InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - SOMATIE DE PLATA

(Sentinta civila nr. 2650 din data de 01.10.2013 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

SENTINTA CIVILA NR. 2650/01.10.2013
DREPT CIVIL - SOMATIE DE PLATA Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.07.2013 sub nr. ***/202/2013, creditoarea  S.C. XXX S.R.L. a chemat in judecata debitoarea S.C.YYY S.R.L., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna emiterea unei ordonante de plata impotriva debitoarei prin care aceasta sa fie obligata la plata debitului in suma de 4200,85 lei reprezentand c./val. marfa, a penalita?ilor de intarziere, precum si a cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii, creditoarea arata ca in baza rela?iilor contractuale a livrat debitoarei marfa pentru care a emis un numar de facturi fiscale, din care a ramas un rest de plata .
Intrucat debitoarea nu a formulat obiec?iuni dar refuza sa plateasca debitul datorat, creditoarea solicita sa se constate creanta ca fiind certa, lichida si exigibila.
In dovedirea cererii sale, creditoarea a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, sens in care a depus in copie facturile fiscale, soma?iile nr. 611/22.05.2013 ?i nr. 439/24.05.2013, fi?a client ?i informa?ia de identificare a debitoarei emisa de ONRC (filele 07 - 17).
In drept - art. 1013 ?i urm. C.p.c.
In cauza, instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Intre parti s-au derulat relatii comerciale in forma simplificata concretizate in facturi fiscale si acceptate expres la plata prin aplicarea stampilei.
Factura fiscala de la fila 14,  in valoare de 199,99 lei este semnata, dar nu sunt precizate elemente de identificare ale persoanei care a semnat si nici macar calitatea acesteia.
Potrivit art. 1013 C.p.c procedura ordonantei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, care rezulta dintr-un  contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau alt inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.
Astfel, in primul rand creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani, fara a prezenta relevanta, in principiu, izvorul acestei obligatii, fiind insa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.
In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art.662 alin.2 C.pr.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art.662 alin.3 C.pr.civ., iar obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata potrivit art.662 alin.4 C.p.c..
In speta, facturile fiscale aflate la fila 13 si la fila 15 din dosar,  sunt acceptate expres la plata prin stampila si prin urmare, au valoarea unor inscrisuri insusite de debitor si reprezinta o recunoastere a debitului.
Prin urmare, din coroborarea inscrisurilor insusite de debitoare prin  stampila si/sau depuse la filele 13 si 15 din dosar, cu inscrisul contabil de la fila 12 dar si  cu atitudinea procesuala a acesteia, care nu a contestat sustinerile creditoarei si nici nu s-a prezentat la judecata pentru a face dovada platii debitului, instanta retine ca obligatiile asumate de catre creditoare au fost indeplinite, lucru care nu se poate afirma  si despre debitoare.
In consecinta, debitoarea datoreaza creditoarei contravaloarea marfii livrate si neachitate coroborat cu inscrisul contabil de la fila 12, lucru recunoscut si insusit prin aplicarea stampilei pe inscrisurile facturi fiscale, aspect ce da caracter de certitudine creantei reprezentand contravaloarea debitului principal in cuantum de 4 030,86 lei.
Totodata creanta este lichida, in intelesul dispozitiilor legale anterior enuntate, valoarea ei fiind determinata prin insusi actul de creanta reprezentat de catre facturile fiscale..
In ceea ce priveste exigibilitatea, instanta constata  fata de data scadentei inscrisa pe facturi, ca  a fost depasita (13.07.2012 si 24.07.2012).
Pentru motivele expuse, instanta constata ca, in conformitate cu art. 249 C.p.c., creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei, in cuantum total  de 4 030, 86 lei  si in conditiile impuse de art. 1013 C.p.c..
In conformitate cu art.1021 alin.3 C.p.c., instanta va stabili un termen de plata de 10 zile pentru creanta de 4 030, 86 lei.
