Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targoviste

(Hotarare nr. 197 din data de 27.04.2010 pronuntata de Judecatoria Targoviste)

Domeniu Infractiuni | Dosare Judecatoria Targoviste | Jurisprudenta Judecatoria Targoviste


ROMANIA
JUDECATORIA TARGOVI$TE
SENTIN?A PENAL? NR.197

Instan?a constituita din:
Pre?edinte : I C
Grefier: M C
      
      Din partea Direc?iei Nationale Anticorup?ie - Serviciul Teritorial P1oie?ti, a participat procuror L O
      
     Desfurarea ?edin?ei de judecat? se inregistreaz? cu mijloace tehnice audio, potrivit dispozi?iilor art.304 cod proc.penal?.
      
       Pe rol se afl? solu?Iarea cauzei penale, pus? in mi?care prin rechizitoriul  nr.11/P/2006 al Parchetului de pe lang? Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia Na?Ial? Anticorup?ie - Serviciul Teritorial Ploie?ti, privind pe inculpa?ii  C I, fiica lui I ?i L, n?scut? la __. in comuna ___, jude?ul __., domiciliat? in ........, str. .,__., cetean roman, studii superioare, nec?s?torit?, director general la........; trimis? in judecat? pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.31 Cod penal, raportat la art.181  alin.1 din Legea nr.78/2000,cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.289 Cod penal ?i art.248 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i art.33 lit. a Cod penal; G V, fiica lui D ?i S, n?scut? la 1.01.1951 in comuna _____cetean roman, studii superioare, ___., c?s?torit?, f?r? antecedente penale; trimis? in judecat? pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.31 alin.2 Cod penal, raportat la art.181 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i art.248 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 ?i art.33 lit. a Cod penal;  H I A, fiica lui I ?i E, n?scut? la___, cetean roman, studii superioare, __.., nec?s?torit?; trimis? in judecat? pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.31 alin.2 Cod penal, raportat la art.181  alin.1 din Legea nr.78/2000; art.289 Cod penal ?i art.248 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i art.33 lit. a Cod penal; G L, fiul lui V ?i E, n?scut la ___. cetean roman, studii superioare, ____.., c?s?torit, doi copii minori, f?r? antecedente penale; trimis in judecat? pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.31 alin.2 Cod penal, raportat la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal art.248 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i art.33 lit. a Cod penal; T G, fiul lui G ?i M, ,___..,jude?ul Dambovi?a, studii superioare,____; trimis in judecat? pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.31 alin.2 Cod penal, raportat la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.248 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i art.33 lit. a Cod penal; S V, fiul lui I ?i Ma, ___.cetean roman, studii medii, __., c?s?torit; trimis in judecat? pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i art.215 Cod penal cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, p?r?i v?t?mate fiind Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor Bucure?ti, Sector 5, str. Apolodor, nr.17 ?i Consiliul Jude?ean Dambovi?a - ........, ,  jude?ul Dambovi?a.
      Prezen?a, dezbaterile ?i sus?inerile p?r?ilor au avut loc in ?edin?a public? din data de 13.04.2010 ?i consemnate prin incheierea de ?edin de la acea dat?, cand instan?a avand nevoie de studiul actelor ?i lucr?rilor dosarului ?i pentru a se da posibilitatea ap?r?torilor p?r?ilor s? formuleze ?i s? depun? concluzii la dosarul cauzei, instan?a a amanat pronun?area pentru data de 20.04.2010 ?i apoi 27.04.2010.
        I N S T A N ? A Asupra cauzei penale  de fa :
Prin rechizitoriul  Parchetului de pe lang? Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Serviciul Teritorial Ploie?ti -  DNA nr. 11/P/2006 inregistrat la aceast? instan sub nr.  5971/315/2007 au fost trimi?i in judecat? urm?torii inculpa?i :
      C I - fiica lui I ?i L, ___cetean roman, nec?s?torit?, studii superioare, . ........, s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 31 C.p. rap. la art. 18 1  alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 289 C.p. ?i art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. ?i art. 33 lit. "a" C.p.,  constand in aceea c?, in calitate de director executiv ?i manager de proiect in cadrul Proiectului cu finan?are PHARE "Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate" a intocmit, in fals, procesul - verbal de custodie, inregistrat la Consiliul Jude?ean Dambovi?a sub nr. 5/26.05.2005, prin care atesta faptul c?, in calitate de manager proiect ?i reprezentant legal al Consiliului Jude?ean Dambovi?a, las? in custodia SC .M. ........ produse alimentare aprovizionate de Consiliul Jude?ean Dambovi?a cu factura fiscal? nr. 02431384, m?rfuri care la momentul respectiv nu fuseser? cump?rate de SC M ........; a prezentat documente false (proces verbal de custodie, facturi fiscale)  ?i inexacte (rapoarte de evaluare, hot?rari de adjudecare ?i proces verbal recep?ie lucr?ri), care ulterior au fost preluate f?r? vinovie de persoananele care au intocmit rapoartele tehnice ?i financiare fiscale, anexate la cererea de plat? final? in scopul justific?rii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului ?i ob?inerea tran?ei finale, modalitate in care au ob?inut sumele de bani din bugetul C.E., cauzand un prejudiciu in sum? de 406.268.566 ROL; in aceea?i calitate, cu bun? ?tiin, in exercitarea atribu?iilor de serviciu, cu prilejul cererilor de ofert?, a inc?lcat dispozi?iile prev. de O.U.G. nr. 60/2001 ?i H.G. nr. 461/2001 care reglementeaz? achizi?iile publice, modalitate in care a cauzat bugetului Consiliului Jude?ean Dambovi?a un prejudiciu in sum? de 213.723.273 ROL.
       G V  - fiica lui D ?i S, n?scut? la ___  jud. Dambovi?a, cetean roman, studii superioare, ____., c?s?torit?, f?r? antecedente penale, pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 31 alin. 2 C.p. rap. la art. 18 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ?i art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 ?i art. 33 lit. "a" C.p., constand in aceea c?, in calitate de economist in cadrul Consiliului Jude?ean Dambovi?a ?i de consilier de achizi?ii publice in Comisia de evaluare a ofertelor in cadrul Programului Serviciul Comunitar pentru Familii Aflate in Dificultate Moreni, in exercitarea atribu?iilor de serviciu, a prezentat documente false ( proces verbal de recep?ie produse mobilier, facturi fiscale) ?i inexacte (rapoarte de evaluare ?i hot?rari de adjudecare), care ulterior au fost preluate f?r? vinovie de persoananele care au intocmit rapoartele tehnice ?i financiare fiscale, anexate la cererea de plat? final? in scopul justific?rii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului ?i ob?inerea tran?ei finale, modalitate in care au ob?inut sumele de bani din bugetul C.E., cauzand un prejudiciu in sum? de 406.268.566 ROL; in aceea?i calitate, cu bun? ?tiin, in exercitarea atribu?iilor de serviciu, cu prilejul cererilor de ofert?, a inc?lcat dispozi?iile prev. de O.U.G. nr. 60/2001 ?i H.G. nr. 461/2001 care reglementeaz? achizi?iile publice, modalitate in care a cauzat bugetului Consiliului Jude?ean Dambovi?a un prejudiciu in sum? de 213.723.273 ROL.
