InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Cesiunea de creanta. Opozabilitatea fata de debitorul cedat.

(Decizie nr. 345 din data de 19.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Cesiunea de creanta. Opozabilitatea fata de debitorul cedat.

      Pana la momentul indeplinirii formalitatilor cerute de lege pentru opozabilitatea cesiunii,  debitorul cedat poate sa o ignore, chiar daca ar avea cunostinta despre cesiune .

- Art.1393 din vechiul Cod civil.

      
Cesunea de creanta este un contract consensual prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane. Pentru validitatea cesiunii de creanta nu este necesar consimtamantul debitorului, el fiind tert fata de conventia incheiata intre cedent si cesionar.
Conform dispozitiilor art. 1393 Cod civil, cesiunea este opozabila debitorului cedat numai din momentul in care a fost notificat prin intermediul executorilor judecatoresti sau a acceptat cesiunea prin inscris autentic.


(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A CIVILA,
DECIZIA CIVILA NR. 345 din 19.09. 2012)


  Deliberand asupra apelului :
Prin cererea inregistrata sub nr.30597/3/2009  pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a Civila, reclamanta  D  R a chemat in judecata paratii SC B C R SA, D A si SC C E F S SRL, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa constate nulitatea absoluta partiala a contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr.312/9.10.2007 si nulitatea absoluta partiala a contractului de cesiune de creanta incheiat la data de 30.01.2009 intre paratii BCR si SC C E F S SRL.
  La termenul de judecata din data de 24.03.2010 reclamanta a completat cererea chemand in judecata si pe DDM E AG, parte in contractul de cesiune de creanta nr.2/30.01.2009 incheiat cu paratii SC C E F  S SRL si  DDM E AG.
  La termenul de judecata din data de 8.09.2010 reclamanta a depus la dosar o cerere de renuntare la judecata in contradictoriu cu paratii SC C E F  S SRL si  DDM E AG, precum si la capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de cesiune de creante incheiat la data de 30.01.2009.
   In sedinta publica din data de 8.09.2010, Tribunalul a constatat ca reclamanta a achitat taxa de timbru datorata pentru primul capat de cerere, iar reclamanta a renuntat la judecata capatului doi de cerere.
  Tribunalul a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei BCR apreciind ca are legitimare procesuala pasiva in conditiile in care este parte in contractul de credit nr.312/9.10.2007 cu privire la care reclamanta  solicita constatarea nulitatii absolute.
  La termenul de judecata din data de 8.09.2010 Tribunalul  a constatat ca  exceptiile invocate de parata SC C E F  S SRL au ramas fara obiect ca urmare a renuntarii reclamantei la judecarea cererii formulate in contradictoriu cu aceasta parata si cu parata DDM E AG.
   Prin Sentinta civila nr. 1601 din data de 08.02.2012, Tribunalul a admis cererea formulata de reclamanta DAN RODICA, in contradictoriu cu paratii SC B C R SA si D A, s-a constatat nulitatea absoluta partiala a contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr.312/09.10.2007 in privinta coplatitorului D R. S-a luat act ca reclamanta a renuntat la judecarea cererii formulate in contradictoriu cu paratii SC C E F S SRL, si DDM E AG,  precum si la capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a contractului de cesiune de creante din 30.01.2009. Au fost obligati paratii SC B C R SA si D A sa plateasca, in solidar, cheltuielile de judecata.
 qPentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca, la data de 9.10.2007 s-a incheiat contractul de credit bancar pentru persoane fizice prin care parata BCR a acordat paratului D A un imprumut in valoare de 1700 lei pentru o perioada de 120 de luni.
