Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL: SUCCESIUNE

(Sentinta civila nr. 1475 din data de 30.05.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

Sentinta civila Nr. 1475/2014
DREPT CIVIL: SUCCESIUNE
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la instanta in data de 22.01.2014 sub nr., reclamantul M. S.,  in calitate de mostenitor al defunctei sale sotii M.  F., decedata la data de 25.12.2013,  a chemat in judecata pe paratii Statul Roman- prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Finantelor Publice Calarasi si Primaria Mun. Calarasi, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate caracterul de unic mostenitor de pe urma defunctului I. C., decedat la data de 25.07.2013.
In motivarea actiunii reclamantul a mentionat ca defuncta sa sotie M. F. a fost nepoata defunctului I. C. si ca in timpul  vietii acesteia, impreuna l-au ingrijit pe defunct si i-au asigurat intretinerea, in sensul ca acesta i-a gatit, i-a spalat, calcat si celelalte  treburi gospodaresti.
A mai mentionat ca de asemenea, tot ei l-au inmormantat si  i-au facut inmormantarea si i-au facut pomenile, pe cheltuiala lor, cheltuiala care s-a ridicat la suma de 37.307 lei. A mai precizat ca defunctul unchi al sotiei sale nu a fost casatorit  si nu a avut copii, putand sa faca dovada cu martori in acest sens.
A mai invederat ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului I. C. se compune dintr-un apartament cu 2 camere situat in Calarasi, evaluat la suma de 80.000 lei, conform grilei Notarilor publici; 1600 lei reprezentand locul de veci cu 2 morminte in Cimitirul Central  din Calarasi; depozite bancare  la CEC Bank si Trezorerie,  solicitand ca acestea sa comunice instantei sumele existente in vederea timbrarii.
In dovedirea actiunii a depus la dosarul cauzei, in copie, certificatul de deces din care reiese ca defunctul I. C. a decedat la data de 25.07.2013, certificat de atestare fiscala privind apartamentul ce face parte din masa succesorala ramasa de pe urma acestuia, un certificat emis de camera Notarilor publici din care reiese ca de pe urma defunctului nu s-a dezbatut succesiunea, incheierea nr. privind verificarile notariale prealabile privind procedura succesorala, anexa 24 cu mostenitorii defunctului, din care reiese ca acesta o are ca singura mostenitoare   pe numita M. F. (sotia reclamantului), in calitate de nepoata, contractul de vanzare cumparare  nr., o serie de acte de stare civila (certificate de nastere, casatorie, precum ?i certificatul de  deces seria din care reiese ca defuncta M. F. a decedat la data de 23.12.2013), o schi?a cu arborele genealogic, al defunctului, o serie de chitan?e ?i facturi privind cheltuielile efectuate cu inmormantarea ?i intre?inerea, utilita?ile  defunctului,  act de concesiune, extras de cont, lista de conturi emisa de CEC Bank SA .
La data de 31.01.2014, ca urmare a regularizarii cererii de chemare in judecata,  la dosar a fost depusa o cerere formulata de reclamant, prin care a precizat ca  suma de 37.307 lei  constituie pasiv succesoral pe care il solicita de la Primaria Calara?i, reprezentand  servicii prestate defunctului I. C. in perioada 01.01.2009/27.07.2013 ?i cheltuieli de inmormantare. Totodata a solicitat  citarea martorilor D. C. ?i ?. P., indicand domiciliile acestora. A depus la dosarul cauzei certificatul de mo?tenitor nr., privind  succesiunea de pe urma defunctei sale so?ii  M. F., decedata la data de 25.12.2013 ?i dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 4000 lei, in copie.
Cu cererea olografa depusa la data de 05.02.2014, reclamantul  a invederat ca in?elege sa renun?e la capatul de cerere privind  plata sumei de 37.307 lei reprezentand cheltuielile de ingrijire ?i inmormantarea defunctului .
A mai depus la dosar contract de mediere ?i proces verbal de informare.
La data de 12.02.2014 reclamantul a  depus la dosar o noua cerere modificatoare ?i precizatoare, a cererii de chemare in judecata in sensul :
1. Renun?arii la cererea de chemare in judecata fa?a de paratul STATUL ROMAN prin MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE reprezentat de Directia Finantelor Publice Calarasi ?i indicarii obiectului cererii de chemare in judecata ca fiind: constatarea calita?ii de unic mo?tenitor a defunctei sale sotii, decedata la 25.12.2013, de pe urma autorului sau I. C., decedat la de 25.07.2013, urmand ca prin  hotararea ce se va pronun?a:
-sa se constate ca masa succesorala de pe urma defunctului este compusa dintr-un  apartament in loc. Calarasi,
- sa se ia act de renuntarea la includerea in masa partajabila in aceasta cauza a bunurilor solicitate prin cererea ini?iala: sumele de bani reprezentand depozite bancare pe numele defunctului, locurile de veci mentionate, precum si a sumei de 37.307 lei pasiv succesoral, asa cum a precizat prin cererea de renuntare depusa la 05.02.2014.
