InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL Contestatie la executare. Distinctie intre creante fiscale si creante bugetare

(Hotarare nr. 20 din data de 12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

Contestatie la executare. Distinctie intre creante fiscale si creante
                                          bugetare.
Prin sentinta civila nr. ......din 1.10.2013 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins ca neintemeiata exceptia de nelegalitate invocata de contestatoare.
A fost admisa contestatia la executare privind pe contestatoarea SC ......SRL si pe intimata PRIMARIA COMUNEI .....
S-au anulat executarea silita, precum si actele de executare efectuate impotriva contestatoarei in baza dispozitiei obligatorii nr. 63/18.02.2013.
S-a respins cererea contestatoarei de acordare a cheltuielilor de judecata.
In fapt , prima instanta a retinut urmatoarele :
La data de 2.12.2004 intre parti a fost incheiat contractul de concesiune nr. 4 (fila 11) avand ca obiect un teren in suprafata de 5910 mp amplasat in intravilanul satului...... comuna......
In urma inspectiei economico-financiare efectuate la sediul intimatei in perioada 11-15 februarie 2013 a fost intocmit raportul nr. 87/18.02.2013 (fila 35) si a fost emisa dispozitia obligatorie  nr. 63/18.02.2013 (fila 30), prin care s-a stabilit in sarcina intimatei obligatia, ca in 30 de zile de la comunicare sa inregistreze in evidenta contabila, sa urmareasca si sa incaseze de la concesionari penalitati de intarziere in suma de 85972 lei.
La data de 05.04.2013, in temieul acestei dispozitii obligatorii apreciate de catre intimata ca titlu executoriu, a fost emisa somatia nr. 1638 (fila 33) prin care contestatoarei i s-a pus in vedere sa achite suma datorata cu titlu de penalitati de intarziere, respectiv 2457 lei.
Somatia a fost comunicata contestatoarei la data de 08.04.2013 astfel cum rezulta din impresiunea de stampila de pe plicul depus la fila 6 din dosar.
Impotriva executarii silite debitoarea a formulat contestatie la executare in termenul legal de 15 zile in conformitate cu dispozitiile art. 173 C.p.f.
Instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 3 pct. 1 din OUG nr. 94/2011, dispozitia obligatorie este un act administrativ financiar cu caracter individual, reprezentand, potrivit art.22 un titlu de creanta care devine titlu executoriu, potrivit dispozitiilor art. 28 alin. 6 din HG nr. 101/2002 , la expirarea termenului stabilit in cuprinsul acestuia pentru indeplinirea obligatiei.
Astfel, dispozitia devine titlu executoriu numai in ceea ce priveste obligatiile stabilite in sarcina persoanei careia ii este adresata si a carei activitate a facut obiectul controlului, in speta, a intimatei. Aceasta nu poate constitui titlu executoriu impotriva unei alte persoane decat destinatarul masurii.
In consecinta, instanta de fond a apreciat ca executarea silita a contestatoarei debitoare a fost pornita in lipsa unui titlu executoriu, va admite contestatia formulata cu consecinta anularii executarii silite, precum si a actelor de executare efectuate impotriva contestatoarei in baza dispozitiei obligatorii nr. 63/18.02.2013.
Facand aplicarea dispozitiilor art. 23 lit. e din Legea nr. 146/1997 (aplicabile in temeiul art. 55 din OUG nr. 80/2013) nu a fost obligata intimata la plata catre contestatoare a contravalorii taxei de timbru si a timbrului judiciar, respingand astfel cererea sa de acordare a cheltuielilor de judecata.
Impotriva sentintei a declarat apel creditoarea Primaria comunei .........care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivarea apelului s-a aratat ca titlul de creanta in baza caruia s-a inceput executarea silita este reprezentat de dispozitia obligatorie nr. 63 din 18.02.2013 emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Buzau, act care a fost comunicat contestatoarei si care a fost emis in urma inspectiei fiscale efectuate la Primaria..........
 Apelul este nefondat.

Prin dispozitia obligatorie nr. 63 din 18.02.2013 a D.G.F.P. Buzau s-a stabilit ca Primaria comunei .......nu a actualizat redeventa datorata de catre cesionar in functie de rata inflatiei, rezultand astfel o obligatie de plata stabilita suplimentar in suma de 7 456 lei .
De asemenea s-a stabilit ca nu au fost calculate penalitati de intarziere datorate pentru neachitarea in termenul legal a redeventei  de catre concesionar, valoarea acestor penalitati fiind de 85 972 lei.
Urmare acestei dispozitii Primaria comunei ......a emis o instiintare de plata catre intimata SC ........SRL prin care i s-a adus la cunostinta ca trebuie sa achite in termen de 15 zile suma de 39466 lei reprezentand debit restant si penalitati de intarziere calculate pana la 06.02.2013.
In mod judicios prima instanta de judecata a retinut ca dispozitia obligatorie emisa de organele de control financiar devine titlu executoriu numai in ceea ce priveste obligatiile stabilite in sarcina persoanei careia ii este adresata si a carei activitate a facut obiectul controlului, respectiv in  sarcina Primariei comunei ......Aceasta dispozitie obligatorie nu poate reprezenta titlu executor impotriva unei alte persoane decat destinatarul masurii.
Codul de procedura fiscala face distinctie intre  creantele fiscale si creantele bugetare.
Astfel, creantele fiscale reprezinta impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora , stabilite in conditiile legii.
Potrivit art. 141 din Codul de procedura fiscala, executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu  emis potrivit prevederilor codului de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscale debitorul.
Conform alineat 1 ind.2 al aceluiasi articol executarea silita a creantelor bugetare rezultate din raportul juridice contractuale se efectueaza in baza hotararii judecatoresti sau a altui inscris care , potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Cat priveste sumele de bani mentionate de apelanta in instiintarea de plata adresata debitoarei SC ........SRL , rezulta ca acestea sunt datorate in baza contractului de concesiune nr. 4 din 2.12.2004.
In consecinta, este vorba despre o creanta bugetara rezultata din raporturi juridice contractuale, iar executarea silita a acesteia nu se poate efectua decat in baza unei hotarari judecatoresti sau altui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Potrivit art. 632 Cod procedura civila constituie titluri executorii hotararile executorii , hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.
In mod intemeiat prima instanta de judecata a considerat ca dispozitia obligatorie emisa in urma controlului financiar nu reprezinta  un titlu executoriu care sa poata fi pus in executare silita fata de debitoarea SC ......SRL.
Aceasta dispozitie obligatorie constata numai existenta unei creante bugetare rezultata din raporturi juridice contractuale, a carei executare silita se poate efectua numai in baza unei hotarari judecatoresti sau altui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
In acest sens sunt si dispozitiile OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea Inspectiei economico - financiare. Potrivit art. 22 din ordonanta, sumele cuvenite bugetului general consolidat, stabilite prin rapoartele de inspectie economico - financiara si inscrise in dispozitia obligatorie  reprezinta creante bugetare. Creantelor bugetare si accesoriilor aferente , stabilite de organele de inspectie, li se aplica reglementarile legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.
Or, cat priveste executarea silita a creantelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale, Codul de procedura fiscala a prevazut ca aceasta se face numai in baza hotararii judecatoresti sau a unui alt inscris care constituie titlu executoriu.
Intrucat dispozitia obligatorie  emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Buzau nu reprezinta titlu executoriu, Tribunalul constata ca prima instanta a pronuntata o hotarare legala si temeinica, motiv pentru care va respinge apelul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013