InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caransebes

Partaj succesoral

(Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes)

Domeniu Partaj; Succesiuni; mosteniri | Dosare Judecatoria Caransebes | Jurisprudenta Judecatoria CaransebesPrin sentinta  civila  nr. 2880/2011 pronuntata in dosar  nr. 3385/208/2010, instanta a admis in parte cererea avand ca obiect succesiune.
Constata deschisa succesiunea dupa defuncta Z.O., decedata la data de 28.12.2009.
Constata ca reclamantul Z.G. si parata A.M. au vocatie succesorala generala la succesiunea defunctei Z.O., reclamantul in calitate de sot supravietuitor iar parata in calitate de nepoata de sora.
Constata ca, dupa defuncta Z.O. a ramas ca mostenitor, in cota de 1/1, reclamantul Z.G., in calitate de sot supravietuitor.
Constata ca parata A.M.  este straina de succesiune prin neacceptare.
Constata ca masa succesorala a defunctei Z.O. este alcatuita din cota de 1/2 din imobilul inscris in, nr. top. 29179/XVI, apartament nr. 16. Dispune eliberarea de catre notarul public a unei certificat de mostenitor conform prezentei sentinte.
Respinge capatul de cerere privind dispunerea inscrierii dreptului de proprietate al reclamantului Z.G. in Cartea Funciara.
Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 4151 lei, catre reclamant, reprezentand onorariu avocat, taxa de timbru si timbru judiciar.
Respinge cererea paratei, formulata prin reprezentant, avand ca obiect cheltuieli de judecata.

