Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Proces verbal contraventie

(Hotarare nr. 823 din data de 10.05.2013 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Raspundere civila delictuala | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Pe rol se afla solutionarea plangerii contraventionale formulate de petenta C E impotriva procesului-verbal de contraventie seria R13 nr. xxxxxxxx din 11.02.2013, in contradictoriu cu intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - CESTRIN.
La apelul nominal facut in sedinta publica s-a constatat lipsa partilor.
Procedura de citare a fost legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care a invederat faptul ca intimata a depus la dosar intampinare la care a atasat copii de pe actele care au stat la baza intocmirii procesului-verbal contestat, iar petenta a solicitat judecarea cauzei in lipsa, dupa care:
Verificandu-si din oficiu competenta in conformitate cu dispozitiile art. 131 C.proc.civ., instanta a constatat ca este competenta sa solutioneze cauza atat din punct de vedere material cat si din punct de vedere teritorial, fata de obiectul acesteia si locul si momentul savarsirii contraventiei, in temeiul dispozitiilor art. 32 alin. 2 din OG 2/2001.
In temeiul art. 258 C.proc.civ. instanta a incuviintat proba cu inscrisurile de la dosar, considerand-o pertinenta, concludenta si utila pentru justa solutionare a  cauzei si, constatand cauza in stare de judecata,  a retinut-o spre solutionare.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals sub nr. 759/184/2013 in data de 05.03.2013, petenta C E a solicitat, in contradictoriu cu intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - CESTRIN, anularea procesului verbal de contraventie seria R13 nr. xxxxxxxx din 11.02.2013.
In motivarea plangerii petenta a aratat ca procesul-verbal contestat este nul absolut, avand in vedere ca lipseste semnatura agentului constatator, aceasta fiind sanctionata cu nulitatea procesului-verbal. A precizat petenta ca nu se poate retine ca semnatura electronica ar suplini lipsa semnaturii agentului constatator, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 445/2001 care certifica faptul ca inscrisul in forma electronica este destinat a fi citit prin intermediul unui program informatic, astfel ca rezulta in mod clar ca nu poate inlocui semnatura agentului constatator.
A mai aratat petenta ca nu a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa, necirculand cu autoturismul mentionat in procesul-verbal la data si in locatia mentionate in procesul-verbal de contraventie contestat.
In subsidiar, petenta a solicitat inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.
In drept, petenta a invocat dispozitiile art. 17 si ale art. 34 raportate la art. 6 si 7 din OG 2/2001.
In dovedire, petenta a anexat plangerii copia procesului-verbal contestat si plicul in care i-a fost comunicat respectivul act.
Cererea petentei este scutita de taxa de timbru, in conformitate cu dispozitiile art. 36 din OG 2/2001.
Prin intampinarea depusa la dosar, intimata a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal contestat. A aratat in motivare, in esenta, ca procesul-verbal de constatare a contraventiei contestat indeplineste toate conditiile prevazute de OG 15/2002 si OG 2/2001, fiind intocmit cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 2 si 3 din OG 15/2002, in lipsa contravenientului ?i a martorilor, constatarea contraventiei fiind efectuata cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare si control al Rovinietei, contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.
A mai aratat intimata ca din coroborarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 455/2001 cu cele ale art. 19 din OG 2/2001 reiese ca procesul-verbal de constatare a contraventiei este intocmit si semnat cu respectarea prevederilor legale, acesta continand si mentiunea expresa ca a fost generat si semnat electronic de catre agentul constatator MA, cu certificat calificat emis de CertSIGN S.A.
In drept, intimata a invocat dispozitiile OG 2/2001, ale OG 15/2002, ale Legii nr. 455/2001 si ale Ordinului MTI nr. 769/2010.
Intimata a atasat la intampinare, in copie, certificatul calificat al agentului constatator si plansa foto intocmita cu ocazia constatarii contraventiei.
In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisurile aflate la dosar.
Analizand ansamblul actelor aflate la dosar, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria R13 nr. xxxxxxxx din 11.02.2013 (fila 4), petentei i s-a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale in suma de 250 lei retinandu-se ca vehiculul categoria A inmatriculat sub numarul DJ-10-TBE, apartinand petentei, a circulat fara a detine rovinieta valabila in data de 08.10.2012, ora 14,09 pe DN 65 km 21+400 Bals, fapta prevazuta de dispozitiile art. 8 alin. 1 din OG 15/2002 si sanctionata potrivit art. 8 alin. 2 din acelasi act normativ.
Verificand, potrivit art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de contraventie contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile, sanctiunea prevazuta in procesul-verbal fiind aplicata in mod legal.
Instanta nu poate da relevanta motivului de nulitate absoluta a procesului-verbal invocat de petenta, vizand lipsa semnaturii agentului constatator, avand in vedere ca, desi O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor nu prevede posibilitatea generarii electronice a procesului verbal de constatare a contraventiilor, legea speciala (in speta O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale) prevede la art. 9 alin. 2 ca incepand cu data de 1 august 2010 (termen prorogat pana la 01 octombrie 2010), constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei. Acelasi act normativ prevede la art. 1 alin. 1 lit. n faptul ca sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei (SIEGMR) permite, intre altele, monitorizarea si controlul achitarii tarifului de utilizare. Din aceste reglementari rezulta, implicit, posibilitatea emiterii prin intermediului sistemului aratat a actului de constatare si sanctionare a abaterilor contraventionale descoperite cu prilejul controlului derulat prin intermediul sistemului respectiv. Or, odata ca se permite acest lucru, este normal sa se permita si aplicarea semnaturii electronice pe procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei emis in modul aratat, altfel intreaga procedura fiind lipsita de efectele avute in vedere la momentul reglementarii sale. 
