Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 25.11.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

   
   R O M A N I A
   JUDECATORIA DEJ JUDETUL CLUJ
   
   SENTINTA CIVILA NR. 1383/2009
   Sedinta publica din 17.11.2009
   Instanta constituita din:
      
      
      Pe rol fiind solutionarea contestatiei formulata de contestatoarea debitoare SC L SRL, in contradictoriu cu intimata creditoare SC R SRL, avand ca obiect opozitie la executare.
      La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru contestatoarea debitoare lipsa av. _, cu delegatie la dosar, pentru intimata creditoare lipsa av. _, cu delegatie la dosar.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei dupa care:
      Cu privire la petitul privind cererea de suspendare a executarii silite din dosarul executional nr. 253/2009 al Executorului Judecatoresc , reprezentantul contestatoarei debitoare invedereaza instantei ca urmeaza a fi respins, intrucat nu s-a achitat cautiunea.
      Reprezentantul intimatei creditoare solicita respingerea cererii de suspendare a executarii silite din dosarul executional nr. 253/2009 al Executorului Judecatoresc A.
      Instanta, raportat la prev. art. 62 din legea nr.58/1934, coroborate cu prev. art.403 din Codul de procedura civila, precum si fata de imprejurarea neachitarii cautiunii, urmeaza a respinge cererea de suspendare a executarii silite din dosarul executional nr. 253/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc A.T.
      Reprezentantul intimatei creditoare depune la dosar extras de cont nr. 31 din 30.09.2009 de la BCR Sucursala Dej si copie de pe contractul de vanzare cumparare nr. 04-01 din 10.04.2008 .
      Reprezentantul contestatoarei debitoare si reprezentantul intimatei creditoare, declara ca nu mai au cereri de formulat in probatiune.
      Nemaifiind cereri de formulat in probatiune, instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile de la dosar, constata incheiata faza probatorie, dosarul in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.
      Reprezentantul contestatoarei debitoare, solicita admiterea opozitiei la executarea silita cu privire la petitele 1 si 3 din cerere, invocand disp. art. 63 alin. 1 si 2 din Legea nr. 58/1934 si normele cadru de aplicare, cu cheltuieli de judecata.
      Reprezentantul intimatei creditoare, solicita respingerea cererii.
   
                                                              I N S T A N T A
   
               Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 28.09.2009, sub nr.2744/219/2009, contestatoarea debitoare SC L SRL a chemat in judecata pe intimata creditoare SC R SRL, formuland opozitie la executarea silita a celor 8 bilete la ordin mentionate drept titluri executorii in somatia din data de 17.09.2009, emisa in dosarul de executare nr.253/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc A.T, pentru suma totala de 133.877,25 lei, solicitand instantei: sa admita opozitia la executare, sa anuleze somatia din data de 17.09.2009, mentionata anterior, precum si orice acte de executare silita efectuate in respectivul dosar de executare, sa dispuna suspendarea executarii bazate pe cele 8 bilete la ordin si pe procesul verbal privind cheltuielile de executare, potrivit art.62 alin.4 din Legea nr.58/1934 si art.403, alin.1 si 3 din Codul de procedura civila, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
      
