InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Craiova

Raportul vizitei de verificare la fata locului. Inadmisibilitatea actiunii in contencios administrativ avand ca obiect anularea raportului vizitei de verificare la fata locului si a adresei prin care a fost respinsa contestatia impotriva respectivului rap

(Decizie nr. 1802 din data de 12.05.2015 pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Craiova | Jurisprudenta Curtea de Apel Craiova

Actele contestate nu prezinta caracteristicile unor acte administrative, reprezentand un simplu act de informare al carui scop nu a fost de a produce prin el insusi efecte juridice specifice dreptului administrativ, ci de a-i comunica reclamantului mai multe recomandari urmare a verificarii legalitatii, regularitatii si realitatii operatiunilor derulate in baza contractului de finantare

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Dolj sub nr. 8025/63/2014 in data de 26 mai 2014 reclamanta CCIV a chemat in judecata pe paratii MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE - ORGANISM INTERMEDIAR REGIONAL P.O.S.D.R.U REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA, MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE precum si a chematului in garantie MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE - DIRECTIA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie dispusa anularea Deciziei(adresa) nr. 10320/27.11.2013 emisa de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia si inregistrata la aceasta sub nr. 2407/27.11.2013, anularea Raportului vizitei de verificare la fata locului nr. 9245/21.10.2013 intocmit de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum si constatarea ca eligibile si obligarea la rambursare a sumelor ce fac obiectul contestatiei.
Prin sentinta nr. 3534 din 10 decembrie 2014 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosar nr. 8025/63/2014 a fost admisa exceptia inadmisibilitatii si respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta  ca fiind inadmisibila. A fost respinsa cererea de chemare in garantie.
Impotriva  acestei sentinte s-a exercitat calea de atac a recursului de catre recurenta reclamanta, solicitand admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.
Dezvoltarea motivelor de recurs:
Recurenta reclamanta, a aratat, in esenta, ca, in sustinerea admiterii exceptiei inadmisibilitatii , singurul argument pe care se intemeiaza solutia instantei de fond este acela ca, actele atacate nu sunt acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 coroborate cu cel ale OUG nr. 66/2011, ci acte preparatorii care pot fi atacate doar odata cu un eventual proces verbal de stabilire a neregulilor emise in temeiul OUG nr. 66/2011.
De asemenea ca, in acceptiunea Legii nr. 554/2004 actele pe care si-a intemeiat cererea de chemare in judecata sunt acte administrative. A mai aratat ca, contractul de finantare incheiat la data de 23.02.2010 este un act adminitrativ fiind incheiat cu o autoritate publica si avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implementarea proiectului intitulat " PRO RURAL- sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural".
De asemenea ca, orice act emis in virtutea legii si in executarea contractului conform procedurii administrative reglementate de normele legale in materie sunt acte administrative  in acceptiunea dispozitiilor art. 2 alin.1 lit.c din Legea nr. 554/2004.
Totodata ca, in speta dedusa judecatii raportul de verificare la fata locului, intrucat cuprinde constatari cu privire la neeligibilitatea unor cheltuieli, produce efecte juridice majore in dauna acesteia in sensul modificarii raportului juridic incident, respectiv dreptul acesteia de a obtine rambursarea sumelor de bani considerate cheltuieli neeligibile.
A mai aratat ca si in cazul adresei nr. 10320/27.11.2013 emisa de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia rationamentul este acelasi. De asemenea ca, daca s-ar retine ca, actele a caror anulare o solicita nu dau nastere, modifica sau sting raporturi juridice, ar insemna ca este ori a fost indreptatita la rambursarea sumelor de bani reprezentand cheltuieli pe care intimata le-a considerat neeligibile iar raportul atacat nu ar putea sta nici la baza emiterii unui act ulterior. Totodata ca, intrucat cheltuielile au fost considerate neeligibile prin raportul de vizita atacat acesta este producator de consecinte juridice.
Temeiul de drept: art. 20 din Legea nr. 554/2004 si art. 483 si urm. NCPC.
Legal citati intimatii au depus intampinare solicitaand respingerea caii de atac.
Au solicitat judecarea cauzei si in lipsa in conditiile art. 411 alin.1 pct. 2 NCPC.
Considerentele instantei de recurs in raport de motivele de recurs invocate si de prevederile art. 488 alin.1 pct. 8 NCPC:
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, actul administrativ susceptibil de atac in fata instantei de contencios administrativ in temeiul art. 52 din Constitutie, reprezinta actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.
Asa cum se desprinde din dispozitiile legale ce definesc notiunea de act administrativ, o conditie esentiala pe care trebuie sa o intruneasca actele emise de autoritatile publice pentru a fi calificate drept acte administrative este aceea de a produce efecte juridice, respectiv de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice.
In speta de fata, desi emise de o autoritate publica in sensul art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, actele nu prezinta caracteristicile unor acte administrative, reprezentand un simplu act de informare al carui scop nu a fost de a produce prin el insusi efecte juridice specifice dreptului administrativ, ci de a-i comunica reclamantului mai multe recomandari urmare a verificarii legalitatii, regularitatii si realitatii operatiunilor derulate in baza contractului de finantare.
