Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Salarizare. Cerere de obligare a angajatorului la qacordarea de despaguniri pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si necompensate cu timp liber corespuzator, formulata de asistentii medicali, respectiv asistent maternal

(Sentinta civila nr. 378 din data de 28.01.2015 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

SENTINTA CIVILA Nr. 378/2015
La data de 24.03.2014, SINDICATUL ADMINISTRATIEI PUBLICE "FORTA LEGII‘ Craiova, in calitate de reprezentant legal al salariatilor C. G., D. A. A., I. A., membri de sindicat, reclamanti in speta, in temeiul art. 28 din Legea dialogului social nr.62/2011, rep. si al art.30 din NCPC, prin prezenta cerere a chemat in judecata: D. G. A. S. P. C. (DGASPC Dolj) Craiova, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa fie obligata parata unitate angajatoare sa plateasca reclamantilor despagubiri determinate de necompensarea cu timp liber corespunzator a orelor lucrate de acestia in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, incepand cu data de 01.04.2011 pana la pronuntarea unei solutii irevocabile, actualizate, si in continuare, pe durata continuitatii raportului de munca intre parti si conditiilor de lucru.
In motivarea actiunii, a aratat ca reclamantii sunt membri ai Sindicatului, fiind angajati cu contract individual de munca in cadrul paratei, C. G. si D. A. A. avand functia de asistent medical, I. A., de asistent maternal profesionist , toti avand raporturi de munca cu parata, in perioada mentionata mai sus.
A precizat ca functia de asistent maternal presupune supravegherea, acordarea de asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap sau nevoi speciale, intr-un program de lucru continuu, in ture.
Printr-un memoriu scris adresat Sindicatului, reclamantii au deplans faptul ca in perioada mai sus mentionata nu li s-a compensat cu timp liber corespunzator pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, astfel ca au solicitat si  imputernicit Sindicatul sa execute in numele lor procedurile prevazute de lege pentru obtinerea acestor drepturi, in temeiul prevederilor legale aplicabile in perioada respectiva si in prezent, care confera aceste drepturi, precum si din considerentele expuse in continuare.
In mod netemeinic si nelegal, reclamantii, salariati in sistemul institutional de asistenta sociala oferita persoanelor adulte si pentru protectia copilului, nu au mai beneficiat, incepand cu 01.04.2011 de compensarea cu timp liber corespunzator pentru orele lucrate in zilele de repaus-saptamanal, de sarbatori legale  si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru.
Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, rep., aplicabil reclamantei, avand contract individual de munca, prevede la art.142 ca salariatii care lucreaza in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita specificului activitatii, in cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatori legale, de plata acestor activitati corespunzator muncii prestate in programul de lucru.
Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, art.2 Anexa nr. III Cap. II , ca norma speciala, "Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale", prevede plata pentru activitatea  prestata de personalul din aceasta familie ocupationala in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru
Raportandu-se la relatia general-special, trebuie tinut cont caracterul si efectele normelor de exceptie reprezentate de Legea 285/2010 pentru anul 2011, Legea 283/2011 pentru anul 2012, OUG 84/2012 pentru anul 2013 si OUG 103/2013 pentru anul 2014, ce prevad ca intre anii 2011-2014, munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.
Aceste norme se aplica inaintea celor generale si speciale
In conditiile in care angajatorul nu s-a conformat normei de exceptie, neacordand timp liber corespunzator salariatilor reclamanti si pentru ca acestia au prestat activitate in timpul lor liber, sunt indreptatiti  la o despagubire egala cu plata orelor efectuate de reclamanti dar necompensate, grevata pe raspunderea patrimoniala prevazuta de art.253 al.1 C Muncii potrivit caruia angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa ii despagubeasca pe salariati in situatia in care acestia au suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor deserviciu sau in legatura cu serviciul.
 In drept, isi intemeiaza actiunea  pe prevederile Codul Muncii, republicat. si ale Legii-cadru nr. 284/2010, L 285/2010, L 283/2011.
In temeiul prevederilor art. 223 Noul Cod proc.civ.,  a solicitat judecarea in lipsa.
A depus la dosar inscrisuri, in copie, constand in imputerniciri ale sindicatului date de salariati pentru promovarea acestor actiuni in pretentii conf.Legii 62/2011, carti de identitate, contracte individuale de munca ale reclamantilor.
