InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - CONTESTATIE LA EXECUTARE

(Sentinta civila nr. 1504 din data de 13.02.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria CalarasiJUDECATORIA CALARASI
DREPT CIVIL - CONTESTATIE LA EXECUTARE
SENTINTA CIVILA Nr. 1504

Prin contesta?ia la executare inregistrata pe rolul acestei instan?e, la data de 13.02.2014, sub nr., contestatoarea T. G. a solicitat anularea soma?iei de plata emisa de B.E.J. S I in dosarul de executare nr. ?i anularea Incheierii pronun?ate de Judecatoria Calara?i, prin care a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulate de B.E.J. S I, privind pe creditorul S.C. E S.R.L.
In motivarea contesta?iei formulate, contestatoarea a aratat ca intimata nu are calitate de creditor in raport cu aceasta, intrucat contractul de cesiune de crean?e incheiat intre intimata ?i BCR S.A. nu ii este opozabil, nefiind notificata in mod corespunzator.
Contestatoarea a sus?inut ?i ca dreptul intimatei de a solicita executarea silita este prescris in raport de inscrisurile depuse la dosar.
Contestatoarea a mai aratat ?i ca intimata pretinde un debit in suma de 25524,21 lei, de?i a beneficiat de un imprumut acordat de B.C.R. in valoare de numai 14400 lei, fara sa justifice, in niciun fel existen?a acestor sume de bani cu titlu de crean?e certe, lichide ?i exigibile.
In ceea ce prive?te incheierea pronun?ata de Judecatoria Calara?i,  contestatoarea a sus?inut ca aceasta este nelegala intrucat intimatul nu a facut dovada notificarii cesiunii de crean?a.
In drept, contesta?ia la executare a fost intemeiata pe dispozi?iile art. 711 alin.(1), (3); art. 712 alin. 2, 713 alin. 1, art. 714 alin. 1, art. 705 ?i art. 706 alin. 1 din Codul de procedura civila.
In sus?inerea contesta?iei formulate, contestatoarea a depus, in copie, contractul de credit nr. ?i alte inscrisuri.
Intimatul nu a formulat intampinare ?i nu s-a prezentat, prin reprezentant, in fa?a instan?ei.
La data de 25.04.2014, instan?a a admis in parte cererea de ajutor public judiciar formulata de contestatoare, a respins cererea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru ?i a dispus e?alonarea pla?ii taxei judiciare de timbru in valoare de 900 lei, respectiv in patru tran?e lunare in cuantum de 225 lei, incepand cu luna mai 2014.
Prin precizarile formulate la termenul de judecata din data de 30.05.2014, contestatorul a solicitat anularea executarii silite insa?i, pentru motivele men?ionate in contesta?ia la executare formulata.
Instan?a a incuviin?at ?i a administrat proba cu inscrisuri ?i a dispus ata?area dosarului de executare nr. al B.E.J. S I.
Analizand actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
La data de 27.01.2014, prin incheierea pronuntata in dosarul nr. Judecatoria Calarasi a admis cererea de incuviintare a executarii silite formulate de B.E.J. S I, privind pe creditorul S.C. E. S.R.L. si pe debitoarea T. G. si a dispus incuviintarea executarii silite, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr., pentru recuperarea creantei in cuantum de 25524,21 lei.
Instanta constata ca prin cererea inregistrata, la data de 21.01.2014 la B.E.J. S I, intimata a solicitat incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr., pentru recuperarea creantei in cuantum de 25524,21 lei.
Avand in vedere data la care a fost formulata cererea de executare silita, respectiv 21.01.2014, in temeiul art. 3 din Legea 76/2012 raportat la art. 622 alin. 2 din C.proc.civ. 2013, instanta apreciaza ca prezenta cauza se va solutiona in temeiul dispozitiilor Codului de procedura civila din 2013.
Astfel, potrivit art. 711 alin. 1 teza I C.proc.civ, impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.
De asemenea, potrivit art. 705 alin. 1 teza I C.proc.civ, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel.
Potrivit art. 705 alin. 2 C.proc.civ. teza I, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.
Instanta retine ca, potrivit art. 5.4. lit. a) din contractul de credit nr. incheiat de contestatoare si Banca Comerciala Romana S.A., banca are dreptul si obligatia de a dispune blocarea accesului la contul de card si declararea creditului exigibil, fara indeplinirea unei formalitati juridice, urmand sa inceapa procedura legala de recuperare a obligatiilor de plata ale acestuia in situatia in care detinatorul cardului nu efectueaza nicio alimentare a contului de card pentru achitarea totalului de plata datorat bancii, pe perioada de patru luni consecutive.
Ulterior, prin contractul de cesiune de creante incheiat la data de 31.05.2011, creanta ce a format obiectul contractul de credit nr. a fost cesionata de Banca Comerciala Romana S.A. catre S.C. E. S.R.L..
Din adresa emisa de Banca Comerciala Romana S.A. (f. 138), instanta retine ca ultima depunere inregistrata in contul cardului de credit aferent contractul de credit nr. a fost efectuata la data de 19.09.2008.
Astfel, prin raportare la dispozitiile art. 5.4. lit. a) din contractul de credit nr., instanta considera ca dreptul de a obtine executarea silita s-a nascut in data de 19.01.2009.
In raport de dispozitiile art. 705 alin. 1 teza I C.proc.civ, instanta apreciaza ca procedura de executare silita putea sa fie demarata cel mai tarziu in data de 19.01.2012.
Executarea silita a inceput, in conditiile art. 622 alin. 2 C.proc.civ, la data depunerii cererii de executare silita la biroul executorului judecatoresc, respectiv la data de 21.01.2014.
Instanta retine ca intimata nu a depus intampinare si nu a invocat nicio posibila cauza de intrerupere sau suspendare a cursului termenului de prescriptie
Prin urmare, instanta apreciaza ca, la momentul initierii procedurii de executare silita, dreptul de a obtine executarea silita era prescris, fiind implinit termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de dispozitiile art. 705 alin. 1 teza I C.proc.civ.
Instanta considera ca prescriptia dreptului de a obtine executarea silita reprezinta un motiv de anulare a executarii silite insasi.
Pe cale de consecinta, instanta va admite contestatia la executare formulata de contestatoare si va anula executarea silita insasi ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. al B.E.J. S I.
De asemenea, pentru considerentele prezentate anterior, instanta apreciaza ca nu se mai impune analizarea celorlalte motive invocate de contestatoare prin cererea de chemare in judecata.
- definitiva prin anularea apelului ca netimbrat
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016