InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

Contestatie la executare. Interpretare art.2 din O.G. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

(Sentinta civila nr. 1092 din data de 30.04.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

SENTINTA CIVILA Nr. 1092/2014

Contestatie la executare. Interpretare art.2 din O.G. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii. Deliberand asupra actiunii cauze civile  de fata retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 22.01.2014, ,  contestatoarea Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a formulat in contradictoriu cu intimatii T.V. M., T AL, ambii  , SL C, , toti cu domiciliul procesual ales la Societatea Civila  de Avocati Nicolescu si Perianu, in, contestatie la executare , urmand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna:
- anularea somatiei nr.1115/ 2013 si a incheierii cu acelasi numar a
executorului judecatoresc B.E.J.A. Mihalcea si Serban.
- anularea  executarii silite insesi precum  si a oricaror alte acte de
executare efectuate de B.E.J.A. ca fiind nelegale si netemeinice.
- Suspendarea executarii silite declansate de B.E.J.A. M si S
pana la solutionarea definitiva a prezentei contestatii la executare.
- in temeiul art.718 alin.7 c. pr. civila solicita suspendarea  provizorie a executarii somatiei nr.1115/2013 si a incheierii cu acelasi numar a  executorului judecatoresc B.E.J.A. Mihalcea si Serban nr.115/16.01.2014 pana la solutionarea cererii de suspendare .
         In motivarea contestatiei contestatoarea arata ca prin somatia nr.1115/2013 emisa in dosarul de executare cu acelasi numar, B.E.J.A., aduce la cunostinta faptul ca in temeiul titlului executoriu -Sentinta civila nr.3785/01.11.2012 pronuntata de Judecatoria Calarasi -Sectia Civila, modificata prin Decizia civila nr.18/20.02.2013 pronuntata de Tribunalul Calarasi, definitiva si irevocabila prin  Decizia  nr.1129/R/04.06.2013 a Curtii de Apel Bucuresti  in dosarul nr.4439/202/2010 , Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi este obligata, la cererea intimatilor la plata urmatoarelor sume:
- 19.987,27 Euro - reprezentand lipsa de folosinta a terenului de 5655,88 m.p. pentru perioada noiembrie 2012- decembrie 2013.
-150.391 lei reprezentand lipsa de folosinta a terenului de 5655,88 m situat in Calarasi, str. Prel. Sloboziei, nr.42-43 pentru perioada octombrie 2010-octombrie 2012 la care se va adauga suma rezultata din actualizarea debitului periodic pana la incetarea lipsei de folosinta stabilite prin titlul executoriu.
- 5.916 lei reprezentand cheltuieli de judecata suma ce va fi actualizata la data platii efective.
-5. 208 lei reprezentand cheltuieli de executare silita.
Mai arata ca actele de executare  precum si executarea insesi sunt nelegale si netemeinice
Precizeaza ca in urma solicitarii creditorilor  privind punerea in executare a dispozitiilor din sentintele civile anterior enuntate, prin adresele nr.30903/20l3 si  nr.571/2014 s-au  adresat creditorilor in vederea completarii documentatiei depuse, astfel incat la data se afla in imposibilitatea de a plati  de buna voie suma solicitata   motivat de faptul ca documentatia depusa de creditori in vederea executarii titlului executoriu  este incompleta.
Solicita a se constata, ca prin titlul executoriu Sentinta civila nr.3785/
0l.l 1.2012 pronuntata in dosarul Judecatoriei Calarasi nr.4439/202/20l0 asa cum a fost schimbata  in parte prin Decizia civila nr.l8/20.02.2013, pronuntata de Tribunalul Calarasi, definitiva si irevocabila  prin Decizia nr.1l29/R/04.06.20l3 a Curtii de Apel Bucuresti, s-a stabilit  in sarcina Autoritatii NATIONALE A Vamilor  obligatia de a plati suma de 150.931 lei reprezentand lipsa de folosinta a terenului de 5.655, 88 mp situat in Calarasi,str. Prel. Sloboziei nr.42-43 pentru perioada octombrie 2010-octombrie 2012 si in continuare, cate 1427,66 euro pe luna, exclusiv  TVA, in echivalent lei la data platii, pana la incetarea lipsei de folosinta, precum si 5916 lei, cheltuieli de judecata dar nu si actualizarea acestor sume, asa cum se retine din Somatia de plata nr.1115/2013.
