Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL - GRANITUIRE

(Sentinta civila nr. 1581 din data de 10.06.2014 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

Prin cererea de revizuire inregistrata pe rolul acestei instan?e, la data de, sub nr., revizuentul X a solicitat rejudecarea cauzei ?i pronun?area unei noi hotarari, anularea sentin?ei penale nr., pronun?ata de Judecatoria Calara?i, in dosarul nr. ?i anularea deciziei penale nr. pronun?ata de Curtea de Apel Bucure?ti in dosarul nr..
In motivarea cererii formulate, revizuentul a sus?inut ca a fost condamnat, in baza dispozi?iilor art. 271 alin. 2 C.pen., prin sentin?a penala nr., pronun?ata de Judecatoria Calara?i, in dosarul nr. la o pedeapsa cu amenda de 10000 de lei.
Pentru a pronun?a sentin?a men?ionata, revizuentul sus?ine ca Judecatoria Calara?i a cenzurat declara?iile martorilor C. L. ?i N. N.,  date in fa?a instan?ei, procurorul de ?edin?a dispunand sesizarea din oficiu cu privire la savar?irea de catre martorii indica?i a infrac?iunii de marturie mincinoasa.
Impotriva sentin?ei pronun?ate, inculpatul X ?i Y au formulat apel, Curtea de Apel, prin decizia penala nr., admi?and apelul formulat de partea civila, dispunand inlaturarea condamnarii inculpatului la pedeapsa amenzii penale de 10000 de lei ?i condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an inchisoare a carei executare a fost suspendata condi?ionat, in temeiul disp. art. 81 C.pen. 1968.
Revizuentul a aratat ca Curtea de apel Bucure?ti, pentru a pronun?a decizia penala nr., a re?inut declara?ia mincinoasa ?i lipsita de credibilitate a martorului N. N.
A aratat revizuentul ca in cauza exista situa?ii noi necunoscute de instan?a care a pronun?at hotararea definitiva ?i care demonstreaza, in mod incontestabil, netemeinicia acesteia.
In acest sens se invoca o serie de inscrisuri eliberate de Spitalul de Psihiatrie Sapunari din care rezulta ca martorul N. N.  ar suferi de tulburare depresiva recurenta pe fond involutiv.
Revizuentul a aratat, astfel, ca decizia Cur?ii de Apel Bucure?ti s-a bazat pe declara?ia unui martor care sufera de puternice tulburari psihice, declara?ia acestuia nefiind coroborata cu alte declara?ii de martor, fiind, astfel, determinanta pentru pronun?area solu?iei de condamnare.
A?adar, avand in vedere tulburarile psihice de care sus?ine revizuentul ca martorul N. N.  ar suferi, s-a apreciat ca in prezenta cauza ar fi incident cazul de revizuire prev. de art. 453 alin. 1 lit. a) C.pen, condi?iile prevazute de acest text de lege fiind indeplinite.
In sus?inerea inciden?ei cazului de revizuire prev. de art. 453 alin. 1 lit. a) C.pen. s-a aratat ?i ca instan?ele de judecata nu au efectuat o evaluare a starii psihice a martorului N. N., in acord cu dispozi?iile art. 115 alin. 2 ?i 3 din C.pr.pen., intrucat acestea nu aveau cuno?tin?a de problemele de sanatate avute de martor.
De asemenea, revizuentul a apreciat ca, in cauza, este incident ?i cazul de revizuire prev. de art. 453 alin. 1 lit. b) C.pen., aratand in esen?a ca hotararile de condamnare ale acestuia s-au bazat pe declara?iile mincinoase ale martorilor C. L. ?i N. N., declara?ii cu privire la care Parchetul de pe langa Judecatoria Calara?i a inceput urmarirea penala sub aspectul savarsirii infrac?iunii de marturie mincinoasa.
Revizuentul a sus?inut ca sunt indeplinite toate condi?iile pentru admiterea in principiu a cererii de revizuire, respectiv cererea a fost formulata de o persoana dintre cele prevazute la art. 455 C.proc.pen., in termenul legal, fiind motivata in drept ?i in fapt ?i men?ionandu-se mijloacele de proba pe care se intemeiaza, invederandu-se ?i faptul ca nu a fost formulata o alta cerere de revizuire pana in prezent.
In drept, au fost invocate disp. art. 453 alin. 1 lit. a) ?i b) C.proc.pen. 
Prin notele scrise formulate la data de, intimata Y a solicitat respingerea cererii de revizuire formulata de revizuentul X ca inadmisibila.
