Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Asigurare paza unitate. Subiect activ.

(Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

ROMANIA
TRIBUNALUL HUNEDOARA
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIA NR. 330/R/2010 DOSAR NR. 1225/195/2009

Sedinta publica din 15 martie 2010

PRESEDINTE: …………………..                - judecator
…………………..      - judecator
………………….. - judecator
…………………..  - grefier

Pe rol fiind judecarea recursului contencios formulat de intimatul I.P.  sentintei civile nr. 1020/6.10.2009 pronuntata de Judecatoria Brad in dosarul nr. 1225/195/2009 (judecator R. M.).
La apelul nominal  facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura de citare a fost completa .
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Instanta constata cauza in stare de judecata si o retine in pronuntare.

T R I B U N A L U L,

Asupra recursului de fata constata:
Prin plangerea civila inregistrata la Judecatoria Brad sub nr. 1225/195/03.08.2009 petenta CNLR SA in contradictoriu cu  intimatul I.P., a solicitat in principal sa se constate   nulitatea  procesului verbal   seria  AP  nr.  0785196  intocmit  la  data de 03.07.2009 de  Politia municipiului Brad si, in subsidiar,  sa se dispuna  anularea  respectivului proces verbal  ca fiind nelegal si netemeinic.
In motivarea  plangerii sale,  petenta a  aratat  ca  in procesul verbal  atacat  s-a  mentionat  ca au fost  incalcate  dispozitiile  prevazute de art. 60 lit.a din Legea ne 333/2003, astfel, s-a retinut in procesul verbal ca, fapta  contraventionala a fost savarsita de   C.N. L. R.  reprezentata  prin S. D.M. –in calitate de director Centru de Profit;  ca  in sensul Legii  333/2003  contravenient nu poate fi unitatea  controlata, ci persoana fizica  ce reprezinta legal respectiva unitate, iar in conformitate  cu OUG nr. 159/1999 aprobata prin Legea  nr. 288/2001, C. N . L. R. este reprezentata de presedintele consiliului de administratie  si nu de S.D.M., cum in mod gresit s-a consemnat in procesul verbal de catre agentul constatator. Pentru aceste  motive, s-a sustinut ca  procesul verbal este  nul.
S-a mai aratat  ca faptele  contraventionale mentionate  in  actul de  sanctionare nu sunt reale, cata vreme sunt indeplinite obligatiile legale  cu privire la planul de paza al agentiei;   ca  alegerea   masurilor corespunzatoare pentru fiecare punct de lucru in functie de gradul de risc pe care il implica activitatea desfasurata in respectivul punct de lucru este in sarcina conducatorului persoanei juridice si se materializeaza in masurile inscrise in planul de paza;   ca   masura  dispusa prin procesul verbal  desi este prevazuta de lege, este excesiva  in raport  de  volumul si importanta valorilor aflate la punctul de lucru controlat si depaseste vointa legiuitorului  care, enumerand mai multe categorii de masuri de paza, nu a prevazut obligatia aplicarii cumulative a acestora.
In drept au fost  invocate dispozitiile art. 31 si urm. din OG nr. 2/2001, legea  333/2003.
Prin intampinarea depusa la dosar de  intimat (f. 30) s-a solicitat  respingerea plangerii  contraventionale. Intimatul a aratat  ca , in speta  de fata  atat  miza litigiului cat  si posibilitatea petentei de a combate prezumtia  de legalitate  si temeinicie indreptatesc  aplicarea  prezumtiei  ca procesul verbal,  face dovada  cu privire la cele constatate,  pana la proba contrarie.
S-a mai aratat ca agentul constatator a aplicat sanctiunea persoanei juridice, care are obligatia legala de a lua masurile de paza si protectie a bunurilor pe care le detine , ramanandu-i acesteia posibilitatea de regres impotriva persoanei fizice care , in concret, are sarcini pe linia implementarii masurilor de protectie a bunurilor si valorilor.  In drept  au fost  invocate   dispozitiile   art. 115-118  Cod  pr.civ. si  O.G. nr. 2/2001.
Analizand actele  si lucrarile  dosarului,  respectiv :  procesul verbal  de  contraventie din 03.07.2009  (f.4) ,    raportul agentului  constatator (f.20), adresa Politiei municipiului Brad  din 28.01.2009  (f.18)  si procesul verbal din 01.07.2009  (f.19), celelalte acte si lucrari ale dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Prin procesul verbal seria nr. AP nr. 0785196, incheiat la data de   03.07.2009, de catre Politia municipiului Brad , contravenienta C.N.L.R. SA Bucuresti –reprezentata de S.D.M.  a fost sanctionata cu amenda  in suma de 4000 lei pentru savarsirea  contraventiei    prevazute  de art.60  lit.a  si sanctionata de art. 61 lit. b din Legea nr. 333/2003, constand  in aceea ca  Agentia LOTO  nr. 20-43 din  Brad,   str. Libertatii nr. 4, nu este asigurata in mod corespunzator cu paza  mijloace mecanice de securitate, sistem de alarmare sau alte mijloace pentru asigurarea corespunzatoare a pazei , acestea lipsind in totalitate, desi in agentie se pastreaza toate valorile incasate de luni pana duminica.