-sa se dispuna suplimentarea Certificatului de mostenitor nr. emis B.N.P. de pe urma defunctei M. F., cu bunul ce reprezinta masa succesorala a autorului sau, I. C..
In motivarea cererii a aratat ca, in fapt, so?ia sa, M. F., decedata la data de 25.12.2013, este unica mostenitoare a defunctului I. C., decedat la 25.07.2013, acesta neavand sotie supravietuitoare si nici copii, frati sau parinti.
A mai adaugat ca rela?ia de rudenie intre so?ia sa ?i autorul ei este aceea ca mama sotiei lui, P. A. ( nascuta I.) si cu defunctul I. C. au fost veri de gradul I. Ca urmare, fiica lui P. A. vine la mostenirea lui I. C., in lipsa altor mostenitori.
Aceasta relatie de rudenie s-a manifestat si prin grija si atentia acordata de sotia reclamantului  autorului sau, in sensul ca l-a ingrijit in perioadele de boala, i-a asigurat internarile medicale, alimentatia necesara si medicatia, precum si inmormantarea si parastasele crestinesti dupa trecerea sa in nefiinta.
A  precizat  ca defunctul nu a intocmit niciun testament in timpul vietii sale, insa se poate dovedi cu proba testimoniala notorietatea relatiei de rudenie cu defuncta M. F..
Prin intampinarile  depuse la dosar la data de 21.02.2014, UAT Calara?i prin Primar  ?i Consiliul Local, au invocat excep?ia lipsei calita?ii lor procesuale pasive ?i pe cale de consecin?a au solicitat respingerea ac?iunii reclamantului   ca fiind introdusa impotriva unor persoane  fara calitate procesuala .
La termenul din data  de 09.04.2014, la interpelarea instantei reclamantul a aratat ca nu solicita introducerea in cauza a celuilalt mostenitor al defunctei M. F., respectiv a fiului acesteia, apreciind ca actiunea poate fi exercitata si in nume propriu  deoarece suplimentarea  masei succesorale de pe urma  defunctei ii profita si acestuia, nefiind  vorba de pasiv succesoral, fapt de care instanta a luat act.
La acela?i termen instan?a a luat act de renuntarea reclamantului la cererea de chemare in judecata fata de paratul STATUL ROMAN -prin MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - reprezentat de DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE C., fiind scos din cauza acesta, si de  renuntarea  la capetele de cerere mentionate in cererea  precizatoare, respectiv  la   includerea in masa partajabila a  bunurilor solicitate prin cererea initiala - sumele de bani  reprezentand depozite  bancare pe numele defunctului, locurile de veci,  si a sumei de 37.307 lei, pasiv succesoral (cheltuieli de inmormantare) .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul M. S., acesta solicita instantei ca in contradictoriu cu UAT Calarasi prin Primar si Consiliul Local sa se constate ca defuncta sa sotie, M. F., este unica mostenitoare a defunctului I. C., sa se constate deschisa succesiunea acestuia din urma si sa se constate, de asemenea, ca masa succesorala ramasa de pe urma acestuia este compusa  dintr-un  apartament situat in loc. Calarasi.
Cu privire la  excep?ia lipsei calita?ii  procesuale pasive a UAT Calara?i prin Primar  ?i Consiliul Local mun. Calarasi instanta constata ca aceasta este neintemeiata fata de data introducerii cererii de chemare in judecata si urmeaza a o respinge pentru urmatoarele motive:
In speta numitul I. C.a decedat la data de 26 iulie 2013, data la care era in vigoare noul Cod Civil.
In conformitate cu art. 954 din C. civil, succesiunea se deschide la data decesului persoanei, in speta la data de 26.07.2013.
Conform art. 1100 alin 2 C. civil, prin succesibil se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea mosteni, dar care nu si-a exercitat inca dreptul de optiune succesorala. Pe de alta parte, dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii, in cazul defunctului I. C. acesta urmand a se implini la data de 26 iulie 2014.