Parata a formulat intampinare, solicitand  respingerea in totalitate a actiunii pentru urmatoarele considerente :
 Fata de obiectul actiunii motivata de disp.art.142(1) si 253 (1) C Muncii si prev. art.2 Anexa nr. III Cap. II din Legea cadru 284/2010, Legea 285/2010 pentru anul 2011, Legea 283/2011 pentru anul 2012, OUG 84/2012 pentru anul 2013 si OUG 103/2013 pentru anul 2014, parata apreciaza ca izvorul de drept al solicitarii reclamantilor este acelasi ca si in cauzele anterioare solutionate de tribunal prin respingerea cererilor formulate si astfel, considera ca a intervenit autoritatea de lucru judecat, asa-zisele despagubiri solicitate de reclamanti fiind in realitate, drepturi banesti cu caracter salarial ce-au facut obiectul unor litigii anterioare.
Mentioneaza ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj a procedat in mod legal intrucat datorita lipsei fondurilor, s-a suspendat ocuparea posturilor si institutia functioneaza cu dificultate cu personal redus iar salariatii reclamanti nu au suferit nici un prejudiciu material sau moral care sa-i indreptateasca la vreo despagubire grevata pe raspunderea patrimoniala,cum eronat sustin acestia.
Mai arata ca, raportat la functia de asistent maternal profesionist detinuta de unii reclamanti, potrivit art.8 din Hotararea 679/2003 (1)Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului_coroborat cu art.122(3) din Legea 272/2004 rep.., aceasta categorie de personal are un statut special cu program de lucru permanent impus de nevoile copiilor aflati in plasament si de programul familiei. Astfel, acestia au cunoscut de la angajare ca raporturile lor de munca sunt potrivit fisei postului distincte de restul, activitatea remunerata defasurata la domiciliu fiind permanenta si similara unui parinte,neputand beneficia de timp liber corespunzator.
In drept, si-a intemeiat apararile formulate prin intampinare  pe dispozitiile art.205 si urm. din Codul de Procedura Civila si pe celelalte acte normative incidente si a solicitat judecarea prezentei cauzei si in lipsa, conform art. 411 din NCPC.
Sindicatul a formulat raspuns la intampinare, solicitand respingerea apararilor ca neintemeiate pentru motivele aratate in actiune si reluate in raspunsul la intampinare.
La termenul din 10.09.2014, reprezentantul reclamantei solicita incuviintarea probei cu inscrisuri si in suplimentare, emiterea unei adrese catre parata ca sa comunice statele de plata, pontaje si grafice de lucru sau alte acte justificative privind pe reclamantii vizati in cerere, pe perioada reclamata, proba incuviintata de catre instanta.
 Aceste inscrisuri au fost depuse de parata  la termenul din 22.10.2014.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile solicitate si depuse de ambele parti la dosar, precum si cu cele solicitate in suplimentare de la parata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, se retin si constata urmatoarele:
Reclamantii, membrii de sindicat ai reclamantului Sindicatul Administratiei Publice "Forta Legii", sunt angajati ai unitatii parate in baza unor contracte individuale de munca incheiate pe perioada nedeterminata, salariatii C. G. si D. A. A. avand functia de asistent medical, I. A., de asistent maternal profesionist.
Pe fondul cauzei, se retin urmatoarele :
In indeplinirea activitatilor de asistent medical  au prestat activitate inclusiv in zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale dupa cum rezulta din foile de pontaj depuse de parata, prin specificul muncii lor, desfasurand activitate in ture de 12/24 h, iar ca asistent maternal, unele reclamante isi desfasoara activitatea la  domiciliu.
 Prin cererea de fata, salariatii-reclamanti solicita obligarea paratei la pata unei despagubiri  egala cu plata orelor efectuate de reclamanti in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru dar necompensate, grevata pe raspunderea patrimoniala prevazuta de art.253 al.1 C Muncii potrivit caruia angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa ii despagubeasca pe salariati in situatia in care acestia au suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor deserviciu sau in legatura cu serviciul.
In ceea ce priveste pe reclamantii C. G. si D. A. A., se retine ca " Potrivit dispoz.art.115 C Muncii (1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore. (2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.
Iar, potrivit art.137 C. Muncii (1)Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.
(4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
(5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).
La art.142 din C. Muncii se prevede ca (1)Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art.140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
(2)In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
Astfel, conform art.137 al.2 si 3 din Codul Muncii (L 53/2003 modif. si compl.), in cazul in care salariatii lucreaza in zilele de sambata si duminica, beneficiaza de un spor si de zile libere corespunzatoare, iar conform art.142 , beneficiaza de spor doar daca nu se pot compensa cu zile libere corespunzatoare.
