InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Iasi

Drepturile salariale stabilite in valuta. Notiunea de diurna si calculul acesteia. Efectele contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

(Sentinta civila nr. 202 din data de 21.01.2011 pronuntata de Tribunalul Iasi)

Domeniu Contracte de munca; Salarizare | Dosare Tribunalul Iasi | Jurisprudenta Tribunalul Iasi

Deliberand asupra litigiului de munca de fata, constata urmatoarele:
La data de 25.08.2009 s-a inregistrat adresa emisa de Tribunalul Sibiu prin care se inainta dosarul nr. _ privind actiunea formulata de reclamanta Melnic Mariana.
Acest dosar s-a inregistrat pe rolul instantei la data de 31.08.2009.
Prin sentinta civila nr. _ Tribunalul Sibiu a declinat competenta de solutionare a cauzei formulate de reclamanta _ in contradictoriu cu parata S.C. _ in favoarea Tribunalului Iasi.
Prin aceasta cerere reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate si a cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat faptul ca a fost angajata paratei din anul 2004 pana la 5.02.2007 pe functia de agent turism. Conform contractului de munca, a actelor aditionale, a contractului colectiv de munca la nivel de unitate parata se angaja sa-i plateasca o diurna de 13 euro pe zi sau 400 euro lunar. Parata nu i-a achitat toate diurnele cuvenite. A retinut cu titlu de garantie suma de 487 euro fara nici o justificare. Conform HG 518/1995 diurna ce i se cuvenea pentru deplasarile in Italia si Germania efectuate in perioada anilor 2004-2006 era de 35 euro/zi.
S-au anexat o serie de acte in copie.
In prezentul dosar parata a depus intampinare prin care a aratat faptul ca HG 518/1995 priveste misiunile cu caracter temporar si institutiile fata de care se acorda drepturile prevazute de art. 5 si 7 iar norma cuprinsa in art. 17 are doar caracter de recomandare pentru ceilalti agenti economici. In cauza sunt aplicabile dispozitiile HG 543/1995 si HG 1860/2006. S-a mai invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune.
La 18.11.2009 instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu acte si cu puncte de interogatoriu.
La 25.11.2009 reclamanta a depus la dosar precizari cu privire la obiectul actiunii, precizand faptul ca solicita plata diurnelor pentru perioada ianuarie 2006-ianuarie 2007 (momentul incetarii raporturilor de munca).
La data de 2.12.2009 reclamanta a precizat, la interpelarea instantei, faptul ca nu solicita plata garantiei de 487 euro. Tot la acest termen s-a incuviintat proba cu expertiza contabila. La filele 207-226 s-a depus raportul de expertiza iar la filele 257-277 suplimentul la raportul de expertiza. La 12.05.2010 reclamanta a solicitat o verificare de scripte cu privire la semnatura de pe cei sase fluturasi depusi in anexa 1. Instanta a dispus efectuare, in cauza, a unui raport de expertiza criminalistica de catre Institutul National de Expertize Criminalistice, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi, lucrare efectuata si depusa in cauza.
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de parata, instanta retine precizarile la actiune formulate de reclamanta, momentul introducerii actiunii - 6.02.2009 - , motiv pentru care va respinge exceptia prescriptiei, fiind introdusa in termenul de 3 ani de zile prevazut de legiuitor.
Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
 In baza contractului individual de munca depus la filele 85-88 reclamanta a fost angajata paratei. Contractul este incheiat pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 12.01.2004, reclamanta ocupand functia de agent turism.
Prin actiunea introductiva, reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate in intervalul ianuarie 2006-ianuarie 2007 (momentul incetarii raporturilor de munca).
Potrivit dispozitiilor art. 43 Codul muncii, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din initiativa angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca. Potrivit dispozitiilor art. 44 alin. 2 Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Prin esenta, "diurna" reprezinta o indemnizatie platita in perioada detasarii, zilnic, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere suplimentare; este fixa, stabilita zilnic si face parte din cheltuielile de detasare care, alaturi de cheltuielile de transport si cazare, nu intra in notiunea de salariu.
