InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mures

Revendicare imobiliara. Respingere ca ramasa fara obiect

(Sentinta civila nr. 230 din data de 24.02.2009 pronuntata de Tribunalul Mures)

Domeniu Petitoriu | Dosare Tribunalul Mures | Jurisprudenta Tribunalul Mures

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 23 iunie 2003 sub nr. 4753 (nr.ecris 27/102/2003), reclamantii M A, S L Msi M E, cheama in judecata in calitate de parati pe Consiliul Local Reghin si Ministerul Finantelor Publice in calitate de reprezentanti ai Statului Roman, Consiliul Judetean Mures, H V, H M, S A, S M, T Msi T A solicitand instantei urmatoarele: sa se constate ca imobilul inscris in CF 4893 Reghin, nr. top 428/I, 429/I/I/I/I, apartinand reclamantului Mezler Eugen, nr. top 428/III, nr. top 429/I/I/I/III, apartinand reclamantei Shmuel lucia Mariana, nr. top 428/III, 429/I/I/I/III, apartinand reclamantei M Asi cotele  indivize  ale acestui  imobil au trecut, fara titlu sau cu titlu nevalabil in proprietatea Statului Roman; sa se dispuna nulitatea deciziilor de preluare a acestui  imobil in baza  decretului 223/1974 si a incheierilor de intabulare in cartea funciara a acestora cu  revenirea  la  situatia  anterioara de carte funciara; cu  cheltuieli de judecata.
Paratul Ministerul Finantelor Publice in calitate de reprezentant al Statului Roman, prin Administratia Finantelor Publice Reghin a formulat intampinare (filele 41-42 dosar), prin care solicita a se constata lipsa calitatii procesuale pasive. In subsidiar, paratul solicita respingerea actiunii civile formulata de reclamanti ca inadmisibila.
In sustinerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, paratul Ministerul Finantelor Publice in calitatea sa de reprezentant al Statului Roman, arata ca actele administrative atacate emise in baza Decretului nr.223/1974, au fost emise de un organ administrativ jurisdictional (la acea data Consiliul Popular al Judetului Mures), astfel ca actiunea in anulare a acestor acte este de natura contenciosului administrativ. Pentru aceleasi considerente (si anume ca impotriva actelor administrative atacate trebuie urmata procedura contenciosului administrativ), paratul solicita respingerea prezentei cereri de chemare in judecata, ca inadmisibila. In subsidiar, pe fondul cauzei, paratul sustine ca cererea reclamantilor este nefondata, intrucat acestia au recunoscut ca au solicitat plecarea din Romania, avand cunostinta de prevederile legale de la acel moment.
Paratul Consiliul Judetean Mures a formulat intampinare (filele 43-46 dosar), prin care solicita respingerea actiunii formulata de reclamanti, ca nefondata. Paratul arata in esenta ca cele trei apartamente au fost preluate de Statul Roman de la fostii proprietari M E Eh (apartamentul 1), M As (apartamentul 2) si de la S L M (apartamentul 3), in baza Decretului nr.223/1974, preluarea facandu-se contra plata, iar la acea data nu a fost incalcata nicio norma juridica in vigoare. Paratul aminteste in argumentarea pozitiei sale si de prevederile pct.1.4 lit.b din HG 498/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a Legii 10/2001 (in vigoare la momentul formularii intampinarii).
