InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mures

Revendicare imobiliara

(Sentinta civila nr. 139 din data de 09.02.2009 pronuntata de Tribunalul Mures)

Domeniu Petitoriu | Dosare Tribunalul Mures | Jurisprudenta Tribunalul Mures

Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Tg. Mures  la data de 6 octombrie 2006 sub nr. dosar 10.014/ 8118, reclamanta  SCC FEDERALCOOP  TG.MURES in contradictoriu cu  parata CONSUMCOOP MURESUL a solicitat  admiterea actiunii in revendicare  in sensul ca SCC FEDERALCOOP Tg. Mures  este titulara dreptului  de proprietate asupra imobilului  spatii comerciale  din zona Teatrului din Tg. Mures , denumit ceainarie - artizanat  inscris in Cf  nr. 91425 Tg. Mures, radierea  din cartea funciara a dreptului de proprietate  a CONSUMCOOP Muresul si intabularea in favoarea reclamantei a spatiilor comerciale -CEAINARIE ARTIZANAT,  cu cheltuieli de judecata . 
Se arata in motivarea cererii  ca reclamanta, succesorul de drept al IJECOOP Mures a  investit  pentru construirea spatiilor comerciale aflate in zona Teatrului din  Tg. Mures, sens in care a fost incheiata conventia  din 10 iulie 1975 intre ICLS Marfuri Industriale  in calitate de coordonator al lucrarii si IJECOOP Mures in calitate de cobeneficiar si s-a stabilit ca banca finantatoare  a beneficiarului coordonator Banca de Investitii jud. Mures, contul reclamantei fiind 40.55.62.581. Aceasta investitie a fost aprobata de  Biroul Executiv al IJECOOP Mures sub nr. 22/10.03.1975, in baza memoriului justificativ  pentru construirea unor spatii comerciale, iar receptia finala a lucrarii in zona Teatrului a fost efectuata la data de 20.02.1979 . IJECOOP Mures a achitat contravaloarea lucrarilor  si astfel a devenit proprietarul investitiei. Spatiile comerciale revendicate au fost folosite de CONSUMCOOP Muresul, care desi nu a fost niciodata proprietare constructiei a evidentiat in cartea funciara dreptul de proprietate asupra spatiilor in baza procesului-verbal nr. 124/1995, fara a se fi intocmit o incheiere de carte funciara .
In drept au fost invocate prevederile art. 480 si urmatoarele Cod civil .
Alaturat actiunii au fost depuse copii dupa: CF nr. 91425 Tg. Mures (fila 4), conventia din data de 10 iulie 1975 (fila 5),  memoriul justificativ pentru construirea unor spatii comerciale (filele 6-8),  adresele  nr. 8495/2 septembrie 1976nr. 10585/ 2 noiembrie 1976,  nr. 10641/ 4 noiembrie 1976 , nr. 10678/5 noiembrie 1976  si  11671/ 3 decembrie 1976 ale ICLS Marfuri Industriale  catre Banca de Investitii  Sucursala Judeteana Mures (filele  9-12, 14), talon situatie de plata din data de 31.12.1976 si situatia de plata la 31.12.1976 (fila 13), adresele nr. 11976/ 11 decembrie 1976 si nr.10447/10 octombrie 1975 ale ICLS Marfuri Industriale   catre IJECOOP Mures ( filele 15 , 21), incheierea nr. 72/ 13 mai 1975 a Consiliului tehnico-economic Centrocoop (fila16), proces-verbal  de receptia a punerii in functiune  din data de 7 ianuarie 1977 (filele 17-18), proces-verbal de receptie finala din data de 20 februarie 1979 ( filele 19-20).
Prin intampinare, parata a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii , cu cheltuieli de judecata. Se arata in acest sens ca desi reclamanta a prezenta corect formalitatile prin care s-au construit spatiile comerciale, omite sa indice provenienta mijloacelor  financiare  cu care  a fost finantata construirea acestor spatii, respectiv sumele de bani pe care cooperativ parata le vira reclamantei potrivit reglementarilor in vigoare la acea data. De asemeni, potrivit reglementarilor din acea perioada, singurul beneficiar al acestor lucrari  putea fi numai UJECOOP  Mures, care avea in structura, datorita formei de organizare si Cooperativa de Consum Muresul, actualmente CONSUMCOOP Muresul.  In baza hotararii  din data de 19 octombrie 1994  a CENTROCOOP, fiind facuta dovada faptului ca  finantarea acestor constructii s-a facut din sumele virate de catre parata  si ca deci aceasta este proprietara a constructiilor, s-a solicitat si obtinut inscrierea in CF nr. 91425 Tg. Mures, in baza procesului -verbal  nr. 124/1995 si incheierii din data de 20 martie 1995.  Reclamanta  nu a  depus acte doveditoare cu privire la faptul ca finantarea construirii spatiilor comerciale revendicate s-a facut din fonduri proprii  si nici ca este proprietara acestor spatii.
