InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Actiune in raspundere patrimoniala respinsa ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014

(Sentinta civila nr. 6128 din data de 04.11.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Actiune in raspundere patrimoniala respinsa ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014 SENTINTA Nr. 6128/2014
Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2014 Prin actiunea formulata la data de 10.09.2012 reclamantul Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Tr. Severin a chemat in judecata paratul U. C.pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia la plata sumei de 7336 lei,reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit.
In motivarea actiunii a aratat ca in urma auditului financiar asupra contului de executie bugetara pe anul 2009 a fost dispusa de Camera de Conturi Mehedinti masura recuperarii diferentei intre sporul salarial pentru conditii deosebit de periculoase efectiv acordat(75% in perioada ianuarie - mai 2009, respectiv 50% in perioada iunie - decembrie 2009 si cel considerat cuvenit/legal de catre organele de control in cuantum de 7% din salariul de baza( Decizia ne 2/25.02.2010).
Reclamantul sustine ca a contestat decizia Camerei de Conturi Mehedinti iar prin sentinta nr 606/9.06.2011 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul cu nr. 4232/101/2010 a fost respinsa actiunea, solutie ramasa irevocabila in urma respingerii recursului de Curtea de Apel Craiova prin decizia nr 672/31.01.2012.
Prin adresa nr 3609/7.03.2012 s-a solicitat paratului U. C. sa restituie suma incasata necuvenit, insa acesta a refuzat.
Pentru dovedirea actiunii reclamantul Spitalul Judetean de Urgenta Dr Tr Severin a depus la dosar : decizia 2/25.02.2010 a Camerei de Conturi Mehedinti,sentinta nr 606/9.06.2011 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr.4232/101/2010, adresa nr 3609/7.03.2012, calculul sumei datorate.
In drept, si-a intemeiat actiunea pe dip.art 109 - 113 cpc, rap la art 256 alin 1 Codul Muncii.
Prin incheierea din 16.01.2013, cauza a fost suspendata in temeiul art 242 alin 1 pct 1 cpc, fiind repusa pe rol la data de 10.01.2014.
Paratul U. C. a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune motivat de faptul ca drepturile salariale incasate in plus se circumscriu perioadei ianuarie - decembrie 2009, iar actiunea a fost promovata peste termenul de 3 ani de la data nasterii dreptului.
Pe fondul cauzei, se solicita respingerea actiunii intrucat opereaza disp.Lg 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice care in art 2 alin 1 a prevazut(__exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala stabilite in conditiile art 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie sa le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinta a constatarii de Curtea de Conturi a unor prejudicii).
Se sustine ca opereaza aceste dispozitii intrucat sumele imputate au fost acordate in baza unui contract individual de munca, iar obligatia de plata s-a stabilit prin decizie a Curtii de Conturi Mehedinti.
Prin sentinta 641/12.02.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr 15176/63/2012 a fost respinsa actiunea cu motivarea ca in cauza sunt aplicabile disp.Lg 84/2012.
Impotriva acestei hotarari a formulat recurs reclamantul Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Tr Severin, recurs care a fost admis de Curtea de Apel Craiova prin decizia cu nr 823/18.05.2014, constatandu-se ca in cauza nu opereaza amnistia fiscala prevazuta de Lg 84/2012, intrucat sporurile salariale erau reglementate de OUG 115/2004 si Regulamentul Ministrului Sanatatii aprobat prin Ordinul 721/2005, nu prin contractul colectiv de munca.
S-a casat sentinta , iar cauza a fost trimisa pentru rejudecare pentru a se analiza fondul cauzei, prin prisma apararii paratului ca a beneficiat in mod legal de spor fata de dispozitiile OUG 115/2004 si Lg nr 330/2009.
In rejudecare, paratul a depus note scrise prin care a invocat aceeasi exceptie a prescriptiei dreptului la actiune, dar si respingerea actiunii cu motivarea ca de aceasta data sunt incidente dispozitiile Lg 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile salariale ale personalului platit din fonduri publice.
Din analiza actelor existente la dosar instanta constata urmatoarele :
Reclamantul Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Tr Severin a chemat in judecata paratul U. C., salariatul sau, pentru a recupera suma de 7336 lei, drepturi salariile incasate necuvenit in perioada ianuarie - decembrie 2009 si constatate ca fiind prejudiciu prin decizia cu nr 2/25.01.2012 a Curtii de Conturi Mehedinti.
Masura dispusa de Camera de Conturi Mehedinti a fost contestata in instanta, iar prin sentinta nr 606/9.06.2011, ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Curtea de Apel Craiova prin decizia 672/31.02.2012 Tribunalul Mehedinti s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca dispozitia nr 2/25.02.2012 este legala privind plata nelegala a sporului pentru conditii deosebit de periculoase si incordare psihica ridicata acordata medicilor de specialitate chirurgicala si personalului medico - sanitar si auxiliar din Sectia Neurologie.
Instanta in temeiul art 137 cpc se va pronunta mai intai asupra exceptiei prescriptiei dreptului la actiune invocata de parata in intampinare pe care o va respinge cu  motivarea.
Potrivit art 268 al 1 lit c Codul Muncii termenul de prescriptie este de 3 ani pentru situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator.
Reclamantul Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Tr Severin a luat cunostinta despre prejudiciu prin nr 2/25.02.2012 emisa de Camera de Conturi Mehedinti, iar actiunea in raspundere patrimoniala s-a promovat la data de 4.09.2012 cu respectarea acestui termen.
Instanta de fond avand in vedere dispozitiile sentintei nr 606/9.06.2011 pronuntata de Tribunalul Mehedinti - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ nr dosar 4332/101/ 2010, nu se poate pronunta din nou pe legalitatea acordarii acestui spor, intrucat analiza acordarii lui i-a facut la data solutionarii contestatiei impotriva deciziei nr 2/25.02.2010 a Camerei de Conturi Mehedinti.
Avand in vedere ca dupa casarea hotararii din primul ciclu procesual a aparut legea nr 124/23.09.2014 privind un ele masuri referitoare la mentiunile de natura salariala a personalului platit din fonduri publice, cererea reclamantului Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Tr Severin va fi analizata prin dispozitiile acestui act normativ.
Potrivit art 1 si 2 alin 1 din Lg 124/23.09.2014 :
" Art 1.
Prezenta lege se aplica :
a) personalului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrarii in vigoare a Legii - cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr 330/2009, cu modificarile ulterioare, respectiv in anul 2009, Lg nr 328/2007 privind promovarea aplicarii stagiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ - teritoriale judetene si locale, cu modificarile si completarile ulterioare, legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr 330/2009 cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare, legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr 284/2010 cu modificarile ulterioare, Legii nr 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, Legii nr 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, Legii nr 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 19/2012 privind aprobare a unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Lg 182/2012, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013 , prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal - bugetare aprobata prin Legea nr 36/2014, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Lg 28/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
b) personalul platit din fonduri publice absolvent al unei forme de invatamant superior, care a sustinut si promovat examenul de licenta, incadrat pe functii corespunzatoare nivelului de studii absolvit si care nu poate face dovada detinerii unei diplome de licenta, ca urmare a neeliberarii acesteia de catre institutiile abilitate.
Art.2.
(1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala, de catre personalul prevazut la art 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii..".
Din analiza acestui act normativ rezulta ca prejudiciul reprezentand drepturi salariale datorat de paratul Ungureanu Constantin Darius se incadreaza in amnistia fiscala mai sus mentionata, astfel incat instanta urmeaza  sa respinga actiunea reclamantului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016