Paratul Consiliul Judetean Mures a anexat la intampinare, urmatoarele inscrisuri: Deciziile nr. 195/21.04.1976 si 622/28.11.1977; emise de Comitetul Executiv al fostului Consiliu Popular al  judetului Mures in temeiul  Decretului  nr. 223/1974, dispozitiile  de plata nr. 389/20.11.1976 si 545/20.12.1977; declaratia  de  consemnare colectiva anexa  la DP nr. 389/20.11.1976; procura autentificata in Israel, prin care reclamanta Samuel Lucia a  mandatat-o pe reclamanta M Ain vederea ridicarii sumei de bani primite  cu titlu de  despagubire, precum  si traducerea  acesteia  in limba romana; dovada faptului ca mandatara a primit  sub semnatura  recipisa de consemnare a  respectivei sume de bani pe numele mandantei sale; declaratia de consemnare a  sumei de 40.000 lei la CEC pe numele  reclamantilor Melzer  Eugen si Ana, anexa  la DP 545/20.11.1977; adresele  nr. 5146 si 5147/14.11.1977 emise de catre  fostul  Consiliu Popular Reghin urmare  cererilor  depuse  de reclamantii M E si Ana si inregistrate la aceasta institutie sub  acelasi numar, prin care au fost  facute propuneri de  trecere  in proprietatea  statului  a apartamentelor nr. 1 si 2  din imobil. (filele 47-58 dosar).
Parata Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Reghin a formulat intampinare (filele 78-83 dosar), prin care invoca exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Mures si declinarea competentei materiale de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Reghin. Pe fondul cauzei, parata solicita respingerea actiunii ca inadmisibila. Parata RAGCL Reghin  arata ca instanta de fond a fost investita cu o actiune de drept comun, competenta materiala apartinand Judecatoriei Reghin. Parata sustine ca actiunea reclamantilor este inadmisibila intrucat acestia au de urmat procedura prevazuta de Legea 10/2001, si nu procedura dreptului comun. In cazul in care se respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantilor, parata RAGCL Reghin solicita respingerea acesteia ca nefondata, sustinand ca apartamentele in litigiu au fost preluate cu titlu valabil astfel cum este definit de art.6 alin.1 din Legea 213/1998.
Reclamantii M A, S L Msi M E, au depus un raspuns la intampinarile formulate in cauza (fila 142 dosar), in care arata ca prin prezenta cerere de chemare in judecata au inteles sa readuca in patrimoniul lor bunurile preluate de Statul Roman. Reclamantii sustin ca au investit instanta cu o actiune in realizare, si nu cu o actiune in  constatare. Reclamantii anexeaza decizia nr.V din 20 noiembrie 2000 prin care s-a stabilit de Curtea Suprema de Justitie, ca instantele de judecata sunt competente sa solutioneze pe calea dreptului comun, actiunile in revendicare cu privire la bunuri imobile preluate de Statul Roman in temeiul Decretului nr.223/1974 (fila 144 dosar). Reclamantii sustin ca litigiul are o natura civila, si nu de contencios administrativ. Se sustine in continuare ca Tribunalului Mures ii revine competenta materiala de solutionare a cauzei intrucat reclamantii apreciaza ca valoarea imobilului este mai mare de 200.000 lei Ron (fila 142 dosar). Paratii T Msi H Vsi-au exprimat pozitia la termenul de judecata din data de 21 ianuarie 2004, aratand ca solicita respingerea actiunii formulata de reclamanti. Paratii au aratat ca ei sunt actualii proprietari ai apartamentelor 1 si 3, cumparate de la Statul Roman (paratul H Vfiind proprietarul apartamentului 1 iar paratul T Mfiind proprietarul apartamentului 3) - fila 183 dosar .
La termenul de judecata din data de 07 noiembrie 2003 (fila 147 dosar), instanta a calificat obiectul cauzei ca fiind o actiune in revendicare a imobilului nationalizat, ce se sustine ca a fost preluat abuziv, fara titlu.
Parata RAGCL Reghin prin reprezentant, a precizat la termenul de judecata din data de 05 decembrie 2003 (fila 168 dosar), ca revine asupra exceptiei necompetentei materiale a tribunalului invocate prin intampinare si este de acord cu sustinerea reclamantilor, ca imobilul in litigiu are o valoare mai mare de 2 miliarde Rol, aratand ca valoarea imobilului in litigiu este de cca.3 miliarde lei rol (300.000 Ron).