      H I A - fiica lui I ?i E, ___.., cetean roman, studii superioare, ___, nec?s?torit?, pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 31 alin.2 C.p. rap. la art. 18 1  alin.1 din Legea nr. 78/2000; art. 289 C.p. ?i art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ?i art. 33 lit. "a" C.p., constand in aceea c?, in calitate de ?ef serviciu in cadrul Direc?iei Jude?ene pentru Protec?ia Drepturilor Copilului Dambovi?a ?i asistent manager in cadrul Proiectului cu finan?are PHARE "Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate" - a intocmit, in fals, procesul - verbal de recep?ie din data de 24.02.2005 in care atesta faptul c? a receptionat  birou rollboxer, birou pentru calculator, scaune fixe, scaun rotativ, combin? frigorific? Arctic, TV Arctic, vesel? de buc?t?rie, tacamuri inox, articole metalice pentru buc?t?rie, lenjerie mas?, mochet? plu?at?, bunuri care la momentul respectiv nici nu fuseser? aprovizionate de furnizor; in aceea?i calitate, a prezentat documente false (proces verbal de recep?ie ?i facturi fiscale) ?i inexacte (rapoarte de evaluare ?i hot?rari de adjudecare), care ulterior au fost preluate f?r? vinovie de persoananele care au intocmit rapoartele tehnice ?i financiare fiscale, anexate la cererea de plat? final? in scopul justific?rii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului ?i ob?inerea tran?ei finale, modalitate in care au ob?inut sumele de bani din bugetul C.E., cauzand un prejudiciu in sum? de 406.268.566 ROL; cu bun? ?tiin, in exercitarea atribu?iilor de serviciu, cu prilejul cererilor de ofert?, a inc?lcat dispozi?iile prev. de O.U.G. nr. 60/2001 ?i H.G. nr. 461/2001 care reglementeaz? achizi?iile publice, modalitate in care a cauzat bugetului Consiliului Jude?ean Dambovi?a un prejudiciu in sum? de 213.723.273 ROL.
       G L - fiul lui V ?i E, ___..cetean roman, studii superioare, ___ c?s?torit, doi copii minori, stagiu militar satisf?cut, f?r? antecedente penale, pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 181  alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.; art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ?i art. 33 lit. "a" C.p., constand in aceea c?, in calitatea de?inut?, a prezentat documente  inexacte (rapoarte de evaluare ?i hot?rari de adjudecare), care ulterior au fost preluate f?r? vinovie de persoananele care au intocmit rapoartele tehnice ?i financiare fiscale, anexate la cererea de plat? final? in scopul justific?rii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului ?i ob?inerea tran?ei finale, modalitate in care au ob?inut sumele de bani din bugetul C.E., cauzand un prejudiciu in sum? de 406.268.566 ROL; in aceea?i calitate, cu bun? ?tiin, in exercitarea atribu?iilor de serviciu, cu prilejul cererilor de ofert?, a inc?lcat dispozi?iile prev. de O.U.G. nr. 60/2001 ?i H.G. nr. 461/2001 care reglementeaz? achizi?iile publice, modalitate in care a cauzat bugetului Consiliului Jude?ean Dambovi?a un prejudiciu in sum? de 213.723.273 ROL.
       T G - fiul lui G ?i M, ____., studii superioare, ___. stagiul militar satisf?cut, pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 31 alin.2 C.p. rap. la art. 18 1  alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.; art. 248 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ?i art. 33 lit. "a" C.p., constand in aceea c?, in calitatea de?inut?, a prezentat documente  inexacte (rapoarte de evaluare ?i hot?rari de adjudecare), care ulterior au fost preluate f?r? vinovie de persoananele care au intocmit rapoartele tehnice ?i financiare fiscale, anexate la cererea de plat? final? in scopul justific?rii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului ?i ob?inerea tran?ei finale, modalitate in care au ob?inut sumele de bani din bugetul C.E., cauzand un prejudiciu in sum? de 406.268.566 ROL; in aceea?i calitate, cu bun? ?tiin, in exercitarea atribu?iilor de serviciu, cu prilejul cererilor de ofert?, a inc?lcat dispozi?iile prev. de O.U.G. nr. 60/2001 ?i H.G. nr. 461/2001 care reglementeaz? achizi?iile publice, modalitate in care a cauzat bugetului Consiliului Jude?ean Dambovi?a un prejudiciu in sum? de 213.723.273 ROL.
       S V - fiul lui I ?i M, ____, jude? Dambovi?a, ____., cetean roman, studii medii, administrator al SC S M jude?ul Dambovi?a, c?s?torit, stagiu militar satisf?cut, pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ?i art. 215 C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p., constand in aceea c?, in calitate de administrator la SC S........ - la data de 27.05.2005 a intocmit, in fals, situa?ia de lucr?ri pentru construc?ia ?i dotarea spa?iului de joac?, listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, consumurile cu mana de lucru, in sensul c? a consemnat valori mai mari decat cele reale, date pe care le-a preluat  cu ocazia intocmirii facturii fiscale seria DB VDU nr. 358238 din data de 27.05.2005, emis? c?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a, modalitate in care a indus in eroare membrii comisiei de recep?ie, cauzand un prejudiciu acestei uniti in suma de  93.459.639 ROL.
      Situa?ia de fapt a fost probat? prin : -contract de finan?are nerambursabil? pentru un program descentranalizat - ac?iuni externe ale Comunitii Europene RO - 01080303329 (Vol.II filele 1-67); decizii ale Consiliului Jude?ean Dambovi?a de numire a echipei de implementare a  programului de financiare nerambursabil? "Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate" (Vol.I filele  534, 563, 564); fi?ele posturilor invinui?ilor: C I, H I A, G V, T G ?i G L (Vol.I filele 487-550); declara?ii martor (Vol.I filele      167-327); declara?ii invinui?i  (Vol.I filele 328-486);
      - raportul de constatare financiar contabil? intocmit de specialistul financiar al D.N.A. - Serviciul Teritorial Ploie?ti (Vol.I  filele 72-166);
      -documente aferente achizi?iei publice de produse de mobilier ?i produse de uz casnic electrice ?i neelectrice: referat cu propunere de nominanalizare a Comisiei de evaluare a ofertelor (Vol.III fila 2), dispozi?ia privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ( Vol. III fila 3 ),  invita?ii la ofertare ?i confirm?ri de primire (Vol. III filele 10-16), documenta?ia standard ?i  fi?a de date achizi?ie (Vol. III filele 16-38), caiet de sarcini (Vol.III filele 39-64), scrisoare de inaintare a ofertei SC A G (Vol.III filele 65-66), certificat  constatator cu datele de identificare ale SC A G eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Bucure?ti din care rezult? c? administratorul societii este S M; actul constitutiv al SC A G din care rezult? c? invinuita S M este administrator ?i asociat unic al societii (Vol. III filele 68-79);  adeverin?a nr. 3810/2004 din care rezult? c? SC A G are punct de lucru in M, jude?ul Dambovi?a ( Vol. III fila 110 ); formular P4 experien similar? ?i dot?rile tehnice ale societii (Vol.III filele 95-96); bilan?uri la data de 31.12.2004 ?i la 30.06.2004 (Vol. III filele 98-110); propuneri tehnice (Vol.III filele 112-146); scrisoare de inaintare ofert? sigilat? a SC SM; actul constitutiv ale SC S din care rezult? c? invinuitul S V este asociat ?i administrator al societii (Vol.III filele 147-162); certificat atestare fiscal? (Vol.III filele 161-169); bilan? contabil (Vol.III filele 166-173); adres? privind experien?a similar? (Vol.III filele 174-178) ; scrisoare inaintare ofert? SC E C M (Vol.III fila 84), statulul societii; propuneri tehnice ?i financiare (Vol. III filele 187-191); scrisoare de inaintare ofert? SC E; formular de ofert?; informa?ii privind intalniri de lucru ale comisiei de evaluare din data de 03.12.2004 (Vol.III filele 197-203); raportul de deschidere a ofertelor (Vol.III fila 214), minuta intalnirii de lucru a comisiei de evaluare din data de 10.12.2004; raportul comisiei de evaluare  din 14.12.2004 (Vol.III filele 216-219); hot?rarea comisiei de evaluare din 14.12.2004 (Vol.III filele 234-235);  scrisori comunicare (Vol.III filele 236-240); contract de furnizare nr. 315/21.01.2005 (Vol.III filele 241-245); contract de depozit nr. 884/11.02.2005 (Vol.III filele 246-249); proces - verbal de recep?ie  anex? la contractul de depozit nr. 884/2005/24.02.2005; facturi fiscale nr. 0138418, 0138477 (Vol.III filele 250-257); notele de intrare - recep?ie nr. 2 ?i 3; ordin de plat? nr. 315; documentele justificative de achizi?ie a SC A G (Vol.III filele 258-360);