Prin raspuns  la intampinare, reclamanta a aratat ca  sustinerile paratei cu privire la faptul ca IJECOOP Mures nu a avut activitate economica  si nici profit  nu sunt reale, intrucat IJECOOP Mures a preluat activitatea desfasurata de intreprinderile comerciale de alimentatie publica  de valorificare  a produselor si de productie   din judet  si implicit, avand activitate cu predilectie economica dispunea si de sumele necesare achitarii investitiei revendicate .  Fata de actele invocate si depuse la dosarul cauzei de reclamanta, parata nu a depus nici un titlu  in baza caruia ar fi fost proprietara imobilului, avand in vedere ca inscrierea in carte funciara s-a  facut fara emiterea unei  incheieri de catre   Biroul de carte funciara. Alaturat raspunsului la intampinare a u fost depuse:  adresa nr. 1234/ 10.01.2007 a Arhivei de Carte Funciara catre reclamanta   (fila 41),  adresa nr. 28744/ 18 ianuarie 1977 a IJECOOP Mures catre banca de Investitii - sucursala  judetului Mures (filele  42-43), adresa Institutului National de Statistica  catre UJCC Mures (fila 44), raport de evaluare a proprietatii imobiliare ( filele 52-66) .
Ulterior reclamanta precizat petitul intai din actiune , in sensul ca  aceasta este intemeiata cu prevederile art. 480-503 Cod civil, in sensul stabilirii in mod direct ca SC FEDERALCOOP Tg. Mures este titulara dreptului de proprietate  asupra imobilului care a fost inscris in mod gresit  in cartea funciara in favoarea CONSUMCOOP Muresul.
In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, ale carei concluzii se regasesc in raportul depus la dosar ( filele 88-106).
Prin sentinta civila nr. 2884/ 30 mai 2007 a Judecatoriei Tg. Mures s-a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatorie Tg. Mures si s-a dispus   declinarea in favoarea Tribunalului Mures a competentei de solutionare a cauzei.
In judecarea cauzei, tribunalul ,prin sentinta civila nr. 1971/ 20 decembrie 2007 a anulat ca insuficient timbrata actiunea reclamantei,  cauza fiind trimisa spre rejudecare ca urmare a pronuntarii deciziei civile nr. 35/A/ 9 aprilie 2008 sa Curtii de Apel Tg. Mures   prin care s-a retinut ca in mod gresit tribunalul a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului.
In rejudecarea cauzei in fata tribunalului, reclamanta si-a precizat actiunea in senul ca a inteles sa solicite ,in temeiul prevederilor art. 33 alin.2 din Legea nr. 7/1996  rectificarea cartii funciare  nr. 91425 Tg. Mures  . In motivarea acestei cereri se arata ca in urma cercetarilor efectuate de Biroul de carte funciara Mures s-a emis referatul nr. 32896/ 04.06.2008  prin care se comunica  lipsa  numarului dosarului  din data de 20.03.1995  care cuprinde procesul verbal 12471995, astfel ca, fata  de actele prezentate intabularea s-a efectuat in mod fraudulos, fara un titlu valabil .
S-a depus la dosarul cauzei actul constitutiv al Societatii Cooperativa de Consum Federalcoop Tg. Mures ( filele 14-28) , certificat de inregistrare  a Societatii  Cooperativa de Consum Federalcoop Tg. Mures (fila 29), situatia financiara la data reorganizarii ( filele 30-35) .
Parata a depus de asemenea copii dupa :  CF nr. 12950 Tg. Mures ( fila 37), Hotararea nr. 90/ 19 octombrie 1994 a Consiliului de Administratie Centrocoop ( fila 38),  decizia Centrocoop nr. 178/ 28 decembrie 1978 ( fila 39),  cererea nr. 124/ 20 martie 1995 a Cooperativei de Consum Muresul catre Notariatul de Stat Tg. Mures (fila 40), procesul verbal de descriere a constructiei (fila 41),  proces-verbal de receptie a punerii in functiune  (fila 42), fisa mijlocului fix (fila 43), plan de situatie a imobilului (filele 44-46), act  constitutiv al Consumcoop Muresul ( filele 47-57).
