Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Contestatie la executare - respinsa ca neintemeiata

(Sentinta civila nr. 139 din data de 04.03.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea formulata la data de 22.12.2014 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr......./259/2014, contestatorul M.E. a chemat in judecata intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, solicitand anularea ?i incetarea executarii silite pornite in dosarul de executare nr....../2014 al Biroului Executorului Judecatoresc P.A., cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, contestatorul a aratat ca la data de 22.03.2011 a fost amendat de agentul constatator din cadrul Companiei Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A pentru contraventia  prevazuta de art.8  alin.(l) din  OG nr. 15/2002.
          Contestatorul a men?ionat ca in cadrul dosarului de executare nr....../2014 a fost emisa soma?ie fiind in?tiin?at sa achite suma de 28 de euro reprezentand creanta datorata si suma de 481,92lei reprezentand cheltuieli de executare.
A aratat contestatorul ca organul de executare a stabilit,  fara temei, cheltuielile de executare, care ar fi trebuit sa prevada doar onorariul executorului judecatoresc, acesta din urma stabilit astfel incat sa nu depa?easca 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite, potrivit art.39(l) lit.l din Legea nr. 188/2000 republicata, astfel ca la o creanta de 28 de euro, valoarea onorariului executorului putea fi de 3 euro, deci 12,90 lei.
Contestatorul a mai men?ionat ca restul cheltuielilor de executare  prevazute in procesul-verbal, sunt stabilite contrar legii, avand in vedere ca prin Decizia nr. 58 din 18.10.2012 a Plenului Consiliului Concurentei s-a dispus, printre altele, eliminarea listei cu cheltuieli de executare silita.
 Contestatorul  a solicitat aplicarea legii mai favorabile, avand in vedere ca prin Legea nr.144 din 2012 a fost abrogat alin.3 al art.8 din O.G. nr.15/2002, care prevede ca, contravenientul are obliga?ia de a achita, pe langa amenda contraven?ionala, tarif de despagubire, in func?ie de tipul vehicului folosit fara a de?ine rovigneta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr.4.
In proba?iune, contestatorul a depus, in copii certificate, in?tiin?are emisa de BEJ P.A. catre contestator, soma?ie din 12.11.2014, incheierea din 12.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare, incheiere a Judecatoriei Mizil prin care s-a dispus incuviin?area executarii silite, titlu executoriu-proces verbal de constatare a contraven?iei, confirmari de primire,  act de identitate al contestatorului.
In drept, contestatorul a invocat O.G. nr.15/2002, Legea nr.188/2000, Decizia nr.58/2012 a Consiliului Concuren?ei, Constitu?ia Romaniei.
           La data de 23.01.2015, intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti a depus intampinare  solicitand respingerea contestatiei la executare ca nelegala si netemeinica ?i mentinerea tuturor actelor si formelor de executare emise de catre Biroul Executorului Judecatoresc P.A. in baza titlului executoriu proces verbal de contraven?ie si continuarea executarii silite.
In motivare, intimata a aratat ca potrivit dispozitiilor art. 8, alin. (1) din O.G. nr. 15/2002, in forma in vigoare pana la aparitia Legii nr. 144/2012, fapta savarsita de catre contestator la data de 14.05.2011, de a circula fara rovigneta valabila, a constituit contraventie continua si s-a sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 250 lei si tariful de despagubire in valoare de 28 Euro.
Intimata a aratat ca, prin incheierea din 09.10.2014 pronuntata de catre Judecatoria Mizil in dosarul nr. 1520/259/2014, instanta a incuviintat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de PVCC seria R11 nr......... /07.11.2011.
In ceea ce priveste valoarea cheltuielilor de executare contestate de debitor, intimata precizeaza ca acestea se incadreaza in limitele legale admise de O.M..T. nr. 2561/2012.
Intimata a depus, in proba?iune,  procesul-verbal de constatare a contraventiei seria R 11 nr......./07.11.2011 si dovada comunicarii procesului - verbal contestat.
La data de 14.01.2015, Biroul Executorului Judecatoresc P.A. a comunicat actele care constituie dosarul de executare nr......./2014.
Instan?a a incuviin?at pentru ambele par?i administrarea probei cu inscrisurile depuse.