Raportat la mentiunile din cuprinsul titlului executoriu invocat de creditori solicita a se observa  ca acesta nu cuprinde si obligatia de a plati valoarea actualizata a acestor sume  astfel cum se retine in somatia de plata nr.1115/2013.
Mentioneaza ca la emiterea actelor de executare de catre B.E.J.A, nu s-a tinut cont de faptul ca, in speta, sunt aplicabile dispozitiile art.2 din O.G. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, potrivit carora, debitoarei  i se acorda un termen de 6 luni de la data primirii somatiei, inauntrul caruia este obligata sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatiile de plata.
In drept,  se invoca dispozitiile art.717 si urm. C. procedura civila.
In dovedirea actiunii au fost depuse urmatoarele inscrisuri: adresele  nr.571/13.01.2014 si nr.30903/23.10.2013  (f.7-8), instiintare din 16.01.2014 emisa de BEJA (f.9), somatie  mobiliara  din 16.01.2014 emisa de B.E.J.A. (f.10-11), incheierea nr.1115/16.01.2014 emisa de BEJA (f.12-13), incheiere de incuviintare a executarii silite din 8.01.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi (f.16), sentinta civila nr.3785/1.11.2012 pronuntata de Judecatoria Calarasi (f.17-24), copie de pe sentinta civila nr.3785/01.11.2012,  decizia civila nr.18/20.02.2013 pronuntata de Tribunalul Calarasi ( f.25- 34), decizia civila nr.1129/R /4.06.2013 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ( f.35 -51).
La data de 13.02.2013 creditoarea  formuleaza o  cerere completatoare si arata ca potrivit titlului executoriu obligatia a fost instituita in sarcina Autoritatii Nationale a Vamilor, iar  potrivit O.U.G. nr.74/2013 art.1" Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtie si preluarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor si preluarea activitatii Garzii Financiare, institutie publica care se desfiinteaza".
Totodata, potrivit  art.10 alin.1 " incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art.13 alin.(1) (n.n. 01.08.2013) se infiinteaza in subordinea Agentiei directiile generale regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica", art.art.11 alin.1 si 2 stipuland ca “Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, executia bugetara pana la data reorganizarii si orice alte bunuri ale Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiilor generale ale finantelor publice judetene sunt preluate de Agentie si directiile generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, procedurile aflate in derulare al nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiilor generale ale finantelor publice care se reorganizeaza vor fi continuate de agentie, respectiv de directiile generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, care se subroga in drepturile si obligatiile acestora, actele indeplinite anterior ramanand valabile."
Conform art.13 alin.3 din H.G. nr. 520/2013 in cadrul directiilor generale
regionale ale finantelor publice functioneaza, ca structuri fara personalitate
juridica:
a) directii regionale vamale;
b) administratii judetene ale finantelor publice;
c) servicii fiscale municipale si orasenesti, precum si birouri fiscale comunale;
d) birouri vamale de interior si de frontiera.
Potrivit actelor normative in vigoare, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtie si preluarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor.
Solicita a se constata intre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi si Biroul Vamal Calarasi  nu exista relatii de subordonare, functionand ca structuri distincte fara personalitate juridica in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti.
Din analiza organigramei Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice, reiese ca,  in cadrul acesteia functioneaza Directia Regionala Vamala iar in subordinea acesteia Birouri vamale de interior/ de frontiera. ,prin urmare apreciaza ca  titlul executoriu invocat de creditori nu le este opozabil solicitand incetarea executarii silite impotriva sa.
