InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pucioasa

Divort prin acord

(Sentinta civila nr. 830 din data de 25.09.2014 pronuntata de Judecatoria Pucioasa)

Domeniu | Dosare Judecatoria Pucioasa | Jurisprudenta Judecatoria PucioasaDivort prin acord
DOSAR NR. 778/283/2014
ROMANIA
JUDECATORIA PUCIOASA - JUDETUL DAMBOVITA
SENTINTA CIVILA NR. 830
Sedinta din camera de consiliu din  data de 25.09.2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: M G
GREFIER: N I R

           Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect divort prin acord, actiune formulata de petentii B G domiciliat in P. judetul D, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat D A L in P, judetul P, prin mandatar special D A L,conform procurii judiciare autentificate sub nr..  si C A domiciliata in V G M Italia cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat Du A L, in P judetul P, prin mandatar special D A L, conform procurii judiciare autentificate sub nr.. de Consulatul General al Romaniei la Bologna.
La apelul nominal facut in sedinta din camera de consiliu a raspuns petentul B Gi  personal si asistat de avocat D A L si petenta C A prin avocat D A L conform procurii judiciare autentificate sub nr. ..de Consulatul General al Romaniei la Bologna, fiind prezenta si numita B A L, in calitate de interpret al reclamantului, cu copie de pe autorizatia de traducator aflata la fila 31 in dosar.
Avand cuvantul asupra competentei instantei in solutionarea cererii, petentii, prin mandatar special avocat DAL arata ca apreciaza ca prezenta instanta este competenta in baza art. 3 (1) (a) paragraf 2 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 care arata ca sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul instantele judecatoresti din statul membru de la ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo, iar in caz de cerere comuna, resedinta obisnuita a unuia dintre soti. In cazul de fata, resedinta obisnuita a reclamantului este in localitatea P, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar. Avand in vedre si faptul ca solutionarea cererii de divort este data in competenta judecatoriei, apreciaza ca prezenta instanta este competenta sa solutioneze cererea.
La interpelarea instantei,  petentul B G, prin interpret, arata ca ultimul domiciliu comun al sotilor a fost in  P.
Instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cauza in temeiul art. 3 alin. 1 lit. a din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003.
Nemaifiind alte cereri de formulat si incidente de solutionat, instanta, in conformitate cu art. 392 C.pr.civ., declara deschise dezbaterile asupra fondului si acorda cuvantul partilor in ordinea si in conditiile prevazute la art. 216 C.pr.civ..
Petentii, prin mandatar special avocat DAL solicita admiterea actiunii de divort si desfacerea casatorii prin acordul partilor, fara motivarea hotararii.
Petentul BG solicita desfacerea casatoriei.
Considerand ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt si temeiurile de drept ale cauzei, in conformitate cu art. 394 din noul Cod de procedura civila, instanta dispune inchiderea dezbaterilor si ramane in pronuntare. INSTANTA Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. 778/283/2014, BG si CA au solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei prin acordul partilor in temeiul art. 373 lit. a Cod civil.
In motivare au  aratat ca s-au casatorit la data de 5.12.1987 la Primaria din C , cei doi venind sa locuiasca in Romania in anul 2012.
La data de 5.01.2013 familia s-a mutat din judetul A , unde locuia la acel moment la P , insa ulterior domnul B G a inceput o relatie sentimentala cu o femeie de nationalitate romana, motiv pentru care cei doi au hotarat de comun acord sa initieze prezenta actiune , relatiile matrimoniale nemaiputand continua.
In drept si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 374 Cod civil, art. 928 si 930 Cod proc. civ., si art. 3 alin 1 lit. a paragraf 2 si 4 din Regulamentul CE  2201/2003.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante , sotii B G si CAau solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna desfacerea casatoriei dintre cei doi inregistrata la Primaria C in Iprin acord si fara motivare.

In motivare, partile au aratat ca s-au mutat in Romania locuind initial in judetul A iar la inceputul anului 2012 s-au mutat in orasul P conform contractului de inchiriere atasat dosarului cauzei incheiat la data de 10.01.2013 intre partile din prezentul dosar si S V, proprietar al imobilului anterior mentionat. Intrucat, ulterior acestui moment relatiile dintre parti s-au deteriorat, acestea au hotarat de comun acord introducerea prezentei actiuni de divort.
Luand act de manifestarea de vointa a numitului B G, prezent personal in instanta, alaturi de traducatorul autorizat B A L, precum si de procura judiciara acordata de C Aprin care avocatul DAL a fost mandat sa o reprezinte in fata instantelor judecatoresti competente in vederea promovarii si sustinerii actiunii de divort litigios sau prin consimtamantul partilor , de acordul partilor de a divorta in conditiile mai sus mentionate , instanta a ramas in pronuntare.
Procedand in conformitate cu dispozitiile art. 131 CPC , instanta fiind datoare sa-si verifice competenta generala, materiala si teritoriala a constatat ca este competenta conform dispozitiilor art. 3 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene sa judece prezenta cauza. Astfel, instanta retine ca potrivit disp. art. 1 alin.1 lit. a , prezentul Regulament se aplica oricare ar fi natura instantei, materiilor civile privind divortul, separarea de corp si anularea casatoriei. De asemenea, constata ca prin art.3 din cuprinsul aceluiasi Regulament s-a stabilit o competenta de fond in problemele privind divortul in favoarea instantelor judecatoresti din statul membru pe teritoriul caruia se afla  ultima resedinta obisnuita a sotilor sau in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti.
Fata de aceste dispozitii legale, care isi regasesc aplicabilitatea in cauza , instanta a constatat ca este competenta sa judece prezenta cauza.
Analizand totodata in concordanta cu dispozitiile art. 928 si urm. CPC prezenta cerere , instanta constata de asemenea ca sunt intrunite conditiile pentru a se desface casatoria prin acordul partilor .
Urmeaza de asemenea sa ia act in raport de actele de stare civila atasate dosarului cauzei precum si de precizarile formulate in scris ale partilor ca dupa casatorie C A si-a pastrat numele.
Fata de cele de mai sus, instanta urmeaza a admite cererea si a dispune desfacerea casatoriei prin acordul sotilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea de chemare in judecata, formulata de BG  domiciliat in P, judetul D, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat DAL, in P, judetul P prin mandatar special DAL, conform procurii judiciare autentificate sub nr.  si C A domiciliata in V G M M Italia cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat DAL, in P judetul Pprin mandatar special DAL, conform procurii judiciare autentificate sub nr_..de Consulatul General al Romaniei la Bologna.
Desface casatoria incheiata intre BG, CNP 7610917010012 CA, cod fiscal _inregistrata sub nr. la Primaria din C,  Italia, prin acordul partilor.
Ia act ca  in urma casatoriei CA si-a pastrat numele.
Ia act ca partile nu au solicitat cheltuieli de judecata
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi 25.09.2014. PRESEDINTE, GREFIER,
MG                                                                                    NIR
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016