            In motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca somatia i-a fost comunicata la data de 22.09.2009, pentru suma totala de 133.877,25 lei, compusa din 127.022,55 lei, reprezentand total debit restant, conform titlurilor executorii si suma de 6.854,70 lei, reprezentand cheltuieli de executare, conform procesului verbal din data de 02.09.2009, din dosarul de executare nr. 253/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc A.T. Se mai arata ca executarea silita a fost inceputa pentru debite care nu sunt datorate de debitoare, in conditiile in care biletul la ordin emis la Dej in data de 15.04.2008, scadent la data de 20.10.2008, nu a fost refuzat la plata, suma prevazuta in cuantum de 15.882,83 lei fiind achitata in intregime de debitoare la data de 10.11.2008, potrivit extrasului de cont depus la dosar, fapt ce rezulta totodata si din cuprinsul intampinarii formulate de catre intimata creditoare in dosarul nr.6959/197/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Brasov. Ca urmare, invedereaza debitoarea, ca suma trecuta in somatie nu este corecta, impunandu-se anularea titlului executoriu si a actelor de executare silita. Potrivit prev. art.63 alin. 1 si 2 din Legea nr.58/1934 si prev. cuprinse la pct.321, 328 si 329 din Normele cadru 6/1994, contestatoarea a ridicat in cuprinsul opozitiei la executare exceptii personale izvorate din raporturi ulterioare emiterii biletelor la ordin, dupa cum urmeaza: actele de executare silita cu privire la o suma nedatorata sunt nelegale; ulterior emiterii biletelor la ordin, contestatoarea a constatat ca echipamentele livrate de creditoare pe baza contractului de vanzare cumparare nr.04-01/10.04.2008 nu functioneaza, motiv pentru care a formulat o actiune inregistrata in dosarul nr.6959/197/2009 al Judecatoriei Brasov, prin care a solicitat rezolutiunea contractului de vanzare cumparare si obligarea creditoarei sa-i plateasca suma reprezentand plata partiala a pretului, solicitand totodata si stabilirea unui drept de retentie asupra echipamentului, precum si constatarea nulitatii absolute a unei clauze din contract. Ca urmare, apreciaza contestatoarea ca, desi nu exista in prezent o hotarare judecatoreasca de admitere a cererii mentionate anterior, in speta este pusa in discutie insasi obligatia de plata, cu efecte asupra titlurilor executorii. Cu privire la cererea de suspendare a executarii silite, contestatoarea arata ca deoarece executarea silita se face si pentru sume deja incasate de creditoare, nu recunoaste valabilitatea biletelor la ordin si nu mai exista nici o justificare de a plati diferenta de pret, atata timp cat a promovat o actiune pentru a se constata rezolutiunea contractului, care are ca si efect repunerea partilor in situatia anterioara, iar continuarea executarii ar prejudicia contestatoarea prin stoparea activitatii acesteia.
In drept, au fost invocate prev. art. 62 si 63 din Legea nr.58/1934, prev.cuprinse la pct.320, 321, 328, 329 din Normele cadru nr.6/1994, art.274 Cod de proc.civ.
            In sustinerea opozitiei la executare, contestatoarea a depus la dosar in copie, somatia emisa la data de 17.09.2009, in dosar executional nr.253 al Biroului Executorului Judecatoresc A.T, cu dovada comunicarii acesteia, proces verbal de stabilire cheltuieli de executare, incheiat la data de 02.09.2009, imputernicire avocatiala, biletele la ordin mentionate-obiect la executarii silite, cererea de chemare in judecata avand ca si obiect rezolutiunea contractului de vanzare cumparare nr.04-01/10.04.2008, raspuns la intampinare si completare de actiune, intampinare, extras de cont nr.16/22.05.2008, factura fiscala nr.06421291/15.04.2008, aviz de insotire a marfii nr.04884418/15.04.2008, contract de vanzare cumparare nr.04-01/10.04.2008.
            La data de 13.10.2009, executorul judecatoresc A.T a depus la dosar copii certificate dupa dosarul executional nr.253/2009 (filele 31-78).
La data de 19.10.2009 intimata creditoare a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii silite, respingerea opozitiei la executare ca nefondata si obligarea oponentei la plata cheltuielilor de judecata.
            In motivarea intampinarii, se arata faptul ca biletele la ordin au fost investite cu formula executorie, in privinta cererii de suspendare, aceasta este nefondata, nefiind indeplinite conditiile expres prevazute de art.62 din Legea nr.58/1934, iar pe fond, au fost aratate urmatoarele motive: nu este adevarata sustinerea contestatoarei potrivit careia un bilet la ordin nu a fost refuzat la plata, acest fapt rezultand din mentiunile de pe acest bilet la ordin, exceptiile personale invocate de contestatoare nu se subscriu celor prevazute de art.63 din Legea nr.58/1934 si de pct.321, 328 si 329 din Norma 6/1994, cu completarile ulterioare a BNR, faptul ca oponenta a observat ca utilajele nu functioneaza dupa mai mult de 6 luni de la data predarii, fara