      -documente aferente achizi?iei publice de produse alimentare: referat cu propunerea pentru nominanalizarea comisiei de evaluare a ofertelor ?i dispozi?ia de constituire a acesteia (Vol.IV filele 1-17), invita?ii la ofertare din 23.11.2004 ; documenta?ia standard (Vol.IV filele           18-36); caiet de sarcini; scrisoare de inaintare nr. 753/21.12.2004 a SC Dc?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a; invita?ii la ofertare din 07.01.2005 impreun? cu confirmarea de primire (Vol.IV filele 97-103) scrisoare inaintare nr. 151/13.01.2005 a SC M( Vol.IV fila 104); oferta SC M; delega?ie de implementare de c?tre D C pentru D E de reprezentare a SC M; act constitutiv  ?i certificat constatator Oficiul Registrului Comer?ului ale SC M; adresa D.G.F.P. Dambovi?a din care rezult? c? la data de 21.12.2004 SC Dinregistra la bugetul de stat obliga?ii fiscale in sum? de 17.904.487.943 ROL , formular privind informa?ii generale, eligibilitate ?i experien similar?; raport de deschidere a ofertelor din data de 13.01.2005 (Vol. IV filele 104-157);  minuta intalnirii de lucru a comisiei de evaluare (Vol.IV filele 158-159); raportul ?i hot?rarea de adjudecare a comisiei de evaluare din data de 13.01.2005 (Vol.IV filele 192-197); contract de produse alimentare 835/11.02.2005 (Vol.IV filele 199-202); factura fiscal? nr. 6286139/26.04.2005 anulat?; ordin de plat? nr. 706/29.04.2006; factura fiscal? nr. 6286534/26.04.2005; factura fiscal? seria DB VEV nr. 02431383 ?i factura fiscal? seria DB VEV nr. 02431384; nota de recep?ie nr. 1/26.04.2005; nota de recep?ie nr. 78/26.05.2005; factura fiscal? seria DB VEV nr. 02431386 (Vol.IV filele 206-230); proces - verbal de custodie nr. 5/26.05.2005 ?i anexele nr. 1 ?i 2; adresa SC M c?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a cu solicitarea ca plata facturilor s? se efectueze c?tre SC D( Vol.IV filele 231-252);
      -  documente justificative de achizi?ie ale SC M (Vol.IV filele 256-400, Vol.V filele 1-488);
      -documente aferente achizi?iei publice de lucr?ri: invita?ii la ofertare din 01.04.2005 ( Vol.VI filele 1-6);  documenta?ia standard pentru elaborarea ?i prezentarea ofertelor ( Vol.VI filele 7-70); imputernicire SC SM pentru S V ( Vol.VI fila 71); scrisoare de inaintare oferte SC SM din 15.04.2005 ( Vol.VI fila 73); certificat atestare fiscal? SC SM ( Vol.VI fila 80); actul constitutiv al SC SM ( Vol.VI filele 82-90); declara?ie privind asigurarea tehnic? a SC SM ( Vol.VI filele 91-101); formularul B4 privind experien?a similar? a SC SM ( Vol.VI fila 102); manualul calitii intocmit de SC S( Vol.VI filele 111-241 ); adres? inaintare ?i oferte SC SC I I ........ ( Vol.VI filele 243-249); certificat constatator intocmit de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Dambovi?a pentru SC I S( Vol.VI filele 250-252); certificat fiscal ?i de atestare fiscal? SC SC I I ( Vol.VI filele 253-255); oferte de pre? SC SC I I ........ ( Vol.VI filele 257-324); scrisoare inaintare ofert? SC A G ( Vol.VI fila 325 ); certificat constatator Oficiul registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Bucure?ti privind SC A G Bucure?ti, din care rezult? c? S M este asociat ?i administrator ala cestei societi ( Vol.VI filele 328-331 ); imputernicire pentru M F de la SC A G ( Vol. VI fila 332  ); certificat de atestare fiscal? SC A G Bucure?ti (Vol.VI fila 336); formular experien similar? SC A G
 (Vol.VI,fila350), raport de deschidere a ofertelor ( Vol.VI filele 386-391  ); minuta intalnirii comisiei de evaluare din 15.04.2005 ( Vol.VI filele 392-399) ; raportul comisiei de evaluare din 15.04.2005 ( Vol. VI filele 400-403); hot?rarea comisiei de evaluare din 15.04.2005 ( Vol.VI filele 404-405); scrisori comunicare ( Vol.VI filele 406-408);
     - invita?ii la ofertare din 18.04.2005  ( Vol.VII filele 1-8 ); documenta?ia standard pentru elaborarea ?i prezentarea ofertelor ( Vol VII filele 9-142); scrisoare inaintare oferte SC S( Vol.VII fila 143); imputernicire SC S pentru S F ( Vol.VII fila 150); certificat atestare fiscal? SC S(Vol.VII fila 155); certificat constatator Oficiul Registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Dambovi?a, impreun? cu actul constitutiv al SC S; documente privind recomand?ri ?i experien?a similar? SC S( Vol.VII filele 156-198); manualul calitii intocmit de SC SM ( Vol.VII filele 199-319);  raport de deschidere a ofertelor ( Vol.VII fila 340); lista organiza?iilor care au primit documenta?ia de achizi?ie ( Vol. VII fila 342); minuta intalnirii de lucru a Comisiei de evaluare din 29.04.2005 ( Vol. VII fila 346); raportul comisiei de evaluare din 29.04.2005 ( Vol. VII filele 385 ); minuta intalnirii de lucru a comisiei de evaluare din 03.05.2005 ( Vol.VII fila 389); hot?rarea comisiei de evaluare din 03.05.2005 ( Vol.VII filele 390-391); scrisorile de comunicare din 03.05.2005 ( Vol.VII filele 392-393); contractul de execu?ie lucr?ri nr. 3099/06.05.2005 ( Vol.VII filele 394-403 ); ordin pentru inceperea lucr?rilor nr. 2389/12.05.2005 ( Vol. VII fila 404); adresa nr. 77/05.05.2001 a SC S( Vol. VII fila 408) ;
         - proces verbal de constatare incheiat de D.G.F.P Dambovi?a-Activitatea de Control Fiscal, anexele aferente, documente de eviden financiar contabil? (Vol.VIII).
          La dosar au fost ata?ate urm?toarele documente: adresa nr. 9998/VI/A/11/1.09.2007 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a prin care pre?edintele G A na comunic? instan?ei c? aceast? institu?ie nu se  constituie parte civil? ; copie adres? nr. 9718/26.X. 2007 emis? de direc?ia Economic? din cadrul Consiliului Jude?ean Dambovi?a; copie adres? nr. 3219/23.04.2007 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a; adresa nr. 5971/3.01.2008 emis? de  Ministerul  Dezvolt?rii , Lucr?rilor  Publice ?i Locuin?elor privind  constituirea ca parte civil?  cu suma de  92.452, 93 euro; copie list? verificare ?i raport vizit? la fa?a locului din  7.10.2005 intocmit? de  MIE - ADR Sud Muntenia; adres? nr. 64863/23.01.2008 emis? de Ministerul Dezvolt?rii , Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor privind diminuarea sumelor de recuperat precizate anterior; adresa nr.  67279/31.01.2008 emis? de Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor privind  constituirea   ca parte civil? cu sumele de 8.439,61 euro ?i 10.249,08 lei; copie adres? nr. 75250/12.03.2008 emis? de Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor; copii fi?e emise de Consiliul Jude?ean Dambovi?a; copie fi prezentare G M; copii file  registru ; copie invita?ie la ofertare nr. 2276/19.11.2004 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a, copie contract finan?are  nerambursabil? RO - 0108.0303329 ?i anex? II , anex? IV, V; copii facturi fiscale nr. 0138418/ 22.02.2005 ?i nr. 0138417/22.02.2005; copie fi post G V; copie   cont de profit ?i pierderi la 31.12.2003 privind SC A G?i copie not? explicativ?; copie  invita?ie la ofertare nr. 8358/23.11.2004 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a, copii file registru; copie cerere concediu G V ; copii  foi colective prezen; copie invita?ie la ofertare nr. 1908/1.04.2005 emis? de  Consiliul Jude?ean Dambovi?a; copie  invita?ie ofertare nr. 1918/1.04.2005; copie  invita?ie  ofertare nr. 20359/18.04.2005; copie factur? fiscal? nr. 2431383/26.04.2005; copie adres? emis? de SC M ........  c?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a; copie bilan? SC Sla 30.06.2004 ?i copie cont de profit ?i pierderi; plan?e foto; copie list? consum man? de lucru; recomand?ri ?i caracteriz?ri privind pe inculpata C I.