In acelasi timp, instanta constata ca dispozitiile O.G. nr. 15/2002 sunt in deplina concordanta cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind inscrisul in format electronic, procesului verbal intocmit in cauza atasandu-i-se logic o semnatura electronica valabila.
Din actele depuse la dosar de catre intimata instanta retine faptul ca agentul constatator este autorizat pentru a constata si sanctiona contraventii prevazute de OG 15/2002, acesta detinand si un certificat calificat care ii da dreptul de a aplica  semnatura electronica (fila 11).
Referitor la temeinicia procesului-verbal de contraventie, instanta constata ca situatia de fapt retinuta de catre agentul constatator nu a fost combatuta in niciun fel de catre petenta, fiind sustinuta de plansa foto depusa de catre intimata la dosar (fila 12).
In ceea ce priveste solicitarea subsidiara a petentei, instanta arata ca amenda aplicata este proportionala gradului de pericol social al contraventiei savarsite, fiind stabilita la nivelul minim prevazut de lege. Instanta retine, totodata, ca petenta nu a dovedit existenta niciunei imprejurari speciale, de natura a justifica inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, astfel ca nu se impune acest lucru.
Pe aceste considerente, retinand ca prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ca si act autentic, nu a fost rasturnata de catre petenta, instanta urmeaza sa respinga plangerea acesteia impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria R13 nr. xxxxxxxx din data de 11.02.2013, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge plangerea formulata de petenta C E, domiciliata in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria R13 nr. xxxxxxxx din data de 11.02.2013, in contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R. S.A. - CESTRIN, cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6, ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raspundere civila delictuala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
Cerere de valoare redusa - Decizie nr. 501 din data de 21.06.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 851 din data de 18.10.2017
Pretentii. Contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului - Sentinta civila nr. 2031 din data de 12.11.2015
Prestare munca fara forme legale. Prejudiciul produs prestatorului in urma unui accident. Acordarea daunelor materiale si morale in baza raspunderii civile delictuale - Sentinta civila nr. 89 din data de 05.03.2015
Imbogatirea fara justa cauza. Existenta unui temei constitutional al raspunderii. - Sentinta civila nr. 141/S din data de 04.05.2009
Raspunderea statului este o raspundere directa, limitata doar la prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale si este reglementata de art.538-539 Cod procedura penala (art.504 – 507 din vechiul Cod de procedura penala).Raspund - Decizie nr. 779 din data de 24.09.2015
Inadmisibilitatea actiunii in raspundere civila delictuala exercitata de angajator ulterior anularii deciziei de imputare emisa functionarului public pentru recuperarea prejudiciului. - Decizie nr. 700 din data de 13.02.2015
Drept civil. Daune morale si materiale derivand din procesul penal intemeiate pe dispozitiile art. 998-999 Cod civil. Neindeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale. - Decizie nr. 101 din data de 23.10.2014
Raspunderea civila a functionarului public angajata in temeiul art. 84 alin. 1 lit. b din Legea nr.188/1999 „ ... pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit”.Calcularea termenului de 30 de zile pentru emiterea dispozitiei - Decizie nr. 11894 din data de 13.11.2013
Raspunderea patrimoniala asociata raspunderii penale este intotdeauna o raspundere civila delictuala, ori raspunderea intemeiata pe dispozitiile art. 28 din Legea nr.22/1969 este o raspundere materiala intemeiata pe raporturile de munca. In cadrul pr... - Decizie nr. 887 din data de 30.11.2010
actiune in raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 1920 din data de 08.03.2011
Raspundere civila delictuala art 1001 - Hotarare nr. 1589 din data de 05.07.2011
Atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere. Fapte savarsite de administratorul statutar dupa deschiderea procedurii insolventei - Decizie nr. 699 din data de 22.06.2010
LATURA CIVILA A PROCESULUI PENAL. CALITATEA IN CARE RASPUNDE CIVIL ASOCIATIA FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII. GARANT. ASIGURATOR - Decizie nr. 87 din data de 04.02.2010
SESIZAREA CURTII DE CONTURI PRIVIND APROBAREA SI EFECTUAREA UNOR PLATI NELEGALE DIN BUGETUL LOCAL. EXECUTAREA UNOR CLAUZE PREVAZUTE IN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA, PRIVIND PLATA CATRE SALARIATI A UNOR SUME PENTRU CARE NU EXISTA TEMEI LEGAL. - Decizie nr. 355 din data de 09.04.2009
ACTIUNE IN STABILIREA RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE - Sentinta civila nr. 134 din data de 22.01.2006
Pretentii civile. Raspunderea civila delictuala se intemeiaza pe ideea repararii unui prejudiciu, in timp ce raspunderea penala se intemeiaza pe ideea pedepsirii celui care a savarsit o fapta ilicita, apreciata de lege ca fiind infractiune. De aseme... - Sentinta civila nr. 2650/17.04.2008 din data de 21.09.2009
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
Raspundere civila delictuala - Hotarare nr. 1827 din data de 17.03.2010