Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Contestatie la executare - respinsa ca tardiva

(Sentinta civila nr. 1178 din data de 30.12.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea formulata la data de 31.03.2014 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr___./259/2014 contestatoarele S.O. si F.I., in contradictoriu cu intimatul P.A.si B.E.J.G., au formulat contestatie impotriva procesului verbal de compensare a cheltuielilor de judecata, incheiat la data de 25.11.20l3 in dosarul de executare nr__/20l2, in sensul excluderii contravalorii V.C.in suma de 100 lei din aceasta compensare, respectiv proces verbal.
   In motivarea contestatiei formulate s-a aratat ca, prin procesul verbal incheiat la 25.11.20l3 de BEJ G.C. s-a dispus compensarea cheltuielilor de judecata dispuse de instanta in 3 titluri executorii, avand in vedere creanta contestatoarelor catre P.A. (in cuantum de 14317,91 lei) cu contravaloarea proprietatilor aflate pe terenul de 6oo m.p., care este proprietatea paratului si pe care s-au aflat aceste proprietati.
 Au sustinut contestatoarele ca s-a avut in vedere raportul de expertiza tehnica judiciara refacere, intocmit de expertul D.L., prin care proprie¬tatile lor (inclusiv grupul sanitar) au fost evaluate la 2.929 lei si pentru care contestatoarele au si formulat actiune avand ca obiect instituirea unui drept de servitute pe terenul proprietatea paratului P.A. - pentru a putea ajunge si utiliza atat grupul sanitar cat si pompa de apa.
Au apreciat contestatoarele ca in mod gresit executorul judecatoresc G.C. a compensat cheltuielile de judecata si a inclus si grupul sanitar, desi stia ca acesta este unicul grup sanitar pe care petentele il au, ingradindu-le astfel acestora posibilitatea de a-si des¬fasura in mod obisnuit viata si de a putea utiliza grupul sanitar potrivit destinatiei acestuia.
Astfel, au apreciat contestatoarele ca, prin aceasta compensare, li se interzice practic utilizarea grupului sanitar, motiv pentru care au solicitat admiterea actiunii, in sensul de a dispune inla¬turarea sau excluderea grupului sanitar din procesul verbal de compensare al cheltuielilor de executare intocmit de BEJ G.C.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp.art.679 si art.711 si urm. C.civ.
La dosarul cauzei reclamantele contestatoare au depus in sustinerea cererii lor, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: decizia civila nr.../26.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti, decizia civila nr.../R/19.11.2011 a Curtii de Apel Galati, procesele-verbale incheiate la 05.06.2013 si 25.11.2013, in dosarul de executare nr.1719/2012(filele 4-15).
La 03.04.2014 contestatoarele si-au completat cererea initiala, solicitand anularea intregului proces verbal de compensare incheiat de B.E.J. G. la data de 25.11.2013, intrucat in mod gresit s-a dispus compensarea unei parti din cheltuielile de judecata datorate intimatului P.A.cu contravaloarea valoarea proprietatilor intimatilor. Au apreciat contestatoarele ca executorul judecatoresc nu era indreptatit legal a opera compensarea cheltuielilor de judecata cu valoarea proprietatilor contestatoarelor, acesta avand posibilitatea legala de a infiinta poprirea asupra pensiilor lor pana la recuperarea debitului, avand in vedere cu acestea se pot compensa doar cu valoarea bunurilor mobile, nu si imobile, astfel cum a efectuat executorul. De altfel,  au mentionat contestatoarele, din deciziile civile nr__/1998 si nr__/2004 ale Curtii de Apel Ploiesti  a rezultat calitatea de proprietar a reclamantelor si imposibilitatea demolarii.
Urmare a solicitarii instantei, la data de 05.09.2014 S.C.P.E.J. T.,T. si G. au comunicat instantei dosarul de executare nr.1719/2012 (filele 35- 86).
De asemenea, la termenul din 24.10.2014 contestatoarele au mai depus o precizare la actiune (fila__), prin care au solicitat repunerea in termenul de a formula contestatia la executare, in conditiile in care procesul verbal de compensare nu a fost comunicat niciodata contestatoarelor. In dovedirea sustinerilor sale contestatoarea a depus inscrisuri: certificat de deces seria DZ nr__, cerere de chemare in judecata ce a format obiectul unui alt dosar,  precizare la actiune formulata in dosar nr__./259/2013, comunicare adresa emisa in dosar nr_../259/2013,  intampinare formulata de P.A. in dosar nr__./259/2013 (filele _.-__).