La termenul de judecat? din 21.12.2007 au fost audiate inculpatele C I ?i G V, iar  la 25.01.2008 au fost audia?i inculpa?ii  H I A, G L, T G ?i S V.
De asemenea, au fost audia?i martorii :  D M, M M, G V O, N G V, B E D, B G C, N G , D E,  B C, I I V,  P A , N M, M C, G M, M G F, A G, B M, P C E.
In ?edin?a public? din  10.10.2008 , instan?a a admis cererile de  probatorii formulate de  inculpa?i, astfel  : pentru inculpatul  S V a fost  admis? proba cu inscrisuri, doi martori ( pentru  dovedirea for?ei de munc? la  execu?ia lucr?rii ), acte ?i martori in  circumstan?iere ?i expertiz? tehnic?  specialitatea construc?ii pentru verificarea  modului de utilizare a fondurilor Phare, stabilirea eligibilitii cheltuielilor efectuate ( care sunt acestea ?i din ce provin cheltuielile neeligibile),  modul de urm?rire a respect?rii contractului legal privind utilizarea fondurilor, precum ?i dac? exist? foloase  necuvenite, respectiv prejudiciu.
Pentru inculpata C I au fost admise probe cu inscrisuri ?i martori pe situa?ia de fapt ?i in  circumstan?iere precum ?i efectuarea unei expertize tehnice contabile prin care s? fie verificat modul de  utilizare a fondurilor Phare, s? se stabileasc? eligibilitatea cheltuielilor efectuate  (care sunt ?i din  ce provin acestea) , modul de urm?rire a respect?rii contractului legal privind  utilizarea fondurilor ?i stabilirea prejudiciului.
Pentru inculpa?ii T G ?i G L, au fost admise probe cu inscrisuri pe situa?ia de  fapt ?i in  circumstan?iere precum ?i martori in circumstan?iere, iar pentru inculpata G V a  fost  admis? proba cu inscrisuri.
Totodat?, instan?a a pus in vedere procurorului din cadrul DNA s? expun? punctul de vedere al acestei institu?ii cu privire la  cele dou? expertize.
Printr-o cerere depus? la 17.X.2008, inculpata  H I A a solicitat la randul s?u efectuarea unei expertize  contabile,  indicand totodat? obiectivele pentru aceasta.
De asemenea, inculpata G V a depus la dosarul cauzei lista cuprinzand obiectivele solicitate pentru  intocmirea raportului de  expertiz? contabil?.
Pentru intocmirea lucr?rilor dispuse in cauz?, au fost desemna?i exper?ii G L( pentru expertiza  tehnic? in construc?ii ) ?i Toma I ( pentru expertiza contabil? ), stabilindu-se de c?tre instan ?i obiectivele pentru fiecare  dintre acestea.
Prin adresa nr. 1198/III/13/7.XI.2008, DNA ST Ploie?ti a ar?tat c? expertiza tehnic? in construc?ii nu este relevant? avandu-se in vedere  imposibilitatea material? a prezent?rii de concluzii  diferite de  cele  consemnate in plan?a foto depus? la dosar , de  concluziile  comisiei de inventariere ?i aspectele privind  recep?Iarea lucr?rii ?i  costurile cu  manopera.
Cu privire la expertiza contabil?, s-a ar?tat c? obiectivele propuse depesc cadrul legal pentru efectuarea acesteia, solicit? constatarea  unei st?ri  v?dite sau nu prezint? relevan, bugetul Comunitilor Europene fiind  prejudiciat prin nerespectarea  cadrului legal privind  selectarea societilor  invitate la  ofertare ?i  stabilirea ofertei ca?tig?toare cu toate sumele pl?tite.
La termenul de judecat? din 7.11.2008 instan?a a dispus inlocuirea expertului G Lcu expertul A D luandu-se act de acordul p?r?ilor prezente, in acest sens.
Dup? depunerea raportului de expertiz? contabil?, procurorul DNA a formulat obiec?iuni, instan?a  admi?andu-se la termenul de  judecat? din 13.02.2009 ?i  dispunand ca  expertul s? r?spund? la acestea.
De asemenea , procurorul DNA ?i inculpatul S V  au formulat  obiec?iuni cu privire la raportul de expertiz? tehnic? in specialitatea construc?ii; la acest raport de expertiz? au mai formulat obiec?iuni ?i ceilal?i inculpa?i, cu excep?ia inculpatei H I A.
Instan?a a admis obiec?iunile formulate ?i a dispus ca  expertul s? r?spund? acestora.
La termenul de judecat? din 24.07.2009, instan?a a dispus citarea exper?ilor A D ?i Toma I  in calitate de martori, apreciind  oportun? prezen?a acestora pentru a  oferi explica?ii in leg?tur? cu lucr?rile de expertiz? intocmite.
Cei doi exper?i au fost audia?i in ?edin?a public? din 21.10.2009.
Fa  de lipsa inculpatului S V precum ?i a ap?r?torului acestuia  la termenul  de judecat? din 23.09.2009 instan?a a prorogat punerea in  discu?ie a complet?rii raportului de expertiz? in specialitatea construc?ii in ceea ce prive?te  cuantumul prejudiciului , eventual identificarea lucr?rilor efectuate ?i pre?ul acestora.
La 18.11.2009 , s-a pus in vedere de c?tre  instan c?  ap?r?torii inculpa?ilor s? stabileasc? ?i s? formuleze de comun acord trei obiective in  ceea ce prive?te  expertiza tehnic? in construc?ii  , avand in vedere sus?inerile formulate de c?tre ace?tia in  sensul c? prin expertiza intocmit? nu s-a  r?spuns la obiectivele  7 ?i 8 ?i nici audierea sa nu a l?murit acest aspect.
In urma depunerii listei  con?inand obiectivele formulate cu privire la expertiza tehnic? in  specialitatea construc?ii , la termenul de judecat? din 13.01.2010, instan?a a luat act de aceasta iar la termenul de judecat?  din 19.01.2010, a  fost desemnat expertul pentru intocmirea lucr?rii, numita I A.
In urma unei cereri depuse la aceasta la data  de 23.02.2010, prin care invedera instan?ei existen?a mai multor motive pentru care nu putea reanaliza lucrarea dispus? in cauz?, la termenul de judecat? din 16.03.2010, s-a  dispus inlocuirea sa cu expertul G F.
Au fost emis? adres? prin care s-a adus la  cuno?tin expertului despre lucrarea  dispus? in cauz?.
In urma notei telefonice din data de 19.03.2010 expertul G F a adus la cuno?tin instan?ei c? inten?Ieaz? s? solicite inlocuirea  sa la termenul din 13.04.2010, motivat de  imprejurarea c? starea s?n?tii sale nu permite intocmirea lucr?rii.
Fa de aceast? situa?ie  la termenul de judecat? din 13.04.2010 instan?a a revenit asupra probei dispuse, apreciind , c? prin cererile de  inlocuire formulate in care se invoc? diverse motive  de c?tre domnii exper?i, se incearc? tergiversarea  solu?I?rii cauzei, c? probele administrate pe parcursul judec?rii cauzei sunt  concludente , avandu-se in vedere c? prin cele 4  obiective depuse la dosarul  cauzei de c?tre  inculpatul S V se reiau  obiectivele  din raportul de expertiz? intocmit de expertul A D intr-o nou? formulare, precum ?i  imposibilitatea material? a prezent?rii de concluzii diferite de cele ce rezult? din plan?a foto aflat? la dosar , de concluziile comisiei de inventariere ?i aspectele privind recep?Iarea lucr?rii ?i costurile cu manopera.