La nivelul paratei au fost incheiate doua contracte colective de munca: contractul colectiv de munca inregistrat sub nr. 1651/2003 pe anii 2003 - 2008 si contractul colectiv de munca inregistrat sub nr. 1890/05.05.2008, pe anii 2008 - 2011.
In ceea ce priveste contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate pe anii 2003 - 2008, inregistrat sub nr. 1651/2003, instanta retine ca in cuprinsul acestui contract nu exista nici o prevedere referitoare la cuantumul diurnei acordata salariatilor delegati in strainatate. In aceste conditii, sunt implicit aplicabile prevederile art. 45 lit. b din contractul colectiv de munca unica la nivel national pe anii 2007 - 2010.
Potrivit dispozitiilor art. 40 lit. c din contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2008 - 2011, inregistrat sub nr. 1890/05.05.2008, salariatii unitatii trimisi in delegatie in strainatate beneficiaza de diurna in valuta, in conformitate cu anexa la contract. Ulterior, prin acte aditionale la contractul colectiv de munca, inregistrate la D.M.P.S. Sibiu a fost modificata anexa 2 tabel diurna, fiind stabilita prin aceste acte aditionale o valoare lunara a diurnei pentru delegarea in diferite tari.
Potrivit disp. art. 45 alin. 1 lit. b din contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 - 2010, salariatii unitatilor trimisi in delegatie in strainatate beneficiaza de o diurna de deplasare al carei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate. De asemenea, in acelasi articol se prevede faptul ca "nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice". Prin H.G. nr. 518/1995 sunt reglementate drepturile si obligatiile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, dispozitiile acestui act normativ aplicandu-se ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si altor institutii publice, care trimit personal in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaza temporar in strainatate.
In ceea ce priveste actul in baza caruia este stabilita diurna cuvenita reclamantei, instanta mai retine faptul ca - asa cum se prevede in contractul de munca, litera J - reclamanta are dreptul la o diurna negociabila in limitele legale.
Intr-adevar, conform contractului colectiv de munca la nivel national, nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice, in speta, H.G. nr. 518/1995. Textul din contractul colectiv de munca la nivel national are caracterul unei norme de trimitere la actul normativ mentionat mai sus, pe deplin aplicabil in cauza (in acest sens: decizia Curtii de Apel Brasov, s. confl. Mun. Si asig. Soc., nr. 968/2008, deciziile Curtii de Apel Bucuresti, s. a VII-a civ., confl. Mun si asig. soc. Nr. 7918/R din 10.02.2009 si nr. 5060/R din 08.07.2009).
Insa, conform art. 17 alin. din Hotararea de Guvern se precizeaza ca se recomanda agentilor economici, altii decat cei prevazuti la art. 16 alin. (1), precum si fundatiilor, asociatiilor si altora asemenea, sa aplice in mod corespunzator prevederile prezentei hotarari.
Deci, norma este facultativa si nu imperativa astfel ca, in mod corect parata a platit reclamantei parte drepturile de diurna la nivel negociat din contractul colectiv de munca la nivel de unitate, sustinerile acesteia fiind astfel corecte.
Practica altor instante depusa la dosar de nu poate obliga instanta a da o solutie identica intrucat nu reprezinta izvor de drept iar Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin hotararea pronuntata la data de 6 decembrie 2007 in cauza Beian impotriva Romaniei, a precizat faptul ca, divergentele de jurisprudenta constituie, prin natura, consecinta inerenta a oricarui sistem judiciar care se bazeaza pe un ansamblu de instante de fond avand autoritate supra competentei lor teritoriale iar rolul de a reglementa aceste contradictii ale jurisprudentei revine instantei supreme.
In consecinta, instanta are in vedere in cauza de fata diurna astfel cum a fost negociata cu angajatorul - societatea parata - prin contractul colectiv de munca.
