InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Drept civil

(Decizie nr. 71 din data de 15.02.2010 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta

9.Dreptul medicului la cumpararea cabinetului medical pentru care a incheiat contract de concesiune cu Consiliul Judetean Constanta. Obligatia vanzatorului la vanzarea spatiului - dec.civila nr.41/26.01.2010 - dosar civil nr.9381/212/2009.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta, asa cum a fost precizata, reclamantul I.E. a chemat in judecata paratul Consiliul Judetean Constanta, solicitand obligarea acestuia la incheierea contractului de vanzare cumparare a spatiului cu destinatia de cabinet  medical ( inclusiv a cotelor indivize de folosinta comuna a condominiului si respectiv a terenului aferent constructiei, situat in  Constanta, in care se desfasoara activitatea profesionala a Cabinetului Medical Individual Dr. I.E.; instituirea masurii sechestrului judiciar asupra acestui spatiu, cu numirea reclamantului in calitate de administrator -sechestru, cu obligarea de a permite in continuare, fara intrerupere, activitatea medicala a cabinetului; obligarea paratului catre reclamant a daunelor interese cauzate de refuzul paratului de a se conforma obligatiilor sale legale prevazute de OUG nr. 68/2008, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
Prin sentinta civila nr. 10745 din 18.06.2009, Judecatoria Constanta a respins actiunea ca neintemeiata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, in ceea ce priveste capatul de cerere privind  instituirea sechestrului judiciar, prima instanta a retinut in esenta ca nu sunt intrunite cumulativ cerintele impuse de disp.art. 598 Cod civil, in sensul ca reclamantul nu a facut dovada existentei unui proces pe rol asupra proprietatii spatiului deja atribuit.
Cat priveste capatul de cerere privind obligarea paratului la incheierea cu reclamantul a contractului de vanzare - cumparare a spatiului in litigiu, s-a avut in vedere  ca  la data de 31.12.2008, contractul de concesiune incheiat intre parti a expirat, imobilul fiind declarat liber la data de 30.03.2009 cand a fost organizata licitatia  pentru incheierea unui nou contract de concesiune, la care a participat  si reclamantul insa, oferta acestuia a fost descalificata  de catre comisie intrucat intrunea conditiile in vederea pensionarii pentru limita de varsta inca din anul 2004.
Capatul de cerere privind daunele interese a fost respins ca o consecinta a  respingerii primului capat de cerere, dar si a faptului ca aceste pretentii nu au fost cuantificate, precizarea reclamantului facuta cu ocazia depunerii concluziilor scrise in sensul ca acestea s-ar constitui cheltuieli de judecata, fiind inlaturata  de instanta pe motiv ca aceste cheltuieli au fost solicitate separat.
Criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, in contra acestei sentinte a declarat in termen legal recurs reclamantul pe motivele prevazute de  art. 304 pct.5,7, 8 si 9 si art. 304 1 Cod procedura civila.
Referitor la solutia adoptata cu privire la cererea principala se sustine ca aceasta este lipsita de temei in conditiile in care s-a probat existenta obligatiei paratului de a transmite in proprietate reclamantului spatiul litigios, obligatia debitorului avand ca temei legea, fiind nascuta si exigibila, iar paratul a fost pus in intarziere anterior momentului introducerii actiunii.
Raportat la obiectul cererii de chemare in judecata, instanta de control judiciar, in conformitate cu dispozitiile art. 2811 Cod procedura civila a calificat calea de atac ca fiind apelul.
Analizand apelul din perspectiva criticilor formulate, a probatoriului administrat ca si a dispozitiilor legale aplicabile, Tribunalul constata caracterul fondat al acestuia pentru considerentele ce preced:
Critica apelantului relativa la nelegalitatea solutiei adoptate asupra cererii principale si a cererii de sechestru se dovedeste a fi fondata.
Intre paratul Consiliul Judetean Constanta, in calitate de concedent si reclamantul I.E., in calitate de medic titular al cabinetului medical individual s-a incheiat contractul de concesiune nr.5054 din 04.04.2008 cu termen de valabilitate pana la 31.12.2008 in baza caruia concesionarul a dobandit dreptul de exploatare  asupra spatiului in care functioneaza cabinetul medical individual.
Prin Hotararea nr. 221 din 13.08.2008, paratul Consiliul Judetean Constanta a  aprobat in conditiile art. 4 alin.1  din O.U.G. 68/2008 vanzarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale, in anexa la aceasta hotarare  fiind inclus si spatiul aflat in exploatarea cabinetului medical cu titular I.E. care si-a exprimat in scris intentia de cumparare a spatiului prin cererea inregistrata sub nr. 14023 din 29.09.2008.
Potrivit art. 3 alin. ( 1) din OUG nr. 68/2008 " au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta  medicii, medicii dentisti, (_) si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale".
Art.3 alin.2 din acelasi act normativ prescrie in sensul ca, persoanele prevazute la alin.1 care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical vor depune o solicitare scrisa de cumparare (_) la sediul vanzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea sau afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 (_), iar conform alin.4 din acelasi text, pot face obiectul instrainarii inclusiv spatiile medicale concesionate in temeiul H.G. nr. 884/2004 privind concesiunea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale.
Prin interpretarea prevederilor legale mentionate anterior se poate trage concluzia ca vanzarea spatiilor in discutie se poate face daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: solicitantul sa aiba calitate de medic si sa fie titularul cabinetului medical, sa aiba calitatea de chirias sau concesionar, sa existe o hotarare a Consiliului Judetean de aprobare a listelor cu spatiile scoase la vanzare si sa existe o solicitare scrisa de cumparare din partea titularului cabinetului medical.
Cum in cauza de fata, reclamantul a facut dovada indeplinirii acestor conditii iar din dispozitiile legale mai sus mentionate, rezulta neindoielnic vocatia la cumparare a spatiului in limita drepturilor conferite acestuia prin contractul de concesiune valabil incheiat, refuzul paratului motivat de faptul ca dreptul  reclamantului este unul virtual lasat la latitudinea vanzatorului, nu are temei in legislatia actuala.
Deosebit de aceasta este de mentionat faptul ca transmiterea dreptului de proprietate de la parat la reclamant este supus principiului libertatii incheierii actelor juridice, libertate care, in acest context  se circumscrie unei necesitati de ordin juridic configurate de dispozitiile O.U.G. nr. 682008 in raport de care nu se poate ignora obligatia ce ii revine, de a instraina spatiul reclamantului si, in aceasta situatie, nu mai este necesara a se discuta infrangerea vointei sale.
Statuand contrar, prima instanta a incalcat in mod esential legea, ceea ce impune schimbarea solutiei adoptate asupra cererii principale.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013