Instanta apreciaza ca raportat la obiectul cauzei (actiune in revendicare) si la valoarea bunului in litigiu dupa pretuirea reclamantilor, competenta materiala de solutionare a cauzei revenea Tribunalului Mures, conform prevederilor art. 2 pct. 1 lit. a  din Codul de procedura civila (in forma in vigoare la momentul introducerii actiunii).
Paratul RAGCL Reghin a invocat si exceptia de netimbrare a actiunii (exceptie invocate la termenul de judecata din data de 05 decembrie 2003 si apoi la termenul de judecata din data de 21 ianuarie 2004  - filele 168 si 183 dosar). Instanta a pus in discutia contradictorie a partilor acesta exceptie la termenul de judecata din data de 11 februarie 2004. Instanta a respins exceptia amintita, apreciind ca actiunea in revendicare formulata de reclamanti este scutita de plata taxei judiciare de timbru fiind aplicabile prevederile art.15 lit.r din Legea 146/1997 (fila 203 dosar).
Ulterior, la termenul de judecata din data de 10 martie 2004, instanta a dispus in temeiul art. 47 (1) din Legea nr. 10/2001, suspendarea judecarii actiunii civile in revendicare formulata si precizata de reclamantii M A, S L M si M E in contradictoriu cu paratii Consiliul Local Reghin, prin Primar, ministerul Finantelor Consiliul Judetean Mures, RAGCL Reghin,  H V, H M, S A si S Mn si Angela.
Instanta a retinut ca pentru revendicarea imobilului in litigiu sunt demarate 2 proceduri - o procedura speciala prevazuta de Legea nr.10/2001 care se afla in prezent in recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie si o procedura de drept comun ce  formeaza obiectul prezentei cauze.
              Instanta a apreciat ca sunt  aplicabile prevederile art.47 din Legea 10/2001chiar daca prezenta actiune de drept comun  a fost inregistrata dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001 in ideea respectarii principiului  accesului liber la justitie. Instanta a avut  in vedere prevederile art.21 din Constitutie si faptul ca o diferentiere intre situatia actiunii de drept comun inregistrata inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001 si actiunii de drept comun, inregistrata dupa intrarea in vigoare a acestei legi ar duce la  o discriminare intre persoanele indreptatite , ceea ce ar care ar contraveni principiului  egalitatii in drepturi a cetatenilor . Din aceste motive instanta a apreciat ca se impune suspendarea  prezentei cauze, urmand ca cererile in probatiune si exceptia de fond a inadmisibilitatii actiunii invocata de reprezentantul paratei-RAGCL Reghin sa fie discutate ulterior.
Judecata a fost redeschisa din oficiu, partile fiind citate pentru termenul de judecata din data de 24 februarie 2009.
Pentru termenul de judecata amintit, doamna avocat Bogos E.C. in calitate de reprezentanta a reclamantilor, a trimis prin fax la dosarul cauzei, o cerere prin care arata ca reclamantii renunta la judecata prezentei cereri, aratand ca problema restituirii imobilului a fost solutionata prin litigiul care a generat suspendarea judecati prezentei cauzei (contestatie la Legea 10/2001).
Pentru acelasi termen de judecata din data de 24 februarie 2009, paratii T A, T Msi H M, H V, au depus la dosarul cauzei in copie, acte de stare civila si contractele de inchiriere detinute anterior cumpararii, cu privire la imobilele in litigiu (apartamentele nr.3 si respectiv nr.1).
Instanta nu va lua act de renuntarea le judecata a reclamantilor, intrucat cererea amintita mai sus a fost semnata de avocatul reclamantilor, fara ca aceasta sa faca dovada faptului ca a fost mandatata de reclamantii a face un act de dispozitie procesuala.
Cu privire la fondul cauzei, instanta apreciaza ca la acest moment cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti a ramas fara obiect.
