de notificare a creditorilor conform dispozitiilor Codului de procedura civila. In lumina acestei decizii si conform art.61 alin. l si 3 coroborat cu art.62 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar, in urma deschiderii procedurii reglementata de legea insolventei, avea obligatia notificarii tuturor creditorilor, conform dispozitiilor legale, obligatie neindeplinita de administratorul judiciar.
Recurenta sustine ca pentru a putea opera sanctiunea tardivitatii unei creante, este imperios necesara nerespectarea termenelor stipulate in notificarea emisa in temeiul art.61 alin. l si 3 coroborat cu art.62 din Legea nr.85/21006 de administratorul judiciar si comunicata creditorului in cauza. Ori in speta dedusa judecatii aceasta notificare nu le-a fost comunicata, sens in care nu au termene de respectat, obligatia notificarii incubandu-i administratorului judiciar. In lipsa unei astfel de notificari in temeiul art.76 d) din Legea nr.85/2006, considera creanta cu care a solicitat a fi inscrisi la masa credala declarata in termen, la data de 07.04.2010 (data postei) si nu la data de 09.04.2010 asa cum in mod eronat a retinut instanta de fond.
Instanta de fond, prin considerentele sentintei, se raporteaza strict la dispozitiile art.7 alin.3 teza II, omitand a observa si constata faptul ca, creditorii pot fi cunoscuti si din lista depusa de debitoare conform dispozitiilor art.28 alin. l lit. b si nu numai din lista depusa de debitoare conform art.28 alin .l lit. c din Legea nr.85/2006, pronuntand astfel o sentinta cu interpretarea si aplicarea gresita a dispozitiilor legale incidente.
De asemenea, instanta de fond prin considerentele sentintei recurate arata faptul ca " sustinerile contestatoarei ca s-ar fi regasit sarcinile impuse de ea in lista bunurilor depusa de debitoare si ca nu a fost notificata  excede cadrului legal si, in subsidiar, in lista bunurilor depusa de debitoare nu figura contestatoarea", sustinere, de asemenea eronata.
Conform dispozitiilor art.28 alin. l lit. c din L.85/2006, debitoarea are obligatia sa depuna odata cu cererea sa introductiva si o lista a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. Depunerea incompleta sau eronata a actelor de catre debitoare, si neverificata in mod corespunzator de catre administratorul judiciar conform dispozitiilor art.20 alin. l lit. c, nu poate sanctiona creditorul cu decaderea din dreptul de a fi inscris la masa creditorilor.
Pentru creditorii care nu pot fi identificati in actele contabile, legiuitorul a instituit prezumtia notificarii in Buletinul procedurilor de insolventa, pentru asigurarea celeritatii procedurii, in conditiile in care existenta unor astfel de creditori ar trebui sa fie o exceptie pentru debitorii care isi indeplinesc intocmai obligatiile legale de a declara toti creditorii fie ei si garanti ipotecari sau fidejusori si de a tine evidentele contabile potrivit legii.
Raportat la scopul Legii nr.85/2006, instituit de legiuitor si anume acela de instituire a unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa, se observa faptul ca scopul debitoarei urmarit prin predarea unei evidente contabile incomplete si eronate, este denaturarea scopului legii, prin micsorarea pasivului inscris la masa credala.
Conform dispozitiilor art.20 alin. l lit. c din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar prin prerogativele date de dispozitiile legale, are obligatia de ‘intocmirea actelor prevazute la art.28 alin. 1, in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inlauntru termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor".
In lumina articolului mai sus precizat, administratorul judiciar avea obligatia legala de verificare a informatiilor cuprinse in actele depuse de debitoare in conformitate cu prevederile art.28 din L.85/2006, ocazie cu care a luat cunostinta de situatia juridica a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei si de faptul ca anumite bunuri se afla ipotecate in favoarea creditoarei, astfel incat avea obligatia sa purceada la notificarea tuturor creditorilor debitoarei conform dispozitiilor L.85/2006.
