Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ludus

CONTESTATIE LA EXECUTARE

(Hotarare nr. 350 din data de 31.05.2007 pronuntata de Judecatoria Ludus)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Ludus | Jurisprudenta Judecatoria Ludus

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
TITLU: CONTESTATIE LA EXECUTARE
NR. 350
DATA: 31 MAI 2007
AUTOR: JUDECATORIA LUDUS
DOMENII ASOCIATE:

J U D E C A T O R I A,

       
       Prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta la data de ***  sub nr. ***, contestatorul *** a chemat in judecata pe intimata *** solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna:
I. Nulitatea formelor de executare
In conformitate cu dispozitiile art. 372 Cod procedura civila executarea silita poate fi efectuata numai in temeiul unui titlu executoriu - hotarare judecatoreasca sau un alt inscris ce potrivit legii este echivalent cu un titlu executoriu.
Se sustine ca in speta nu a existat un proces civil intre el si intimata *** Mures, drept consecinta lipsa unei hotarari judecatoresti este in afara oricarei discutii si ca de aceea prin incheierea civila nr. *** dosar nr. *** al Judecatoriei Tg. Mures s-a respins cererea  intimatei de a se infiinta sechestru asigurator asupra bunurilor contestatorului pentru lipsa unui titlu executoriu.
Contractul de ipoteca nu este insotit de un contract de imprumut, nefiind investit cu formula executorie.
II. Se  invoca netemeinicia cererii de executare silita.
       In baza H.G. nr. 865/2003 intimata *** Mures, in anul 2004, a aprobat acordarea unui sprijin pentru constituirea unui adapost de vaci cu lapte si achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice.
Anterior aprobarii acestui sprijin, contestatorul a inceput lucrarile de construire a adapostului din fonduri personale incepand cu luna februarie 2004. A efectuat in cursul anului 2004 toate lucrarile de constructii si amenajari al adapostului, si abia in luna decembrie 2004, in urma verificarilor lucrarilor efectuate de contestator si constatandu-se ca sunt executate in procent de 100%, intimata a acordat banii in valoare de 130,000 lei noi.
Din acesti bani urma sa se mai achizitioneze doar 20 de capete de juninci. Contestatorul a achizitionat aceste juninci in cursul anului 2004 doar in valoare de 48.600 lei.
Suma incasata si nefolosita pentru finalizarea proiectului finantat de intimata a fost doar de 11.400 lei suma ce este de acord  a se restitui intimatei aceasta suma.
In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art. 399, 403 si urmatoarele si 274 Cod procedura civila.
S-a anexat somatia nr.*** si procesul verbal din ***
Din oficiu s-a solicitat acvirarea dosarului executional nr.***, cu un numar de 20 de file.
La *** intimata *** a formulat intampinare  prin care a solicitat respingerea contestatiei.
Contestatorul considera ca nu este obligat la restituirea intregii sume de 130.000 lei indexata cu rata inflatiei, asa cum solicita intimata creditoare.
Reclamantul, in calitate de persoana fizica a beneficiat de un sprijin direct al statului acordat producatorilor agricoli in anul 2003, conform H.G. nr. 865/2003 in dosarul de finantare nr.*** de la  *** Mures.
In urma controlului efectuat de catre Curtea de conturi s-au solicitat anumite acte in original pentru a putea fi confruntate cu copiile depuse la dosar  de finantare, cate ce nu au putut fi prezentate si ca urmare s-a dispus recuperarea sumelor acordate numitului ***, sumele fiind considerate ca acordate necuvenit.
In favoarea debitorului *** , SC *** SRL  a notat ipoteca de rang II, pana la concurenta sumei de 200.000 lei in favoarea *** Mures, pana la recuperarea integrala a datoriei.
Debitorul *** de la constituirea ipotecii si pana la sfarsitul anului 2006 a achitat anumite sume de bani din debitul datorat ***. Mures, ramanand suma de 99.433 lei suma ce va fi reactualizata pana in momentul achitarii integrale a debitului.
Contestatorul a fost de acord cu restituirea sumelor datorate, lucru ce poate fi vazut din platile efectuate si nu a contestat in nici un fel, obligandu-se personal la restituirea debitului. Ca urmare acest contract de ipoteca autentificat a fost investit cu formula executorie fiind astfel respectate prevederile art. 376 Cod procedura civila.
       Se invoca exceptia tardivitatii introducerii actiunii, avand in vedere prevederile art. 401 Cod procedura civila care arata clar ca o contestatie se poate face in termenul de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta si exceptia insuficientei timbrari.