Pe de alta parte, potrivit art. 9 la Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice s-a prevazut ca  " In anul 2011, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator".
In Legea nr. 283/2011 se prevede la art. 7 ca " In anul 2012, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator".
Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare s-au prevazut  la art. 2. Astfel,  "prevederile art.7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, si ale art. 1 alin. (4) si (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) si (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) si art. 13 ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anul 2013".
Reclamantele contesta lipsa compensarii muncii prestate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, solicitand despagubiri pentru lipsa compensarii cu timp liber corespunzator.
Din graficele de lucru si foile colective de prezenta depuse la dosar, privind pe cei doi reclamanti, rezulta ca acestia au beneficiat de zile libere urmare a turelor de 12 h efectuate in perioada litigioasa, a caror durata este, de cele mai multe ori, mai mare de 24 h (48 h si chiar 72h).
Or, potrivit art. 115 C.Muncii, durata maxima a timpului de repaus aferent turei de 12 h este de 24 h.
Rezulta astfel, ca reclamantii au beneficiat de un timp de repaus corespunzator turei de 12 h, mai mare decat cel prevazut de lege.
Insa, pentru cuantificarea exacta a intinderii timpului liber acordat urmare a muncii prestate in ture, respectiv in zilele de repaus saptamanal si/sau de sarbatori legale, era necesara efectuarea unei expertize de specialitate, proba de care reclamantele nu au inteles sa se foloseasca.
Despagubirile legale solicitate insa, vizeaza doar lipsa compensarii cu timp liber corespunzator, iar din statele de plata existente la dosar rezulta ca orele efectuate de salariatele-reclamante in aceste zile, au fost platite de catre parata DGASPC, fapt necontestat de catre reclamante.
In ceea ce priveste pe reclamanta I. A.a cu functia de asistent maternal, este de retinut ca aceasta isi desfasoara activitatea la  domiciliu.
Rezulta de aici caracterul de exceptie al acestei functii detinuta de reclamanta, ce presteaza munca la domiciliu, careia ii este specifica permanenta in activitate.
Potrivit art.8 din Hotararea Guvernului nr.679/2003 "."Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti
Aceste dispozitii se completeaza cu prevederile din Legea nr.272/2004 republicata, in care se reitereaza caracterul special al contractului de munca incheiat intre autoritate si asistentul maternal profesionist, iar in fisa postului care este anexa la contractul individual de munca, pe care salariatii au semnat-o si si-a insusit-o, este mentionat expres ca activitatea acestuia este permanenta.
Asa cum rezulta si din dispozitiile art.108 Codul Muncii salariatul cu munca la domiciliu isi stabileste singur programul de lucru in vederea indeplinirii atributiilor specifice.
Asistentul maternal desfasoara o activitate remunerata de crestere, ingrijire si educare a unui minor dat in plasament. Specificul acestei activitati impune prezenta asistentului maternal langa  minorul aflat in grija sa si, chiar daca necesita un program permanent, continuu prin natura sa, este asigurata la domiciliu, astfel ca textele invocate de reclamanti in sprijinul cererii de fata privesc beneficii ce se acorda pentru salariatii care presteaza munca la sediul angajatorului.
Imprejurarea ca activitatea de crestere, ingrijire si educarea copiilor aflati in plasament se desfasoara la domiciliu, ca programul de lucru este impus de nevoile copiilor, iar planificarea timpului liber se face in functie de programul familiei si al copiilor aflati in plasament face ca, orice cuantificare temporala a activitatii sa apartina exclusiv asistentului maternal care a avut reprezentarea exacta a activitatilor ce se cereau executate in chiar momentul incheierii contractului individual de munca.
Textele invocate in cererea de fata privesc beneficii ce se acorda pentru salariatii care presteaza munca la sediul angajatorului, si nu celor ce desfasoara activitate  la domiciliu.
Prin urmare, se constata ca reclamantii in cauza, membri de sindicat, nu au suferit un prejudiciu din vina paratei, in legatura cu munca lor, care sa atraga necesitatea unei despagubiri in sensul reglementat de art. 253 Codul Muncii, invocat in cauza si, constatand ca sustinerile lor nu sunt fondate, actiunea acestora va fi respinsa ca neintemeiata.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea pronuntata si considerentele acesteia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016