Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Hirlau

Sentinta civila

(Sentinta civila nr. 1103 din data de 17.10.2011 pronuntata de Judecatoria Hirlau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Hirlau | Jurisprudenta Judecatoria Hirlau

Dosar nr. 1174/239/2011
R O M A N I A
JUDECATORIA HARLAU
SENTINTA  CIVILA  NR. 1103
Sedinta publica de la  17  Octombrie  2011
Instanta  constituita  din:
Presedinte O.M.
Grefier M. D. Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe contestatorul C. F. - M. si pe intimata P. H. B. DE I. SI T. L., avand ca obiect contestatie la executare - suspendare executare silita.
La apelul nominal facut in sedinta publica raspunde avocat C. pentru  contestatorul  lipsa si consilier juridic S.  R.,  pentru  intimata.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza urmatoarele:
     - cauza  are ca  obiect contestatie  la  executare.
     Nemaifiind  alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta  acorda  partilor cuvantul la dezbateri, pe fond:
Avocat C., pentru contestator, solicita admiterea contestatiei asa cum a  fost  formulata, cu  cheltuieli  de  judecata.
Consilier juridic S. R.  pentru intimata solicita respingerea  contestatiei  formulata  de  catre  contestator si  mentinerea  titlului  executoriu.
     In  temeiul  art. 150 Cod  procedura  civila,  instanta declara  dezbaterile inchise si  retine cauza  in  pronuntare.
     
INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.06.2011 sub nr. 1174/239/2011, contestatorul C. a formulat, in contradictoriu cu intimata P. O. H. - B. I. si T. L. contestatie la executare impotriva titlului executoriu nr. 324 din 12.05.2011 emis de catre intimata, solicitand totodata suspendarea executarii.
In motivarea contestatiei, reclamantul invedereaza ca intimata a hotarat anularea contractului de concesiune, intocmind un document in acest sens iar, dupa o perioada in care contestatorul a mai platit impozit pentru terenul primit in schimb de la Primarie, aceeasi institutie a decis revenirea la concesiune. Astfel, se arata ca obligatiile fiscale pretinse de intimata nu sunt justificate deoarece pe terenul in suprafata de 500 mp. primit in schimbul terenului extravilan cedat a platit taxele impuse de lege, impozitul si, mai mult decat atat, titlul executoriu emis de P. H. cuprinde formulari neclare si incomplete.
Desi cererea nu a fost motivata in drept, se deduce referirea la disp. art. 172 din OG nr. 92/2003 si art. 399 si urm. C. pr. civ.
Prin intampinarea depusa in sedinta publica din 10.06.2011, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.
     In motivare, a aratat ca suma impusa prin titlul executoriu reprezentand redeventa din concesiuni, impunerea s-a facut in baza contractului de concesiune nr. 247/17.05.2002, contract care este in vigoare si care isi produce efectele juridice, inclusiv in ceea ce priveste calculul si obligatia de plata a redeventei. De asemenea, somatia si titlul executoriu nr. 324/12.05.2011 prin care s-a stabilit in sarcina debitorului sus-numit ca obligatie fiscala, suma de 6825,18 lei au fost emise in baza art. 145 din OG nr. 92/2003, respectandu-se procedura legala aplicabila in domeniu iar, cat priveste celelalte aspecte invocate de catre contestator, acestea exced cadrului legal al contestatiei la executare.
     In drept au fost indicate prev. art. 115 - 118 C. pr. civ. si disp. OG nr. 92/2003.
     In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
     De asemenea, instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri, la dosarul cauzei fiind depusa copia ds. de executare silita. (f. 19-24).
     La termenul din 27.07.2011 s-a admis cererea de suspendare a executarii silite pana la solutionarea prezentei cauze.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin titlul executoriu nr. 324/12.05.2011 emis pe numele contestatorului C. F. (f. 5), intimata P. orasului H. - Biroul Impozite si Taxe Locale a stabilit un debit total de 6825,18 lei din care suma de 955,51 reprezentand debit si accesorii taxa teren proprietatea statului, suma de 20,55 reprezentand debit si accesorii impozit teren agricol si suma de 5849,12 lei reprezentand debit (1968 lei) si accesorii (3881,12 lei) concesiuni persoane fizice tip.
Acest titlu executoriu s-a comunicat debitorului la data de 20.05.2011 (f. 21 copie dovada de comunicare) cu somatia nr. 324/12.05.2011 (f. 4), punandu-i-se in vedere ca, daca in termen de 15 zile de la primire nu va achita sumele  mentionate, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita.
      Pe cale de consecinta, va admite contestatia si va anula actele de executare constand in proces-verbal de situatie din 30.06.2011 si somatie imobiliara din 01.08.2011 intocmite de BEJ C. P. in ds. de executare nr. 154/2011
     In ceea ce priveste Raporturile de evaluare a bunurilor imobile instanta subliniaza ca acestea nu au natura unor acte de executare si, pe cale de consecinta, nu se va dispune anularea acestora.
De asemenea, instanta aminteste ca potrivit art. 173 alin. 1 din OG nr. 92/2003 "persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii" iar, conform alin. 3 al aceluiasi articol, "contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege".
Cat priveste sustinerile intimatei in sensul ca somatia si titlul executoriu au fost emise cu respectarea procedurii legale in vigoare iar cele invederate de catre contestator prin cererea sa exced cadrului legal al contestatiei la executare instanta aminteste ca, potrivit art. 399 alin . 3 C. pr. civ., "in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac".
     Examinand, astfel, legalitatea titlului executoriu in raport de dispozitiile legale si fata de sustinerile contestatorului instanta are in vedere ca, la data de 17.05.2002, intre C. L. al orasului H. si C. F. a intervenit contractul de concesiune nr. 247 (depus in copie la f. 22-24 dosar) cu privire la terenul situat in or. Harlau, str. Viilor, parcela 21, in suprafata de 500 mp., contract incheiat pe durata existentei locuintei. De asemenea, la pct. VI din contract (f. 22) se prevede ca acesta inceteaza prin expirarea duratei, rascumparare, retragere sau renuntare.
     Ulterior, prin procesul-verbal nr. 6287/01.08.2003 (f. 50) intocmit de P. orasului H. - C. L. pentru aplicarea legii fondului funciar - judetul Iasi, se retine ca drept urmare a cererii contestatorului C. F. M., s-a procedat la predarea, respectiv primirea terenului intravilan in suprafata de 500 mp. situat in orasul H., str. V., parcela 21, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 919/31.07.2003 iar suprafata cedata de catre contestator ramane la dispozitia C. locale de aplicare a legii fondului funciar.
     De asemenea, prin adresa nr. 6658/14.08.2003 emisa de P. H. (purtand stampila si semnatura primarului), data deopotriva spre stiinta Biroului de Impozite si Taxe Locale, si adresata reclamantului, i se aduce acestuia din urma la cunostinta ca, in conformitate cu procesul-verbal nr. 6287/01.08.2003 al C. L. de F. F., incepand cu data de 01.08.2003 i se retrage concesiunea pentru terenul situat in orasul H., str. V., parcela 21, cu suprafata de 500,00 mp. pentru care a fost incheiat contractul de concesiune nr. 247/2002.
     Or, coroborand adresa mentionata mai sus cu pct. VI, art. 10 lit. c din C. de c. nr. 247/2002, instanta retine ca acesta a incetat prin retragerea concesiunii la data de 01.08.2003. Prin urmare, sustinerile intimatei in sensul ca respectivul contract de concesiune ar continua sa isi produca efectele sunt nefondate.
     Mai invoca intimata in aparare adresa nr. 3923/14.03.2007 inaintata reclamantului de catre C. Local al O. H. (f. 42) si prin care i se pune in vedere faptul ca procedura de schimb de terenuri nu s-a efectuat in mod concret, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, motiv pentru care regimul juridic al imobilului din orasul H-, zona V. in suprafata de 500 mp. este acela de bun imobil apartinand domeniului public al orasului H., concesionat in conformitate cu actul nr. 247/17.05.2002. Pe cale de consecinta, se pune in vedere reclamantului faptul ca este obligat sa respecte clauzele contractuale prevazute in contractul de concesionare, inclusiv plata redeventei iar, in caz contrar, se impune restituirea imobilului in stare corespunzatoare, liber de orice sarcina.
     Cu toate acestea, instanta retine ca simpla imprejurare ca schimbul de terenuri despre care se face vorbire in adresa nr. 6287/01.08.2008 nu s-a realizat in mod corespunzator nu este de natura a anula efectele retragerii concesiunii care a avut loc in mod neechivoc si neconditionat de vreun aspect.
     Eventual, daca se dorea continuarea concesiunii, partile ar fi trebuit sa incheie un nou contract, cu respectarea tuturor prevederilor legale aferente.
     Dar, in nici un caz nota din finalul adresei nr. ....14.03.2007, semnata de catre contestator, in care acesta mentioneaza ca ar fi de acord, in anumite conditii, cu revenirea la concesiune nu poate echivala cu incheierea unui nou contract si nici cu poate avea semnificatia prelungirii efectelor unui contract care deja incetase. De altfel chiar acordul contestatorului este conditionat de anumite imprejurari (sub rezerva trecerii terenului din domeniul public in cel privat si realizarea schimbului) care, in mod evident, nici nu au avut loc.
     Cat priveste imprejurarea ca reclamantul ar fi detinut in fapt suprafata de teren proprietatea intimatei tot acest timp si fara a achita vreo suma de bani nu este o problema care sa priveasca prezenta actiune.
     Prin urmare, constatand ca intimata a intocmit atat t. e. nr. 324/12.05.2011 cat si somatia cu acelasi numar avand in vedere, intre altele, suma de 5849,12 lei solicitata in baza uni contract de concesiune care si-a incetat efectele din data de 14.08.2003, instanta retine ca actiunea este intemeiata si urmeaza a o admite in consecinta, anuland in parte
De asemenea, conform art. 274 C. pr. civ., va obliga intimata la plata catre contestator a sumei de 207,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

     Admite actiunea formulata de contestatorul C. F.-M., cu domiciliul in H., str. P., in contradictoriu cu intimata P. H., jud. Iasi.
     Anuleaza in parte atat titlul executoriu nr. 324/12.05.2011 emis de catre intimata cu privire la debitul de 5.849,12 lei privind concesiuni persoane fizice tip, cat si somatia nr. 324/12.05.2011 cu privire la acelasi debit.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 17.10.2011.
     
PRESEDINTE,                   GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013