Au mai fost depuse: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures ( filele 83-87) .
Prin concluzii scrise, reclamanta a reiterat considerentele expuse prin cererea introductiva, aratand ca  in mod eronat s-a dispus inscrierea dreptului de proprietate in favoarea paratei, avand in vedere si faptul ca  procesul verbal de punere in functiune de care parata intelege sa se foloseasca este  falsificat, purtand si o stampila a cooperativei de consum in dreptul comisiei de receptia din care nu facea parte nici un reprezentant al cooperativei. Din toate actele depuse la dosarul cauzei reiese in mod indubitabil ca reclamanta a construit  imobilul in litigiu  si prin urmare are calitatea de proprietar al acestuia.
Prin concluziile scrise formulate  de catre parata s-au reluat apararile din intampinare, aratandu-se ca reclamanta nu are calitatea de succesoare de drept a  IJECOOP Mures  conform prevederilor Legii nr. 1/2005, iar chiar daca ar avea aceasta calitate, nu  are calitatea de proprietara a imobilului, deoarece nici IJECOOP Mures   nu o avea.
Analizand actele si lucrarile dosarului, probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:
Conform   CF nr.91425 Tg. Mures (fila 4), asupra imobilului  magazin "Ceainarie -Artizanat" este inscris dreptul de proprietate in favoarea  Cooperativei de Consum "Muresul", conform incheierii nr. 20.03.1995  si a procesului verbal de evidentiere nr. 124/1995 .
La momentul inscrierii dreptului  de proprietate al  paratei Cooperativa de Consum " Muresul"   erau in vigoare prevederile  Decretului -lege nr. 115/1938,  prin urmare inscrierea a avut efect constitutiv al dreptului de proprietate .
In cauza , reclamanta  SCC FEDERALCOOP  TG.MURES a revendicat imobilul mai sus descris, sustinand ca  fondurile din care a fost construit imobilul i-au apartinut, iar parata doar a folosit aceste spatii comerciale .  Reclamanta a mai precizat ca temeiul actiunii sale  il reprezinta prevederile art. 480-503 Cod civil, or conform acestor prevederi,  actiunea in revendicare reprezinta un mijloc de aparare la dreptului de proprietate,  fiind actiunea reala prin care proprietarul care nu are posesia bunului, cere, in temeiul dreptului de proprietate , restituirea acestuia de la persoana care il detine fara drept.
In conditiile in care insa, parate este atat posesoare a imobilului in cauza cat si inscrisa in cartea funciara in calitate de proprietara, o astfel de actiune ar aparea  ca inadmisibila.
Cu toate acestea,  intrucat reclamanta prin precizarea de actiune a  solicitat in temeiul prevederilor art. 33 alin.2 din Legea nr. 7/1996 rectificare inscrierii in cartea funciara , instanta urmeaza a analiza cu precadere acest petit .
In acest sens , instanta are in vedere prevederile art.  20  alin.1  din Legea nr. 7/1996, conform carora dreptul de proprietate [_] se va  inscrie in cartea funciara  pe baza caruia s-a constituit ori s-au transmis in mod valabil,  ca si prevederile art. 55 din aceeasi lege ,  conform carora dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cand este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit legii, precum si a unei documentatii cadastrale.
In cauza insa, s-a solicitat de catre reclamanta rectificarea inscrierii efectuate in cartea funciara, potrivit procedurii prevazute de art. 31si 33  din Legea nr. 7/1996, fara  insa a  contestat inscrisurile in temeiul carora s-a facut inscrierea. Desi s-a afirmat de catre reclamanta ca procesul - verbal  in baza caruia s-a procedat la inscrierea dreptului de proprietate  ar fi fals (procesul-verbal de receptie a punerii in functiune - fila 42 dosar), reclamanta nu a solicitat inscrierea in fals a acestui inscris (conform procedurii prevazute de art. 183 Cod de procedura civila). Pe de alta parte, nu se poate concluziona ca inscrierea in cartea funciara  s-ar fi realizat in mod fraudulos intrucat  neidentificarea documentelor in baza carora s-a efectuat inscrierea (conform adreselor care au fost comunicate din partea O.P.C.I. Mures)  nu implica  nevalabilitatea inscrierii .
Instanta mai retine ca nu s-a dovedit in cauza  reaua credinta a  paratei (inscrisurile privitoare la finantarea edificarii imobilului   confirma doar modalitatea de plata a lucrarilor), astfel incat, conform prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 daca in cartea funciara s-a inscris un drept real, in conditiile prezentei legi, in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei, daca a fost dobandit sau constituit cu buna-credinta, cat timp nu se dovedeste contrariul , ca si avand in vedere prevederile art. 31 alin . 2 din acelasi act normativ  , potrivit carora dobanditorul este considerat de buna-credinta daca, la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in folosul sau, nu a fost notata nici o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare.