       Din oficiu , pentru termenul din *** s-a  pus in vedere contestatorului sa depuna inscrisurile invocate in contestatie.
       La ***  s-a mai depus adresa nr.***, procesul-verbal de receptie la terminarea  lucrarii, raport de executie 100%, cererea nr.***, centralizator, avizul nr.***, incheierea nr.*** a Judecatoriei Tg. Mures .
       La *** se depun concluzii scrise prin care contestatorul arata ca incheierea de incuviintare a executarii silite este nula pentru ca  nu are a baza un titlu executor, respectiv o hotarare judecatoreasca investita cu formula executorie, contract bancar de  imprumut.
       De asemenea se depun inscrisuri respectiv recipisa pentru plata  cautiunii, adresa nr. ***, avizul nr. ***, raport de executie, anexa 2, proces verbal de receptie, incheierea nr.***, declaratii autentice la notar.
       Sprijinul acordat conform HG nr.865/2003 nu are caracterul unui contract bancar de imprumut, nefiind titlu executor.
La termenul din *** s-a achitat diferenta de taxa de timbru, exceptia ramanand fara obiect.
La termenul din *** contestatorul a solicitat audierea a doi martori pentru a face dovada datei de comunicare a somatiei de catre executorul judecatoresc, hotararea nr.*** si a mai depus un set de concluzii scrise in care arata in esenta urmatoarele: cu privire la titlul executor, incheierea are la baza contractul de ipoteca autentificat, insa lipseste contractul de imprumut, deci lipseste cu desavarsire titlul executor si in consecinta incheierea de incuviintare  a executarii silite este nula de drept.
Cu privire la termen arata ca actiunea s-a inregistrat la ***, iar din dosarul executional nu rezulta nici o data de comunicare a somatiei, prin inexistenta unei confirmari de primire postal.
Mai sustine ca potrivit art. 401 pct.1/1 Cod procedura civila contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executor se poate face inauntrul termenului general de  prescriptie.
De asemenea se sustine ca  nu a fost beneficiarul unui imprumut, ca din procesul-verbal de receptie rezulta finalizarea lucrarilor, iar din raportul de executie rezulta executarea lucrarilor in totalitate.
La acelasi termen instanta a dispus verificarea de scripte, imprejurare in care  contestatorul *** arata ca  semnatura de pe dovezile de comunicare a somatiei sunt ale sale precum si datele  din  actul de identitate.
Din oficiu, in baza dispozitiilor art. 129 alineat 5 Cod procedura civila s-a dispus adresa la Biroul executorului judecatoresc pentru a se  comunica o copie a registrului de corespondenta cu mentiunea comunicarii actelor contestate.
La *** B.E.J.*** a comunicat ca singura dovada pentru comunicarea actelor de procedura este dovada de primire si procesul-verbal de predare aflata la dosarul executional.
La termenul din *** contestatorul prin aparator  a invocat  exceptia de nulitate, intemeiata pe dispozitiile art. 5 alineat 2  din Legea nr.188/2000, in baza caruia "actul indeplinit de executorul judecatoresc in limitele competentelor legale, purtand stampila", iar actul de procedura din *** nu  are aplicata stampila, exceptie ce a fost respinsa prin incheierea din aceeasi data.
La acelasi termen in baza dispozitiilor art. 129 Cod procedura civila s-a pus in vedere contestatorului sa precizeze daca apararile invocate vizeaza continutul  H.G. nr.865/2003, urmand ca in raport de aceasta situatie  sa fie aplicabile dispozitiile art. 4 din  din Legea nr.554/2004.
La *** s-au formulat concluzii scrise prin care contestatorul *** a aratat ca nu intelege sa conteste continutul HG nr.865/2003, a aratat ca somatia nu este inregistrata in registrul de corespondenta, incheierea  de incuviintare a executarii este nula, neavand la baza  titlul executor, iar cu privire la titlu arata ca lipseste  contractul de imprumut.
In ceea ce priveste exceptia tardivitatii se sustine ca  cererea s-a formulat la data de ***, iar din declaratiile martorilor *** si  ***  rezulta ca  somatia a fost comunicata la ***.
De asemenea s-a depus documentatia privind sprijinul direct al Statului.
Analizand  probele administrate in cauza instanta retine urmatoarele:
In baza dispozitiilor art. 137 Cod procedura civila “ instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.
        Exceptiile nu vor putea fi unite cu fondul decat daca pentru judecarea lor este nevoie sa se administreze dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii".