     Alizand  actele ?i lucr?rile dosarului ,  respectiv contractul de finan?are nerambursabil? pentru un program descentranalizat - ac?iuni externe ale Comunitii Europene RO - 01080303329 (Vol.II filele 1-67); deciziile Consiliului Jude?ean Dambovi?a de numire a echipei de implementare a  programului de financiare nerambursabil? "Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate" (Vol.I filele  534, 563, 564); fi?ele posturilor invinui?ilor: C I, H I A, G V, T G ?i G L (Vol.I filele 487-550); declara?ii martor (Vol.I filele      167-327); declara?iile inculpa?ilor date in cursul urm?ririi penale precum ?i in cursul cercet?rii judec?tore?ti ;
      - raportul de constatare financiar contabil? intocmit de specialistul financiar al D.N.A. - Serviciul Teritorial Ploie?ti (Vol.I  filele 72-166);
      -documentele aferente achizi?iei publice de produse de mobilier ?i produse de uz casnic electrice ?i neelectrice: referatul cu propunerea de nominanalizare a Comisiei de evaluare a ofertelor (Vol.III fila 2), dispozi?ia privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ( Vol. III fila 3 ),  invita?iile la ofertare ?i confirm?ri de primire (Vol. III filele 10-16), documenta?ia standard ?i  fi?a de date achizi?ie (Vol. III filele 16-38), caietul de sarcini (Vol.III filele 39-64), scrisoarea de inaintare a ofertei SC A G (Vol.III filele 65-66), certificatul  constatator cu datele de identificare ale SC A G eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Bucure?ti din care rezult? c? administratorul societii este S M; actul constitutiv al SC A G din care rezult? c? invinuita S M este administrator ?i asociat unic al societii (Vol. III filele 68-79);  adeverin?a nr. 3810/2004 din care rezult? c? SC A G are punct de lucru in M, jude?ul Dambovi?a ( Vol. III fila 110 ); formularul P4 experien similar? ?i dot?rile tehnice ale societii (Vol.III filele 95-96); bilan?urile la data de 31.12.2004 ?i la 30.06.2004 (Vol. III filele 98-110); propuneririle tehnice (Vol.III filele 112-146); scrisoarea de inaintare ofert? sigilat? a SC SM; actul constitutiv ale SC Sdin care rezult? c? invinuitul S V este asociat ?i administrator al societii (Vol.III filele 147-162); certificatul atestare fiscal? (Vol.III filele 161-169); bilan?ul contabil (Vol.III filele 166-173); adresa privind experien?a similar? (Vol.III filele 174-178) ; scrisoare inaintare ofert? SC E C M (Vol.III fila 84), statulul societii; propuneri tehnice ?i financiare (Vol. III filele 187-191); scrisoare de inaintare ofert? SC E; formular de ofert?; informa?ii privind intalniri de lucru ale comisiei de evaluare din data de 03.12.2004 (Vol.III filele 197-203); raportul de deschidere a ofertelor (Vol.III fila 214), minuta intalnirii de lucru a comisiei de evaluare din data de 10.12.2004; raportul comisiei de evaluare  din 14.12.2004 (Vol.III filele 216-219); hot?rarea comisiei de evaluare din 14.12.2004 (Vol.III filele 234-235);  scrisori comunicare (Vol.III filele 236-240); contract de furnizare nr. 315/21.01.2005 (Vol.III filele 241-245); contract de depozit nr. 884/11.02.2005 (Vol.III filele 246-249); proces - verbal de recep?ie  anex? la contractul de depozit nr. 884/2005/24.02.2005; facturi fiscale nr. 0138418, 0138477 (Vol.III filele 250-257); notele de intrare - recep?ie nr. 2 ?i 3; ordin de plat? nr. 315; documentele justificative de achizi?ie a SC A G (Vol.III filele 258-360);
      -documente aferente achizi?iei publice de produse alimentare: referat cu propunerea pentru nominanalizarea comisiei de evaluare a ofertelor ?i dispozi?ia de constituire a acesteia (Vol.IV filele 1-17), invita?ii la ofertare din 23.11.2004 ; documenta?ia standard (Vol.IV filele           18-36); caiet de sarcini; scrisoare de inaintare nr. 753/21.12.2004 a SC Dc?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a; invita?ii la ofertare din 07.01.2005 impreun? cu confirmarea de primire (Vol.IV filele 97-103) scrisoare inaintare nr. 151/13.01.2005 a SC M( Vol.IV fila 104); oferta SC M; delega?ie de implementare de c?tre D C pentru D E de reprezentare a SC M; act constitutiv  ?i certificat constatator Oficiul Registrului Comer?ului ale SC M; adresa D.G.F.P. Dambovi?a din care rezult? c? la data de 21.12.2004 SC Dinregistra la bugetul de stat obliga?ii fiscale in sum? de 17.904.487.943 ROL , formular privind informa?ii generale, eligibilitate ?i experien similar?; raport de deschidere a ofertelor din data de 13.01.2005 (Vol. IV filele 104-157);  minuta intalnirii de lucru a comisiei de evaluare (Vol.IV filele 158-159); raportul ?i hot?rarea de adjudecare a comisiei de evaluare din data de 13.01.2005 (Vol.IV filele 192-197); contract de produse alimentare 835/11.02.2005 (Vol.IV filele 199-202); factura fiscal? nr. 6286139/26.04.2005 anulat?; ordin de plat? nr. 706/29.04.2006; factura fiscal? nr. 6286534/26.04.2005; factura fiscal? seria DB VEV nr. 02431383 ?i factura fiscal? seria DB VEV nr. 02431384; nota de recep?ie nr. 1/26.04.2005; nota de recep?ie nr. 78/26.05.2005; factura fiscal? seria DB VEV nr. 02431386 (Vol.IV filele 206-230); proces - verbal de custodie nr. 5/26.05.2005 ?i anexele nr. 1 ?i 2; adresa SC M c?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a cu solicitarea ca plata facturilor s? se efectueze c?tre SC D( Vol.IV filele 231-252);
      -  documente justificative de achizi?ie ale SC M (Vol.IV filele 256-400, Vol.V filele 1-488);
      -documente aferente achizi?iei publice de lucr?ri: invita?ii la ofertare din 01.04.2005 ( Vol.VI filele 1-6);  documenta?ia standard pentru elaborarea ?i prezentarea ofertelor ( Vol.VI filele 7-70); imputernicire SC SM pentru S V ( Vol.VI fila 71); scrisoare de inaintare oferte SC SM din 15.04.2005 ( Vol.VI fila 73); certificat atestare fiscal? SC SM ( Vol.VI fila 80); actul constitutiv al SC SM ( Vol.VI filele 82-90); declara?ie privind asigurarea tehnic? a SC SM ( Vol.VI filele 91-101); formularul B4 privind experien?a similar? a SC SM ( Vol.VI fila 102); manualul calitii intocmit de SC S( Vol.VI filele 111-241 ); adres? inaintare ?i oferte SC SC I I ........ ( Vol.VI filele 243-249); certificat constatator intocmit de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Dambovi?a pentru SC I S( Vol.VI filele 250-252); certificat fiscal ?i de atestare fiscal? SC SC I I ( Vol.VI filele 253-255); oferte de pre? SC SC I I ........ ( Vol.VI filele 257-324); scrisoare inaintare ofert? SC A G ( Vol.VI fila 325 ); certificat constatator Oficiul registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Bucure?ti privind SC A G Bucure?ti, din care rezult? c? S M este asociat ?i administrator ala cestei societi ( Vol.VI filele 328-331 ); imputernicire pentru M F de la SC A G ( Vol. VI fila 332  ); certificat de atestare fiscal? SC A G Bucure?ti (Vol.VI fila 336); formular experien similar? SC A G
 (Vol.VI,fila350), raport de deschidere a ofertelor ( Vol.VI filele 386-391  ); minuta intalnirii comisiei de evaluare din 15.04.2005 ( Vol.VI filele 392-399) ; raportul comisiei de evaluare din 15.04.2005 ( Vol. VI filele 400-403); hot?rarea comisiei de evaluare din 15.04.2005 ( Vol.VI filele 404-405); scrisori comunicare ( Vol.VI filele 406-408);