Astfel, in intervalul de timp 26.07.2013-26.07.2014 orice eventual succesibil poate sa-si exercite acest drept. Deoarece din incheierea nr. emisa de BNP reiese ca pana la data de mai sus nu s-a solicitat de nici o persoana deschiderea pe cale notariala a succesiunii defunctului I. C., neexistand inregistrate testamente sau alte liberalitati in ceea ce il priveste, instanta apreciaza ca in cauza exista prezumtia ca la acest moment, deci in interiorul termenului de optiune succesorala,  mostenirea este vacanta si in lipsa unui alt succesibil, UAT Calarasi prin Primar - persoana juridica de drept public  si Consiliul Local Calarasi - organ deliberativ al administratiei publice locale, conform atributiilor avute in baza Legii nr. 215/2001, au calitate procesuala pasiva, chiar daca nu s-a eliberat un certificat de vacanta succesorala, (care in mod evident nu se poate  elibera inaintea datei de  26.07.2014), independent de acceptarea sau nu a succesiunii, aceasta fiind dobandita de municipiul in a carui raza teritoriala se afla bunurile la data deschiderii mostenirii prin efectul legii in cazul in care nu exista mostenitori legali sau testamentari - art. 963 alin. 3, art. 1135 si art. 1138 C. civil.
Cu privire la stabilirea calitatii de mostenitor a defunctei M. F. , a numitului I. C.
Prin probele administrate in cauza reclamantul a dorit sa dovedeasca in cauza ca vointa defunctului I. C. a fost aceea ca dupa decesul sau toate bunurile sale sa ii ramana nepoatei sale M. F., singura ruda cu care s-a aflat in relatii apropiate si care l-a ingrijit pe timpul vietii.
Din proba testimoniala precum si din inscrisurile aflate la dosar rezulta fara echivoc ca defuncta M. F. a inteles sa accepte mostenirea unchiului sau,  prin acte de acceptare tacita -solicitarea anexei 24 personal de la Primaria Calarasi, insusirea unor obiecte din apartamentul defunctului, indeplinirea pentru acesta a datinilor crestinesti ocazionate de inmormantare si pomeniri ulterioare si chiar introducerea unei cereri de chemare in judecata pentru a dezbate succesiunea de pe urma acestuia, semnata personal, cerere ce a facut obiectul dosarului nr. 6682/202/2013, care a fost anulata de instanta.
Instanta constata ca defuncta M. F. nu este beneficiara nici unui testament sau alta liberalitate care sa emane din partea defunctului I. C., vointa acestuia din urma nefiind manifestata prin una din formele impuse de lege in acest sens, conform art. 1040 si urm. C. civil.
In acest caz, rezulta ca mostenirea defunctului I. C. nu poate fi decat mostenire legala, guvernata de prevederile legale in materie, respectiv art. 963-983 C. civil.
Astfel, conform art. 963 alin. 1 si 2  C. civil , mostenirea se cuvine in lipsa sotului supravietuitor, ascendentilor si descendentilor defunctului, colateralilor acestuia numai pana la gradul 4 inclusiv.
Din actele de stare civila depuse la dosarul cauzei, anexa 24, ca si din depozitiile martorilor, rezulta ca M. F., decedata la data de 25.12.2013 (Certificat de deces seria inregistrat in data de 26.12.2013 sub nr. la Primaria Calarasi), a fost fiica defunctei P. (I.) A., decedata anterior defunctului I. C., conform mentiunii de pe certificatul de nastere seria, fiind fiica lui I. P., fiul lui I. M. si I. Ma.(certificat de deces seria). I.M., care, la randul sau, este tatal lui  I. I. (certificat de nastere seria), acesta fiind tatal lui I. C. (certificat de nastere seria).
Pe cale de consecinta, rezulta ca P. A. este ruda de gr. 4 cu I. C. -in calitate de verisoara, neputand veni la mostenire in nume propriu, fiind predecedata. 
In speta, defuncta M. F.  fiind nepoata de verisoara, ruda de gr. 5 a defunctului (deci care nu ar fi putut mosteni in nume propriu), nu poate veni la mostenirea acestuia prin reprezentarea mamei sale P. A., reprezentarea succesorala fiind un beneficiu al legii acordat conform art. 966 C. civil numai descendentilor copiilor defunctului si descendentilor fratilor sau surorilor defunctului, ceea ce nu este cazul in speta.
Cum aceasta nu a avut vocatie succesorala la mostenirea unchiului sau, defunctul I. C., rezulta ca orice act de acceptare a mostenirii nu poate fi valorificat, si pe cale de consecinta actiunea promovata de reclamantul M. S. in calitatea sa de mostenitor al defunctei M. F., va fi respinsa ca nefondata, acesta neavand decat un eventual drept de creanta asupra mostenirii ramase de pe urma defunctului I. C. ce poate fi retinut ca pasiv al mostenirii si suportat de persoana ce va culege mostenirea, dupa expirarea termenului de optiune succesorala fie ea UAT Calarasi sau o alta persoana ce poate exhiba un testament olograf. - definitiva prin respingerea apelului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016