InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Inadmisibilitatea apelului declarat impotriva incheierii pronuntate in temeiul disp. art.905 alin.2 C.pr.civ. , prin care s-a admis cererea privind obligarea debitorului la plata unor penalitati pe zi de intarziere. Sanctionarea debitorului care a declara

(Sentinta civila nr. 298 din data de 17.03.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta

Dosar nr. 32668/212/2013 TRIBUNALUL CONSTANTA
SECTIA I CIVILA
DECIZIA CIVILA NR.298
Sedinta publica de la 17 martie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE - jud.
JUDECATOR- 
                              GREFIER -

 
S-a luat in examinare apelul civil avand ca obiect aplicare penalitati, promovat de apelan?ii para?i ...si ..., impotriva sentintei civile nr.16583/11.08.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul civil nr.32668/212/2013, in contradictoriu cu intima?ii reclamanti ... si ..., cu domiciliul procesual ales in ....
La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta reprezentantul intimatilor reclamanti, avocat ... conform imputernicirii avocatiale depuse la dosar, lipsind apelantele parate.
Procedura de citare este legal indeplinita cu partile.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-a evidentiat faptul ca procedura de citare este legal indeplinita cu partile, dupa care:
Instanta acorda cuvantul asupra exceptiei inadmisibilitatii prezentei cai de atac, invocata de intima?ii reclamanti in cuprinsul intampinarii.
Reprezentantul intimatilor reclamanti solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii promovarii prezentei cai de atac si respingerea apelului ca inadmisibil, cu obligarea apelan?ilor para?i la plata cheltuielilor de judecata. Totodata, in temeiul art.178 alin.1 pct.1 lit.a Cod procedura civila, solicita a se dispune obligarea apelan?ilor para?i la plata amenzii judiciare, fata de exercitarea cu rea-credinta a unei cai de atac.
Instanta ramane in pronuntare asupra exceptiei inadmisibilitatii promovarii prezentei cai de atac.

T R I B U N A L U L

                                       Asupra apelului civil de fa?a:

Prin incheierea nr.16583/11.08.2014, Judecatoria Constan?a a admis in parte cererea formulata de reclamantii ... si ..., in contradictoriu cu paratii ...si ..., a obligat pe parati la plata catre reclamanti a penalitatilor de 500 lei pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu reprezentat de decizia civila nr.687/18.05.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul civil nr.2540/254/2008*, constand in punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului in suprafata de 5 ha, pe vechiul amplasament detinut de autorul ..., a obligat pe parati la plata catre reclamanti a sumei de 20 lei reprezentand cheltuieli de judecata ?i a respins cererea paratilor de obligare a reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.
S-a re?inut ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr.32668/212/2013, reclamantii ... si ... au chemat in judecata pe paratii ...si ..., solicitand instantei pronuntarea unei hotarari prin care sa dispuna obligarea debitorilor-para?i, prin incheiere definitiva, sa plateasca o penalitate de 1.000 lei pe zi de intarziere, de la data scaden?ei ?i pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu, in temeiul art.905 alin.2 C.pr.civ. ?i la plata cheltuielilor de judecata.
In sustinerea cererii, au aratat ca prin sentinta civila nr.363/02.02.2012 a Judecatoriei Mangalia, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.687/18.05.2012 a Tribunalului Constan?a in dosarul nr.2540/254/2008*, avand ca obiect plangere fond funciar, tribunalul a admis recursul formulat de catre reclamanti, modificand in parte sentinta civila din fond, in sensul admiterii actiunii promovate in contradictoriu cu ... si a dispus obligarea paratilor ... ?i ...sa procedeze la punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului in suprafata de 5 ha, pe vechiul amplasament detinut de autorul ...,   astfel cum s-a validat prin Hotararea nr.489/31.12.2007 emisa de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Constan?a; obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2.000 lei.
Au aratat ca au depus la data de 11.09.2012 notificarea inregistrata sub nr.35228, prin care au notificat Comisiei locale de fond funciar Mangalia ?i Primarului municipiului Mangalia solicitarea de executare voluntara a sentintei civile sus-mentionate, ramasa irevocabila ?i, avand in vedere ca paratii nu au executat in mod voluntar, au apelat la executarea silita, constituindu-se dosarul de executare nr.303/03.07.2013 al BEJA ..., executorul judecatoresc indeplinind procedurile legale specifice acestei faze a procesului civil, care au ramas insa fara ecou.
Astfel, culpa debitorilor para?i este evidenta in neindeplinirea cu buna - vointa a obligatiilor stabilite in mod irevocabil de catre instanta, iar legiutorul a prevazut situatia in care reclamantii se aflau, respectiv neexecutarea obligatiei de a face ?i, in acest sens, prevederile art.905 alin.1, 2, 4, 5, 6 C.pr.civ. sunt mai mult decat clare, ramanand in sarcina instantei investite legal, de a stabili cuantumul penalitatilor pe zi de intarziere de la 100 lei la 1.000 lei.
Au solicitat suma de 1.000 de lei/pe zi de intarziere, avand in vedere faptul ca debitorii-parati din cauza nu i?i indeplinesc obligatiile legale stabilite ?i pe cale judecatoreasca inca din data de 11.09.2012, cand au depus notificarea inregistrata sub nr.35228. Inactiunea persoanelor chemate in judecata este atat de grava, incat trebuie sanctionata cu suma maxima prevazuta de legiuitor, respectiv 1.000 lei, dat fiind faptul ca este vorba in realitate de nerespectarea dreptului la proprietate, iar aceasta atingere adusa dreptului reclamantilor continua inca de la data preluarii in mod abuziv de catre regimul comunist. 
In drept, au invocat art.148 - 152, 197, 902, 905, 451 ?i 411 C.pr.civ., art.1527-1528 Cod civil.
  Para?ii au formulat intampinare, prin care au invocat exceptia necompeten?ei teritoriale a Judecatoriei Constan?a ?i declinarea in favoarea Judecatoriei Mangalia, iar pe fond respingerea cererii de chemare in judecata ca nefondata, cu obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata.