     - invita?ii la ofertare din 18.04.2005  ( Vol.VII filele 1-8 ); documenta?ia standard pentru elaborarea ?i prezentarea ofertelor ( Vol VII filele 9-142); scrisoare inaintare oferte SC S( Vol.VII fila 143); imputernicire SC Spentru S F ( Vol.VII fila 150); certificat atestare fiscal? SC S(Vol.VII fila 155); certificat constatator Oficiul Registrului Comer?ului de pe lang? Tribunalul Dambovi?a, impreun? cu actul constitutiv al SC S; documente privind recomand?ri ?i experien?a similar? SC S( Vol.VII filele 156-198); manualul calitii intocmit de SC SM ( Vol.VII filele 199-319);  raport de deschidere a ofertelor ( Vol.VII fila 340); lista organiza?iilor care au primit documenta?ia de achizi?ie ( Vol. VII fila 342); minuta intalnirii de lucru a Comisiei de evaluare din 29.04.2005 ( Vol. VII fila 346); raportul comisiei de evaluare din 29.04.2005 ( Vol. VII filele 385 ); minuta intalnirii de lucru a comisiei de evaluare din 03.05.2005 ( Vol.VII fila 389); hot?rarea comisiei de evaluare din 03.05.2005 ( Vol.VII filele 390-391); scrisorile de comunicare din 03.05.2005 ( Vol.VII filele 392-393); contractul de execu?ie lucr?ri nr. 3099/06.05.2005 ( Vol.VII filele 394-403 ); ordinul  pentru inceperea lucr?rilor nr. 2389/12.05.2005 ( Vol. VII fila 404); adresa nr. 77/05.05.2001 a SC S( Vol. VII fila 408) ;
         - procesul verbal de constatare incheiat de D.G.F.P Dambovi?a-Activitatea de Control Fiscal, anexele aferente, documente de eviden financiar contabil? (Vol.VIII),  adresa adresa nr. 9998/VI/A/11/1.09.2007 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a prin care pre?edintele G A comunic? instan?ei c? aceast? institu?ie nu se  constituie parter civil? ; copie adres? nr. 9718/26.X. 2007 emis? de direc?ia Economic? din cadrul Consiliului Jude?ean Dambovi?a; copie adres? nr. 3219/23.04.2007 emis? dee consiliul Jude?ean Dambovi?a; adresa nr. 5971/3.01.2008 emis? de  Ministerul  Dezvolt?rii , Lucr?rilor  Publice ?i Locuin?elor privind  constituirea ca parte civil?  cu suma de  92.452, 93 euro; copie list? verificare ?i raport vizit? la fa?a locului din  7.10.2005 intocmit? de  MIE - ADR Sud Muntenia; adres? nr. 64863/23.01.2008 emis? de Ministerul Dezvolt?rii , Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor privind diminuarea sumelor de recuperat precizate anterior; adresa nr.-  67279/31.01.2008 emis? de Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor privind  constituirea   ca parte civil? cu sumele de 8.439,61 euro ?i 10.249,08 lei; copie adres? nr. 75250/12.03.2008 emis? de Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor; copii fi?e emise de Consiliul Jude?ean Dambovi?a; copie fi prezentare G M; copii file  registru ; copie invita?ie la ofertare nr. 2276/19.11.2004 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a, copie contract finan?are  nerambursabil? RO - 0108.0303329 ?i anex? II , anex? IV, V; copii facturi fiscale nr. 0138418/ 22.02.2005 ?i nr. 0138417/22.02.2005; copie fi post G V; copie   cont de profit ?i pierderi la 31.12.2003 privind SC A G?i copie not? explicativ?; copie  invita?ie la ofertare nr. 8358/23.11.2004 emis? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a, copii file registru; copie cerere concediu G V ; copii  foi colective prezen; copie invita?ie la ofertare nr. 1908/1.04.2005 emis? de  Consiliul Jude?ean Dambovi?a; copie  invita?ie ofertare nr. 1918/1.04.2005; copie  invita?ie  ofertare nr. 20359/18.04.2005; copie factur? fiscal? nr. 2431383/26.04.2005; copie adres? emis? de SC M ........  c?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a; copie bilan? SC Sla 30.06.2004 ?i copie cont de profit ?i pierderi; plan?e foto; copie list? consum man? de lucru; recomand?ri ?i caracteriz?ri privind pe inculpata C I.
       Instan?a  re?ine urm?toarele:
      La data de 29.07.2005 Consiliul Jude?ean Dambovi?a a inaintat la Direc?ia General? a Finan?elor Publice Dambovi?a cererea de restituire a TVA aferent? trimestrului II 2005, cerere care a fost inregistrat? la aceast? din urm? institu?ie sub nr. 20887/2005.
      Urmare acestei solicit?ri, la data de 18.08.2005 D.G.F.P. Dambovi?a - Activitatea de Control Fiscal a efectuat o verificare la SC M ........ - administrat? de invinuita D E. Cu aceast? ocazie s-a constatat c? societatea mai sus amintit? a incheiat la data de 11.02.2005 cu Consiliul Jude?ean Dambovi?a un contract de livrare produse alimentare, inregistrat sub nr. 885/2005 ?i c?, in baza acestuia, la data de 27.05.2005 SC M ........ a emis c?tre Consiliul Jude?ean Dambovi?a facturile fiscale nr. 2431383 ?i nr. 2431384.
      In actul de constatare s-a mai precizat c?, in leg?tur? cu aceast? din urm? factur? (nr. 2431384/27.05.2005), de?i Consiliul Jude?ean Dambovi?a a pl?tit-o integral, m?rfurile care f?ceau obiectul tranzac?iei nu au fost livrate.
      In leg?tur? cu aspectele  constatate au fost  sesizate organele  de urm?rire penal?.
      In anul 2002 Consiliul Jude?ean Dambovi?a - prin reprezentan?ii s?i legali - a formulat la Ministerul Integr?rii Europene o cerere de finan?are nerambursabil? din linia de buget RO 0108.03.03.329 Program PHARE 2001 Coeziune Economic? ?i Social?. Odat? cu cererea a fost prezentat ?i Proiectul intitulat "Serviciul Comunitar pentru Familii in Dificultate", care f?cea obiectul finanrii.
      Proiectul mai sus mentionat viza dezvoltarea cadrului institu?Ial ?i oferirea de servicii sociale complexe, adaptate nevoilor locale, prin parteneriat activ intre autoritile locale ?i societatea civil?. Grupul ?int? era format din familii care tr?iesc in situa?ii de s?r?cie extrem? ?i copiii acestora.
      Activitile principale ale proiectului constau in: dotarea sediului, selectarea personalului, formarea personalului, elaborarea unui ghid de bune practici, identificarea beneficiarilor, derularea de ac?iuni de ingrijire - educare pentru copii ?i oferirea de servicii sociale, consilierea familiilor, educa?ie familial?, educa?ie pentru s?n?tate, schimb de experien intre p?rin?i, etc.
      Fiind considerat fezabil, la data de 29.11.2003 intre Ministerul Integr?rii Europene (autoritate contractant?) ?i Agen?ia RegIal? de Dezvoltare 3 Sud Muntenia (autoritate de implementare) pe de o parte ?i Consiliul Jude?ean Dambovi?a - in calitate de beneficiar pe de alt? parte, a fost incheiat contractul de finan?are nerambursabil? pentru un program descentranalizat , inregistrat sub nr. 1153c/29.11.2003 cu num?r de identificare contract RO 0108.03.03.329.
      Scopul acestui contract a fost acordarea unei finanri nerambursabile de c?tre autoritatea contractant? pentru implementarea Proiectului intitulat "Serviciul Comunitar pentru Familii in Dificultate".
      Potrivit art. 2 din contract, implementarea proiectului urma s? inceap? in ziua urm?toare datei in care contractul a fost semnat de cele dou? p?r?i, urmand a se finanaliza in termen de 18 luni.
      Potrivit art. 3 din contract, costul total al proiectului eligibil pentru finan?are de c?tre autoritatea contractant? a fost estimat la suma de 168.050 EUR.