Intimata a sus?inut ca nu exista fapte sau imprejurari noi, necunoscute de instan?e la momentul solu?ionarii cauzei in fond ?i in apel, de natura sa duca la o solu?ie diametral opusa celei pronun?ate prin hotararea a carei revizuire se solicita.
Astfel, a sus?inut intimata ca, de?i evenimentele legate de problemele psihice ale numitului N. N.,  din perioada aprilie - august 2014 pot fi incadrate la categoria "imprejurari ce nu au fost cunoscute de instan?a", acestea nu sunt de natura sa dovedeasca, in mod autonom sau in coroborare cu alte probe, netemeinicia hotararii de condamnare.
Astfel, s-a sus?inut ca revizuentul nu a dovedit ca la data la care martorul N. N. a dat declara?ii in faza de urmarire penala ?i in fa?a instan?ei de judecata care a solu?ionat fondul cauzei, acesta ar fi suferit de tulburare depresiva recurenta, inscrisurile medicale cu privire la afec?iunea indicata fiind emise in perioada aprilie - august 2014.
De asemenea, intimata a aratat ca instan?a de apel a analizat toate probele administrate in cauza, nu doar declara?ia martorului N. N.
Cu privire la celalalt caz de revizuire invocat, intimata a sus?inut ca marturiile mincinoase ale numi?ilor N. N.  ?i C. L. nu au determinat pronun?area unei hotarari nelegale sau netemeinice.
Astfel, intimata a sus?inut, in esen?a, ca, de?i este evident ca declara?iile numi?ilor N. N. ?i C. L date in fa?a instan?ei de fond, in dosarul nr. au fost mincinoase, acestea au avut drept scop favorizarea inculpatului, si nu defavorizarea sa, fiind inlaturate in mod corect de instan?ele de fond ?i de apel.
In aceste condi?ii, a invederat intimata ca marturiile mincinoase ale martorilor N. N. ?i C. L nu pot servi drept motiv de revizuire intrucat, pe de o parte, au fost cenzurate de instan?ele de fond ?i apel prin neluarea in considerare a acestora, iar pe de alta parte ele au fost savar?ite in faza de judecata in scopul de a facilita inculpatului - condamnat ob?inerea unei hotarari de achitare, ci nu in scopul de a asigura condamnarea acestuia, singurul caz in care marturiile mincinoase puteau fi invocate de inculpatul - condamnat ca motiv de revizuire.
In drept, au fost invocate disp. art. 390, art. 459 alin. 5 ?i art. 459 alin. 3 lit. e) C.proc.pen.
Instan?a a dispus ata?area dosarului de fond ?i a stabilit termen de judecata pentru a se verifica admisibilitatea in principiu a cererii formulate. 
Analizand actele ?i lucrarile dosarului, instan?a re?ine urmatoarele:
In fapt, prin sentin?a penala nr. pronun?ata de Judecatoria Calara?i, in dosarul nr., instanta, in temeiul art. 271 alin. 2 Cod penal a dispus condamnarea revizuentului la o pedeapsa cu amenda in cuantum de 10000 de lei.
Prin decizia penala nr., Curtea de Apel Bucure?ti a admis apelul declarat de intimata din prezentul dosar, a inlaturat condamnarea revizuentului la pedeapsa amenzii penale de 10000 de lei ?i in baza disp. art. 271 alin. 2 Cod penal de la 1968 a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an inchisoare, executarea pedepsei fiind suspendata condi?ionat pentru un termen de incercare de 3 ani. De asemenea, Curtea de Apel Bucure?ti a dispus respingerea apelului formulat de revizuent.
In drept, se retine ca, in reglementarea procesual penala, revizuirea constituie o cale extraordinara de atac impotriva hotararilor judecatoresti definitive, putand fi exercitata numai in cazurile si conditiile prevazute limitativ in art. 453 alin.1 C.pr.pen.
Revizuentul X si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 453 alin.1 lit.a), b) C.pr.pen.
Astfel, in ceea ce prive?te primul motiv de revizuire, instan?a re?ine ca potrivit art. 453 alin.1 lit. a C.pr.pen., revizuirea poate fi ceruta cand "s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solu?ionarea cauzei ?i care dovedesc netemeinicia hotararii pronun?ate in cauza"
Prin raportare la dispozitiile legale mentionate, cu titlu preliminar, instan?a considera ca faptele sau imprejurarile ce nu au fost cunoscute la solu?ionarea cauzei trebuie sa fie in legatura directa cu situa?ia de fapt dedusa judeca?ii ?i nu cu aspecte care sa vizeze temeinicia probelor administrate.