La termenul din 27.10.2014 intimatul P. A. a invocat exceptia tardivitatii depunerii cererii de chemare in judecata (fila _..).
La termenul din 08.12.2014 instanta, din oficiu, a pus in discutia partilor lipsa calitatii procesual pasive a intimatului BEJ G. C., exceptie pe care a admis-o.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului BEJ G.C., instanta a apreciat, in esenta, ca executorul judecatoresc dobandeste calitate procesuala pasiva in procesele avand ca obiect contestatie la executare numai in cazul in care ar refuza inceperea sau continuarea executarii, ar omite sau ar indeplini actele de executare in mod neregulat, ar interpreta gresit titlul executoriu, atribuindu-i alt inteles, ajungand la diminuarea creantei, ar indisponibiliza un numar insuficient de bunuri ale debitorului, ar fixa termene de indeplinire a actelor de procedura peste limitele maxime prevazute de lege, situatii in care, de regula, promovarea contestatiei la executare se face de catre creditor - punct de vedere confirmat si de Curtea constitutionala, prin decizia nr__/ 22.04.2003. de altfel, a apreciat instanta ca  nici ca forma de organizare executorului judecatoresc nu poate  figura ca parte in proces, intrucat nu are capacitate procesuala dupa cum se arata expres in art. 41 si 45 din Statutul Executorului Judecatoresc, patrimoniul biroului sau avand regimul juridic al bunurilor afectate exercitarii profesiei executorului judecatoresc.
  Analizand cu prioritate exceptia invocata de parat, privind tardivitatea introducerii cererii, instanta a  retinut  urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost completata la 03.04.2014 (fila__.), contestatoarele au solicitat anularea in tot a procesului verbal de compensare incheiat de BEJ G. C. la 25.11.2013.
Instanta  a retinut ca, prin sentinta civila nr__./13.10.2010 a Judecatoriei Braila s-a admis in parte actiunea formulata de reclamantul P.A., in contradictoriu cu paratele F. I., F.M. si S.O., s-a stabilit ca linia de hotar dintre  imobilul proprietatea reclamantului situat in Mizil, str__ nr_.., judetul Prahova si imobilul proprietatea paratelor situat in Mizil, str. _.. nr_.., judetul Prahova, se afla intre punctele 10-20-19-18-2-3, fiind trasat in Anexa I - plan de situatie a raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza de expertul tehnic ing.P.I. De asemenea, prin aceeasi sentinta paratele au fost obligate sa plateasca reclamantului suma de 2.367,5 lei reprezentand cheltuieli privind granituirea imobilelor, a constatat ca reclamantul este proprietarul imobilelor - constructii situate in Mizil, str__ nr__, judetul Prahova constand in garaj, polata, cotete, porumbar si wc, a obligat in solidar paratele sa plateasca reclamantului suma de 15.334,08 lei reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului in suprafata real  masurata de 600 m.p. situat in Mizil, str__ nr_.., judetul Prahova, pentru perioada 2006-2008 si a respins capatul de cerere privind ridicarea portilor de acces la str__. din orasul Mizil, ca neintemeiata.
Prin decizia civila nr.72/24.03.2011 a Tribunalului Braila s-a  respins  ca nefondat apelul declarat de reclamantul P.A., s-a admis apelul declarat de paratele F.I., F.M. si S. O. impotriva sentintei civile nr__./13.10.2010 a Judecatoriei Braila, in dosarul nr_../ 259/2008 si s-a schimbat in parte sentinta, in sensul ca s-a respins ca nefondat capatul de cerere avand ca obiect obligarea in solidar a paratelor la plata catre reclamant a sumei de 15.334,08 lei reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului in suprafata real  masurata de 600 m.p. situat in Mizil, str__ nr.32, judetul Prahova, pentru perioada 2006-2008.
Ulterior, prin decizia nr__/R/19.09.2011 Curtea de Apel Galati a respins ca nefondat si capatul de cerere privind constatarea dreptului de proprietate al reclamantului (P. A.) asupra imobilelor constructii: garaj, poiata, cotete, porumbar si w.c., a redus cheltuielile de judecata de la 4103,4 lei la 1000 lei si a mentinut celelalte dispozitii ale deciziei civile nr_../24.03.2011 a Tribunalului Braila.