Din raspunsul la interogatoriu depus de parata la fila 96 dosar reiese faptul ca reclamanta a efectuat delegari si a fost remunerata : pentru ianuarie 2006 2 curse promo - 160 euro, februarie 2006 - 2 curse promo - 120 euro, martie 2006 - 2 curse promo - 120 euro, mai 2006 - 27 zile delegare Germania - 351 euro, iunie 2006 - 30 zile delegare Germania - 290 euro, iulie 2006 - 11 zile delegare Germania - 143 euro, septembrie 2006 - 26 zile delegare Germania - 338 euro, octombrie 2006 - 31 zile delegare Germania - 322 euro, noiembrie 2006 - 4 zile delegare Germania - 52 euro. Diurna, arata parata, a fost acordata conform graficelor de delegare la CCM la nivel de unitate.
Din expertiza efectuata se retine faptul ca reclamanta a efectuat 27 zile de deplasare in Italia si 138 zile de deplasare in Germania, total 165 zile. Suma lunara cuvenita reclamantei cu titlu de diurne pentru deplasarile in strainatate tinand cont de valoarea minima a diurnei zilnice prevazute de HG 518/1995 pentru perioada ianuarie 2006-ianuarie 2007 este de 5.775 euro. Din suplimentul efectuat reiese faptul ca suma cuvenita este de 3.616 euro. In schimb, daca se are in vedere CCM la nivel de unitate si normele interne, anexele la contract, reclamanta are dreptul la 385 euro. Suma primita de reclamanta cu titlu de diurna pentru deplasarile in strainatate efectuate in perioada ianuarie 2006-ianuarie 2007 este de 1.996 euro. Ulterior, din suplimentul efectuat reiese faptul ca aceasta suma este de 1.809 euro.
Pentru stabilirea sumei primite de reclamanta expertul a avut in vedere originalele dupa fluturasii de salariu cu semnatura reclamantei (anexa 1), asupra acestei semnaturi reclamanta solicitand verificarea de scripte prevazuta de art. 177 C.pr.civ. A mai aratat expertul faptul ca la calcularea diurnei s-au avut in vedere toate vizele de iesire si de intrare pe teritoriul Romaniei din pasaportul reclamantei.
Din raportul de expertiza criminalistica efectuat de catre Institutul National de Expertize Criminalistice, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi reiese faptul ca semnaturile corespunzatoare pozitiei "Primit" de pe fluturasii de salariu emisi de parata din lunile ianuarie, februarie, martie, mai, iunie, iulie 2006 nu apartin reclamantei.
In consecinta instanta retine faptul ca diurna cuvenita conform contractului colectiv de munca este de 2.194 euro iar diurna primita efectiv de reclamanta este de 1.809 euro. Din suma de 1809 euro urmeaza a se scade suma din fluturasii depusi la anexa 1 avand in vedere concluzia expertizei criminalistice; astfel, retine instanta, reclamanta a primit - cu titlu de diurna - 1809 euro-525 euro. Suma ce rezulta urmeaza a se scade din suma cuvenita cu titlu de diurna (2.194 euro), rezultand suma pe care societatea parata va trebui sa o achite reclamantei cu titlu de diferenta diurna pentru perioada ianuarie 2006 - ianuarie 2007.
In ceea ce priveste cererea de cenzurare a onorariului solicitat de expert instanta urmeaza a o respinge raportat la fisa de decont depusa la filele 324-325 dosar, complexitatea lucrarii efectuate, sediul paratei, dispozitiile art. 213 C.pr.civ.art. 23 din OG 2/2000 si conform Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor cuvenite expertilor contabili autorizati.
Avand in vedere faptul ca reclamanta nu a achitat onorariul de expert in intregime instanta va obliga reclamanta sa achite, cu titlu de diferenta onorariu expert, suma de 812 lei in contul d-nei expert Feodor Iulia.
