Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Contestatie la executare impotriva formelor de executare in temeiul unui contract de leasing

(Sentinta civila nr. 341 din data de 12.03.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu


Contestatie  la executare impotriva   formelor  de executare  in temeiul unui contract de leasing- limitele analizarii   titlului executoriu

Judecatoria Horezu ,
SENTINTA CIVILA Nr. 341din 12 Martie 2010

Prin  contestatia la executare formulata de  B.A.C. , in contradictoriu cu SC BCR L.  SA a solicitat   anularea   formelor de executare  efecuate de executorul judecatoresc V. I. in  dos.nr.  17/2009  si suspendarea  executarii  pina la solutionarea  contestatiei.Motivind in fapt contestatia a aratat ca  in perioada  19.05.2008-31.07.2008 masina nu a fost folosita iar cu ocazia  predarii  catre SC BCR L.SA   Bucuresti nu s-au constatat  defectiuni tehnice si  nu a fost avariata; din prima zi a  intocmirii  contractului a  instiintat verbal BCR L. ca masina nu corespunde  zonei montane si a incercat predarea masinii insa a fost aminata intentionat si sistematic.In drept a  invocat art. 399-402 si art. 404  al.1 c.or.civ.
Contestatia a  fost legal imbrata.
Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art.401 c.pr.civ.,  somatia fiind comunicata contestatoarei la 5.02.2009-f.51 iar contestatia a  fost depusa la 10.02.2009.
Prin cererea de  la f. 10 contestatoarea a  precizat  actiunea  aratind ca    SC A. SRL  prin  administrator B.A.C a inteles sa   conteste formele de executare .In fapt a aratat ca, la data de  19.05.2008 a   fost incheiat contractul de  leasing  financiar  intre  locatorul SC BCR L. SA   si utilizatorul SC A. SRL avind ca obiect  un autovehicul marca  Renault Kerax 450.32 conform facturii  proforma nr. 30/19.05.2008; dupa ce a primit  autovehiculul a constatat ca  nu corespunde zonei montane  astfel ca a instiintat  telefonic locatorul, incercind predarea masinii insa   a fost  aminata sistematic; la data de  31.07.2008 a incheiat cu furnizorul SC D. SRL procesul  verbal de predare-primire al autovehicului  in care s-a specificat nr. de km parcursi  de la predare  pina la destinatie, starea tehnica si  estetica a masinii; la data de  23.01.2009  a fost somata de executorul judecatoresc sa achite suma de 31.339,28 lei  desi in contract s-a mentionat ca  locatorul  are obligatia de a emite facturi  in vederea  achitarii ratei lunare; aceasta obligatie nu a fost indeplinita iar prima factura s-a emis  la 19.02.2009, respectiv la  sapte luni dupa  incheierea procesului verbal de predare-primire.S-a mai  aratat de contestatoare ca nu s-au respectat  dip. art. 7 lit a din contract  intrucit  potrivit acestui text se pot calcula penalitati doar pina la  recuperarea  autovehicului  si ca nu s-au repectat disp. art. 720 indice 1  c.pr.civ. privind  procedura concilierii directe.In drept a  invocat art. 399-402 c.pr.civ. si art. 132 c.pr.civ.
Intimata a formulat  intimpinare- f. 15 prin care a  solicitat  respingerea contestatiei  si mentinerea actelor  de executare emise de BEJ V. I. In  fapt a aratat urmatoarele ; contactul de  leasing   s-a semnat la cererea expresa a debitoarei care a formulat  o cerere de finantare, ce a fost aprobata;  intimata a achitat catre SC D. SRL contravaloarea  autovehicului marca Renault Kerax; utilizatorul a avut  in posesie autovehiculul  obiect al contractului  din luna iulie 2008 pina  in luna  august  2008 dar nu a achitat nici o rata de leasing.In ce priveste sumele solicitate a aratat ca cele doua facturi sunt   aferente lunilor  iulie si august 2008 iar penalitatile  au fost facturate pina la  01.08.2008 si nu  pina  la 19.02.2009; conform art. 8 din OG 51/1997   contractele de leasing constituie titluri executorii.In drept a  invocat   disp. OG 51/1997  si prevederile codului de  procedura civila  iar in probatiune a  solicitat inscrisuri si orice ale probe  necesare pe parcursul dezbaterilor procesuale .In temeiul art. 242  al. 2 c.pr.civ. a  solicitat  judecarea   cauzei in lipsa.
Prin cererea de la f. 27  contestatoarea a aratat ca  renunta  la capatul de cerere privind  suspendarea executarii silite.
La   dosar s-au depus inscrisuri, s-au inaintat  inscrisurile  din dosarul de executare in copii certificate pentru conformitate cu originalul  si s-a efectuat un raport de expertiza de expert Neacsu Radu f.93-100.