In cauza de fata, ceea ce caracterizeaza actul contestat este scopul sau, respectiv acela de a comunica destinatarului suma apreciata neeligibila si motivele avute in vedere.
Prin ea insasi, comunicarea efectuata prin raportul vizitei de verificare la fata locului nr. 9245/21.10.2013 nu este de natura a produce efecte juridice. Actul nu stabileste nicio obligatie in sarcina reclamantului, ci doar comunica anumite informatii rezultatele din datele pe care le detine autoritatea publica.
Actul contestat a fost emis in parcurgerea procedurii reglementata de prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
Potrivit art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011, ordonanta de urgenta reglementeaza activitatile de constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din neregulile aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si de raportare a neregulilor catre Comisia Europeana sau catre alti donatori internationali.
Potrivit art. 64 din O.U.G. nr. 66/2011 "la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga O.G. nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare".
Potrivit art. 65 din O.U.G. nr. 66/2011 "orice referire in actele normative existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la O.G. nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice trimitere la actul normativ mentionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta ordonanta de urgenta si/sau la sectiunile corespunzatoare din prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz".
Deoarece O.U.G. nr. 66/2011 a intrat in vigoare la data de 03.07.2011, legea aplicabila controlului efectuat in speta este O.U.G. nr. 66/2011.
Aceasta ordonanta contine norme procedurale, ceea ce inseamna ca procedura de control se efectueaza dupa legislatia in vigoare la data efectuarii lui.
Potrivit art. 21 alin. 13 din O.U.G. 66/2011 verificarile desfasurate de catre structurile/echipele de control prevazute la art. 20, se finalizeaza prin intocmirea unui proces verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.
Art. 21 alin. 19 din acelasi act normativ statueaza ca "procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare este act administrativ in sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare".
Potrivit prevederilor art. 21 alin. 20 coroborate cu cele ale art. 34 alin. 3, procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de creanta si se emite in vederea stingerii acestei creante, iar impotriva titlului de creanta debitorul poate formula contestatie in conditiile si termenele stabilite de ordonanta de urgenta.
Astfel, in raport de dispozitiile legale aratate, procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de creanta, constituie acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004, acte care produc efecte pentru destinatar si care pot fi contestate in conditiile si termenele stabilite de O.U.G. nr. 66/2011.
Fata de cele expuse corect a retinut instanta de fond ca, actele administrative a caror legalitate si temeinicie pot fi supuse controlului instantei de judecata sunt procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, respectiv decizia prin care a fost respinsa contestatia impotriva acestuia. Tot corect a retinut instanta de fond ca, odata cu eventuala cerere de chemare in judecata avand ca obiect procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, respectiv decizia data in solutionarea contestatiei formulata impotriva acestuia poate, in acord cu prevederile art. 18 alin.2 din Legea nr. 554/2004 face aparari si cu privire la actele emise anterior procesului verbal de constatare a neregulilor.
Raportul vizitei de verificare la fata locului, respectiv adresa nr. 10320/27.11.2013 prin care i s-a comunicat recurentei reclamante solutia data in solutionarea contestatiei impotriva acestuia, acte contestat in prezenta cauza, sunt o simpla operatiune administrativa de comunicare, ce are drept scop transmiterea unor informatii, calificare fata de care actiunea in anularea actului, intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 554/2004, este inadmisibila, asa cum in mod corect a retinut si instanta de fond.
Este evident ca reclamantul nu poate uza de prezentul demers judiciar in conditiile in care legiuitorul a prevazut o procedura speciala de contestare a actelor administrative si nu poate acoperi necunoasterea legii in ceea ce priveste modalitatea de contestare a actelor emise in procedura prevazuta de O.U.G. nr. 66/2011.
Legea speciala prevede o procedura pentru modificarea sau desfiintarea actelor administrative emise in procedura prevazuta de O.U.G. nr. 66/2011.
Curtea mentioneaza faptul ca stabilirea unor conditionari pentru introducerea unor actiuni in justitie nu constituie o incalcare a dreptului la liberul acces la justitie si la un proces echitabil, deoarece legiuitorul poate institui in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura si modalitati de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunand posibilitatea neingradita a celor interesati de a utiliza aceste proceduri in formele si modalitatile stabilite de lege.
Curtea constata ca in mod corect instanta de fond a apreciat intemeiata exceptia inadmisibilitatii, sentinta recurata fiind legala, iar neacceptarea de catre recurentul reclamant a motivelor avute in vedere de instanta de fond nu poate constitui un temei legal pentru admiterea recursului, in cauza nefiind incidente dispozitiile art. 488 alin. 1 pct. 8 din Noul Cod de procedura civila.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 496 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila, recursul declarat va fi respins ca nefondat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016