Prin intampinarea formulata, intimatii solicita respingerea contestatiei la executare .
Se invoca nulitatea contestatiei la executare raportat la prev. art. 715 si 194 C. pr. civila intrucat in cuprinsul acesteia nu se regasesc numele si prenumele partilor.
Se mai invoca exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi fata de imprejurarea ca aceasta institutie nu are personalitate juridica.
Pe fond se arata ca  nu se poate retine ca lipsa actelor necesare constituie motivul pentru neindeplinire a obligatiei de plata  intrucat Autoritatii Nationale a Vamilor, ce a fost absorbita de Agentia Nationala de Administrare,i s-a comunicat decizia  din apel, iar lipsa indicarii unui numar de cont la momentul emiterii somatiei  nu poate constitui un motiv de refuz de executare, informatii cu privire la datele conturilor bancare fiind transmise la data de 31.07.2013, ulterior fiindu-se solicitat sa prezinte extrase de cont din care sa rezulte ca sunt titulari ai conturilor si alte solicitari carora le-au dat curs  in speranta unei executari voluntare a obligatiei, insa nici in prezent titlul executoriu nu este executat, astfel ca este evident ca nu lipsa actelor necesare a constituit motivul neindeplinirii obligatiei de plata.
In ceea ce priveste obligatia de plata a datoriei in cuantum actualizat  arata ca aceasta este justificata de prevederile  art.628 alin.3 si 4 C. pr. civila  si prevazuta ca atare si in incheierea de sedinta din 8.01.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi in care s-a admis cererea de incuviintare  a executarii silite.
Se invoca si faptul ca prevederile O.G.  nr. 22/2002 nu pot conduce la suspendarea executarii  intrucat motivarea neexecutarii obligatiei nu este aceea a lipsei de fonduri.
Prin adresa din 11.07.2013 debitoarea a mentionat ca va continua sa faca demersuri pentru obtinerea de fonduri  in vederea executarii, astfel ca inca dinaintea acestui moment, situat cu  mai mult de 6 luni inaintea somatiei emise de executor fusesera facute demersurile necesare obtinerii fondurilor prevazute de art.1 din O.G. nr.22/2002.
Mai arata ca in mod gresit se apreciaza de contestatoare ca art.2 din actul normativ invocat se aplica de plano, ori de cate ori se executa o creanta impotriva unei institutii publice.
Se invoca si  inadmisibilitatea completarii cererii de chemare in judecata, raportat la prev. art.712 alin.3 din C. pr. civila. motivul contestatiei la executare  fiind tardiv invocat cu data primirii somatiei  mobiliare de catre debitoare, iar faptul ca intre A.J.F.P. Calarasi si Biroul Vamal Calarasi nu exista relatii de subordonare nu are nicio relevanta in cauza.
In drept,  se invoca prevederile art.205 C procedura civila
La intampinare au fost anexate urmatoarele inscrisuri: adresa nr.18418/11.07.2013  emisa de Ministerul Finantelor Publice si raspunsul la aceasta adresa (f.67-68), adresa privind conturile bancare ale intimatilor (69-71), confirmare de primire (f.72), adresa nr.30903/23.10.2013 (f.73-74), confirmare de primire (f.75), adresa nr.571/13.01.2014 (f.76), adresa inaintare documente (f.77-78), factura postala (f.79), confirmare de primire (f.80).
In cauza, instanta a  respins la termenul de judecata din data de 02.04.2014 exceptiile invocate de intimati pentru considerentele ce se regasesc in incheierea de sedinta de la acest termen de judecata.