In consecinta , instanta apreciaza ca  nu sunt incidente in cauza prevederile art.  33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996  referitoare la rectificarea/modificarea  inscrierii in cartea funciara  cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului  "spatii comerciale  din zona Teatrului din Tg. Mures, denumit ceainarie - artizanat".
Revenind  la petitul principal al cererii reclamantei,  dupa cum am aratat mai sus,  parata fiind atat  proprietara  cat si posesoare a imobilului in litigiu,   iar reclamanta nu si-a dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului,   instanta urmeaza a dispune respingerea cererii . 
Reclamanta fiind in culpa procesuala,  in conformitate cu prevederile art. 274 Cod de procedura civila, urmeaza a fi obligata  la plata catre parata a sumei de 54.500  lei cu titlu de cheltuieli  de judecata, constand in onorariu avocatial.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Petitoriu

OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.233/2002. - Decizie nr. 709 din data de 19.04.2007
Petitoriu - Sentinta civila nr. 197 din data de 06.02.2015
Civil - pretentii - Hotarare nr. 8582 din data de 22.09.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 1403 din data de 14.02.2011
Incheiere de respingere a investirii cu formula executorie pentru lipsa titularului dreptului - Hotarare nr. din data de 15.03.2007
SENTINTA CIVILA Nr. 1823 - Sentinta civila nr. 1823 din data de 29.10.2009
Absenta posibilitatii unitatii detinatoare de a solicita de la fostul proprietar caruia i s-a restituit imobilul, alte despagubiri decat acelea care au fost acordate prin hotararea judecatoreasca de restituire - Sentinta civila nr. 265 din data de 06.03.2015
Neinregistrarea operatiunilor comerciale in contabilitatea firmei. Problema angajarii raspunderii penale in cazul cesiunii partilor sociale. - Hotarare nr. 34 din data de 14.03.2012
Omor savarsit cu intentie indirecta. Respingerea cererii de schimbare a incadrarii juridice a faptei in ucidere din culpa - Hotarare nr. 31 din data de 14.03.2012
Aplicarea art.87 alin.2 din NUG nr.195/2002 in cazul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul in timp ce conducatorul auto se afla sub influenta unei substante stupefiante - Hotarare nr. 29 din data de 05.03.2012
Detinerea unui stick si a unui dispozitiv tip MSR206 care urma a fi folosit la falsificarea instrumentelor de plata electronica intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art 25 din legea nr 365/2002 - Hotarare nr. 27/2012 din data de 05.03.2012
Daune morale in cazul unei infractiuni de pericol inadmisibile, de regula. - Hotarare nr. 29/R din data de 13.02.2012
Lipsa gradului de pericol social al unei infractiuni in cazul infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice comisa de politist prin neinregistrarea unui dosar penal - Hotarare nr. 40 din data de 15.03.2011
Reducerea pedepsei, reparatie pentru depasirea termenului rezonabil al solutionarii procesului. - Hotarare nr. 231/A din data de 09.11.2011
Retragerea cererii de contopire a pedepselor. Aplicarea principiului oficialitatii. - Hotarare nr. 289/R din data de 26.08.2011
Suspendarea executarii pedepsei, reparatie echitabila pentru durata excesiva a procesului. - Hotarare nr. 163/A din data de 10.05.2011
Verificarea legalitatii rechizitoriului. Instanta nu poate extinde obiectul controlului de la actul de sesizare la materialul probator pe care acesta s-a intemeiat. - Hotarare nr. 159/R din data de 14.04.2011
Neinregistrarea contabila a unor facturi fiscale emise de contribuabil, dar neacceptate la plata de client. Problema exigibilitatii obligatiilor fiscale. - Hotarare nr. 90/A din data de 03.03.2011
Conducerea cu o imbibatie alcoolica peste limita legala, de catre o persoana care nu este surprinsa asupra faptei. Expertiza de recalculare a alcoolemiei. Forta probanta. - Hotarare nr. 52/A din data de 10.02.2011
Prescriptia raspunderii penale. Stabilirea legii mai favorabile in functie de legea din care se deduce un termen de prescriptie mai mic. Rolul activ al instantei si obligatia de impartialitate a acesteia. - Hotarare nr. 43/A din data de 08.02.2011