Pe parcursul solutionarii cauzei instanta s-a pronuntat  la termenul din *** cu privire la exceptia   exceptia de nulitate, intemeiata pe dispozitiile art. 5 alineat 2  din Legea nr.188/2000, in baza caruia "actul indeplinit de executorul judecatoresc in limitele competentelor legale, purtand stampila", iar actul de procedura din ***nu  are aplicata stampila, instanta a respins exceptia ca neintemeiata pentru urmatoarele motive:
Conditiile de forma prevazute in realitate in dispozitiile art.2 alineat 2(iar nu art. 5 alineat 2) din Legea nr.188/2000 “actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege" se refera  actele in sensul de negotium si instrumentum  ce contin manifestari de vointa din sfera  executarii silite, iar nu actele procedurale prin care sunt communicate debitorului sau creditorului  actele de executare. In speta  nulitatea invocata privea dovada  de comunicare ale carei mentiuni obligatorii se coroboreaza cu  cerintele  legii generale, codul de procedura civila  in art.88. De asemenea, comunicarea privea  somatia  ce poarta stampila executorului judecatoresc.
Cu privire la exceptia de nelegalitate ridicata din oficiu de instanta in raport de dispozitiile art.4 din Legea nr.554/2004 “legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate. In acest caz, instanta, constatand ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta, suspendand cauza"  se retin urmatoarele:
Somatia de executare nr.174/2/2006 a avut ca obiect suma de 105.831,0 lei reprezentand imprumut actualizat   la data de ***  si cheltuieli de executare .
Cauza raportului juridic dintre contestator si ***. Mures  este reprezentata de  H.G. nr.865/2003 , prin care, producatorilor agricoli  li s-a acordat un sprijin direct  din partea statului .
Consecutiv  acestui sprijin  s-a incheiat un contract de ipoteca in vederea constituirii de garantii , ipoteca  de rangul I si II , pentru impumutul  acordat in baza HG nr. 865/2003,( paragraful penultim din contractul de la fila 31),  autentificat  sub nr. 1420/19.10.2005 si inscris in CF conform extrasului de la fila 29.
Cu privire  la sustinerile contestatorului  cu privire la prezumtia instituita  prin incheierea civila nr. *** instanta va inlatura aceste aparari intrucat cererea *** a fost respinsa  prin incheierea civila nr.*** pentru nerespectarea conditiilor de fond si forma prevazute de art. 591 alineat2 si 591 alineat 3 Cod procedura civila, privind  necesitatea introducerii unei actiuni pentru recuperarea creantei.
Fata de  concluziile scrise  din 29 martie 2007( filele 88-90) , in baza art. 129 alineat final Cod procedura civila “ in toate cazurile, judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii" , in baza principiului disponibilitatii partilor in procesul civil si, fata de faptul ca  nu exista motive de ordine publica, instanta va lua act de pozitia procesuala a ambelor parti litigante  care nu inteleg sa solicite sesizarea instantei de contencios administrative in vederea solutionarii exceptiei de nelegalitate.
Cu privire la exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare , instanta , in raport de dispozitiile art. 1169 Cod civil "cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasc " a incuviintat  proba cu acte si martori pentru a se face dovada  formularii in termenul de 15 zile prevazut de art. 401  alineat 1 Cod procedura civila.
Se va avea in vedere contradictorialitatea apararilor contestatorului in sensul pe de o parte ca termenul de formulare a contestatiei este de 15 zile care  curg de la data de ***, contestatia fiind facuta in termen, iar pe de alta parte ca in subsidiar ar fi vorba de termenul general  de 3 ani potrivit dispozitiilor  art. 401 indice 1 Cod procedura civila.
Cu privire la teza subsidiara a sustinerilor, in sensul ca este o contestatie cu privire la lamurirea intelesului titlului executoriu instanta o va inlatura avand in vedere  motivarea expusa anterior cu privire la nesesizarea instantei de contenios administrative, intrucat partile au aratat ca nu inteleg sa conteste  titlul respective  HG nr. 865/2003.
Cu privire la apararile formulate referitor la inexistenta unui titlu instanta retine .
       Titlul executoriu  este actul juridic cu forta obligatorie , in temeiul careia se poate face executarea silita.
Titlul in baza caruia se poate face executarea silita poate fi o hotarare judecatoreasca definitiva sau irevocabila ( sau data cu executie vremelnica), ipoteza in care executarea silita constituie o faza  in continuarea procesului civil.
Prin dispozitii din legi  speciale  se pot reglementa proceduri de executare silita distincte de procesul civil.
In raport de dispozitiile art. 372 Cod procedura civila , care se limiteaza sa mentioneze ca executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt act scris, caruia legea ii confera caracter de titlu executoriu. Lacuna  legislativa este suplinita de definirile date " titlului executoriu" in literatura juridica, in sensul ca acesta este inscrisul care, alcatuit in conformitate cu prevederile legii de organul competent permite punerea in executare  a creantei pe care o constata.
