InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Sesizare banca

(Sentinta civila nr. 6126 din data de 30.11.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Imprumuturi, credite, creditori Data publicare portal: 09.03.2011 La data de 09.11.2010, s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina, sub nr. 9575/311/2010, sesizarea formulata de petenta A. N. P. C.- C.J.P.C.  Dolj prin  C.J. P. C. Olt - Slatina, prin care a fost inaintat spre competenta solutionare procesul verbal seria XXX nr. 0340447/06.08.2010 incheiat de C.J. P. C. Olt precum si copia conventiei de credit 0118143/20.08.2007 incheiata intre SC V. R. SA si  dl. A. M. si A. M. si  a solicitat sa se constate existenta clauzei abuzive prevazuta in art. 5 lit. (a) din conditiile speciale ale conventiilor de credit amintite, mentinerea procesului verbal de constatare si aplicarea sanctiunii contraventionale corespunzatoare prevederilor legii 193/2000.
In motivarea cererii s-a aratat ca intre SC V. R. SA pe de o parte si numitii A. M. si A. M.,  pe de alta parte s-a incheiat conventia de credit nr. 0118143/20.08.2007 ce priveste un credit bancar cu o ipoteca imobiliara cu o valoare de 48.000 Eur.
S-a solicitat sa se constate existenta unei clauze abuzive prev. la art. 5 lit. a din conditiile speciale ale conventiilor de credit, ce stabileste plata comisionului de risc, intrucat  nu a fost negociata cu consumatorul, contractul de credit fiind unul de adeziune, in care clauzele sunt prestabilite de catre imprumutator, incalcarea bunei credinte s-a manifestat  de catre banca prin stabilirea unui comision de risc,  in conditiile in care creditul acordat este un credit cu garantie imobiliara, fiind incheiata si o asigurare cu un asigurator agreat de catre banca, riscurile fiind practic acoperite, astfel ca s-au incalcat prevederile art. 1 alin 1 si alin 3  si prevederile art. 4 alin 1 din legea nr. 193/2000.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa partilor.
Petenta a anexat urmatoarele inscrisuri in copie xerox: procesul-verbal de constatare a contraventiei seria XXX nr. 0340447/06.08.2010, conventia de credit nr. 0118143/20.08.2007, conditii speciale ale conventiei, conditii generale ale conventiei, plan de rambursare credit.
La data de 02.11.2010 numitii A. M. si A. M. au depus la dosar cerere de interventie in nume propriu prin care au solicitat admiterea cererii si sa se dispuna anularea clauzei abuzive prevazute la art.5 lit.a din conventia de credit nr.0118143/20.08.2007 incheiata intre acestia si SC V. R. SA Sucursala Slatina privind comisionul de risc; obligarea  SC V. R. SA Sucursala Slatina la restituirea sumelor incasate in mod abuziv, respectiv suma de 4.481 lei, echivalentul in lei a sumei de 1.047,64 EUR, actualizata la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii de interventie, intervenientii au aratat ca prin conventia de credit nr.0118143 din 20.08.2007 incheiata intre acestia si SC V. R. SA s-a impus plata unui comision de risc de 0,125%, in conformitate cu conditiile speciale prevazute la art.5, lit.a, aplicat la soldul creditului, platibil lunar in zilele de scadenta, pe toata perioada de derulare a conventiei.
Banca a fost cea care a impus conditiile de creditare, prin care: la acordarea sumei de bani, plafonul maxim era de 75% din valoarea imobilului ipotecat, deci banca si-a alocat o marja de risc de 25%, astfel valoarea imobilului ipotecat, astfel valoarea imobilului fiind net superioara creditului acordat; au fost obligati sa incheie un contract de asigurare de risc total cu o companie de asigurari agreata de banca, contract in urma caruia pe toata durata derularii conventiei de credit platind anual o suma de bani pentru acoperirea tuturor riscurilor ce decurg din folosinta imobilului ipotecat.
Chiar in conventia de credit la art.7, lit.b, se stipuleaza in mod clar ca ,,se cesioneaza in favoarea bancii polita de asigurare pentru acoperirea tuturor riscurilor pentru imobilele ce fac obiectul garantiei mentionate la pct.7 "Garantii" .. Polita se va incheia cu societatea de asigurare agreata de Banca, imprumutatii se obliga sa prelungeasca valabilitatea contractului de asigurare pana la rambursarea integrala a creditului,,
Intervenientii precizeaza ca pentru garantarea creditului de 48.000 EUR, s-a constituit o garantie reala imobiliara (ipoteca) de prim rang asupra unui numar de doua imobile (apartamente) apartinand acestora, evaluate de o societate specializata la valoarea totala de 108.200 euro.