In cadrul cercetarii judecatore?ti, instan?a a administrat proba cu inscrisurile existente la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a  retinut urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare a contraven?iei seria R11 nr........ incheiat la data de 07.11.2011, s-a re?inut ca la data de 14.05.2011, contestatorul M.E. a circulat cu autoturismul fara a de?ine rovigneta valabila, fapta care, potrivit art.8 alin.1 din OG. nr.15/2002, constituie contraven?ie. Contestatorul a fost obligat sa achite amenda contraven?ionala in cuantum de 250 lei ?i tariful de despagubire de 28 Euro, conform art.8 alin.1 ?i 3 din O.G. nr.15/2002.
Procesul-verbal de contraven?ie a fost comunicat contestatorului la data de 25.11.2011, mama sa semnand confirmarea de primire.
Prin incheierea din 09.10.2014 pronun?ata de Judecatoria Mizil, s-a dispus incuviin?area executarii silite a titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare a contraven?iei seria R11 nr........./07.11.2011, iar creditoarea Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti a fost autorizata sa treaca la executarea obliga?iilor inscrise in titlul executoriu.
Prin incheierea din 12.11.2014, Biroul Executorului Judecatoresc P.A., in cadrul dosarului de executare nr......../2014, a stabilit cheltuieli de executare silita in suma de 481, 92 lei, astfel: 49,00 lei, cheltuieli de transport cu po?ta; 20,00 lei- taxa de timbru executare; 74,40 lei- redactare adrese; 37,20 lei- arhivare dosar; 12,40 lei- emitere somatie; 12,40 lei- formare dosar; 62,00 lei incheiere executare silita; 1,24 lei-inregistrare dosar, 124,00 lei proces-verbal de constatare; 12,40 lei taxa soft operare; 62,00 lei taxa solicitare informa?ii patrimoniale debitor; 14,88 lei onorariu executor judecatoresc ( TVA inclus), in baza art.39 din Legea nr.188/2000 ?i Ordinul ministrului justi?iei nr.2550/C/2006.
Prin adresa din 12.11.2014 emisa de Biroul Executorului Judecatoresc P. A., debitorul M.E. a fost somat  sa achite suma de 28 Euro reprezentand contravaloarea tarif de despagubire  ?i 481,92 lei cu titlu de cheltuieli de executare silita.
Prin contesta?ia la executare formulata, contestatorul a invocat ca prin Legea nr.144 din 2012 a fost abrogat alin.3 al art.8 din O.G. nr.15/2002, care prevede ca, contravenientul are obliga?ia de a achita, pe langa amenda contraven?ionala, cu titlu de tarif de despagubire, in func?ie de tipul vehicului folosit fara a de?ine rovigneta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr.4. A apreciat ca in mod  nelegal a fost obligat la plata tarifului de desfagubire.
Potrivit art. 712 alin.2 C.pr.civ., in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contesta?ia la executare ?i motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiin?area lui.
Prin textul de lege prevazut la art.712 alin.2 C.pr.civ. legiuitorul a urmarit impiedicarea contestatorului de a analiza fondul dreptului recunoscut prin titlul executoriu, daca partea a avut la dispozi?ie o cale procesuala specifica, anume pusa la dispozi?ie de lege pentru a critica fondul titlului executoriu pus in executare, pe care fie a utilizat-o fara succes, fie a fost decazuta din dreptul procesual de a ataca, ca urmare a neexercitarii in termen a caii procesuale specifice respective.
In consecin?a, avand in vedere ca partea, in spe?a contestatorul, a avut la dispozi?ie o cale procesuala specifica, respectiv plangerea impotriva procesului-verbal de contraven?ie, prevazuta de art.31 din O.G. nr.2/2001 de a ataca legalitatea ori temeinicia titlului executoriu-proces-verbal de constatare a contraven?iei, contestatorul nu poate pe calea contesta?iei la executare sa formuleze aparari de fond in ceea ce prive?te tariful de despagubire.
In ceea ce prive?te sus?inerile contestatorului  referitoare la faptul ca  suma reprezentand onorariul executorului judecatoresc depa?e?te limita stabilita de  art.39 alin.1 lit.a  din Legea nr.188/2000, instan?a le va respinge ca neintemeiate.
Potrivit art.39 alin.1 lit.a din Legea nr.188/2000, executorii judecatore?ti au dreptul pentru serviciul prestat la onorarii minimale ?i maximale stabilite de ministrul justi?iei, cu consultarea Consiliului Uniunii Na?ionale a Executorilor Judecatore?ti. In cazul executarii silite a crean?elor avand ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime  sunt :  a) pentru crean?ele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, 10% din suma reprezentand valoarea crean?ei ce face obiectul executarii silite.