Prin incheierea din camera de consiliu din 05.06.2012 Judecatoria Mizil a admis cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petenta Societatea Civila si Profesionala a Executorilor Judecatoresti, T., T. si G. in dosarul de executare nr__/2012 si a incuviintat executarea impotriva debitorilor F.I., F. M. si S.O., in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr__din data de 13 .10.2010, a Judecatoriei Braila, ramasa irevocabila prin decizia civila nr_../24.03.2011 a Tribunalului Braila, precum si  decizia civila nr. _./19.09.2011 a Curtii de Apel Galati, la solicitarea creditorului P.A., conform celor inscrise in titlul executoriu.
La data de 25.11.2013, in dosarul de executare nr.1719/2013 s-au incheiat doua procese verbale.
Astfel, prin procesul verbal incheiat la ora 1230 executorul judecatoresc, avand in vedere sentinta civila nr_./13.10.2010, decizia civila nr. _../R/19.11.2011, decizia civila nr__/24.03.2011(fila _..) a dispus conexarea la dosarul de executare nr__/2012 a dosarelor nr_../M/2005, nr. _../M/2009, nr__/M/2010, nr__/M/2010, nr_../M/2011.
Drept urmare, executorul a constatat ca debitorii au de achitat, in solidar, suma de 14.317,91 lei, reprezentand debit (9.152,2 lei) si cheltuieli de executare (5.165,71 lei).
In aceeasi zi, la ora 14 00, executorul judecatoresc a incheiat un nou proces verbal (fila__.), prin care  a constatat ca a intervenit compensarea legala ca modalitate de diminuare a obligatiei executate conform art.1616 si urmatoarele cod civil, iar in urma compensarii legale a creantelor reciproc datorate de parti, respectiv suma de 2.929,00 lei, debitul total de recuperat de la debitori este in cuantum de 11.388,91 lei.
Prin contestatia formulata, astfel cum a fost completata in termen legal, contestatoarele au solicitat anularea in tot a procesului verbal de compensare, apreciind ca executorul judecatoresc nu era indreptati legal a opera compensarea cheltuielilor de judecata cu valoarea proprietatilor lor, intrucat avea posibilitatea legala de a infiinta poprirea asupra pensiilor debitoarelor, pana la recuperarea debitului.
In fapt, contestatia la executare dedusa judecatii in prezenta cauza a fost inregistrata la aceasta instanta la data de 31.03.2014, in conditiile in care procesul verbal de compensare a fost incheiat la data de 25.11.2013, ora 14 (fila_.) si comunicat contestatoarelor, prin afisare, la data de 21.02.2014 (fila_..).
In aceste conditii, fara sa invoce ca ar fi fost impiedicate  de o imprejurare mai presus de vointa lor, contestatoarele au introdus contestatia la executare dupa mai mult de o luna de zile de la primirea procesului verbal.
Legiuitorul a stabilit in mod imperativ termenul in care se poate formula contestatie la executare, exceptii de la aceasta regula fiind expres si limitativ prevazute - spre pilda, cazul in care debitorul invoca stingerea debitului in orice modalitate.
Astfel, potrivit art.401 al.1 C.pr.civ. contestatia se poate face in termen de 15 zile, de la data la care contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare (lit.a), respectiv de la data la care contestatorul a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. In cazul in care poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul in care debitorul poate formula contestatie incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.
De altfel, termenul de 15 zile este prevazut si de legile speciale, inclusiv de legea aplicabila executarii silite a creantelor bugetare - art.173 al.1 din O.G.92/ 2003.
Asadar, fiind in mod indubitabil vorba de o contestatie la executare, care poate fi formulata in termenul prevazut de lege, sub sanctiunea decaderii, instanta a retinut ca aceasta nu a fost introdusa in termenul de 15 zile prevazut de lege, care curge, in speta, de la data primirii de catre contestatoare a procesului verbal de compensare legala, astfel ca, debitoarele sunt decazute din dreptul de a mai contesta executarea silita insasi.
Pe de alta parte, este adevarat ca cele doua contestatoare au solicitat repunerea in termenul de a formula contestatie la executare - avand in vedere motivele de contestatie - (fila_..), dar nu au indicat alte motive decat cele mentionate in cererea de chemare in judecata si, de altfel, nu au dovedit temeinicia unei astfel de cereri.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013