      Autoritatea contractant? se angaja s? finan?eze o sum? maxim? de 149.995 EUR, echivalent? a 89,26% din costurile totale eligibile, diferen?a in sum? de 18.055 EUR urmand a fi finan?at? de Consiliul Jude?ean Dambovi?a.
      Potrivit art. 4 din contract, pentru fundamentarea cererilor de plat? urma s? se intocmeasc? in mod obligatoriu rapoarte tehnice ?i financiare. In baza aceluia?i articol, autoritatea contractant? se angaja s? vireze suma de bani in trei tran?e: o prim? tran era un avans de 20% din sum? - 59.998 EUR, plat? intermediar? care insemna 30% din sum? - 44.998,50 EUR ?i plat? final? in sum? de 44.998,50 EUR.
      La data de 19.03.2004 Ministerul Integr?rii Europene, prin Ministerul Finan?elor Publice a virat suma de 44.998,50 EUR Consiliului Jude?ean Dambovi?a in contul acestuia de la Banca TRANSILVANIA RO 37BTRLO1601202491330xx, iar la data de 26.03.2004 a virat suma de 1.359.557.885,32 ROL in contul Consiliului Jude?ean Dambovi?a de la Trezorerie RO 61TREZ271500208x000057.
      Prin decizia Consiliului Jude?ean Dambovi?a nr. 66 din data de 24.06.2004, numitul V Ca fost imputernicit ca manager de proiect
      La data de 24.09.2004, prin hot?rarea Consiliului Jude?ean Dambovi?a a fost schimbat? componen?a echipei de implementare, in locul martorului V Cfiind numit? inculpata C I - ca manager proiect precum ?i G V ?i T G, martora D M, precum ?i numi?ii G C ?i A Mn. Din componen?a echipei de implementare mai f?ceau parte numi?ii H I A ?i R S.
      Inculpata C I, in perioada implement?rii proiectului, a fost director executiv la Direc?ia General? de Asisten Social? ?i Protec?ia Copilului din cadrul Consiliului Jude?ean Dambovi?a, scopul principal al postului fiind acela de coordonare a activitii Direc?iei.
      Ca atribu?ii de serviciu, invinuita C I era obligat? s? gestioneze corespunz?tor resursele alocate.
      Prin dispozi?ia nr. 146 din data de 24.09.2004 a Consiliului Jude?ean Dambovi?a inculpata C I a fost desemnat? ca manager in cadrul proiectului "Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate", incepand cu data de 01.10.2004.
      Inculpata  H I A, in perioada 2004 - 2005, a lucrat in calitate de ?ef Birou Strategii, Proiecte, Programe ?i Rela?ii cu organiza?iile neguvernamentale in cadrul Direc?iei pentru Protec?ia Copilului Dambovi?a.
      In aceast? calitate, inculpata avea ca atribu?ii de serviciu, printre altele, colaborarea cu organiza?ii finan?atoare care s? sprijine implementarea proiectelor propuse, colaborarea cu alte institu?ii in vederea derul?rii in comun a unor proiecte in domeniul protec?iei copilului, urm?rirea derul?rii proiectului ?i justificarea cheltuielilor efectuate pe proiecte.
      In cadrul proiectului finan?at cu fonduri PHARE - Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate, avea calitatea de asistent proiect ?i avea ca atribu?ii de serviciu urm?rirea ?i reanalizarea proiectului pe faze ?i informarea cu privire la stadiul ?i problemanatica derul?rii acestuia, supravegherea ?i coordonarea dot?rii corespunz?toare a spa?iilor, a lucr?rilor ?i utilitilor necesare func?I?rii serviciului.
      Inculpata  G V lucreaz? in cadrul Consiliului Jude?ean Dambovi?a - Direc?ia Economic? ?i este ?efa serviciului Achizi?ii Publice.
      In aceast? calitate, printre alte atribu?ii mentionate in fi?a postului, inculpata G V f?cea achizi?ii publice de mijloace fixe, intocmind documentele pentru elaborarea ?i prezentarea ofertei, caiete de sarcini, anun? de inten?ie, anun? de participare, anun? de atribuire, participare in comisiile de evaluare, f?cea prospectarea pie?ii, aviza la plat? facturile fiscale.
      In ceea ce prive?te participarea in cadrul Programului Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate, inculpata G V a fost numit? prin dispozi?ia nr. 146 din data de 24.09.2004 in calitate de ofi?er financiar - consilier achizi?ii publice.
      In aceast? calitate,  avea ca atribu?ii de serviciu organizarea ?i coordonarea procedurilor de achizi?ii publice pentru produse, lucr?ri, servicii, asigura incheierea contractelor cu furnizorii declara?i ca?tig?tori in urma aplic?rii procedurilor de achizi?ii publice, urm?rea livrarea produselor, executarea de servicii ?i lucr?ri ?i f?cea parte din comisia de recep?ie.
      Inculpatul G L, in calitate de consilier in cadrul Direc?iei de Asisten Social? ?i Protec?ia Copilului, avea ca atribu?ii de serviciu organizarea procedurilor de achizi?ii publice de lucr?ri din cadrul Direc?iei de Asisten Social? ?i Protec?ia Copilului, participa la procedurile de achizi?ii publice derulate in vederea incheierii contractelor de furnizare, prest?ri servicii, iar in cadrul Proiectului a fost membru in Comisia de evaluare a ofertelor, numit prin decizia coordonatorului de proiect  C I.
      Inculpatul T G, in calitate de ?ef Birou Informatic? din cadrul Direc?iei de Asisten Social? ?i Protec?ia Copilului Dambovi?a ?i  de functionar, a f?cut parte din comisia de implementare a programului cu finan?are PHARE "Serviciu comunitar pentru familii aflate in dificultate".
      Prin deciziile numitei C I - coordonator proiect, inculpatul T G a f?cut parte, ca membru, din comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizi?ia de produse mobilier ?i produse de uz casnic electrice ?i neelectrice, precum ?i pentru achizi?ia de alimente.
      In vederea implement?rii proiectului ?i atingerii scopului acestuia, Consiliul Jude?ean Dambovi?a  a organizat selec?ii de oferte pentru achizi?Iarea de bunuri, servicii ?i lucr?ri. Utilizand procedura cererii de ofert?, in perioada noiembrie 2004 - mai 2005, au fost achizitionate urm?toarele: produse de mobilier ?i produse de uz casnic, electrice ?i neelectrice, alimente, echipamente de calcul, produse de curenie, lucr?ri de construc?ii ?i reabilit?ri, produse electrocasnice, rechizite, servicii privind calificarea personalului, microbuz ?i servicii de evaluare ?i audit.
     La data de 19.11.2004, sub nr. 8276, inculpatele  H I A ?i G V au transmis  invita?ii la ofertare pentru achizi?ia de produse de mobilier ?i produse de uz casnic, electrice ?i neelectrice pentru Proiectul "Serviciul Comunitar pentru Familii in Dificultate" c?tre urm?toarele: SC SM, SC E ........, SC A G Bucure?ti, SC E CM ?i SC E C C ........, stabilindu-se ca dat? limit? pentru depunerea ofertelor ziua de 30.11.2004, ora 11.00.
      La data de 23.11.2004 inculpata C I - manager proiect, la propunerea inculpatei H I A, prin dispozi?ia nr. 1020, a numit membrii comisiei de evaluare a ofertelor in persoana numi?ilor G V, G L, T G ?i R S.  Din comisia de evaluare a ofertelor f?cea parte ?i inculpata  C I.
      In ceea ce prive?te membrii comisiei de evaluare s-a urm?rit ca din componen?a acesteia s? fac? parte persoanane care au preg?tire in materie de achizi?ii publice.
      La data de 30.11.2004, potrivit datei stabilite in invita?iile la ofertare, a avut loc sesiunea de deschidere a ofertelor. De precizat c? toate societile invitate au depus oferte. A?a cum rezult? din Raportul de deschidere a ofertelor, toate societile au fost acceptate pentru etapa urm?toare de evaluare. Cu excep?ia SC A G Bucure?ti - care a fost reprezentat? de martora S M - nici o alt? societate participant? nu a avut reprezentan?i la deschiderea ofertelor.