Deliberind instanta constata in fapt si in drept cele ce  urmeaza;la data de  19.05.2008  intre contestatoare  si SC  BCR L. s-a incheiat contractul de  leasing financiar ( f. 20-26)  nr. 63361 din  19.05.2008 avind ca obiect finantarea  de catre  locator a  autovehicului  prevazut la rubrica “obiectul  leasingului"  si transmiterea dreptului de posesie si folosinta  a acestuia  catre utilizator  in schimbul platii de catre acesta a avansului  si a ratelor  de  leasing ( redeventa).
Potrivit  anexei 3  la contractul de leasing- f. 55  inaintata de  intimata , predarea autovehicului  catre utilizator a avut loc  la  19.05.2008 -deci la data la  care s-a incheiat contractul de leasing, fapt ce nu a fost contestat.
In data de  31.07.2008  contestatoarea a predat  autovehicul , incheindu-se in acest sens  procesul verbal de predare primire  in care se mentioneaza ca “ masina corespunde tehnic si estetic conform constatarii  reprezentant Dealer “.
In data de  19.01.2009  intimata  a  formulat cerere adresata executorului judecatoresc V. I. (f. 34) prin care a solicitat  punerea  in executare a titlului executoriu reprezentat de  contract de leasing nr. 63361 din  19.05.2008 pentru suma de  26.842,14 lei. Conform  fisei de calcul de la f.41, suma solicitata de intimata cuprinde  sumele inscrise in facturile F-BCRL 1177649  din  01.07.2008 ( de  15395,27 lei)  si F-BCRL 1252455 din 01.08.2008 (  de 11446,87 lei ).
Contestatoarea  nu a achitat  sumele inscrise in cele doua facturi pe care le-a  contestat invocind o serie de motive ce sunt  apreciate de  instanta ca neintemeiate.Astfel; s-a pretins de contestatoare  ca nu datoreaza sumele inscrise in facturi  intrucit autovehicul nu a fost utilizat fiind predat in stare corespunzatoare tehnica si estetica;fara a nega ca din procesul  verbal de predare primire   rezulta ca “masina  corespunde  tehnic si estetic"aceasta  imprejurare nu prezinta relevanta pentru ca obligatia de plata a  ratelor ce deriva din contractul incheiat intre parti nu este conditionata de starea tehnica si estetica a  vehiculului.
     In ce priveste neemiterea la termen a facturilor  de catre intimata, se retine de instanta; este cert ca in perioada cuprinsa intre 19.05.2008- 31.07.2008   vehiculul s-a aflat in posesia contestatoarei fiind in derulare contractul de leasing; potrivit art.2 pct. 4,utilizatorul  va achita ratele  de  leasing  conform graficului de rambursare prevazut in anexa 1, parte integranta  din prezentul contract, in echivalent lei, la cursul bancii nationale a Romaniei din ziua facturarii iar potrivit  art. 4 pct. 6  din contract- locatorul avea obligatia  sa emita in prima zi  lucratoare a  fiecarei luni  facturile pentru ratele de leasing. - dispozitie care se coreleaza cu  pct. 12 din  conditii de finantare  in care se  mentioneaza ca data  pentru emiterea  facturilor pentru ratele de leasing-  prima zi lucratoare a lunii.Obligatia inscrisa in art. 4 pct. lit 6 din  contract a fost respectata de  intimata - astfel cum rezulta din  factura  nr. BCR L1177649- din  01.07.2008 -f.43 emisa pentru rata 1 si din factura nr. BCR L1252455 din 01.08.2008 din 01.08.2008 -f.44 emisa pentru rata 2- astfel ca nu se confirma critica contestatoarei in acest sens. Din raportul de  expertiza contabila intocmit de expertul Neacsu Radu -f 6 la raport, obiectiv nr. 2 - f. 98 dosar rezulta ca  din  raspunsul inaintat de intimata,cele doua facturi au fost comunicate  contestatoarei prin posta; contestatoarea nu a negat ca nu i s-ar fi  comunicat facturile ci a pretins doar ca  intimata nu ar fi emis la datele inscrise in contract  facturi  pentru ratele datorate-  critica care nu se  confirma. Si in ipoteza in care facturile  ar fi fost  comunicate   contestatoarei  dupa   o perioada indelungata,  aceasta nu este exonerata de plata lor, in conditiile in care  facturile   au fost emise pentru perioada  cat vehiculul  s-a aflat in posesia  contestatoarei  si nu  pentru perioada ulterioara.