a exista vreo plangere in acest interval, in conditiile achitarii ratelor aferente scadente, chiar in conditiile solicitarii rezolutiunii contractului, nu conduce la inexistenta raportului juridic fundamental care a stat la baza emiterii titlurilor executorii. Mai arata intimata creditoare ca in doctrina biletul la ordin este calificat drept un titlu de credit formal si complet, care incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma si neconditionata de plata a unei sume de bani, astfel ca drepturile si obligatiile rezultate exista in mod valabil si independent de cauza juridica care le-a generat, deci obligatia de plata se naste independent de raportul juridic fundamental doar prin semnarea biletului la ordin respectiv.
In drept, au fost invocate prev. art.115 si urm. din Codul de proc.civ.
La termenul de judecata din data de 20.10.2009, in vederea solutionarii cererii de suspendare, instanta a dispus achitarea unei cautiuni in cuantum de 15.000 lei.
La termenul de judecata din 17.11.2009, instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite, formulata de contestatoare, ca urmare a neachitarii cautiunii pusa in vedere la termenul de judecata anterior, precum si raportat la prev. art. 62 alin.4 din legea nr.58/1934, coroborate cu prev. art.403 din Codul de procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
            Potrivit actelor depuse in copie certificata la dosarul cauzei de catre executorul judecatoresc A.T, din dosarul executional nr.253/2009, ca urmare a solicitarii formulate de catre creditoare la data de 08.10.2009, a fost intocmit la aceeasi data un proces verbal, potrivit caruia s-a luat act de faptul ca s-a solicitat de catre creditoare o micsorare a catimii obiectului cererii de executare, urmand sa se procedeze la refacerea procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, cu reducerea corespunzatoare a onorariului, urmand a fi emisa si o noua somatie de plata, in care sa fie cuprinsa suma restanta comunicata ulterior si cheltuielile de executare recalculate. Se mai arata faptul ca pana la acel moment nu s-au efectuat alte acte de executare.
            Ca urmare, la data de 09.10.2009, a fost intocmit un proces verbal de stabilire cheltuieli executare, in locul procesului verbal intocmit la data de 02.09.2009, precum si o noua somatie, pentru suma totala de 117.744,42 lei.
       Prin prezenta cerere de chemare in judecata contestatoarea solicita anularea somatiei din data de 17.09.2009, respectiv a somatiei din data de 09.10.2009, conform precizarilor facute in fata instantei la termenul de judecata din data de 20.10.2009, precum si a oricaror acte de executare silita efectuate in dosarul de executare nr.253/2009, al Biroului Executorului Judecatoresc A.T, pe calea opozitiei la executare.
      Potrivit prev. art.62 din Legea nr.58/1934, "alin.1. In termen de 5 zile de la primirea somatiunii, debitorul poate face opozitie la executare. Alin.2. Opozitia se va introduce la judecatoria care a investit cambia cu formula executorie. Judecatoria va judeca opozitia potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte pricini. Alin.3. Hotararea pronuntata asupra opozitiei va putea fi atacata cu apel in termen de 15 zile de la pronuntare. Alin.4. Instanta va putea suspenda executarea numai in caz cand oponentul nu recunoaste semnatura, inscriindu-se in fals, sau nu recunoaste procura. In caz de suspendare a executarii creditorul va putea obtine masuri de asigurare.", iar potrivit art.63 din acelasi act normativ, "alin.1 In procesele cambiale pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie la somatia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decat exceptiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozitiunilor art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 19. alin.2. Exceptiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune si intotdeauna intemeiate pe o proba scrisa. Alin.3 Exceptiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de infatisare. Alin.4 Prin primul termen de infatisare se intelege primul termen la prima instanta, cand procedura fiind indeplinita, partile pot pune concluzii in fond chiar daca paratul sau oponentul nu se prezinta".
      In speta, contestatoarea s-a conformat dispozitiilor legale indicate, cererea acesteia fiind depusa la data de 28.09.2009, in conditiile in care somatia i-a fost comunicata la data de 22.09.2009 (fila 6 ).
      Referitor la faptul platii partiale, sens in care contestatoarea invoca nelegalitatea actelor de executare intocmite, instanta constata ca in dosarul executional a fost intocmit un nou proces verbal privind cheltuielile de executare, precum si o noua somatie, fiind scazuta suma corespunzatoare unuia din cele 8 bilete la ordin investite cu formula executorie, precum si onorariul executorului si celelalte cheltuieli de executare, fara a fi indeplinite alte acte de executare, astfel ca nu se pune problema prejudicierii contestatoarei debitoare si nu exista motive de nulitate a actelor executionale din acest punct de vedere. Mai mult, biletul la ordin pentru care s-a efectuat plata prin alta modalitate, conform extrasului de cont depus la dosar in copie, reprezenta un titlu executoriu, fiind anterior refuzat la plata din lipsa de disponibil si, ca urmare, fiind in mod legal investit cu formula executorie.