Fata de dispozitiile art. 274 C.pr.civ., de solutia data, de cheltuielile dovedite de reclamanta (onorariu expert, onorariu avocat partial suma totala fiind de 6500 lei), instanta va dispune obligarea paratei sa achite reclamantei suma de 5915,4 lei cu titlu de cheltuieli de judecata; instanta are in vedere la neacordarea onorariului de avocat in intregime faptul ca reclamantei nu i s-a acordat diurna conform actelor normative solicitate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Salarizare

LITIGII DE MUNCA. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale prevazute de contractul colectiv de munca. Art. 269 din Codul muncii. - Sentinta civila nr. 746 din data de 29.03.2010
Litigiu de munca. Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei. - Sentinta civila nr. 1223 din data de 01.10.2009
Functionari publici. Comisar Garda Financiara. HG nr. 1324/2009. Aviz conform - Sentinta comerciala nr. 3708 din data de 10.10.2013
Competenta materiala. Cereri avand ca obiect sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene - Sentinta comerciala nr. 4989 din data de 12.12.2013
Dizolvare judiciara societate comerciala. Neintelegeri grave dintre asociati - Sentinta civila nr. 1440 din data de 21.11.2013
Perimare. Calculul termenului. Aplicarea legii in timp - Sentinta comerciala nr. 1351 din data de 10.10.2013
Actiune in anulare contract de vanzare cumparare incheiat cu ignorarea sechestrului asigurator dispus de organele de urmarire penala - Sentinta civila nr. 862 din data de 06.06.2013
Actiune in anulare hotarare constatare incetare mandat ales local - Sentinta comerciala nr. 1770 din data de 25.04.2013
Masuri de interdictie vizand gospodarirea comunala. Limitele legale ale atributiilor Direc?iei Sanitara Veterinara ?i pentru Siguran?a Alimentelor Ia?i - Sentinta comerciala nr. 3714 din data de 10.10.2013
Anulare certificat de urbanism. Admisibilitate. Respectarea documentatiilor de urbanism - Sentinta comerciala nr. 728 din data de 21.02.2013
Incadrare juridica - infractiunea de "omor deosebit de grav? prev. de art. 174-176 lit. b, d Cod penal si infractiunea de "talharie? prev. de art. 211 alin. 1 - alin.2 lit. b, alin.21 lit. a, c Cod penal; retinerea agravantei prev. de art. 175 lit. d ... - Sentinta penala nr. 57 din data de 15.07.2013
Plangere impotriva solutiei de netrimitere in judecata a unui inculpat cuprinsa in rechizitoriu - obiectul plangerii; posibilitatea de a analiza pe fond sustinerile petentului in situatia in care prim-procurorul a respins ca tardiva plangerea ce i-a ... - Sentinta penala nr. 31 din data de 23.01.2013
Incadrare juridica - infractiunea de "omor deosebit de grav? prev. de art. 174-176 lit. b, d Cod penal si infractiunea de "talharie? prev. de art. 211 alin. 1 - alin.2 lit. b, alin.21 lit. a, c Cod penal; retinerea agravantei prev. de art. 175 lit. d .. - Sentinta penala nr. 57 din data de 15.07.2013
Plangere impotriva solutiei procurorului de netrimitere in judecata cuprinsa in rechizitoriu - obiectul si limitele judecatii; plangere adresata in termen instantei, insa cu depasirea termenului prevazut de lege in fata procurorului ierarhic superior. - Sentinta penala nr. 31 din data de 23.01.2013
Infractiunile de trafic de droguri si spalare de bani - incadrarea juridica a faptei de a cumpara un bun cu bani proveniti din savarsirea unei infractiuni prevazute de legea nr. 143/2000. - Sentinta penala nr. 83 din data de 25.02.2013
Fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni - evaluarea pericolului social presupune, din partea organului judiciar, analiza complexitatii faptei, a continutului, a urmarilor si circumstantelor acesteia, a particularitatilor ... - Decizie nr. 12 din data de 20.11.2012
Daune morale si materiale raspundere solicitate societatii de asigurare de catre mostenitorii terti prejudiciati de decesul victimei, autorul accidentului fiind persoana asigurata RCA. Caz de forta majora. - Sentinta comerciala nr. 998 din data de 28.09.2012
Recurs. Despagubiri solicitate de societatea de asigurari de la persoana vinovata de producerea accidentului - Sentinta comerciala nr. 388 din data de 18.09.2012
Refuz nejustificat - Sentinta comerciala nr. 1635 din data de 27.06.2012
Anulare ordin Inspector Sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi - Sentinta comerciala nr. 1079 din data de 11.05.2012