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul, reclamantul Z.G. a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata A.M. ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa se constate ca decesul defunctei Z.O. a avut loc la data de 28.12.2009, ca in masa succesorala ramasa dupa aceasta se include cota de 1/2 din imobilul inscris in CF, top. 29179/XVI sub A1, apartament nr. 16, dobandit ca bun comun prin cumparare in anul 1986, ca impreuna cu parata are vocatie succesorala, in calitate de sot supravietuitor iar parata in calitate de nepoata de sora, ca doar reclamantul a acceptat pur si simplu succesiunea, ca parata A.M. este straina de succesiunea deschisa dupa Z.O., ca urmare a neexercitarii dreptului de optiune succesorala in termenul legal de 6 luni de la data deschiderii succesiunii si sa dispuna inscrierea drepturilor succesorale in C.F., cu cheltuieli de judecata.
     In motivare,  reclamantul a aratat ca a solicitat BNP dezbaterea succesiunii dupa defuncta Z.O., suspendarea dezbaterii succesorale fiind dispusa la data de 14 septembrie 2010, intrucat s-a constatat ca nu exista acord intre mostenitorii prezumtivi privind dezbaterea succesorala, partile fiind indrumate sa solutioneze dezbaterea succesorala pe cale judecatoreasca. Se sustine ca actiunea este admisibila deoarece data deschiderii succesiunii rezulta din certificatul de deces eliberat la 29.12.2009 de catre Primaria , la succesiune avand vocatie atat reclamantul (sot supravietuitor), cat si parata (nepoata de sora), cota ce le-ar reveni acestora fiind de 1/2 din 1/2 din imobilul aratat in cerere. Numai reclamantul a acceptat pur si simplu succesiunea, aspect ce poate fi dovedit cu martori. Parata nu si-a exprimat in termenul de 6 luni dreptul de optiune succesorala si nu a facut acte care sa poata fi considerate acte de acceptare tacita a succesiunii, cu toate ca a cunoscut decesul sotiei reclamantului din luna ianuarie a anului 2010, cand fiul acesteia a fost impreuna cu reclamantul la mormantul sotiei.
     In drept, au fost indicate prevederile art. 14, 651, 659, 700 C.civ., precum si cele ale Legii nr. 319/1944.
     In probatiune, au fost depuse inscrisuri si a fost solicitata proba cu interogatoriul paratei si cu martori.
     Prin intampinarea depusa la data de 31.12.2010 (f.16), parata a solicitat respingerea actiunii reclamantului, aratand ca, desi acesta ar fi avut posibilitatea de a incunostinta parata telefonic cu privire la decesul sotiei sale, acesta nu a facut-o, urmarind prin cererea formulata sa dobandeasca toata masa succesorala de 1/1 asupra imobilului din. Solicita sa se constate ca si parata are calitatea de mostenitor al defunctei Z.O., urmand ca succesiunea sa se dezbata potrivit cotelor legale ale fiecaruia dintre mostenitori.
     Intampinarea nu a fost intemeiata in drept.
     Instanta a administrat proba cu interogatoriul partilor, precum si proba testimoniala cu doi martori (f.48, 49).
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Astfel cum rezulta din certificatul de deces depus la f. 7 dosar, numita ZZ.O. a decedat la data de 28 decembrie 2009, astfel ca succesiunea dupa aceasta a fost deschisa la acea data (art. 651 C.civ.).
     Potrivit certificatului de casatorie depus la f. 13 a dosarului succesoral, atasat prezentului dosar, reclamantul este sotul supravietuitor al defunctei Z.O. aceasta purtand, inainte de casatorie, numele de S.O., fiind fiica lui S.P. si a E.S., alaturi de S.F. (f. 9, 10 ale dosarului succesoral). Parata A.M (nascuta V.) este fiica F.V. (f. 7), avand deci calitatea de nepoata de sora a defunctei Z.O..
     Ca atare, vazand si prevederile art. 672 C.civ. precum si pe cele ale art 1 lit. c) din Legea nr. 319/1944, rezulta ca atat reclamantul cat si parata au vocatie succesorala generala la succesiunea defunctei Z.O., reclamantului, in calitate de sot supravietuitor, revenindu-i cota de 1/2 din masa succesorala iar paratei, in calitate de nepoata de sora, cota de 1/2 din masa succesorala, masa care este formata din cota de 1/2 din imobilul inscris in, top. 29179/XVI de sub A1, apartament nr. 16, dobandit ca bun comun de catre reclamant si defuncta sa sotie, prin cumparare, in anul 1986 (conform extrasului de C.F. depus la f. 36 dosar). Cealalta cota de 1/2 din imobil ii revine reclamantului in urma desfacerii casatoriei prin deces, reprezentand echivalentul contributiei sale la dobandirea bunurilor comune.
     Reclamantul Z.G a acceptat succesiunea dupa defuncta sa sotie, in mod expres, prin declaratia autentificata de acceptare pura si simpla a succesiunii din data de 8 februarie 2010, deci in cadrul termenului legal de optiune succesorala (art. 689 C. Civ., art. 700 C.civ.)
     Parata nu a acceptat succesiunea matusii sale, Z.O., nici in mod expres si nici in mod tacit (nu s-a dovedit ca ar fi efectuat vreun act de acceptare tacita a mostenirii, dintre cele prevazute de lege (art. 691 C.civ.).
     In drept, potrivit art. 700 C.civ., dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la data deschiderii succesiunii.
     Conform alineatului 2, in cazul in care mostenitorul a fost impiedicat de a se folosi de dreptul sau, din motive de forta majora, instanta judecatoreasca, la cererea mostenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data cand a luat sfarsit impiedicarea. Acest alineat al art. 700 C.civ. a fost abrogat implicit si inlocuit de prevederile art. 13, coroborate cu cele ale art. 19, din Decretul 167/1958, potrivit carora cursul prescriptiei se suspenda cat timp cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere, respectiv (art. 19) - Instanta judecatoreasca (...) poate, in cazul in care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit, sa dispuna chiar din oficiu judecarea actiunii.