Cu privire la categoria de titluri executorii a caror procedura de executare silita este reglementata prin legi speciale, aici sunt incluse titlurile executorii notariale, cambia, biletul la ordin. Acesta este si motivul pentru care art. 372 Cod procedura civila a fost modificat in sensul statuarii ca executarea silita se efectueaza numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care conform legii constituie titlu executoriu.
Aceasta orientare sui-generis in materia executarii silite a generat formularea a numeroase exceptii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372-373, 376-377 Cod procedura civila ca acestea contravin dispozitiilor constitutionale cu privire la  accesul la justitie si la dreptul la aparare. Curtea Constitutionala a respins aceste exceptii cu motivarea ca procedura de judecata este cea prevazuta de lege, deci si procedura executarii silite se va face conform legii.
Actele administrative , cu atat mai mult cele normative, sunt executorii prin ele insele, prin urmare  se executa din  oficiu  fara a mai fi necesara investirea lor potrivit Codului de procedura civila cu formula executorie. De la aceasta regula exista si exceptii care, insa , sunt strict prevazute de lege.
In concluzie, in temeiul HG nr.865/2003, act normativ investit cu caracter de titlu executoriu, contestatorul a  beneficiat de un imprumut pe care inteles sa il garanteze, prin incheierea unui contract de ipoteca(fila 31).
Prin incheierea nr.*** din *** Judecatoria Ludus a incuviintat inceperea executarii silite impotriva debitorului contestator.
       In faza executarii silite creditorul isi poate realiza efectiv drepturile  statornicite in titlul executoriu, prin constrangerea patrimoniului debitorului.
Coparticiparea procesuala pasiva nu se poate realiza in faza  executarii silite deoarece urmarirea are caracter individual, in sensul ca se rasfrange numai asupra debitorului, iar procedura executionala trebuie realizata fata de fiecare debitor in parte, imprejurare existenta in cauza.
Actul incepator de executare este potrivit dispozitiilor art.387 Cod procedura civila somatia de la fila 6 si 20 , comunicata la data de ***.
       Cu privire la nulitatea actului incepator  de executare instanta constata ca sunt indeplinite  conditiile prevazute de art. 387 Cod procedura civila " in afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie care va cuprinde urmatoarele:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. data emiterii somatiei si numarul dosarului de executare;
    3. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului;
    4. aratarea titlului executoriu anexat in baza caruia urmeaza sa se faca executarea silita;
    5. termenul in care cel somat urmeaza sa-si execute de bunavoie obligatia prevazuta in titlul executoriu si aratarea consecintelor nerespectarii acesteia;
    6. semnatura si stampila organului de executare.
    Daca in termenul aratat in somatie debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, executorul judecatoresc va proceda de indata la executarea silita."
Cu privire la admisibilitatea dovedirii cu martori a imprejurarii ca actul incepator de executare, despre care am aratat ca este  intocmit cu respectarea conditiilor prevazute de lege, instanta are in vedere pe de o parte  faptul ca  debitorul contestator in nume propriu a recunoscut in fata instantei ca semnatura de pe dovada de comunicare a  somatiei ii aprtine, iar pe de alta parte in raport de dispozitiile art.1191 Cod civil instanta apreciaza ca este inadmisibila dovada cu martori peste un inscris intocmit de functionarul abilitat de lege cu intocmirea acestor formalitati.
In aceste conditii  se retine peremptoriu ca actul incepator de executare  a fost comunicat la data de  27 decembrie 2006.
       Fata de dispozitiile art. 399 alineat (1) Cod procedura civila “ impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare ."
       Fata de dispozitiile art. 401 Cod procedura civila “   contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand:
    a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare;
    b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;
    c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie".
In baza dispozitiilor legale amintite termenul inauntrul caruia se putea formula contestatia  a inceput sa curga de la data de *** si s-a implinit la ***.
       Contestatia a fost inregistrata la instanta la data de ***, deci cu depasirea termenului legal, imprejurare ce atrage admiterea exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare si respingerea contestatiei .
       Fata de solutionarea pe cale de exceptie a cererii instanta nu va mai analiza fondul cauzei.
       In consecinta se vor mentine actele de executare silita efectuate in dosarul executional nr.*** al Biroului Executorului Judecatoresc ***.
       In raport de dispozitiile art. 274 Cod procedura civila , “partea care cade in pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata", se va lua act ca *** Mures nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013