  In ceea ce priveste exceptia necompeten?ei teritoriale a Judecatoriei Constan?a, au aratat ca, raportat la obiectul cererii de chemare in judecata, competen?a teritoriala apar?ine judecatoriei de la sediul paratului, respectiv Judecatoria Mangalia. Pe fondul cauzei, au aratat ca, in vederea punerii in executare a sentintei civile nr.363/02.02.2012 a Judecatoriei Mangalia ramasa irevocabila prin decizia civila nr.687/18.05.2012 a Tribunalului Constan?a, reclamantii au fost invitati la data de 09.01.2014 la sediul Primariei Municipiului Mangalia si, cu acea ocazie, a fost incheiat procesul verbal nr.1316/09.01.2014, prin care s-a consemnat pozitia ambelor par?i litigante, astfel: reclamantii au solicitat punerea in posesie pe vechiul amplasament, iar reprezentantii autoritatii publice locale au precizat ca acest amplasament este ocupat de proprietari/posesori ale caror acte de proprietate/posesie au fost incheiate inainte de data transferului mo?tenitorilor reclamanti din anexa 23 (despagubiri) in anexa 22 (acordarea in natura); pe de alta parte, titlurile persoanelor ce ocupa terenul (proprietate/posesie) au fost anterior reconstituite in baza unor hotarari judecatoresti definitive ?i irevocabile.
De asemenea, in cadrul acestui proces-verbal s-a consemnat pozitia autoritatii publice locale obligate, in sensul ca vor face toate demersurile necesare inventarierii unui teren liber de sarcini, in suprafata de 5 ha, cu caracteristici corespunzatoare celui dispus a fi retrocedat de catre instanta de judecata, or, fa?a de situatia juridica a terenului ce face obiectul hotararilor judecatore?ti, in mod evident ...?i Comisia Locala se afla in imposibilitate obiectiva de a atribui la acest moment in natura terenul, astfel cum a fost identificat in raportul de expertiza topografica intocmit.
In drept, au invocat dispozitiile art.205 ?i urm. Cod de procedura civila.
Reclamantii au formulat raspuns la intampinare, solicitand respingerea exceptiei necompeten?ei teritoriale a Judecatoriei Constan?a si respingerea apararilor formulate de parati prin intampinare. Au aratat ca apararile privind imposibilitatea obiectiva de a atribui terenul pe vechiul amplasament, au fost invocate ?i in cadrul solutionarii dosarului civil 2540/254/2008*, dar au fost cenzurate de instanta de recurs, care a stabilit clar obligatiile para?ilor. Mai mult decat, in cadrul solutionarii fondului, reclaman?ii au sustinut ca o suprafata de aprox. 21.000 mp este libera ?i pot fi pu?i in posesie pe acea portiune, insa para?ii tot opun faptul ca terenul la care sunt indrepta?i?i este ocupat de posesori, or, paratii au grave carente legale daca in cadrul unui litigiu civil sustin ca posesorul, ?i nu proprietarul unui teren, este mai puternic decat titlul opus de catre reclaman?i. Au solicitat sa se observe reaua-credinta a paratilor, care i?i utilizeaza pozitia de forta si arata ca prin adresa nr.79800/23.12.2013 i-au invitat pe reclaman?i sa se prezinte in data de 09.01.2014 ora 13.00 in vederea punerii in executare a sentintei civile irevocabile, insa, dupa 2 ore ?i 45 de minute, reprezentantii paratilor ajung la concluzia ca sunt in imposibilitate de a efectua punerea in posesie.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.
In sedinta publica din 31.03.2014 instanta a respins exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta.
In considerentele sentin?ei, prima instan?a a retinut ca prin sentinta civila nr.363/02.02.2012 pronuntata de Judecatoria Mangalia in dosarul nr.2540/254/2008, a fost admisa actiunea formulata de reclamantii ... si ... in contradictoriu cu paratii ..., Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanta ?i .... Au fost obligati paratii sa puna in posesie pe reclamanti cu terenul in suprafata de 21.818 mp, teren identificat prin indicativul 5 in cadrul planului de incadrare in zona depus la dosar si care face parte integranta din sentinta, teren identificat si prin expertiza efectuata in cauza de expert topocadastral, sau pe un alt amplasament in caz ca nu este posibila prima varianta. A fost respins capatul de cerere privind obligarea Primarului la plata daunelor cominatorii in cuantum de 100 lei/zi de intarziere. Prin decizia civila nr.687/18.05.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.2540/254/2008*, irevocabila, a fost respins ca nefondat recursul formulat de Comisia Locala de Fond Funciar Mangalia si ..., a fost admis recursul formulat de recurentii ... si ... ?i s-a modificat in parte sentinta civila recurata, in sensul ca au fost obligati paratii sa procedeze la punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului in suprafata de 5 ha, pe vechiul amplasament detinut de catre autorul ..., astfel cum s-a validat prin hotararea nr.489/31.12.2007 emisa de catre Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanta, au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei civile recurate ?i au fost obligati intimatii para?i catre recurentii reclaman?i la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2.000 lei.
La data de 20.06.2012 a decedat numitul ..., conform certificatului de deces seria DS nr.440177/21.06.2012 emis de Primaria Muncipiului Constanta, calitate de mostenitor avand reclamanta ..., conform certificatului de calitate de mostenitor nr.48/26.07.2012 emis de BNP ....