Astfel, orice eventual risc suferit de Banca este acoperit, inclusiv in cazul aparitiei fluctuatiilor aferente ivirii unei inflatii.
Practica judecatoreasca a fost unitara in ceea ce priveste declararea ca abuzive a clauzelor contractuale care se contrazic unele prin altele, creeaza confuzii si lasa loc de interpretari, prin prisma faptului ca ele contravin dispozitiilor legale, respectiv Legea 193/2000, care prevede in mod imperativ faptul ca ,,orice contract incheiat intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate".
Conform art.13 "Alte clauze",  pct.13.1, intervenientii solicita sa se constate caracterul abuziv al comisionului de risc, deoarece: nu a fost negociat cu consumatorul, contractul de credit fiind unul de adeziune in care clauzele sunt prestabilite de catre imprumutator; incalcarea bunei credinte s-a manifestat prin stabilirea comisionului de risc, in conditiile in care creditul acordat este unul cu garantie reala imobiliara (ipoteca) de prim rang, riscurile fiind practic acoperite; crearea unui dezechilibru semnificativ in ceea ce priveste, comisionul de risc, acesta ridicandu-se la o suma considerabila; in conditiile achitarii integrale a creditului, inclusiv la data scadenta, institutia bancara nu a prevazut in contract o clauza privind restituirea comisionului de risc incasat, riscul prezumtiv fiind practic eliminat.
In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr.50/2010, comisionul de risc este considerat abuziv, fiind interzis a se mai percepe, asa cum rezulta din cuprinsul art.35.
Prin O.U.G. nr.50/2010 legiuitorul a stipulat tipul de comisioane pe care institutiile de credit bancar au inceput sa le perceapa, asa cum sunt prevazute 3 art.36. Astfel ca, se poate observa ca, comisionul de risc nu face parte din aceste comisioane si cu toate acestea banca mentine in continuare acest comision, fapt atestat prin incasarea lui in lunile urmatoare respectiv, iunie, iulie, august, septembrie si octombrie.
Deoarece dispozitiile art.1092 Cod civil stabilesc faptul ca, orice plata presupune o datorie si ca ceea ce s-a platit fara sa fie debit este supus repetitiunii, intervenientii solicita sa se constate clauza abuziva din contractul de credit la art. 5 lit.a, sa se dispuna obligarea institutiei bancare la restituirea sumelor de bani incasate in mod abuziv, respectiv echivalentul in lei a sumei de 1.047,64 Euro.
Intimata legal citata a depus intampinare la data de 08.11.2010.
In motivarea intampinarii s-a aratat ca la data de 20.08.2007 imprumutatii au luat la cunostinta de toate clauzele si prevederile contractuale si au semnat Conventia de credit declarand in mod expres ca sunt de acord cu acestea si cunosc si accepta drepturile si obligatiile ce le revin conform clauzelor contractuale.
Pe cale de exceptie a fost invocata prescriptia dreptului de a sanctiona contraventia retinuta in sarcina sa. Se arata in motivarea exceptiei  faptul ca potrivit art. 13 alin. 1 din OG 2/2001 aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. Data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie este data savarsirii faptei. Contraventiile pe care le reclamana A.N.P.C.  sunt reprezentate de presupusa stipulare a unor clauze abuzive in contractele de credit. De la data incheierii acestora  a trecut o perioada mai mare de 6 luni, orice sanctionare a acestora fiind prescrisa.
Desi A.N.P.C. ar putea sustine ca aceste contraventii reprezinta contraventii continue si prin urmare data inceperii prescriptiei incepe sa curga de la data constatarii faptei, intimata precizeaza ca stipularea unor clauze in contract nu este o activitate continua.
Pe fondul cauzei se apreciaza ca sesizarea este neintemeiata si se solicita instantei sa constate ca clauza prevazuta de art. 5 lit. a nu este abuziva. 
S-au anexat intampinarii in copie urmatoarele inscrisuri: sentinta civila nr. 4913/01.06.2009 si  sentinta civila nr. 6455/10.07.2009 pronuntate de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, comunicare, sentinta civila nr. 3797/24.06.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina (filele 35-66).
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In urma unei reclamatii formulate de catre numitii A. M. si A. M., reclamanta a efectuat verificarile care se impuneau in sensul prevederilor art. 9 din Legea 193/2000. In urma acestora a intocmit procesul verbal de contraventie seria XXX nr. 0340447 la data de 6.08.2010, in care a retinut ca dispozitiile prevazute la punctul 5 lit. a din contractele de credit nr. 0118143/20.08.2007 privind plata de catre debitor a unui comision de risc in cuantum de 0, 125% aplicat soldului creditorului, platibil lunar pe toata perioada de derulare a acestor contracte, are caracterul unei clauze abuzive.
