InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Asigurari sociale

(Sentinta civila nr. 167 din data de 10.02.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita


Asigurari sociale - Contestatie impotriva deciziei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale in urma situatiei de incompatibilitate prevazuta de dispozitiile art. 6 alin.1 pct.IV din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii
                                                                     Sentinta  civila nr. 167/10.02.2014 pronuntata de                           Tribunalul Dambovita in dosarul nr. 5177/120/2013
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. 5177/120/2013 contestatoarea M. M. in contradictoriu cu intimata C.J.P. Dambovita, a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 246804 din 02.08.2012, decizie ce vizeaza recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca fiind nelegala.
In fapt, s-a aratat  ca decizia nr. 246804 din data 02.08.2013 privind recuperarea  sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale este nelegala si ca prin aceasta i s-a adus la cunostinta ca datoreaza suma de   6455 lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada 01.01.2011 -  01.01.2012, urmare a constatarii starii de incompatibilitate prevazuta de art.  6 alin. 1 pct.  IV coroborat cu  art. 114 si art. 119 din Legea nr. 263/2010.
Apreciaza contestatoarea ca nu datoreaza aceste sume de bani motivat de faptul ca decizia este nelegala, solicitandu-se anularea acesteia.
In drept, art. 172 - 173  din O.G. nr. 92/2008, art. 153 lit. I , art. 154 alin. 1 din Legea nr. 263/2010.
In dovedirea actiunii s-a solicitat proba cu inscrisuri si expertiza tehnica contabila.
S-au depus la dosarul cauzei inscrisuri.
La data de 31.10.2013 intimata a depus la dosarul cauzei note scrise, prin care se solicita respingerea cererii contestatoarei ca nefondata. Prin notele scrise, intimata arata ca in perioada 01.01.2011 - 01.01.2012, a incasat in mod necuvenit drepturile de pensie fiind in situatia de incompatibilitate prevazuta de dispozitiile art. 6 alin.1 pct. IV din Legea nr. 263/2010. Datorita acestei situatii a fost emisa decizia nr. 246804 din 26.06.2013 de suspendare  limitata a pensiei pe perioada 01.01.2011 - 01.01.2012, dupa care a fost emisa  decizia nr. 246804 din 02.08.2013 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit pe perioada 01.01.2011 - 01.01.2012.
Arata intimata ca atat masura suspendarii si implicit a recuperarii rezida in situatia de incompatibilitate in care s-a aflat contestatoarea in anul 2011 si ca aceasta a sustinut nelegalitatea deciziei contestate insa nu a precizat si argumentul in combaterea aspectului de incompatibilitate. Intimata a precizat ca in anul 2011 contestatoarea a realizat venituri ce au depasit de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011 (8.088 lei), situatie care rezulta din Declaratia 200 privind veniturile realizate in anul 2011 inregistrata la AFP Gaesti sub nr. 16415/21.05.2012.
La primul termen de judecata intimata a depus la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri; declaratia 200 privind veniturile realizate in anul 2011 inregistrata la AFP Gaesti sub nr. 16415/21.05.2012, instiintarile facute contestatoarei cu privire la situatia de incompatibilitate si modul de calcul al sumelor datorate.
Toate aceste inscrisuri au fost comunicate contestatoarei dar aceasta nu s-a prezentat in instanta pentru a formula cereri sau pentru a-si propune aparari.
Examinand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca M. M. a formulat, in contradictoriu cu intimata C.J.P. Dambovita, contestatie impotriva deciziei nr. 246804/02.08.2013 emisa de intimata privind recuperarea sumei de 6.612 lei reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada 01.01.2011-01.01.2012.
Tribunalul retine ca M. M. a fost beneficiara  unei pensii de invaliditate de gradul II in perioada  01.01.2011-01.01.2012. Prin adresa nr. 18493/06.11.2013 emisa de catre intimata, contestatoarea a fost instiintata ca se gaseste in situatie de incompatibilitate deoarece in cursul anului 2011 a inregistrat venituri din activitati profesionale mai mari decat cele prevazute de dispozitiile art. 6 alin.1 pct.IV din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii. La data de 26.06.2013, s-a emis decizia nr. 246804 privind suspendarea limitata a pensiei incepand cu data de 01.01.2011 pana la 01.01.2012 iar la data de 02.08.2013 s-a emis decizia privind recuperarea sumei incasata cu titlu de pensie pe perioada anului 2011.
In conformitate cu dispozitiile art. 6 alin.1 pct. IV din Legea nr. 263/2010, in sistemul public de pensii, sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla, printre altele, in situatia de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. Pentru anul 2011, venitul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor de stat a fost de 2.022 lei.
In conformitate cu dispozitiile art. 114 din acelasi act normativ, in sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una din urmatoarele cauze_lit. e) pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II, se regaseste in una dintre situatiile prevazute de art. 6 alin. 1 pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni.
Din coroborarea celor doua dispozitii legale invocate rezulta ca intimata, in mod legal, a procedat la suspendarea platii pensiei anticipate partiale a contestatoarei si la recuperarea sumei platita necuvenit acesteia in cursul anului 2011. Din analiza deciziei de impunere pe anul 2011(fila 23) rezulta ca venitul net pe acest an a fost de 2052 lei, suma ce corespunde unui venit brut de 14.952 lei, astfel cum corect a retinut si intimata la emiterea deciziei contestate.
In aceste conditii este evidenta situatia de incompatibilitate a contestatoarei intrucat pensia de invaliditate a fost gandita de legiuitor ca o modalitate de compensare a lipsei veniturilor persoanei pe anumite perioade in care aceasta este in imposibilitate de a munci din motive neimputabile si  nu ca o metoda de cumul de venituri din activitati comerciale si din pensie de invaliditate.
Tribunalul retine si ca M.M. nu a contestat decizia de suspendare a platii pensiei de invaliditate. In aceste conditii, in baza dispozitiilor art. 179 din Legea 263/2010 in conformitate cu care sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani, ca o consecinta fireasca a ramanerii definitive a deciziei de suspendare, in mod corect intimata a emis decizia de recuperare a sumei platita catre contestatoare.
Pentru toate aceste considerente tribunalul urmeaza a respinge contestatia astfel cum a fost formulata.
In conformitate cu dispozitiile art. 149 alin. 4 Cod procedura civila, cum contestatoarea nu a trimis instantei copii de pe cererea ce chemare in judecata si de pe inscrisuri pentru a fi inaintate intimatei, iar toate copiile au fost facute pe cheltuiala instantei, urmeaza ca toate aceste cheltuieli sa fie puse in sarcina contestatoarei, dispozitivul hotararii fiind titlu executoriu.                                                                        Judecator  Maria  Miritoiu

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016