In cauza s-a incuviintat pentru contestator  si intimata proba cu inscrisuri, respectiv cele atasate la dosarul cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine urmatoarele :
In  data de 08.01.2014 s-a incuviintat executarea silita a debitorilor Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi si a Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare  Fiscala Bucuresti pentru indeplinirea obligatiilor cuprinse in titlului executoriu -Sentinta civila nr.3785/01.11.2012 pronuntata de Judecatoria Calarasi -Sectia Civila, modificata prin Decizia civila nr.18/20.02.2013 pronuntata de Tribunalul Calarasi, definitiva si irevocabila prin  Decizia  nr.1129/R/04.06.2013 a Curtii de Apel Bucuresti.
La data de 16.01.2014 a fost emisa impotriva debitorilor somatia mobiliara  prin care se soma contestatoarea  sa plateasca suma de 150.931 lei reprezentand lipsa de folosinta a terenului de 5.655, 88 mp situat in Calarasi,str. Prel. Sloboziei nr.42-43 pentru perioada octombrie 2010-octombrie 2012 si in continuare, 19987,27 lei reprezentand lipsa de folosinta pentru perioada noiembrie 2010-decembrie 2013, ( 1427,66 eurox14 luni) precum si 5916 lei, cheltuieli de judecata si 5208 lei cheltuieli de executare.
Analizand in continuarea sustinerile contestatoarei potrivit carora titlul executoriu invocat nu le este opozabil intrucat sentinta civila a fost pronuntata impotriva Autoritatii Nationale a Vamilor - Directia Regionala de Accize si Operatiuni Vamale Constanta si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, instanta le apreciaza ca neintemeiate pentru urmatoarele considerente:
Este adevarat ca  titlul executoriu nu a fost pronuntat in contradictoriu cu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi si a Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare  Fiscala Bucuresti  insa, astfel cum rezulta din prevederile art.1 din O.U.G. nr.74/2013:" Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtie si preluarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor si prin preluarea activitatii Garzii Financiare, institutie publica care se desfiinteaza."
Totodata se retine ca  potrivit art.10 alin.1 si 5 din acelasi act normativ s-au infiintat in subordinea ce preiau prin fuziune prin absorbtie directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din aria de competenta si ca prin art. 11 alin.3 se stipuleaza ca:" Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata, Agentia si directiile generale regionale ale finantelor publice se subroga in toate drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiilor generale ale finantelor publice, dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului, Agentia si Directiile generale regionale ale finantelor publice  subrogandu-se  in drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale a Vamilor( art.20 alin.3 si 4 )
Raportat la prevederile legale anterior enuntate este cert ca obligatiile stabilite in sarcina Autoritatii Nationale a Vamilor sunt acum, in urma fuziunii, in sarcina Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Directiilor generale regionale ale finantelor publice din raza de competenta, respectiv Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti.
In ceea ce priveste cererea contestatoarei, mandatara a creditoarei intimate Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti conform delegatiei de la filele92-93 din dosar, de aplicare in cauza a prevederilor art.718 alin.3 pct.4  C procedura civila de suspendare obligatorie a executarii  pana la solutionarea contestatiei la executare intrucat beneficiaza de un termen de plata conform prevederilor O.G. nr. 22/2002, instanta urmeaza a o respinge  raportat la faptul ca prin prezenta contestatia   la executare formulata  este solutionata.
Pe fondul cauzei, in ceea ce priveste criticile aduse executarii silite demarate impotriva sa, respectiv gresita somare in vederea platii debitului actualizat  intrucat titlul executoriu nu cuprindea aceasta dispozitie, instanta, raportat la prevederile art.628 alin.3 C procedura civila, potrivit carora:" daca prin titlul executoriu nu au fost acordate dobanzi, penalitati sau altele asemenea _ executorul judecatoresc, la cererea creditorilor, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, in functie de rata inflatiei, incepand cu data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie si pana la data platii efective a obligatie cuprinse in aceste titluri.", le va respinge ca neintemeiate.
In continuare, instanta va analiza incidenta in cauza a prevederilor  art.2  din O.G. nr.22/2002.