Instanta are in vedere in acest sens ca, asa cum au precizat reclamantii in raspunsul la intampinarile formulate in cauza, obiectul prezentei cereri de chemare in judecata l-a constituit revendicarea imobilului (descris in actiune si redat la inceputul prezentelor considerente) sustinandu-se preluarea abuziva, fara titlu, de catre Statul Roman. S-a urmarit asadar repararea privarii de proprietate prin readucerea imobilului in patrimoniul reclamantilor.
In paralel cu procedura de drept comun demarata in prezenta cauza, reclamantii au urmat si procedura speciala reglementata de Legea 10/2001.
In cadrul acelui litigiu, in rejudecare (prin urmare in al doilea ciclu procesual), prin decizia civila nr.35/A din data de 13 martie 2007 pronuntata in apel de Curtea de Apel Tg.Mures (dosar nr. 909/2005/C),  s-a  admis apelul reclamantilor si s-a schimbat in tot sentinta civila nr. 385/2002 a Tribunalului Mures, in sensul admiterii actiunii reclamantilor. S-a constatat nulitatea absoluta a contractelor de vanzare-cumparare incheiate de RAGCL Reghin cu paratii  H V, H M (autentificat sub nr. 662 din 12.06.2001), T M, T A (autentificat  sub nr. 768 din 16.05.2001), avand ca obiect apartamentele  din  imobilul  situat in Reghin, str. Petru Maior, nr. 14, jud. Mures, inscris in CF nr. 4893, nr. top 428/1, 429/1/1/1/1; s-a dispus restituirea  in natura  catre  reclamanti a apartamentelor nr. 1- 2 indicate anterior.; s-a dispus  restituirea  in natura catre  reclamanti a  terenului  aferent  imobilului (cu datele  de carte  funciara  aratate) in suprafata  totala  de 13500 mp;  s-a dispus acordarea  in favoarea  reclamantilor  a  despagubirilor  aferente  pentru  apartamentul  nr. 3, partial vandut  familiei S A  si M prin contract de  vanzare- cumparare  autentificat  sub  nr. 85 din 24 martie 1997, partial  demolat;  s-a dispus  acordarea  despagubirilor  catre  reclamanti  pentru suprafata  de 852 mp teren  nerestituit  in natura, despagubirile aratate mai sus  constatand in  diferenta dintre  sumele incasate, actualizate si valoarea actuala  a imobilului (teren  si apartament  nerestituit) conform  titlului VII din Legea  nr. 247/2005, cu obligarea  paratilor  la plata  sumei de 3900 lei, cheltuieli  de judecata in favoarea reclamantilor.
Aceasta solutie a ramas irevocabila, prin decizia civila nr. 2511 din 14 aprilie 2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosar nr 3719/1/2007. In decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a analizat si situatia juridica a terenului de 852 mp teren si a spatiului comercial de la parterul constructiei, aratandu-se ca  din raporturile de expertiza topo si constructii efectuate inin cauza, rezulta ca suprafata de 852 mp mentionata in recursul formulat de reclamanti, nu este libera in intelesul Legii 10/2001, fiind necesara in vederea bunei utilizari a  unui bloc de locuinte situat in imediata vecinatate, asa incat nu poate fi restituita in natura. Spatiile comerciale aflate la parterul  constructiei si terenurilor aferente au fost restituire reclamantilor prin deciziile ne. 72/08.07.2004, nr. 72/1 din 10.03.2005 si nr. 72/2 din 07.07.2005 emise de RAGCL Reghin . aceste decizii au fost puse in executare, asa cum a rezultat  din procesul - verbal incheiat de parti, astfel  neavand suport probator solicitarea  reclamantilor recurenti de  a li  se  restitui  in  natura inca un spatiu  comercial.
S-a mai precizat de asemenea, ca pentru partea de imobil care nu a putut fi restituita in natura, reclamantii sunt indreptatiti la despagubiri, conform Legii 10/2001.