      In ceea ce priveste exceptia personala invocata de contestatoarea debitoare, respectiv faptul promovarii in instanta a unei actiuni pentru constatarea rezolutiunii contractului dintre parti, determinat de constatarea debitoarei in sensul ca echipamentele livrate nu functioneaza, fiind pusa in discutie, conform sustinerilor acesteia, insasi obligatia de plata, cu efecte asupra titlurilor executorii, instanta urmeaza a retine urmatoarele:
      Potrivit prev. Normei Cadru nr. 6 din 8 martie 1994 actualizata, privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin, pct. 321. “ Exceptiile pe care un debitor cambial le poate opune posesorului cambiei se impart in urmatoarele categorii:
    a) exceptii privitoare la nulitatea titlului;
    b) exceptii decurgand din raporturile personale dintre posesorul si debitorul cambiei (exceptii personale);
    c) exceptii privitoare la conditiile de exercitare ale actiunii sau executiei cambiale (exceptii procedurale).
      Potrivit pct. 328 din aceleasi norme, “Exceptiile personale deriva din raporturile juridice care intervin intre partile semnatare ale cambiei. Aceste raporturi constituie, de regula, raportul fundamental al obligatiei cambiale abstracte. Exceptiile personale sunt:
    a) exceptii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea sau circulatia cambiei;
    b) exceptii referitoare la viciile de consimtamant;
    c) exceptii izvorand din raporturi ulterioare creatiei cambiale."
      Potrivit pct. 329 din aceleasi norme, “Exceptiile personale pot fi dovedite numai prin acte scrise "de grabnica solutiune". Prin "acte scrise de grabnica solutiune" se intelege acele acte prin care exceptia se dovedeste completa, adica fara a mai fi necesara administrarea unor probe suplimentare deosebite care ar temporiza solutionarea procesului cambial."
      Ca urmare, raportat la prevederile legale anterior mentionate, instanta apreciaza ca exceptia invocata de contestatoarea debitoare nu se subscrie celor prevazute in materia opozitiei la executare. Astfel, raportul juridic care a stat la baza emiterii biletelor la ordin-titlurilor executorii, respectiv vanzarea cumpararea reprezinta un raport juridic distinct de cel care rezulta din biletele la ordin. Prin emiterea acestor bilete la ordin si efectuarea platii se executa obligatiile din raportul juridic de vanzare cumparare, insa posesorul legitim al titlurilor isi exercita dreptul si emitentul titlurilor executa obligatia in temeiul titlurilor, care confera drepturi autonome, iar nu in baza raportului juridic care a ocazionat emiterea acestora. Caracterul autonom al obligatiilor cambiale face ca posibilitatile de aparare ale debitorului sa fie mai limitate decat in dreptul comun. Pe de alta parte, chiar daca s-ar admite existenta unei legaturi directe si dependente, intre cele doua raporturi juridice mentionate, in speta, contractul de vanzare cumparare nu a fost desfiintat, actiunea promovata in acest sens nefiind inca finalizata. Asadar, nu rezulta din cuprinsul inscrisurilor de la dosar o alta stare de fapt decat cea care a fost luata in considerare la momentul intocmirii dosarului de executare silita si nu suntem in prezenta vreunei exceptii dintre cele mentionate de textele legale in vigoare aplicabile in materia opozitiei la executare, care sa poata fi invocate pentru a determina admiterea cererii si in consecinta, anularea executarii silite pornite, in baza titlurilor executorii, impotriva contestatoarei debitoare.
      Fata de cele de mai sus, instanta urmeaza sa respinga opozitia la executare formulata de contestatoarea debitoare ca neintemeiata.
      Vazand si prev. art.274 din Codul de procedura civila, instanta va respinge cererea contestatoarei debitoare de obligare a intimatei creditoare la plata cheltuielilor de judecata.
      
      


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


      Respinge cererea de suspendare a executarii silite din dosarul executional nr.253/2009 al Executorului Judecatoresc A.T, formulata de catre contestatoare, ca neintemeiata.
Respinge opozitia la executare formulata de contestatoarea debitoare S.C. L S.R.L., cu sediul in Dej, .., jud.Cluj, in contradictoriu cu intimata creditoare S.C. R.S.R.L., cu sediul in , ca neintemeiata.
Respinge cererea contestatoarei debitoare de obligare a intimatei creditoare la plata cheltuielilor de judecata.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 17.11.2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013