Astfel, potrivit  art. 2 din actul normativ mentionat "daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului", iar potrivit art. 3 “in cazul in care institutiile publice nu isi indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie"
 Cronologia procedurii prevazute in textele legale mentionate este urmatoarea:
- obtinerea unui titlu executoriu si  intentia institutiei publice de a executa de buna voie,
- constatarea lipsei de fonduri pentru executarea benevola a obligatiei,
- somatia de plata comunicata prin executor judecatoresc, la cererea creditorului
- termenul de 6 luni in care debitorul urmeaza sa faca demersuri pentru obtinerea fondurilor
- demararea procedurii de executare silita intr-una din formele prevazute de codul de procedura civila, mobiliara, imobiliara sau poprire.
Strict procedural, somatia de plata efectuata prin executorul judecatoresc si care este contestata in prezenta cauza constituie un act de executare cerut de insesi dispozitiile art. 2 teza finala a O.G. nr. 22/2002 pentru inceputul curgerii termenului de gratie in favoarea recurentei, act  ce este necesar sa imbrace forma somatiei de plata, iar nu a unei simple notificari, deoarece textul legal face referire la "somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului".
Totodata se constata ca beneficiul termenului de gratie in favoarea institutiilor publice este conditionat de dovada neexecutarii benevole a obligatiei din cauza lipsei de fonduri, dar si de dovada demersurilor facute pentru obtinerea fondurilor necesare achitarii obligatiilor.
 Astfel, debitoarea - contestatoare in considerarea calitatii sale de institutie publica are indatorirea, ca reprezentanta a autoritatii statului, de a veghea la respectarea principiului legalitatii si a executa de buna voie o hotarare judecatoreasca ce ii este opozabila.
Din analiza prevederilor  art.1 si art.2 din O.G. nr.22/2002 instanta retine ca termenul de 6 luni este instituit de legiuitor numai in situatia in care institutia debitoare face dovada incapacitatii de plata a sumelor datorate astfel cum au fost stabilite prin titlurile executorii, determinata de lipsa de fonduri.
Or, in cauza, desi sentinta  civila  nr.3785/01.11.2012 a Judecatoriei Calarasi astfel cum a fost modificata, a devenit executorie la data de 4.06.2013, se constata ca intre acest moment si data formularii de catre creditor a cererii de executare silita, ea  nu a fost executata, motivarea  invocata de contestatoarea debitoare fiind, astfel cum rezulta din cuprinsul contestatiei faptul ca documentatia depusa de creditori in vederea executarii titlului nu este completa, iar nicidecum lipsa fondurilor necesare.
Este adevarat ca  la dosar  contestatoarea a depus la fila 148 din dosar dovada faptului ca la data de 06.01.2014 a efectuat demersuri  pentru includerea in bugetul de cheltuieli pentru anul 2014 sumele necesare punerii in executarea sentintei civile 3785/01.11.2012, insa nu a facut dovada  rezultatului acestui demers si nici a faptului ca in concret, la acest moment,  in bugetul sau nu se afla sume de bani necesare executarii obligatiei de plata, lipsa de lichiditati nefiind de altfel niciodata invocata de contestatoare.
In ceea ce priveste aspectele invocate de debitoarea contestatoare referitoare la  nedepunerea documentatiei necesare aprobarii efectuarii platii instanta retine ca sunt neintemeiate, creditorii -intimati, facand dovada la dosarul cauzei ca s-au conformat de fiecare data solicitarilor  transmise de aceasta institutie privind comunicarea documentelor lipsa.
Raportat la  cele anterior expuse este evident ca somatia ca de altfel si incheierea nr.1115/16.01.2014 emisa de executorul judecatoresc in cadrul dosarului de executare, acesta fiind un act care tine exclusiv de acest moment incipient prevazut de O.G. nr. 22/2002, neintrand in sfera actelor de executare ulterioare prevazute de art. 3 din ordonanta, sunt intocmite cu respectarea dispozitiilor legale in materia executarii silite a institutiilor publice, motiv pentru care va respinge contestatia la executare ca neintemeiata.

        
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016