Ca urmare a cererii formulate de ... si ..., in baza titlului executoriu reprezentat de decizia civila nr.687/18.05.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta si a Incheierii nr.10375/12.07.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul nr.17656/212/2013, prin care s-a incuviintat executarea silita, a fost pornita executarea silita impotriva paratilor din prezenta cauza, formandu-se dosarul de executare silita nr.303/2013 BEJ .... Incheierea de incuviintare a executarii a fost comunicata paratilor la data de 30.09.2013, conform dovezilor de comunicare.
Potrivit art.905 alin.1 C.pr.civ., daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unor penalitati de catre instanta de executare.
Conform alin.2, cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva data cu citarea partilor, sa plateasca in favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.
In cauza, prin probele administrate paratii nu au facut dovada indeplinirii obligatiei stabilite in titlul executoriu.
Astfel cum rezulta din procesul-verbal incheiat la 09.01.2014 intre reclamanti si Comisia Locala de Fond Funciar Mangalia, reclamantii au solicitat punerea in posesie pe vechiul amplasament, conform titlului executoriu, iar reprezentantii autoritatii locale au precizat ca acest amplasament este ocupat de proprietari si posesori ale caror acte de proprietate sau de posesie au fost incheiate inainte de data transferului mo?tenitorilor reclamanti din anexa 23 reprezentand acordarea de despagubiri, in anexa 22 reprezentand acordarea in natura, iar o alta situatie se refera la faptul ca pe acelasi amplasament exista si alti proprietari, al caror drept de proprietate a fost reconstituit in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Totodata, s-a aratat ca prin serviciile de specialitate se vor face toate demersurile necesare inventarierii unui teren liber de sarcini in suprafata de 5 ha, care sa corespunda ca si categorie de folosinta celui dispus a fi retrocedat de catre instanta de judecata.
De remarcat, sub un prim aspect, este faptul ca prin titlul pronuntat de Tribunalul Constanta, astfel cum a fost redat mai sus, paratii au fost obligati sa procedeze la punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului in suprafata de 5 ha, pe vechiul amplasament detinut de catre autorul ..., astfel cum s-a validat prin hotararea nr.489/31.12.2007 emisa de Comisia judeteana de fond funciar Constanta. Nu a fost mentinuta dispozitia Judecatoriei Mangalia, in sensul punerii in posesie pe un alt amplasament in caz ca nu este posibila prima varianta.
Pe de alta parte, este de observat ca aspectele invocate de parati prin apararile formulate, in sensul ca terenul este ocupat in parte, au fost invocate si in cauza in care au fost pronuntate hotararile puse in executare, au fost analizate de instanta ce a pronuntat titlul, astfel ca nu mai pot fi repuse in discutie fara a infrange puterea de lucru judecat a deciziei pronuntate de tribunal si ramasa irevocabila.
Pentru considerentele aratate, retinand ca paratii nu au facut dovada indeplinirii obligatiei stabilite prin titlul executoriu si fata de dispozitiile legale mentionate, prima instanta a constatat ca aplicarea penalitatilor de 500 lei pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu este corespunzatoare, astfel ca a admis in parte cererea si a obligat pe parati la plata catre reclamanti a penalitatilor de 500 lei pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu, constand in punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului in suprafata de 5 ha, pe vechiul amplasament detinut de autorul ....
In baza art.453 C.pr.civ., a obligat paratii la plata catre reclamanti a sumei de 20 lei reprezentand cheltuieli de judecata, constand in taxa de timbru, retinand ca nu s-a facut dovada cheltuielilor reprezentand onorariu avocat si a respins cererea paratilor de obligare a reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.
Impotriva acestei incheieri, para?ii au declarat apel.
In motivarea cererii de apel, au reluat sus?inerile din fa?a primei instan?e, invocand imposibilitatea obiectiva de punere in executare a hotararii judecatore?ti, faptul ca instan?a nu a analizat daca neexecutarea s-a facut cu rea-credin?a, ca HCJ nr.489/2007 nu identifica terenul in modalita?ile prevazute de Legea nr.18/1991, ci aproba doar suplimentarea anexei 22 cu 5 ha pentru autorul ..., ca este vorba de o suprafa?a enorm de mare - 5 ha teren in intravilan de?i Legea nr.18/1991 are ca obiect terenurile din extravilan, iar pe de alta parte intima?ii reclaman?i au refuzat in mod constant a primi in compensare un alt amplasament aflat eventual la dispozi?ia Comisiei locale de fond funciar Mangalia.