Prin   expertiza contabila dispusa  din  oficiu in cauza s-a  pus in vedere expertului sa verifice  sumele  pentru care s-a solicitat  executarea  silita de catre  intimata,sa stabileasca ce reprezinta aceste sume si daca sunt conforme cu clauzele contractuale- avind in vedere in acest sens criticile contestatoarei in sensul ca facturile s-au emis la o data ulterioara predari autovehiculului si cuprind penalitati ulterioare datei predarii.Expertul N. R. a verificat sumele inscrise in cele doua facturi - f. 97 si a aratat ca ele cuprind rata  principala ( inclusiv TVA)  + dobinda rata( inclusiv TVA)  cit si penalitatii care au fost calculate  astfel: prin prima factura emisa la  01.07.2008 s-a   stabilit o suma de  305,88 lei  cu titlu de  penalitati pentru suma de 30.588,01 lei   restanta   la factura BCR S 65720 din 19.05.2008 ( f. 45 dosar), plata fiind facuta de contestatoare in data de 28.05.2008,deci cu doua zile intirziere  (30.588,01 X 0,50% X 2 zile= 305,88 lei) ; prin ce-a de-a doua factura  emisa la 01.08.2008  locatorul a calculat penalitati  in suma de  1.56,26 lei  pentru  intervalul 14.07.2008   pina la 31.07.2008 ; in consecinta nu s-au caclulat penalitati pentru perioada ulterioara  predarii  autovehicului de catre contestatoare.
In ce priveste suma inscrisa in factura BCR L 1177649 din 01.07.2008  reprezentata de  diferentele  curs  valutar achizitie, expertul  a aratat ca   intimata nu a prezentat copie de pe factura importatorului direct,care a stat la baza  calculul  diferentei de curs de achizitie, insa   perceperea acestei sume nu a fost contestata de  contestatoare. In plus, prin art.2 pct. 4 din contract  s-a stabilit ca “In situatia in care locatorul  inregistreaza  diferente  nefavorabile de curs  valutar in relatia cu furnizotul ales de utilizator aceste  diferente vor fi facturate  utilizatorului  odata cu prima  rata de leasing.Utilizatorul se obliga sa achite  diferentele de  curs in terenul  inscris pe  factura corespunzatoare."Potrivit mentiunilor din factura de la f.43, emisa la  01.07.2008  cursul valutar  de referinta  la emiterea facturii era de 3.6840  lei iar la data   contractului  de leasing - conform aceleiasi mentiuni  era de 3.6939 lei - curs care este  inscris si  in contractul de leasing - conditii de finantare- pct. 11 ( f. 20).Avind in vedere diferenta de curs valutar si clauza   contractuala susmentionata care obliga pe contestatoare la   suma  rezultata  din diferenta de curs valutar- perceperea  sumei inscrise in factura din 01.07.2008, de 4372,98 lei este legala.
     In ce priveste suma inscrisa in  factura emisa la 01.08.2008, de 11.446,87 lei - expertul a concluzionat ca este reala  (f. 99, raspuns obiectiv nr. 2).
Concluzia expertului in sensul ca SC Alimarc nu datoreaza nici o suma de bani intimatei nu poate fi retinuta in conditiile in care expertul a ajuns la aceasta concluzie - avind in vedere o ipotetica compensare intre  ratele datorate  de contestatoare si avansul achitat de  aceasta.Ori in discutie, in prezenta cauza  se pune doar plata ratelor pentru perioada cit autovechicul a fost in posesia contestatoarei si nu restituirea  avansului- care  nu este restituibil in conditiile art. 11 pct. 8 din contract si care oricum, excede cadrului  procesual, instanta nefiind investita cu o cerere  de restituire din partea contestatoarei a avansului sau cu  vreo compensare  a  datoriilor.In plus  o ipotetica compensare  presupune un debit in sarcina contestatoarei desi aceasta , prin  actiune a contestat debitul pentru care s-a procedat la executarea  silita.
Critica  contestatoarei referitoare la neurmarea  prealabila  executarii a procedurii inscrise  in art. 720 indice 1c.pr.civ.  nu este intemeiata intrucat  prin disp.art.720 indice 1 al.1 c.pr.civ. se instituie obligativitatea parcugerii  prealabile a  procedurii concilierii  inainte de  introducerea  unei cereri de chemare in judecata  pentru obtinerea unui titlu executoriu.Ori intimata detinand un titlu executoriu nu s-a mai adresat instantei pentru pronuntarea unei hotarari de obligare a  contestatoarei la plata   debitului  - ipoteza in care intr-adevar trebuia urmata procedura concilierii- ci s-a adresat executorului in vederea  punerii in  executare  a titlului executoriu pe care-l detinea.
Pentru aceste motive s-a lua act de renuntarea la judecata capatului de cerere  privind suspendarea  executarii si s-a  respis contestatia la executare  astfel cum a fost precizata,ca  neintemeiata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013