InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Craiova

Cerere a debitorului de deschidere a procedurii simplificate. Nedepunerea documentelor prevazute de art.67 alin.1 lit. a - g, k ,l , m din Legea nr. 85/2014. Sanctiune. Depunerea in apel. Efecte.

(Decizie nr. 289 din data de 23.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Craiova | Jurisprudenta Curtea de Apel Craiova

Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a)-g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii
Omisiunea de a depune integral la dosarul primei instante actele prevazute de art. 67 alin.1 lit. a) - g), k), l), m) din Legea nr. 85/2014 nu poate fi  acoperita prin sustineri si argumente ce tind la detalierea situatiei de fapt si nici prin depunerea inscrisurilor in apel, deoarece legea reglementeaza expres sanctiunea respingerii cererii, in aceasta situatie legiuitorul instituind norme derogatorii de la procedura civila de drept comun.

Prin incheierea nr.13 din 18.02.2015 pronuntata de judecatorul-sindic de la Tribunalul Gorj - Sectia a II-a Civila in dosarul nr.958/95/2015, s-a respins cererea debitoarea SCPCSRL, pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului.
Pentru a hotari astfel, judecatorul-sindic a retinut ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014, privind valoarea-prag a creantei, pentru intrarea debitorului in insolventa, la cererea sa. In cauza, societatea are obligatii bugetare in cuantum de 6.361 lei si obligatii catre furnizori de 4.636 lei, suma de 59.740 lei fiind calificata de aceasta ca un aport in societate al fostului asociat, PV. Nu s-a depus la dosar niciun inscris doveditor din care sa rezulte ca societatea ar fi fost imprumutata de fostul administrator sau ca acesta ar fi avut de primit de la societate drept profit suma de 59.740 lei ori ca a fost salariat al debitoarei, aceasta creanta nefiind dovedita si nefacand parte din categoria creantelor prevazute de Legea 85/2014.
          Aceasta suma este mentionata in formularul de cerere de deschidere a procedurii, dar nu exista la dosar vreun act din care sa rezulte ca societatea datoreaza unei terte persoane suma si ca persoana respectiva este fostul administrator. In aceasta din urma situatie, fostul administrator avea la dispozitie cai legale de a primi suma pe care ar fi depus-o in contul societatii, cai prevazute de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, avand posibilitatea si interesul ca, la retragerea sa din societate, sa-si primeasca sumele cuvenite.
          Potrivit art. 65 alin. 1 din Legea nr. 85/20014, procedura incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor, de catre unul sau mai multi creditori, ori de catre persoanele sau institutiile prevazute expres de lege, in art. 67 alin. 1, mentionandu-se documentele pe care debitorul este obligat sa le depuna odata cu cererea, la punctul c se prevede lista numelor si a adreselor creditorilor. Debitoarea nu a precizat adresa numitului PV si nici nu a depus documentul din care sa rezulte ca acesta este fostul administrator al debitorului.
           SCPCSRL nu a dovedit ca are o datorie fata de o terta persoana, in cuantum de 59 740 lei, nu a depus niciun document din care sa rezulte cine este creditorul si daca acesta are o creanta in aceasta suma fata de debitoare.
In consecinta, datoriile societatii debitoare SCPCSRL sunt in suma totala de 10.997 lei, sub valoarea-prag prevazuta de art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014.

Impotriva acestei incheieri a declarat apel debitoarea  SCPCSRL, care a invocat nelegalitatea si netemeinicia si a sustinut ca in mod gresit s-a respins cererea sa de deschidere a procedurii insolventei, deoarece valoarea prag prevazuta de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014 este indeplinita, debitoarea avand datorii totale de 70.737 lei, din care 59.740 lei este aportul personal al asociatilor, pentru efectuarea platilor de catre societate.

Examinand actele si lucrarile cauzei, prin prisma criticilor formulate, conform prevederilor art. 476 alin.1 si 477 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea a constatat ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele motive:
Potrivit prevederilor art.67 din Legea nr.85/2014, "(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:
a)ultima situatie financiara anuala, certificata de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii;
b)lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;
c)lista numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;
d)lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive;
e)contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
f)lista membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;
g)o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale;
h)o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;
i)o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului sau alte registre in a carui raza teritoriala se afla sediul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciara prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;
j)o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notar ori certificata de avocat, din care sa rezulte ca el sau administratorii, directorii si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari care detin controlul debitorului nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 22/1969, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, si infractiunile prevazute de prezenta lege in ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
k)un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;
l)o declaratie prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de societati, cu precizarea acestora;
m)dovada codului unic de inregistrare;
n)dovada notificarii organului fiscal competent.
(2)Documentele prevazute la alin. (1) se depun odata cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai tarziu, pana la termenul de judecata stabilit de judecatorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a), g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d), precum si a cazului in care cererea de deschidere a procedurii este formulata de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nedepunerea documentelor prevazute la lit. h), i) si j) este sanctionata cu decaderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare".
Ca urmare, cerintele prevazute de lege pentru deschiderea procedurii sunt cumulative, iar neindeplinirea oricarora dintre acestea determina respingerea actiunii promovate de catre debitor.
In cauza, debitoarea  nu a respectat cerintele prevazute de art.67 alin. 1 lit.c din Legea nr.85/2014.
Asa cum corect a retinut judecatorul-sindic, debitoarea nu a precizat adresa numitului PV, nu a depus documente din care sa rezulte ca acesta este fostul administrator al debitoarei si nici referitoare la datoria in cuantum de 59 740 lei.
Neindeplinirea intocmai a acestei cerinte atrage si imposibilitatea indeplinirii conditiei referitoare la valoarea prag prevazuta de art.5 pct.72 din lege - cuantumul minim al creantei pentru deschierea procedurii, atat pentru creditori, cat si pentru debitori, fiind de 40.000 lei, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr.31/1990.
Omisiunea de a depune integral la dosarul primei instante actele prevazute de art. 67 alin.1 lit. a) - g), k), l), m) din Legea nr. 85/2014 nu poate fi  acoperita prin sustineri si argumente ce tind la detalierea situatiei de fapt si nici prin depunerea inscrisurilor in apel, deoarece legea reglementeaza expres sanctiunea respingerii cererii, in aceasta situatie legiuitorul instituind norme derogatorii de la procedura civila de drept comun.
Fata de considerentele expuse, Curtea a respins apelul formulat de catre debitoare, ca nefondat, potrivit dispozitiilor art.480 alin. 1 Cod procedura civila
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016