   In cuprinsul acestui contract se mentioneaza ca reclamanta D R are calitatea de "coplatitor", fiind aplicata la finalul contractului in dreptul numelui D R o semnatura. Aceeasi semnatura se regaseste in subsolul fiecarei pagini din contract, precum si pe fiecare pagina din "Conditiile generale de creditare-anexa la contractul de credit bancar nr.312/9.10.2007" depus la fila 143 din dosar.
  Din raportul  de  expertiza grafica intocmit in cauza de Laboratorul Interjudetean de E C rezulta ca semnaturile date pe numele reclamantei D R pe contractul de credit nr.312/9.10.2007 si pe Conditiile generale de creditare - anexa la contractul de credit bancar nr. 312/9.10.2007 nu apartin reclamantei. Nici mentiunea "Am primit 2 ex." de pe contractul de credit nu a fost executata de reclamanta.
  Cata vreme expertul a stabilit ca in mod cert semnaturile aplicate pe contractul de credit nr.312/9.10.2007 si pe Conditiile generale de creditare anexa la contract nu apartin reclamantei, Tribunalul apreciaza ca reclamanta nu si-a exprimat consimtamantul la incheierea contractului de credit, fiind lipsita de relevanta imprejurarea ca la dosarul de credit exista un certificat fiscal pentru dovedirea situatiei financiare a coplatitorului, certificat fiscal  emis la cererea contribuabilului.
  Consimtamantul este o conditie esentiala pentru validitatea unui contract, conform art.948 din Codul civil de la 1864 - in vigoare la data incheierii contractului, lipsa consimtamantului atragand nulitatea absoluta a contractului.
  Impotriva acestei sentinte si a incheierii pronuntate la data de 08.09.2010 prin care a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, cu respectarea termenului prevazut de articolul 284 alineat 1 Cod procedura civila a declarat apel parata B C R SA, solicitand schimbarea acestora in sensul respingerii actiunii ca fiind indreptata impotrva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
  In motivare, apelanta a aratat ca avand in vedere ca prin contractul de cesiune nr. 2/30.01.2009 incheiat intre BCR SA si DDM E AG, banca a pierdut calitatea de creditor in contractul de credit, in pozitia sa contractuala substituindu-se cesionarul, atat capatul de cerere cu obiect constatarea nulitatii absolute partiale a contractului de credit nr. 312/09.10.2007 pentru motivele invocate de reclamanta D R trebuia in mod necesar sa se solutioneze in contradictoriu cu cesionarul DDM E AG.
  Conform codului civil, cesiune de creanta (art.1391-1398 C.civ) este o conventie, un contract consensual, valabil incheiat de la momentul realizarii acordului de vointa intre partile contractante.
  Ca efect ai cesiunii, creanta cedentului asupra debitorului cedat se transfera catre cesionar.
  Creanta trece in patrimoniul cesionarului cu toate drepturile pe care i le conferea cedentului.
  Cesionarul devine creditor in locul cedentului, preluandu-i toate drepturile.
  In concluzie, orice actiune demarata avand ca fundament juridic contractul de credit nr. 312/09.10.2007, indiferent ca este vorba de o actiune in constatarea nulitatii absolute partiale a actului juridic, urmeaza sa se solutioneze in contradictoriu cu partile care justifica legitimitatea in cadrul raportului juridic de imprumut, fie calitatea de creditor, fie pe cea de debitor, fara a avea relevanta ca in istoria acestuia, la data incheierii alta persoana avea aceasta calitate.
  Conditia calitatii procesuale prezinta o importanta considerabila deoarece raportul de drept procesual nu se poate stabili decat intre persoanele care isi disputa dreptul litigios.
  Calitatea de parte in proces trebuie sa corespunda cu calitatea de titular al dreptului si respectiv al obligatiei ce formeaza continutul raportului juridic de drept material dedus judecatii.
  Intimata D R a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului ca nefondat, intrucat prin cesiunea de creanta, BCR SA nu putea sa inceteze a mai fi parte contractuala, ea ramanand titulara a tuturor obligatiilor asumate prin contract.