Mai mult conform dispozitiilor Legii nr.7/1996, ipoteca se inscrie in Cartea Funciara pentru opozabilitatea ei fata de terti, ori, insasi din scopul urmarit de legiuitor prin dispozitiile legii enuntate, inscrierea ipotecii in cartea funciara da dreptul oricarei persoane interesate sa afle daca bunurile sunt grevate de anumite sarcini si in favoarea caror persoane, astfel incat administratorul judiciar cu ocazia verificarii listei depuse de debitoare in temeiul art.28 alin. l lit. b, avea posibilitatea sa cunoasca faptul ca recurenta avea calitatea de creditor.
Avand in vedere ca administratorul/administratorii statutari ai debitoarei nu s-au conformat obligatiei de a preda o evidenta contabila conform cerintelor stipulate de legiuitor prin dispozitiile art.7 alin. l din L.85/2006, apreciaza recurenta ca modalitatea de comunicare prin publicitate a sentintei de deschidere a procedurii nu poate fi asimilata unei notificari legale fata de aceasta, in vederea inregistrarii declaratiei de creanta.
Depunerea incompleta de catre debitoare la dosarul cauzei a actelor si informatiilor prevazute de art.28 alin. l din Legea nr.85/2006, nu poate avea consecinta inlaturarii dreptului creditorilor nenotificati de a cere includerea creantelor lor in pasivul debitoarei aflate in insolventa.
Mai sustine recurenta ca sentinta civila nr.820/30.06.2010 pronuntata de Tribunalul Bacau este  si netemeinica.
Instanta de fond a pronuntat incheierea recurata omitand a observa ca insasi din materialul probator administrat in cauza, rezulta fara drept de tagada culpa si reaua credinta a administratorului judiciar in exercitarea atributiilor stipulate de dispozitiile legale in materie in sensul neverificarii, necompletarii si necorectarii informatiilor depuse de debitoare conform prevederilor art.28 din Legea nr.85/2006 si de nenotificare in conformitate cu dispozitiile art.61 coroborat cu art.62 din L.85/2006, masura neobservata si nesanctionata de instanta de fond.
Instanta de fond nu a apreciat totalitatea materialului probator administrat in cauza, de unde ar fi putut constata faptul ca recurenta a  depus toate diligentele in vederea valorificarii drepturilor ce deriva din legea insolventei in sensul depunerii declaratiei de creanta atunci cand a cunoscut deschiderea procedurii.
Nerespectarea dispozitiilor legale de catre practicienii in insolventa si, in speta dedusa judecatii, de catre administratorul judiciar numit in cauza (de neverificare, necorectare si necompletare a informatiilor depuse de debitoare in temeiul art.28 alin. l din legea insolventei, nenotificare conform art.61 coroborat cu art.62 din L.85/2006) si de catre administratorul statutar (de netinere a contabilitatii in conformitate cu legea) nu poate sanctiona creditorul de buna credinta care are un drept de creanta impotriva debitoarei si care intelege sa si-l valorifice prin inscrierea la masa credala  in momentul in care a luat cunostinta de deschiderea procedurii impotriva debitoarei, fie el si ulterior expirarii termenului de inregistrare a creantei la masa credala.
In concluzie, solicita admiterea recursului si modificarea in parte a sentintei civile nr.820/30.06.2010 in sensul admiterii actiunii si pe fond admiterea contestatiei impotriva tabelului preliminar rectificat in sensul inscrierii  creantei in cuantum de 3.785.089,55 EUR, la care se adauga dobanzile calculate pana la data achitarii efective a creantei si mentinerea celorlalte dispozitii legale ale sentintei.
Intimatul administrator judiciar a formulat intampinare, prin care arata ca in lista depusa de debitoare, contestatoarea nu figureaza ca creditor, ca a notificat deschiderea procedurii insolventei in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.4288/16.09.2009 si in ziarul „Adevarul” din 22.09.2009, ca anterior datei de 30.10.2009 a notificat contestatoarea  cu privire la deschiderea procedurii, desemnarea administratorului judiciar si pastrarea dreptului de administrare  al debitoarei, iar contestatoarea a primit aceste notificari, dovada fiind faptul ca pe extrasul de cont din 1.10.2009 apare mentiunea „S.C. S. I. S.R.L. societate in insolventa”.
