InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Ordonanta de plata(OUG 119/2007)

(Sentinta civila nr. 96 din data de 13.01.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

 
SC. nr.96 /13.01.2010
Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe creditoarea S.C.  J.P. SRL si pe debitoarea S.C. C.C.M. I.E. SRL, avand ca obiect ordonanta de plata ( OUG nr.119/2007 ).
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns partile, prin aparatori, cu imputerniciri avocatiale la dosar. 
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca s-a depus la dosar, prin Serviciul Registratura, intampinare insotita de inscrisuri.
Instanta comunica aparatorului creditoarei o copie a intampinarii si copii ale actelor atasate acesteia.
Aparatorul creditoarei depune la dosar inscrisuri si, totodata, comunica aparatorului debitoarei, copii ale acestora.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat si nici exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul pe probe.
Partile, prin aparatori, pe rand, solicita instantei incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosar.
Instanta, in temeiul art.167 alin.1 C.p.c., incuviinteaza pentru fiecare din parti proba cu inscrisuri, apreciind ca aceasta este utila, pertinenta si concludenta pentru solutionarea cauzei si nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Creditoarea, reprezentata de avocat, arata ca sustinerile din intampinare sunt neintemeiate, nefiind realizate si nici probate. Contractul a fost incheiat intre creditoare ca executant si debitoare ca beneficiar, existand un contract incheiat cu debitoarea si nu cu societatea din Franta. Nu exista deficiente de calitate, de altfel, invocate de un tert fata de contract. Invedereaza ca societatea debitoare se afla in insolventa iminenta, fiind pornita executarea silita, datoriile fiind de 7 miliarde lei. Arata ca exista o creanta certa, lichida si exigibila in baza unui contract semnat de parti. Precizeaza ca inscrisul aflat in copie la filele 5-6 ale dosarului, emis de debitoare, face proba contra lui. Factura, situatia de lucrari, inclusiv registrele comerciantului fac dovada obligatiei debitoarei. Solicita admiterea actiunii; cu cheltuieli de judecata pe cale separata.
Aparatorul debitoarei solicita respingerea actiunii, intrucat nu se poate face dovada unei creante certe, lichide si exigibile. Lucrarea a fost efectuata pe un santier din Franta. S-a facut dovada ca la doua luni dupa incheierea contractului nu s-a facut receptia lucrarii. Invedereaza ca momentul exigibilitatii este dat de incheierea procesului-verbal de receptie, conform prevederilor H.G. nr.237/2004 si Ordinul nr.139/2009. O conventie a partilor nu poate deroga de la lege. Precizeaza ca intre parti a mai existat un litigiu, o alta instanta constatand ca aceasta creanta nu este certa, lichida si exigibila..
In replica, aparatorul creditoarei arata ca exista un contract de prestari servicii si nu unul de subantrepriza, astfel incat apararile din intampinare nu pot fi primite..