Instan?a re?ine ca prin incheierea din 12.11.2014, Biroul Executorului Judecatoresc P.A., in cadrul dosarului de executare nr....../2014, a stabilit cheltuieli de executare silita in cuantum de 14,88 lei reprezentand onorariu executor judecatoresc, suma incluzand ?i T.V.A.
Potrivit art.669 alin.2,3,4 C.pr.civ., cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul in care creditorul a renun?at la executare, situa?ie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ?inut sa suporte cheltuielile de executare stabilite, sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare ?i pana la data realizarii obliga?iei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar. Sunt cheltuieli de executare: taxele de timbru necesare declan?arii executarii silite; onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii; onorariul avocatului in faza de executare silita, onorariul expertului, al traducatorului ?i al interpretului; cheltuielile efectuate cu ocazia publicita?ii procedurii de executare silita ?i cu efectuarea altor acte de executare silita; cheltuieli de transport; alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfa?urarii executarii silite. Aceste sume pot fi cenzurate de instan?a de executare pe calea contesta?iei la executare formulate de partea interesata ?i ?inand seama de probele administrate de aceasta.
Cheltuielile ocazionate de executarea silita includ atat onorariul executorului judecatoresc, procentul de maxim 10% pentru sume urmarite  mai mici de 50.000 lei inclusiv, conform ordinului ministrului justi?iei nr.2550/C/2006, dar ?i T.V.A., pe care executorul judecatoresc este obligat sa o verse in mod separat.
Prin urmare, intrucat T.V.A. reprezinta o cheltuiala de executare separata de onorariul executorului judecatoresc, ce este pusa de lege tot in sarcina debitorului urmarit, debitorul va fi obligat sa plateasca cumulat onorariul executorului ?i T.V.A., avand in vedere art.125 ?i art.137 alin.1 lit.a Codul fiscal.
In ceea ce prive?te stabilirea altor cheltuieli de executare, in afara onorariului executorului judecatoresc, instan?a constata ca la stabilirea acestor sume de bani cu titlu de cheltuieli de executare, exista men?iune referitoare la destina?ia acestora, iar aceste cheltuieli sunt necesare pentru efectuarea executarii ?i nu se impune reducerea acestor cheltuieli in conditiile in care contestatorul nu si-a executat de buna-voie obligatia de plata, motiv pentru care datoreaza si cheltuielile de executare stabilite de catre executorul judecatoresc.
Contestatorul a solicitat eliminarea celorlalte cheltuieli de executare, in afara onorariului executorului judecatoresc invocand Decizia nr.58 din 18.10.2012 a Plenului Consiliului Concuren?ei.
Potrivit acestei decizii, Plenul Consiliului Concuren?ei a constatat incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, incepand din februarie 2007 - prezent, de catre Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti prin identificarea si stabilirea unor cheltuieli de executare silita care exced cadrului legal stabilit de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata ?i a dispus eliminarea listei cu cheltuieli de executare silita cuprinsa in Anexa nr. 1  din Statut, care exced cadrului legal instituit de Codul de procedura civila, respectiv de Legea nr.188/2000, privind executorii judecatoresti, republicata (art.39 alin.(5).
Or, prin Legea nr.76/2012 au fost abrogate alin.4 ?i 5 ale art.39 din Legea nr.188/2000.
Mai mult, faptele de incalcare constatate de Consiliul Concuren?ei s-au savar?it in perioada 2007-2012, iar, in spe?a  incheierea este emisa de executorul judecatoresc la data de 12.11.2014.
De asemenea, contestatorul a men?ionat ca incheierea prin care s-au stabilit cheltuielile de executare nu constituie titlu executoriu, iar incuviin?area s-a dispus doar pentru procesul verbal de contraven?ie.
Conform art. 669 alin.6 C.pr.civ., pentru sumele stabilite, reprezentand cheltuieli de executare, incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor, cat ?i pentru executorul judecatoresc.
Potrivit art. 665 alin.4 C.pr.civ., incuviin?area executarii silite se extinde ?i asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviin?ate.  
Fa?a de aceste dispozi?ii, incuviin?area executarii silite vizeaza toate actele de executare din cadrul procedurii, fara a exista obliga?ia creditorului de a solicita incuviin?area pentru fiecare act de executare in parte.
Pentru aceste considerente, instan?a  a respins contesta?ia la executare formulata de contestatorul M.E., in contradictoriu cu intimata Compania Na?ionala de Autostrazi ?i Drumuri  Na?ionale din Romania SA prin Direc?ia Regionala de Drumuri ?i Poduri Bucure?ti, ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013