In aceste conditii, avand in vedere hotararile judecatoresti amintite mai sus, care au intrat in puterea de lucru judecat si avand in vedere faptul ca obiectul prezentei cauze il constituie revendicarea aceluiasi imobil, instanta apreciaza ca in urma solutionarii irevocabile a contestatiei formulata in temeiul Legii nr. 10/2001, prezenta cauza a ramas fara obiect.
Pentru aceste motive, instanta va respinge prezenta cerere de chemare in judecata, apreciind ca nu se mai impune analiza sustinerilor si apartinand formulate de parati, prin intampinare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Petitoriu

OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.233/2002. - Decizie nr. 709 din data de 19.04.2007
Petitoriu - Sentinta civila nr. 197 din data de 06.02.2015
Civil - pretentii - Hotarare nr. 8582 din data de 22.09.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 1403 din data de 14.02.2011
Incheiere de respingere a investirii cu formula executorie pentru lipsa titularului dreptului - Hotarare nr. din data de 15.03.2007
SENTINTA CIVILA Nr. 1823 - Sentinta civila nr. 1823 din data de 29.10.2009
Absenta posibilitatii unitatii detinatoare de a solicita de la fostul proprietar caruia i s-a restituit imobilul, alte despagubiri decat acelea care au fost acordate prin hotararea judecatoreasca de restituire - Sentinta civila nr. 265 din data de 06.03.2015
Neinregistrarea operatiunilor comerciale in contabilitatea firmei. Problema angajarii raspunderii penale in cazul cesiunii partilor sociale. - Hotarare nr. 34 din data de 14.03.2012
Omor savarsit cu intentie indirecta. Respingerea cererii de schimbare a incadrarii juridice a faptei in ucidere din culpa - Hotarare nr. 31 din data de 14.03.2012
Aplicarea art.87 alin.2 din NUG nr.195/2002 in cazul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul in timp ce conducatorul auto se afla sub influenta unei substante stupefiante - Hotarare nr. 29 din data de 05.03.2012
Detinerea unui stick si a unui dispozitiv tip MSR206 care urma a fi folosit la falsificarea instrumentelor de plata electronica intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art 25 din legea nr 365/2002 - Hotarare nr. 27/2012 din data de 05.03.2012
Daune morale in cazul unei infractiuni de pericol inadmisibile, de regula. - Hotarare nr. 29/R din data de 13.02.2012
Lipsa gradului de pericol social al unei infractiuni in cazul infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice comisa de politist prin neinregistrarea unui dosar penal - Hotarare nr. 40 din data de 15.03.2011
Reducerea pedepsei, reparatie pentru depasirea termenului rezonabil al solutionarii procesului. - Hotarare nr. 231/A din data de 09.11.2011
Retragerea cererii de contopire a pedepselor. Aplicarea principiului oficialitatii. - Hotarare nr. 289/R din data de 26.08.2011
Suspendarea executarii pedepsei, reparatie echitabila pentru durata excesiva a procesului. - Hotarare nr. 163/A din data de 10.05.2011
Verificarea legalitatii rechizitoriului. Instanta nu poate extinde obiectul controlului de la actul de sesizare la materialul probator pe care acesta s-a intemeiat. - Hotarare nr. 159/R din data de 14.04.2011
Neinregistrarea contabila a unor facturi fiscale emise de contribuabil, dar neacceptate la plata de client. Problema exigibilitatii obligatiilor fiscale. - Hotarare nr. 90/A din data de 03.03.2011
Conducerea cu o imbibatie alcoolica peste limita legala, de catre o persoana care nu este surprinsa asupra faptei. Expertiza de recalculare a alcoolemiei. Forta probanta. - Hotarare nr. 52/A din data de 10.02.2011
Prescriptia raspunderii penale. Stabilirea legii mai favorabile in functie de legea din care se deduce un termen de prescriptie mai mic. Rolul activ al instantei si obligatia de impartialitate a acesteia. - Hotarare nr. 43/A din data de 08.02.2011