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata la data de 04.11.2009, creditoarea S.C. J.P.SRL. a solicitat emiterea unei ordonante de plata impotriva debitoarei S.C. C.C.M. I.E. SRL. ,pentru suma de 38.669,93 lei, reprezentand manopera lucrari constructii montaj efectuate in UE; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, legal timbrate, s-a aratat ca, in baza contractului de prestari servicii, a fost emisa factura fiscala nr. in valoare de 38.669,93 lei, neachitata pana in prezent. 
Creditoarea a mai aratat ca sunt indeplinite cerintele art.1 O.U.G. nr.119/2007, creanta fiind certa, lichida si exigibila.
In drept, au fost invocate prevederile O.U.G. nr.119/2007.
Debitoarea a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata, cu obligarea creditoarei  la plata cheltuielilor de judecata, aratand ca pretentiile creditoarei sunt nejustificate in sensul art.2 din O.U.G. nr.119/2007, creanta neindeplinind cerintele art.379 C.pr.civ. S-a aratat ca suma pretinsa de creditoare nu este datorata, intrucat lucrarile contractate nu au fost finalizate nici pana in prezent, iar in temeiul contractului, creditoarea este debitoare pentru suma de 10.996,97 Euro, reprezentand contravaloarea transportului si cazarii pentru angajatii creditoarei si diurnele cuvenite acestora, urmand ca la receptia lucrarilor sa se stabileasca intinderea obligatiilor partilor. In ceea ce priveste suma inscrisa in factura fiscala, aceasta nu are caracter cert, intrucat potrivit conventiei partilor – art.3.2. alin.2 – factura se intocmeste in baza situatiei de lucrari. S-a invederat, de asemenea, ca refuzul achitarii debitului rezida in refuzul la plata a facturilor pentru neexecutarea contractului deoarece, ulterior semnarii acestuia de catre reprezentantul debitoarei, s-a dovedit ca lucrarile facturate de creditoare in santier nu au fost executate in totalitate si in conformitate cu cerintele beneficiarului. Lucrarile nu au fost finalizate in termenul contractual convenit, respectiv pana la 30 iulie, aspect confirmat prin adresa emisa de beneficiarul D.S. care, pentru a da posibilitate finalizarii lucrarilor, a amanat receptia acestora pentru 30.09.2009. Or aceasta amanare a receptiei lucrarilor prejudiciaza debitoarea, intrucat plata a fost convenita cu beneficiarul edificiului D.S. pentru suprafata de panouri montata, deci pentru lucrarile efectiv realizate in conditiile de calitate impuse si nu pentru numarul de ore consumate de creditoare in santier. A precizat debitoarea ca nu exista o creanta certa, lichida si exigibila si ca nu datoreaza suma solicitata de creditoare, actiunea fiind introdusa cu rea-credinta pentru o creanta ce nu intruneste conditiile impuse de art.2 din O.U.G. nr.119/2007 si ale prevederilor art.379 C.p.c. in conditiile in care societatea creditoare ii datoreaza suma de 10.996,97 Euro fara TVA.
In dovedire, debitoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Sub aspectul probatoriului, instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri, depunandu-se, in copii certificate pentru conformitate cu originalul, urmatoarele: factura fiscala, fisa de cont analitic emisa de debitoare, contractul de prestari servicii si anexa 3, sentinta comerciala nr. 4612/13.10.2009 pronuntata de TB – Sectia a VII-a Comerciala, chitante si extrase de cont (f.28-93), adresa  emisa de D. S.A., situatiile de lucrari nr.38/01.05.2009 si nr.39/01.05.2009.
Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de prestari servicii , creditoarea S.C. J.P. SRL, in calitate de executant, s-a obligat fata de debitoarea S.C. C.C.M. I-E S.R.L., in calitate de beneficiar, sa execute lucrari de montaj panouri termoizolante la obiectivul „Hala productie santier Franta” – conform anexei 3 la contract. Potrivit art.3.1 din contract, pretul minim al manoperei a fost stabilit la suma de 8,92 Euro fara TVA pentru o ora lucrata, iar conform art.3.2., s-a convenit ca la data de 10 a lunii se intocmeste situatia orelor lucrate in luna anterioara, in baza acesteia intocmindu-se factura, beneficiarul obligandu-se sa achite factura emisa in termen de 25 zile de la data emiterii.
La data de 03.06.2009, creditoarea a emis factura nr.625, pentru suma de 38.669,93 lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor de montaj pentru 973 de ore, in baza situatiilor de lucrari nr.38/01.05.2009 si 39/01.05.2009.
Potrivit art.1 alin.1 din O.U.G. nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, acest act normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale. Contractele comerciale sunt definite in art.1 pct.1 din actul normativ mentionat, astfel: „contract comercial reprezinta contractul incheiat intre comercianti ori intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani” .
Prin urmare, in cadrul acestei proceduri speciale, derogatorii de la dreptul comun, instanta nu poate decat a verifica caracterul cert, lichid si exigibil al creantei, fara a se pune in discutie fondul raporturilor juridice dintre parti.
In cauza insa debitoarea invoca aparari de fond referitoare la plata unor penalitati pentru neexecutarea lucrarilor conform contractului, astfel cum rezulta din adresa emisa de D. (beneficiarul lucrarii), conform careia proiectul a carui finalizare era prevazuta la 30 iulie a suferit intarziere, receptia fiind prevazuta pentru 30 septembrie, cel mai tarziu 15 octombrie, instanta retinand si faptul ca potrivit anexei 3 a contract data finalizarii lucrarii a fost convenita la 30.06.2009. De asemenea, se constata ca potrivit art.4.1. c din contract, creditoarea s-a obligat sa achite diurna lunara pentru zilele de deplasare, iar potrivit art.4.3 c. din aceeasi conventie, debitoarea s-a obligat sa asigure cazarea si transportul pentru toti muncitorii implicati in derularea contractului, contra cost. Din inscrisurile depuse la dosar de catre debitoare (28-93), rezulta ca aceasta a efectuat o serie de cheltuieli pentru executarea contractului. In acest context, analiza raporturilor juridice dintre parti excede aprecierii celor trei cerinte impuse de art.1 alin.1 din O.U.G. nr.119/2007, pentru stabilirea acestor raporturi cu referire la obligatiile reciproce ale partilor, plata de eventuale daune ori compensarea unor datorii reciproce izvorate din aceeasi conventie, fiind necesara promovarea unei actiuni de drept comun
Pentru considerentele expuse, instanta va respinge cererea de emitere a ordonantei de plata, ca neintemeiata.
Instanta va respinge cererea debitoarei privind cheltuielile de judecata, ca neintemeiata, avand in vedere ca nu s-au depus la dosar dovezi cu refere la efectuarea unor astfel de cheltuieli.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge cererea formulata de creditoarea S.C. J.P. S.R.L., cu sediul in Bucuresti, impotriva debitoarei S.C. C.C.M. I.E. S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 5, ca neintemeiata.
Respinge cererea debitoarei privind cheltuielile de judecata, ca neintemeiata.
Irevocabila. 
Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.01.2010.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Actiune in raspundere civila delictuala – Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii – Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010
Minori si familie - divort cu minori/comp. teritoriala - Sentinta civila nr. 19 din data de 11.01.2010
Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 42 din data de 12.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 225 din data de 22.02.2011
Inselaciunea - Hotarare nr. 94 din data de 26.01.2010
Intrerupere executare pedeapsa - Hotarare nr. 728 din data de 10.05.2011