Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Litigiu de munca. Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei.

(Sentinta civila nr. 1223 din data de 01.10.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Contracte de munca; Salarizare | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Litigiu de munca. Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei.

Sub aspect probatoriu, art. 163 Codul muncii prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a drepturilor salariale se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii. Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 966 / 116/2009 la data de 22.04.2009, reclamantul TM a chemat in judecata pe parata SC P SRL solicitand ca prin hotarare judecatoreasca aceasta sa fie obligata la plata drepturilor salariale restante din perioada 01.11.2007-28.02.2009 (11.779 lei) precum si a indemnizatiei pentru concediu de odihna pe anii 2006, 2007, 2008, 2009 (3.018 lei), actualizate cu rata inflatiei si cursul leu - euro, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii sale reclamantul arata ca a fost angajat la societatea parata  in functia de contabil sef in perioada 01.03.2006 - 28.02.2009, conform contractului de munca nr. 42/01.03.2006, parata neachitandu-i drepturile salariale cuvenite.
In dovedirea cererii depune inscrisuri.
Parata formuleaza intampinare prin care solicita respingerea cererii reclamantului motivat de faptul ca a achitat acestuia toate drepturile salariale.
In acest sens, parata arata ca reclamantul a fost angajatul sau, exercitand functia de contabil sef, calitate in care se ocupa de intocmirea statelor de plata, semnarea si inregistrarea acestora la ITM Calarasi, cunoscut fiind faptul ca aceste inscrisuri nu pot fi inregistrate la aceasta institutie decat daca sunt semnate de catre toti angajatii mentionati in ele.
Precizeaza ca au fost emise state de plata, insa avand incredere in reclamant, unele state de plata nu au fost semnate de catre acesta.
In dovedirea sustinerilor sale parata solicita proba testimoniala, interogatoriu,  inscrisuri.
In drept invoca prevederile art. 115 si urm Cod procedura civila.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Conform carnetului de munca seria Bb, nr. 0428034 si contractului individual de munca nr. 42/01.03.2006, reclamantul a fost angajatul paratei incepand cu data de 01.03.2006 pana in data de 28.02.2009 cand raporturile de munca au incetat in baza art. 55 lit. b Codul muncii.
Din inscrisurile depuse la dosar (centralizator state de lichidare, listare stat complet concediu de odihna, state de plata) rezulta ca valoarea salariului cuvenit reclamantului in perioada 01.11.2007-28.02.2009 este de 11.779 lei, iar a indemnizatiei pentru concediu de odihna pe anii 2006, 2007, 2008, 2009, este de 3.018 lei.
La interogatoriul propus de parata pentru a fi luat reclamantului, acesta a precizat ca statele de plata nu erau intocmite de el, ci de o alta persoana, el doar le verifica si le ducea la ITM , iar motivul pentru care nu a demisionat, desi nu isi primea drepturile salariale, l-a constituit necesitatea de a avea asigurare medicala.
La cererea paratei au fost audiati martorii IV si LF, din ale caror declaratii instanta retine ca acestia in calitate de angajati ai paratei nu au semnat vreun document care sa ateste plata salariilor, desi salariul il incasau.
Apreciind asupra probelor administrate, instanta priveste intemeiata cererea reclamantului, pentru urmatoarele considerente:
Obligatia principala a angajatorului este cea de plata a salariului, a contraprestatiei pentru munca indeplinita de salariat. De asemenea, potrivit art. 145 Codul muncii pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca, indemnizatie ce se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
 Sub aspect probatoriu, art. 163 Codul muncii prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a drepturilor salariale se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.
In speta, reclamantul a dovedit calitatea sa de salariat al paratei, in timp ce aceasta din urma, desi ii revenea sarcina probatiunii in calitate de angajator, nu a produs vreo proba din care sa rezulte efectuarea platii catre reclamant a drepturilor salariale cuvenite (salariu si indemnizatie concediu de odihna).
In privinta cuantumului acestora, instanta avand in vedere inscrisurile prezentate de catre parti, precum si recunoasterea intinderii acestuia facuta de catre parata, va retine sumele indicate in actiune.
In legatura cu solicitarea reclamantului ca suma cuvenita sa fie actualizata atat in raport cu indicele de inflatie cat si  in raport cu cursul leu-euro, instanta o va admite in parte, urmand a retine numai rata inflatiei, tinand cont de dispozitiile art. 1082 Cod civil si art. 161 alin 4 codul muncii.
De asemenea, conform dispozitiilor speciale ale art. 164 al. 4 din Codul muncii, intarzierea nejustificata ori  neplata salariului poate determina obligarea angajatorului la plata daunelor interese pentru repararea prejudiciului adus salariatului. In speta, actualizarea drepturilor salariale in raport de indicele de inflatie reprezinta modalitatea cea mai adecvata de reparare a prejudiciului constand in neachitarea drepturilor salariale, nefiind aplicabile prevederile dreptului comun ale Codului civil (art. 1084), pentru ca norma juridica speciala (Codul muncii) deroga de la cea generala si se aplica cu prioritate.
In consecinta, va admite cererea reclamantului si va obliga parata catre reclamant la plata drepturilor banesti in suma de 14.797 lei, din care 11.779 lei reprezinta drepturi salariale cuvenite pentru perioada 01.11.2007 - 28.02.2009 si 3.018 lei reprezinta prima concediu odihna pentru anii 2006 - 2009, drepturi ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.
Fiind in culpa procesuala, parata va fi obligata catre reclamant in temeiul art. 274 Cod procedura civila la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata.
In temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.
Vazand si dispozitiile art. 79 si urm. din Legea 168/1999.

Ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Salarizare

Infractiunii prev. de art.174 – 175 lit.c si d c.p. - Sentinta penala nr. 66 din data de 30.04.2009
Infractiunilor de „contrabanda calificata” prevazuta de art.271 din legea 86/2006 si „nerespectarea regimului armelor si munitiilor” prevazuta de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p. - Sentinta penala nr. 60 din data de 23.04.2009
Infractiunilor prev. de art.2 alin.1 din Legea 143/2000 si art.3 alin.1 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a C.p. - Sentinta penala nr. 58 din data de 09.04.2009
Penal - infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G. nr.195/2002) art.86 al.1, art.89 al.1 - Decizie nr. 81A din data de 28.04.2009
Ordonanta presedintiala. Evacuare. Recurs. - Decizie nr. 989 din data de 15.12.2008
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 947 din data de 04.06.2008
Contencios administrativ si fiscal. Drepturi banesti - prime de vacanta. - Sentinta civila nr. 579 din data de 14.03.2007
Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 2779 din data de 12.12.2007
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. - Sentinta civila nr. 1105 din data de 25.06.2008
Drepturi banesti - indemnizatie dispozitiv - Sentinta civila nr. 2134 din data de 17.12.2008
Drepturi banesti - Sentinta civila nr. 2129 din data de 17.12.2008
Revocare contract de vanzare-cumparare. Revenirea bunului in patrimoniul debitorului. - Decizie nr. 960 din data de 09.12.2008
Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala. - Decizie nr. 4 din data de 19.01.2009
Procedura insolventei. Suportarea pasivului neacoperit al unei societati debitoare de catre parat in calitate de administrator. Inadmisibilitate cerere. Art. 138 alin.6 din legea 85/2006 - Sentinta civila nr. 154 din data de 07.05.2014
Drept procesual civil. Contestatia la executare - suplinirea necesitatii transcrierii biletului la ordin prin atasarea acestuia la somatie, Art. 61 alin. 6 din legea nr. 58/1934 - Sentinta civila nr. 688 din data de 06.11.2014
Drept procesual civil. Lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului Local in litigiul privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare. Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006; art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - Sentinta civila nr. 424 din data de 29.04.2014
Drept procesual civil. Competenta materiala cu privire la o cerere privind anularea unui act fals ( desfiintarea unei fise medicale emisa de catre M. T. A.S.). Art.94 pct.1 lit.j c.p.civila. - Sentinta civila nr. 65 din data de 28.01.2014
Drept procesual civil - contestatia la executare - executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.Imposibilitatea de executare si lipsa fondurilor necesare executarii creantei stabilita prin titlul executori - Sentinta civila nr. 22 din data de 20.01.2014
Drept procesual civil. Calitatea procesuala pasiva a sotului nesemnatar al contractului de furnizare a apei potabile ,a apei reci pentru prepararea apei calde si evacuarea apelor uzate menajere intr-un proces privind plata datoriilor restante derivate - Sentinta civila nr. 658 din data de 07.10.2014
Dreptul muncii. Recuperarea cheltuielilor de scolarizare efectuate de o institutie publica convenite de parti prin act aditional la contractul individual de munca .Art.6 alin 7 din OG.nr.12/2008 ; art. 969 C. civ. - Sentinta civila nr. 454 din data de 08.05.2014