  In sistemul vechiului Cod civil, sub imperiul caruia s-a incheiat si executat Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.312/09.10.2007, cesiunea de datorii era interzisa. Urmare a cesiununii de creanta, BCR SA a ramas in continuare parte contractanta alaturi de celelalte parti semnatare, fiind titular al obligatiilor asumate precum si al celorlalte drepturi care nu au fost cesionate.
  O eventuala opozabilite a efectelor cesiunii de creanta catre intimata (inclusiv un eventual efect de lipsire de calitate procesuala pasiva a BCR) ar fi devenit opozabile numai de la data notificarii cesiunii, conform art.1393 din vechiul Cod civil, demers care nu a fost niciodata indeplinit de catre vreuna din partile semnatere ale contractului de cesiune de creanta.
  Cesiunea de creanta nu poate determina lipsa calitatii procesuale pasive a BCR intr-o cauza privind nulitatea absoluta partiala a contractului, intrucat cauzele de nulitate sunt anterioare cesiunii (contemporane semnarii contractului) si izvorasc din fapte proprii ale intimatei-parate BCR.
  In faza procesuala a apelului nu au fost administrate probe.
Analizand sentinta apelata in raport de motivele invocate, Curtea retine ca solutia instantei de fond este legala si temeinica, apelul fiind nefondat .
Apelanta invoca exeptia lipsei calitatii procesuale pasive,  sustinand ca in temeiul contractului de cesiune de creanta nr. 2/30.01.2009 a transmis calitatea de creditor in contractul de credit nr. 312/09.10.2007, cesionarului DDM E AG. Substituindu-se in toate drepturile BCR SA izvorate din contractul de credit, cesionarul DDM E AG are calitate procesuala in orice actiune avand ca fundament  acest contract.
Cesunea de creanta este un contract consensual prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane. Pentru validitatea cesiunii de creanta nu este necesar consimtamantul debitorului, el fiind tert fata de conventia incheiata intre cedent si cesionar.
Conform dispozitiilor art. 1393 Cod civil, cesiunea este opozabila debitorului cedat numai din momentul in care a fost notificat prin intermediul executorilor judecatoresti sau a acceptat cesiunea prin inscris autentic.
In cauza, contractul de cesiune de creanta incheiat intre BCR SA si  DDM E AG nu este opozabil intimatei reclamante, apelanta nefacand dovada ca acesteia i-a fost notificata cesiunea prin executor judecatoresc sa ca a acceptat-o expres, prin inscris autentic.
Este de mentionat ca potrivit dispozitiilor Codului civil, mentionate anterior, pana la data indeplinirii formalitatilor cerute de lege pentru opozabilitatea cesiunii, debitorul cedat poate sa o ignore, chiar daca ar avea cunostinta despre cesiune.
In consecinta, avand in vedere ca fata de intimata reclamanta nu au fost indeplinite formalitatile prevazute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanta, apelanta BCR SA are  calitate procesuala pasiva  in cauza avand ca obiect nulitatea contractului de credit.
Pentru considerentele expuse, Curtea, in temeiul articolului 296 Cod Procedura Civila a respins ca nefondat apelul declarat de parata Banca Comerciala Romana SA, pastrand hotararea primei instante.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Ordonanta de plata(OUG 119/2007) - Sentinta civila nr. 96 din data de 13.01.2010
somatie de plata -cond.admisibilitate - Sentinta civila nr. 36 din data de 12.01.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 28 din data de 11.01.2010
Civil. Contractul de imprumut. - Hotarare nr. 10044 din data de 01.07.2011
Conventie de credit. Nulitate clauze. Comision de rambursare. Restituirea sumelor deja achitate. - Decizie nr. 2613 din data de 21.06.2013
Investire cu formula executorie - Decizie nr. 41431/301/2010 din data de 13.04.2011
Pretentii. Prematuritate - Sentinta comerciala nr. 26699/3/2006 din data de 19.12.2006
Drept civil somatie de plata- contract de imprumut clauza penala prohibita de lege. - Sentinta civila nr. 37 din data de 05.01.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 87 din data de 11.05.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017