Instanta retine ca potrivit art. 8 din Legea nr. 193/2000 controlul respectarii dispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii imputerniciti ai A. N. P. C., precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor. Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu , asa cum prevede art. 9 din acelasi act normativ.
In conformitate cu dispozitiile art. 11 organele de control abilitate incheie procese verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si articolele din lege incalcate de comerciant, iar potrivit art. 12 din lege procesul-verbal se transmite, dupa caz, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta sau in a carei raza teritoriala contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul .
Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, aplica sanctiunea contraventionala conform art. 16 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu daune-interese, dupa caz. In caz contrar, instanta va anula procesul-verbal intocmit.
Analizand legalitatea procesului verbal de contraventie, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile impuse de OG2/2001 si Legii nr.  193/2000.
Asupra exceptiei prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea  este de retinut ca potrivit art. 13 din OG 2/2001 se prevede un termen de prescriptie general pentru aplicarea oricarei sanctiunii contraventionale, de 6 luni de la data savarsirii faptei. In cazul contraventiilor continue (contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp) acest termen incepe sa curga de la data constatarii faptei.
Contraventia retinuta in sarcina intimatei in cauza de fata este in mod incontestabil este o contraventie continua, intrucat incalcarea dispozitiilor legale dureaza in timp, respectiv de la data incheierii contractului bancar si pana in prezent, comisionul de risc fiind perceput si in momentul de fata.
Din interpretarea art.13 alin.(2) din O.G. nr.2/2001, rezulta ca termenul de prescriptie al dreptului de a aplica sanctiunea in cazul contraventiilor continue curge de la data  constatarii faptei numai in situatia in care aceasta nu fusese epuizata
In acelasi sens, doctrina de specialitate, ca si jurisprudenta, au stabilit ca in cazul contraventiilor continue termenul de 6 luni curge de la data constatarii faptei, insa nu mai tarziu de la data incetarii actiunii sau inactiunii.
Asadar, avand in vedere aceste considerente si apreciind ca este vorba de o contraventie continua, instanta considera ca termenul de prescriptie curge de la data constatarii faptei de catre organele de control, respectiv 20.07.2010 si nu de la data incheierii contractului bancar.
Asa fiind, exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea contraventionala este neintemeiata, si in consecinta instanta o va respinge ca atare.
Analizand temeinicia sesizarii, respectiv a clauzei contractuale cu verificarea carora instanta a fost investita, in raport de dispozitiile Legii 193/2000 se retin urmatoarele:
Dispozitiile legale incidente in speta sunt urmatoarele si sunt reglementate in Legea 193/2000:
- art. 1 al. 3 - Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.
- art 4 al. 1 - O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
 - al. 2 - O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
- al. 3 Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.
La art. 5 lit. a din Conditiile speciale ale conventiei de credit incheiata de parata cu intervenientii in interes propriu A. M. si A. M. se prevede perceperea unui "comision de risc de 0,125% aplicat la soldul creditului, platibil lunar, in zile de scadenta, pe toata durata de derulare a contractului de credit".
Analizand textele legale incidente, instanta retine ca pentru ca o clauza sa fie calificata ca abuziva este necesar ca respectiva clauza sa fie nenegociata direct cu consumatorul, pe de o parte, iar pe de alta parte prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi contractuale sa creeze in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
Aplicand conditiile legale impuse pentru a fi clauza abuziva la clauza reclamata ca fiind astfel, respectiv stabilirea unui comision de risc, instanta retine urmatoarele:
- contractul ce cuprinde clauza referitoare la perceperea comisionului de risc este un contract nenegociat fiind un contract standard preformulat, un contract de adeziune, in care clauzele sunt prestabilite de imprumutator. Astfel, consumatorii nu au avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contractul de credit, acesta fiindu-i impus, in forma respectiva, de catre banca.
- clauza analizata nu este prin ea insasi abuziva ci in raport de celelalte conditii contractuale. Astfel, taxa impusa de catre parata in contractul de credit analizat este un comision de risc, reglementat de art. 5 lit. a  respectiv un comision de risc de 0,125 % aplicat la soldul creditului, platibil lunar, in zilele de scadenta, pe toata durata de derulare a conventiei de credit incheiata cu A. M. si A. M.
Se retine ca in speta conventia de credit este dublu garantata, atat cu o garantie imobiliara prin constituirea unei ipoteci asupra unui imobil cu o valoare mai mare cu 25%  decat valoarea creditului, cat si cu un contract de asigurare incheiat cu un asigurator agreat de catre banca.