Curtea, analizand actele si lucrarile din dosar si sentinta recurata, in raport de motivele de recurs invocate in conditiile  art.3041  Cod procedura civila, constata ca recursul este nefondat,  din urmatoarele considerente:
Judecatorul sindic a retinut ca prin incheierea  prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei  debitoarei S.C. S. I. S.R.L. s-a stabilit ca termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este la data de 30.10.2009. A mai retinut ca hotararea de deschidere  a procedurii a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa, ca recurenta a formulat cererea de inscriere a creantei la 9.04.2010, cerere tardiva in raport de dispozitiile art.7 alin.3 teza a II-a din Legea nr.85/2006.
Recurenta sustine ca instanta de fond a  interpretat in mod gresit dispozitiile art.7 alin.3 teza a II-a din Legea nr.85/2006, facand abstractie de  decizia nr.123/3.02.2009, pronuntata de Curtea Constitutionala.
Analizand acest aspect, Curtea retine ca prin decizia nr.1137/4.12.2007, mentionata in cuprinsul deciziei invocata de recurenta, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art.7 din Legea nr.85/2006 si s-a constatat ca acestea sunt contrare prevederilor  art.24 si 53 din Constitutie, in masura in care se interpreteaza  ca prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se  promoveaza o actiune in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolventei, se realizeaza num ai prin Buletinul procedurilor de Insolventa, iar nu si potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Aceasta decizie nu are incidenta in cauza, intrucat recurenta nu intra in sfera persoanelor vizate de aceasta decizie, respectiv persoane impotriva carora se introduce o actiune intemeiata pe dispozitiile Legii nr.85/2006.
Notificarea deschiderii  procedurii are o reglementare  generala, consacrata prin dispozitiile art.61 si 62 din Legea nr.85/2006. Potrivit art.61 alin.3, notificarea se realizeaza conform prevederilor Codului de procedura civila si se va publica, totodata, intr-un  ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolventa. De la aceasta regula, legiuitorul a prevazut o exceptie in ceea ce priveste pe creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art. 28 alin. 1 lit. c. In cazul  acestora, potrivit dispozitiilor art.7 alin.3 teza a II-a din Legea nr.85/2006, procedura notificarii prevazuta de art.61 se considera indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.
Recurenta nu a fost mentionata in lista creditorilor depusa de debitoare si in aceasta situatie devine aplicabila teza a II-a  a art.7 alin.3, procedura notificarii fiind considerata indeplinita prin publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa. In aceste conditii, recurenta avea obligatia de a formula cererea pentru inscrierea creantei pana la data de 30.10.2010, termenul stabilit prin  hotararea  de deschidere a procedurii.
Este adevarat ca debitoarea are obligatia de a depune odata cu cererea introductiva si o lista a bunurilor cu mentionarea datelor referitoare la sarcinile de care sunt grevate si ca aceasta lista poate oferi informatii cu privire la creditori, insa aceasta imprejurare nu poate fi opusa normei legale care prevede in mod expres, procedura notificarii creditorilor care nu sunt mentionati in lista depusa de debitoare in conformitate cu dispozitiile art.28 alin.1 lit. c din Legea nr.85/2006.
Criticile  referitoare la activitatea administratorului judiciar nu pot fi analizate in acest  cadru procesual, intrucat neindeplinirea obligatiei prevazute de art.20 alin. 1 lit. c din Legea nr.85/2006 nu poate constitui temei pentru inlaturarea aplicarii art.7 alin.3 teza a II-a, ci poate fi analizata in cadrul unei cereri intemeiata pe dispozitiile art.22 alin.4 din Legea nr.85/2006.
In concluzie, Curtea retine ca procedura de notificare a recurentei a fost legal indeplinita prin Buletinul Procedurilor de Insolventa si  ca aceasta avea obligatia de a depune declaratia de creanta pana la data de 30.10.2009.
In conditiile in care declaratia de creanta a fost depusa la data de 9.04.2010, judecatorul sindic a retinut in mod corect ca a fost depusa tardiv, hotararea pronuntata in acest sens fiind legala si temeinica.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment; Imprumuturi; credite; creditori

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului – situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009