Cu privire la factura fiscala  in valoare de 199,99 lei instanta constata ca nu este insusita expres la plata de debitoare intrucat este semnata fara a se putea identifica persoana si calitatea semnatarului.
Acceptarea tacita a facturii presupune dovedirea unei manifestari de vointa neindoielnice in acest sens din partea debitoarei, careia sa i se poata acorda valoare juridica. Simpla tacere a debitoarei nu valoreaza acceptare.
Totodata prezumtiile ce se pot trage din plata partiala a uneia dintre facturile neacceptate sau din caracterul constant al livrarilor, precum si din alte probe, nu pot fundamenta admiterea pretentiilor in cadrul procedurii sumare a ordonantei de plata, ce trebuie sa se bazeze pe inscrisuri necontestate si asumate de parti, iar nu pe prezumtii.
Pentru motivele expuse, instanta va respinge cererea pentru plata sumei de 199,99 lei (din care s-au efectuat plati partiale conform sustinerilor neprobate ale creditoarei in cuantum de 30 lei), ca neintemeiata.
In ceea ce priveste capatul de cerere accesoriu, cel al obligarii debitorul la plata de penalitati de intarziere, acesta  urmeaza a fi  respins  pentru urmatoarele considerente:
Clauza penala trebuia stabilita conventional, fiind obligatoriu acordul debitorului.
Simpla mentionare pe factura a cuantumului penalitatilor in caz de intarziere nu atrage concluzia  ca debitoarea a acceptat aceasta prevedere contractuala. Este adevarat ca facturile fiscale reprezinta mijloace de proba, in masura in care acestea au fost acceptate la plata de catre debitoare, dar acceptarea nu are alta semnificatie decat confirmarea primirii produselor in cantitatea si la calitatea descrisa in factura, fara a fi extrapolata la penalitati.
 De plano, nu poate fi exclusa si posibilitatea existentei altor clauze, insa pentru validitatea acestora trebuie sa se probeze acordul de vointa neindoielnic al celui/celor indreptatiti sa angajeze debitorul pretului.
Pentru aceste motive, instanta va respinge capatul de cerere privitor la plata de catre debitor a penalitatilor de intarziere in cuantum de 1% pe zi de intarziere ca neintemeiata.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, instanta retine ca pentru obligarea unei parti la plata cheltuielilor de judecata trebuie indeplinite doua tipuri de conditii:
1. conditiile de procedura prevazute de art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, respectiv ca partea care urmeaza a fi obligata la suportarea cheltuielilor de judecata sa cada in pretentii, iar cealalta parte sa formuleze cerere in acest sens si
2. conditiile de fond, care sunt deduse din coroborarea art. 453 Cod procedura civila cu art. 1357 Cod civil, ca partea ce urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata sa aiba o culpa procesuala, respectiv sa fie vinovata pentru nasterea litigiului.
De cele mai multe ori, aceste conditii se suprapun, iar partea care se afla in culpa cu privire la existenta litigiului este cea care cade in pretentii.
In conformitate cu regulile enuntate, fiind in culpa procesuala debitoarea urmeaza a fi obligata  la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 200 lei suportate de creditoare cu prilejul solutionarii cererii de chemare in judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru in cuantum de 200 lei (fila 6 si 22) PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite parte  cererea creditoarei S.C. XXX S.R.L.  formulata in contradictoriu cu debitorul S.C. YYY S.R.L. .
Someaza debitorul sa achite creditoarei in termen de 10  zile suma de 4 030,86 lei  reprezentand debit neachitat.
Respinge cererea pentru plata sumei de 199,99 lei, ca neintemeiata.
Respinge cererea de plata a penalitatilor de intarziere in cuantum de 1% pe zi de intarziere ca neintemeiata.
Obliga debitorul la plata catre creditoare a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru.
Cu drept de cerere in anulare,  in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 01.10.2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016