In acest sens se retin prevederile art. 8 din conventia de credit potrivit caruia "inainte de incheierea conventiei a fost efectuat de catre un evaluator atestat de banca raportul de evaluare al imobilului adus ca si garantie. Valoarea mentionata in raportul de evaluare trebuie sa acopere minim 75% din valoarea creditului tras" precum si ale art. 7 potrivit caruia "se va cesiona bancii cel tarziu la data tragerii creditului polita de asigurare pentru acoperirea tuturor riscurilor pentru imobilul  ce face obiectul garantiei".
Este de mentionat ca in speta s-a constituit o garantie reala imobiliara de prim rang asupra a doua imobile, apartamente situate in Slatina, apartinand imprumutatilor.
Instanta constata ca stipularea alaturi de garantiile deja convenite a comisionului de risc produce un dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor contractante, acesta aparand ca abuziv in cazul unui contract in care toate riscurile au fost garantate.
De asemenea, modul de calcul al  acestui comision nu este explicat in cuprinsul contractului de credit, nefiind prezentati factorii in functie de care a fost calculat acesta, intimata avand obligatia sa ii explice consumatorului toate clauzele contractuale pe intelesul acestuia. De asemenea, se constata ca acest comision are valori diferite de la un contract de credit la altul fara  a se putea stabili modul in care a fost stabilit.
In consecinta in raport de dispozitiilor aratate, instanta apreciaza ca respectiva clauza referitoare la stipularea unui comision de risc in situatia unor credite garantate prin ipotecarea unor imobile apartinand imprumutatilor si incheierea unei asigurari pentru acoperirea tuturor riscurilor, are caracter abuziv.
Ca atare, constatand indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 193/2000,  instanta va admite sesizarea reclamantei, va constata existenta clauzei abuzive in conventia de credit nr. 0118143/20.08.2007  incheiata de SC V R SA si  intervenientii in interes propriu A. M. si A. M., respectiv clauza prevazuta la art. 5 lit a) din Conditiile speciale ale conventiei de credit, referitoare la comisionul de risc.
 In consecinta, va obliga parata SC V R SA sa modifice conventia de credit mai sus mentionata in sensul inlaturarii clauzei constatata ca fiind abuziva.
In ceea ce priveste procesul verbal de constatare a contraventiei seria XXX nr. 0340447 la data de 6.08.2010 intocmit de C. J. P. C. Olt il va mentine ca fiind legal si temeinic in conformitate cu dispozitiile OG 2/2001 si ale Legii nr. 193/2000.
In temeiul art. 13 alin. 1 raportat la art. 16 din Legea nr. 193/2000 va aplica paratei SC V R SA amenda contraventionala in cuantum de 600 lei.
Avand in vedere constatarea clauzei abuzive reprezentate de prevederea comisionului de risc in contractul de credit analizat, instanta apreciaza ca in cauza se poate face aplicarea dispozitiilor art. 1092 alin. 1 Cod civil potrivit carora
"orice plata presupune o datorie; ceea ce s-a platit fara sa fie debit este supus repetitiunii".
Avand in vedere aceste dispozitii legale, instanta va admite cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientii A. M. si A. M. si va obliga parata la plata sumei de  4481 lei catre intervenientii in interes propriu A. M. si A. M. reprezentand comisionul de risc perceput de la  incheierea conventiei de credit.
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Ordonanta de plata(OUG 119/2007) - Sentinta civila nr. 96 din data de 13.01.2010
somatie de plata -cond.admisibilitate - Sentinta civila nr. 36 din data de 12.01.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 28 din data de 11.01.2010
Civil. Contractul de imprumut. - Hotarare nr. 10044 din data de 01.07.2011
Conventie de credit. Nulitate clauze. Comision de rambursare. Restituirea sumelor deja achitate. - Decizie nr. 2613 din data de 21.06.2013
Investire cu formula executorie - Decizie nr. 41431/301/2010 din data de 13.04.2011
Pretentii. Prematuritate - Sentinta comerciala nr. 26699/3/2006 din data de 19.12.2006
Drept civil somatie de plata- contract de imprumut clauza penala prohibita de lege. - Sentinta civila nr. 37 din data de 05.01.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 87 din data de 11.05.2009
contract de imprumut - Decizie nr. 760 din data de 06.05.2014
Cesiunea de creanta. Opozabilitatea fata de debitorul cedat. - Decizie nr. 345 din data de 19.09.2012
Cererea debitorului de respingere a cererii de obligare la cheltuieli de judecata. Recurs respins. - Decizie nr. 1002 din data de 02.09.2010