Procesul verbal   a  carui  anulare se solicita  in prezenta cauza,  a fost semnat, in calitate de martor , de numita F.I.
Instanta a constatat ca, potrivit  60 ,lit. a din Legea nr.333/2003 , cu modificarile ulterioare, constituie contraventii … : neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3); iar potrivit art. 3 alin (1), in functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitarilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitatea concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societatea specializate. Aliniatul 3 al aceluiasi text prevede ca, la unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.
Apoi, cu privire la persoana sanctionata , se retine ca , potrivit art.4 din Legea nr.333/2003, raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).
Cu privire la sustinerile din intampinare, in sensul ca s-a aplicat sanctiunea persoanei juridice, care are obligatia legala de a lua masurile de paza si protectie a bunurilor pe care le detine , ramanandu-i acesteia posibilitatea de regres impotriva persoanei fizice care ,in concret, are sarcini pe linia implementarii masurilor de protectie a bunurilor si valorilor, se constata ca, atata vreme cat legea stabileste un subiect activ special al acestei contraventii , sanctiunea nu poate fi aplicata decat acestuia.
Asadar, vinovat de neluarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, poate fi numai  conducatorului unitatii ,si nu persoana juridica, care nu are calitatea de subiect activ special al acestei contraventii .
Asa fiind, prin sentinta civila nr. 1020/2009 Judecatoria Brad a admis plangerea civila formulata de petenta C.N.L.R.SA, impotriva procesului-verbal de contraventie seria AP  nr.0785196  incheiat la data de  03.07.2009 de  Politia municipiului Brad , a anulat procesul verbal de contraventie si a exonerat pe petenta de plata amenzii contraventionale in suma de 4000 lei.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen si motivat intimatul I. P., solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul respingerii plangerii.
Se motiveaza in recurs ca potrivit art.1 (2) din Legea 333/2003 paza si protectia se realizeaza de catre detinatorii bunurilor sau valorilor, iar potrivit art.2 societatile comerciale sunt obligate sa asigure paza acestora. Ca astfel in mod legal s-a aplicat sanctiunea persoanei juridice si nu conducatorului unitatii, persoana fizica.
Recurentul si-a intemeiat cererea pe disp.art.304 pct.9 C.pr.civ.
Prin intampinare, intimata-petenta a solicitat respingerea recursului, cu motivarea ca pe fond petenta a indeplinit toate obligatiile legale, intocmind un plan de paza al unitatii controlate, iar sub aspectul subiectului activ al contraventiei arata ca potrivit art.4 din lege acesta este conducatorul unitatii, nu persoana juridica.
Examinand sentinta atacata atat sub aspectul sustinerilor din motivele de recurs, cat si din oficiu in baza art.304/1 Cod Procedura Civila, Tribunalul constata urmatoarele:
Recursul este nefondat, Tribunalul apreciind ca prima instanta a dat o dezlegare justa cauzei, iar criticile formulate in motivele de recurs nu pot fi primite.
Astfel, potrivit art. 4 din Legea 333/2003, raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1). Iar obligatiile acestora sunt prevazute expres in art.52 din lege.
Conform art. 57, nerespectarea dispozitiilor legii atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
Prin normele susmentionate s-a stabilit subiectul active al contraventiei sanctionate de art.60 lit. a din Legea nr.333/2003 , respectiv neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, ca fiind conducatorul unitatii, adica persoana fizica, nu persoana juridica care detine bunurile si valorile de trebuie a caror paza trebuie asigurata. In consecinta, sanctiunea a fost gresit aplicata de organul constatator petentei, si nu conducatorului unitatii.
Prin urmare, prima instanta a stabilit corect starea de fapt si a facut o justa aplicare a legii, astfel ca, in baza art.312 Cod Procedura Civila se va respinge recursul de fata si se va mentine ca temeinica si legala sentinta atacata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul introdus de catre intimatul I.P. impotriva sentintei civile nr.1020/2009 pronuntata de Judecatoria Brad, jud. Hunedoara.
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica azi 15 martie 2010.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,
………………..                     ……………….                    ……………….

GREFIER,
Florea Lidia
IAC/HI/4 ex.
28.04.2010.
Jud.fond:Rogoveanu M

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010