Aceasta concluzie rezulta din faptul ca potentialele neregularitati legate de probatoriul administrat pot fi valorificate in calea de atac a revizuirii exclusiv in condi?iile art. 453 alin. 1 lit. b) ?i c) C.pr.pen.
Totodata, chiar ?i in ipoteza in care s-ar admite ca starea de sanatate psihica a martorului N.N. constituie o imprejurare noua ce nu a fost cunoscuta de Judecatoria Calara?i ?i de Curtea de Apel Bucure?ti la momentul solu?ionarii dosarului, acest fapt nu este de natura a dovedi netemeinicia hotararilor pronun?ate.
Astfel, din examinarea sentin?ei penale nr. pronun?ate de Judecatoria Calara?i ?i a deciziei penale nr. pronun?ate de Curtea de Apel Bucure?ti, instan?a constata ca, in vederea condamnarii revizuentului, instan?ele au cenzurat declara?iile date de martorul N.N. in fa?a instan?ei de fond.
A?adar, la solu?ionarea cauzei, s-a avut in vedere declara?ia data de martorul N.N. in faza de urmarire penala, respectiv la data de 22.08.2012.
Cum inscrisurile medicale cu privire la starea de sanatate psihica a martorului N.N. au fost emise in cursul anului 2014, instan?a constata ca nu exista niciun indiciu ca martorul men?ionat ar fi suferit de vreo boala psihica la data de 22.08.2012.
De altfel, din examinarea dosarului penal nr., instan?a re?ine ca revizuentul nu a fost condamnat exclusiv in baza declara?iei martorului N.N., instan?ele avand in vedere toate probele administrate, atat in faza de urmarire penala, cat ?i in faza de judecata.
A?adar, instan?a apreciaza ca, in prezenta cauza, nu sunt intrunite condi?iile impuse de dispozi?iile art. 453 alin.1 lit. a C.pr.pen..
In ceea ce prive?te cel de-al doilea motiv de revizuire invocat de revizuent, instan?a re?ine ca potrivit art. 453 alin.1 lit. b) C.pr.pen., revizuirea poate fi ceruta daca "hotararea a carei revizuire se cere s-a intemeiat pe declara?ia unui martor, opinia unui expert sau pe situa?iile invederate de un interpret, care a savar?it infrac?iunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere, influen?and astfel solu?ia pronun?ata".
Astfel, din dispozi?iile legale indicate rezulta ca, pentru a fi incident cazul de revizuire men?ionat anterior, declara?ia martorului trebuie sa fi influen?at solu?ia pronun?ata.
Instan?a constata ca urmarirea penala a fost inceputa in ceea ce ii prive?te pe numi?ii C.L. ?i N.N. pentru comiterea infrac?iunii de marturie mincinoasa, intrucat la data de, cu ocazia audierii in cadrul ?edin?ei publice de la Judecatoria Calara?i, in dosarul penal nr., ar fi dat declara?ii necorespunzatoare adevarului.
Cum din sentin?a pronun?ata de Judecatoria Calara?i rezulta ca declara?iile date de martorii C.L. ?i N.N. in fa?a instan?ei la data de, au fost cenzurate, nefiind avute in vedere la solu?ionarea cauzei penale, instan?a constata ca acestea nu au influen?at solu?ia pronun?ata, nefiind indeplinite condi?iile impuse de art. 453 alin.1 lit. b) C.pr.pen..
De altfel, instan?a re?ine ca declara?iile martorilor C.L. ?i N.N. pentru care a fost inceputa urmarirea penala au fost realizate in favoarea revizuentului ?i constata ca prin ordonan?a din data de s-a dispus scoaterea acestora de sub urmarire penala ?i aplicarea unei sanc?iuni cu caracter administrativ.
Prin urmare, intrucat faptele ?i mijloacele de proba in baza carora este formulata cererea de revizuire nu conduc, in mod evident, la stabilirea existen?ei unor temeiuri legale ce permit revizuirea, prin raportare la disp. art. 459 alin. 3 lit. e) C.proc.pen, in temeiul art. 459 alin. 5 C.proc.pen, in cadrul procedurii avand ca obiect verificarea admisibilita?ii in principiu, instan?a va respinge cererea formulata de revizuent ca inadmisibila. 
De asemenea, ca o consecin?a a solu?iei dispuse, in temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen, instan?a il va obliga pe revizuent la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE In temeiul art. 459 alin. 5 C.proc.pen. respinge cererea de revizuire formulata de revizuentul - condamnat X ca inadmisibila.
In temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen obliga revizuentul la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei pentru par?i ?i procuror.
Pronun?ata in ?edin?a publica, azi,.

-def. prin respingerea apelului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016