     Insa, potrivit alineatului 2, cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de o luna de la data incetarii cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie.
     Chiar facand abstractie de cele declarate de martorul audiat (f. 45), care a sustinut ca a fost de fata cand a fost anuntat fiul paratei de decesul numitei Z.O., respectiv ca parata a avut cunostinta despre decesul matusii sale inca din luna februarie 2010 si luand in considerare doar raspunsul dat de catre parata la interogatoriu (f.56), conform caruia aceasta a luat cunostinta de decesul matusii sale de abia cand a fost citata la notar (in vederea dezbaterii succesiunii), deci la data de 3.09.2010 (astfel cum rezulta din citatia depusa la f. 3 a dosarului succesoral), instanta constata ca dreptul de optiune succesorala al acesteia s-a prescris, iar aceasta nu a cerut instantei judecatoresti repunerea in termenul de prescriptie in termenul de o luna de la data la care a aflat de deces, astfel cum prevad dispozitiile alineatului doi al art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva, mai sus enuntat.
     De altfel, chiar daca parata ar fi formulat o asemenea cerere de repunere in termen, imprejurarile invocate de catre aceasta nu echivaleaza cu un caz de forta majora, care ar fi avut aptitudinea de a conduce la repunerea acesteia in termenul de prescriptie a dreptului de a accepta succesiunea, intrucat nu s-a dovedit ca reclamantul ar fi ascuns, cu rea-credinta, decesul sotiei sale de rudele acesteia.
     Ca atare, chiar daca parata are vocatie generala la succesiunea defunctei Z.O., aceasta nu are vocatie concreta la aceasta succesiune, intrucat nu a acceptat-o in termenul de sase luni prevazut de lege si nici nu a dovedit o impiedicare de a accepta succesiunea, constand intr-un caz de forta majora, pentru a justifica repunerea in termenul de acceptare, parata fiind devenind deci straina de succesiune prin neacceptare.
     Pentru motivele expuse, instanta urmeaza sa admita in parte cererea formulata de reclamantul Z.G., va constata deschisa succesiunea dupa defuncta Z.O., decedata la data de 28.12.2009, va constata ca reclamantul Z.G. si parata A.M. au vocatie succesorala generala la succesiunea defunctei Z.O., reclamantul in calitate de sot supravietuitor iar parata in calitate de nepoata de sora. Va constata ca, dupa defuncta Z.O., a ramas ca mostenitor, in cota de 1/1, reclamantul Z.G, in calitate de sot supravietuitor. Va constata ca parata A.M. este straina de succesiune prin neacceptare. Va constata ca masa succesorala a defunctei Z.O. este alcatuita din cota de 1/2 din imobilul inscris in C.F., nr. top., apartament nr. 16, urmand a dispune eliberarea de catre notarul public a unei certificat de mostenitor conform prezentei sentinte.
     In ceea ce priveste capatul de cerere privind intabularea dreptului reclamantului in Cartea Funciara, instanta urmeaza a-l respinge, intrucat este necesar ca notarul public sa elibereze mai intai un certificat de mostenitor potrivit prezentei sentinte, certificat in baza caruia reclamantul va putea solicita intabularea dreptului sau. Vazand ca parata a cazut in pretentii, instanta urmeaza a o obliga, in temeiul art. 274 din C.proc.civ., la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 4151 lei, constand in onorariu avocat, taxa de timbru si timbru judiciar, iar cererea paratei avand ca obiect cheltuieli de judecata urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj; Succesiuni; mosteniri

Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 1534 din data de 29.06.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 1534 din data de 29.06.2011
Partaj succesoral -exceptia lipsei coparticiparii procesuale obligatori . Anulare contract incheiat de catre de cujus - nesemnarea cererii de catre toti succesorii. - Sentinta civila nr. 13417 din data de 12.11.2008
Partaj succesoral suplimentar. Calitate procesuala pasiva. Art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. - Sentinta civila nr. 14314 din data de 11.11.2008
Carte funciara - Sentinta civila nr. 2213 din data de 17.10.2011
Infractiunea de furt in forma continuata - Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011
Abuz de incredere - Sentinta penala nr. 11 din data de 09.01.2012
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 437 din data de 21.11.2011
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale - Sentinta penala nr. 399 din data de 04.11.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011
Inadmisibilitatea dobandirii unui drept de proprietate pe calea actiunii in rectificare CF - Sentinta civila nr. 542 din data de 04.03.2011
Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011
Caracterul abuziv al comisionului de risc - Sentinta civila nr. 2703 din data de 09.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 302 din data de 07.02.2011
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 839 din data de 11.04.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 2521 din data de 21.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2472 din data de 14.11.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1435 din data de 14.06.2011