Prin intampinare, intima?ii reclaman?i au solicitat respingerea apelului ca inadmisibil, aplicarea amenzii judiciare fa?a de apelan?i pentru exercitarea cu rea-credin?a a unei cai de atac ?i obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata. Astfel, instan?a sesizata in condi?iile art.905 C.pr.civ. se pronun?a prin incheiere definitiva, adica fara cale de atac. Autoritatea locala a exercitat cu rea-credin?a o cale de atac neprevazuta de lege, de?i beneficiaza de aparare specializata, motiv pentru care se impune amendarea apelan?ilor. Pe fond, au aratat ca este evidenta culpa debitorilor para?i in neindeplinirea de buna voie a obliga?iilor stabilite in mod irevocabil de instan?a judecatoreasca, iar legiuitorul a reglementat prin art.905 C.prciv. situa?ia de fa?a, respectiv neexecutarea obliga?iei de a face.
Apelan?ii nu au formulat raspuns la intampinare.
Investit cu solu?ionarea cererii de apel, tribunalul re?ine urmatoarele:  
Prin titlul executoriu reprezentat de decizia civila nr.687/18.05.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul civil nr.2540/254/2008*, para?ii din prezenta cauza au fost obliga?i "sa procedeze la punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului in suprafata de 5 ha, pe vechiul amplasament detinut de autorul ..., astfel cum s-a validat prin hotararea nr.489/31.12.2007 emisa de catre Comisia jude?eana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Constan?a", a?adar este vorba de o obliga?ie de a face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul.
Aceasta situa?ie este reglementata de art.905 C.pr.civ. care, in alin.2, prevede ca "instan?a sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva data cu citarea par?ilor", prin urmare incheierea data nu este apelabila, astfel cum, dealtfel, in mod corect a men?ionat ?i judecatoria in dispozitivul incheierii.
Potrivit art.457 alin.1 C.pr.civ., hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, a?adar, in condi?iile in care legea prevede in mod expres caracterul definitiv al incheierii pronun?ate in condi?iile art.905 alin.1 C.pr.civ., apelul exercitat impotriva acesteia este inadmisibil.
De altfel, aceasta reglementare nu are caracter de noutate, deoarece ?i in concep?ia vechiului cod de procedura civila de la 1865, incheierea prin care se stabilea plata unei amenzi civile de catre debitor pentru neexecutarea obligatiei de a face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, era irevocabila (art.5803 alin.1 C.pr.civ. 1865).
In acest context, se pune ?i problema exercitarii abuzive a drepturilor procesuale de catre para?i, in acest scop prevederile art.12 alin.2 C.pr.civ. dispunand ca "partea care i?i exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale ?i morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit legii, ?i la plata unei amenzi judiciare". Obligarea la despagubiri are un caracter esen?ialmente reparatoriu, in timp ce obligarea la plata unei amenzi are un caracter exclusiv sanc?ionator, amenda urmand sa fie achitata de autorul abuzului de drept fa?a de stat.
Potrivit art.187 alin.1 pct.1 lit.a C.pr.civ., instan?a va putea sanc?iona cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei "exercitarea unei cai de atac, vadit netemeinice". Intr-o astfel de ipoteza se incadreaza ?i exercitarea unei cai de atac neprevazute de lege, a?a cum s-a aratat mai sus, mai ales ca para?ii au beneficiat de aparare calificata.
Pentru considerentele expuse, va fi admisa cererea formulata de intima?ii reclaman?i ?i se va dispune amendarea apelan?ilor para?i cu suma de 200 lei.
De asemenea, in temeiul disp. art.453 alin.1 C.pr.civ. apelan?ii afla?i in culpa procesuala vor fi obliga?i catre intima?i la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.000 lei, constand in onorariul de avocat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE :
 
Respinge apelul promovat de apelan?ii para?i ...si ..., impotriva sentintei civile nr.16583/11.08.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul civil nr.32668/212/2013, in contradictoriu cu intima?ii reclamanti ... si ..., cu domiciliul procesual ales in ..., ca inadmisibil.
Dispune aplicarea amenzii judiciare de 200 lei fata de apelantii parati.
Obliga apelantii parati catre intimatii reclamanti la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica azi, 17.03.2015.

   PRESEDINTE,                                                            JUDECATOR,

GREFIER,

Jud. fond
Red./tehnored. dec. apel jud. 16.04.2015/5 ex. 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013