      La data de 10.12.2004 a avut loc intalnirea de lucru a membrilor Comisiei de evaluare, in vederea Ananalizarii ofertelor din punct de vedere al capacitii tehnice ?i economico - financiare.
       Rezultatul acestei intalniri a fost materianalizat intr-o minut?. Lucr?rile comisiei de evaluare au fost materianalizate in raportul intocmit la data de 14.12.2004.
      La punctul 1 din Raportul comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare produse, numi?ii C I, G V, T G, G L ?i R S au mentionat c? procedura de achizi?ie public? s-a desfurat in conformitate cu O.U.G. nr. 60/2001 ?i a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 461/2001.
      Cu aceast? ocazie, SC E CM a fost declarat? neeligibil? deoarece nu a prezentat certificate fiscale, iar SC E ?i SC E C C au fost excluse datorit? lipsei capacitii tehnice ?i economico - financiare. Au fost calificate ofertele depuse de SC A G ?i SC S SRL.
      Tot la data de 14.12.2004 comisia de evaluare a hot?rat adjudecarea ofertei prezentate de SC A G, avand valoarea de 14.990 EUR.
      ?i in hot?rarea de adjudecare, la punctul 1, inculpa?ii ?i martorul R S au mentionat c? au intocmit Raportul de evaluare in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 60/2001 ?i a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 461/2001.
      Urmare hot?rarii comisiei de evaluare de adjudecare, la data de 21.01.2005 intre Consiliul Jude?ean Dambovi?a ?i SC A G, a fost incheiat contractul de furnizare produse de mobilier ?i produse de uz casnic electrice ?i neelectrice inregistrat sub nr. 315/2005, in valoare de 14.990 EUR.
     La data de 12.06.2006 s-a dispus efectuarea in cauz? a unui Raport de constatare economico - financiar? de c?tre specialistul financiar din cadrul Direc?iei Nationale - Serviciul Speciali?ti care, in urma Analizei adjudec?rii selec?iei de ofert?, a stabilit urm?toarele:
      SC A G - societate ca?tig?toare potrivit certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului nr. 297.370 din data de 04.11.2004, avea un singur asociat - in persoana martorei M M. De precizat c? pan? in luna septembrie 2006 cand s-a c?s?torit, martora M M se numea S M.
      In toat? documenta?ia SC A G depus? in vederea particip?rii la selec?ia de oferte, aceasta este mentionata cu numele avut inainte de c?s?torie - S M.
      De asemenea, societatea nu a depus documente care s? ateste conformitatea cu standardul sistemului calitii ISO 9001 pentru produsele de mobilier, aparate frigorifice pentru uz casnic ?i articole de buc?t?rie, document solicitat prin caietul de sarcini, condi?ie solicitat? de punctul 21 din Ghidul solicitantului "Criterii de eligibilitate a costurilor directe".
      Referitor la SC S- societate declarat? eligibil? al?turi de SC A G, s-a constatat c? aceast? societate are ca principal obiect de activitate construc?ii ?i a f?cut dovada experien?ei similare cu execu?ia unor lucr?ri - repara?ii curente acoperi?. De asemenea, nici aceast? societate nu a depus certificat de calitate ISO 9001.
      Din actul constitutiv al SC S depus la dosarul de ofert? rezult? c? administratorii societii sunt inculpatul S V ?i numita S F, care de?in p?r?i sociale in cote egale.
      Inculpatul S V ?i numita S F sunt p?rin?ii invinuitei M M.
      Cu prilejul aceleia?i Alize s-a stabilit c? SC E Care ca principal obiect de activitate fabricarea de articole confec?Iate din textile ?i c? nu a depus bilan? contabil, certificate de calitate ?i conformitate ?i lista cu datoriile specifice.
      Unul dintre administratorii societii mai sus amintite este numita S D M- fiica inculpatului S V ?i sora martorei S M, care de?inea ?i 50 % din capitalul social.
      Societatea a fost declarat? neeligibil? deoarece nu a prezentat certificate fiscale.
      De asemenea, SC E nu a depus documente privind experien similar?, lista dot?rilor specifice ?i bilan? contabil, fiind exclus? cu motivarea lipsei capacitii tehnice economico - financiare.
      Referitor la SC E C C, cu prilejul constat?rii s-a stabilit c? societatea nu a depus bilan? contabil, lista dot?rilor specifice ?i certificate de calitate ?i conformitate.
      In urma Ananalizarii constat?rilor efectuate, au fost conturate mai multe elemente de fapt din care rezult? c? atat membrii echipei de implementare cat ?i cei ai comisiei de evaluare, cu prilejul transmiterii ?i evalu?rii ofertelor, ?i-au inc?lcat atribu?iile de serviciu, precum ?i normele care reglementeaz? achizi?iile publice, in special O.U.G. nr. 60/2001 (privind achizi?iile publice) ?i H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001.
      In primul rand, au fost transmise cereri de oferte c?tre societi comerciale care nu aveau ca principal obiect de activitate produc?ia de mobilier, in v?dit? necorelare cu obiectul achizi?iei publice. Din cele cinci societi c?rora le-au fost transmise invita?ii la ofertare, doar SC A G avea ca principal obiect de activitate produc?ia de mobilier. Celelalte societi aveau ca obiect de activitate principal construc?ii de cl?diri ?i lucr?ri de geniu, fabricarea de articole confec?Iate din textile. Din acest motiv, cand au depus documenta?ia aferent? ofertelor, cu excep?ia SC A G, celelalte patru societi nu au depus documente prin care s? fac? dovada experien?ei in domeniu, sau pentru a indeplini aceast? cerin, ca experien similar? au depus lucr?ri de repara?ii curente acoperi?, in v?dit? discrepan cu obiectul achizi?iei.
      Aceast? cerin, ca societile s? fac? dovada experien?ei in domeniu era prezent? in fi?a de date achizi?ii - condi?ii pentru calificarea ofertan?ilor - la documente care dovedeau capacitatea tehnic? a societilor (prezent? in art. 2 O.M.F.P. 1012/2001 privind aprobarea structurii con?inutului ?i modului de utilizare a documenta?iei standard pentru elaborarea ?i prezentarea ofertei pentru achizi?ia public? de produse).
      De asemenea, pornind de la faptul c? invita?iile la ofertare au fost transmise c?tre societi care aveau activiti principale in v?dit? neconcordan cu obiectul achizi?iei, apare ca firesc ca SC E, SC E C C ?i SC E Cs? nu fac? dovada ?i s? nu depun? lista cu dot?rile specifice, utilaje - o alt? cerin impus? de fi?a de date achizi?ie (fi?a de date achizi?ie face parte din documenta?ia standard pentru elaborarea ?i prezentarea ofertei - art. 2 din O.M.F.P. 1012/2001).
      Este evident faptul c? transmiterea ofertelor ca etap? nu a fost precedat? de un studiu de pia ?i ca urmare nici transmiterea invita?iilor la ofertare nu s-a f?cut c?tre furnizori de la care exista premisa ob?inerii celor mai bune oferte. Dac? se f?cea un studiu de pia nu se mai trimiteau invita?ii la ofertare unor societi care nu aveau ca obiect de activitate produc?ia de mobilier.
      ?inand cont de felul in care s-a desfurat procedura de evaluare a ofertelor  inc? din faza de lansare a ofertelor ,s-a urm?rit favorizarea SC A G - administrat? de martora M M (fost? S). A?a cum am ar?tat mai sus, era firesc ca SC E ?i SC E C C s? fie excluse datorit? lipsei capacitii tehnice cat? vreme nu avea ca principal obiect de activitate produc?ia de mobilier ?i prin urmare nu avea cum s? de?in? utilaje, echipament tehnic ?i s? fac? dovada experien?ei similare.
      Aceasta este una din modalitile in care a fost favorizat? SC A G inc? din faza de lansare a ofertelor.
        Cea de-a doua modalitate de trucare a selec?iei de oferte in scopul favoriz?rii SC A G s-a materianalizat tot din faza de lansare a invita?iilor la ofertare.
      A?a cum s-a ar?tat mai sus, au fost lansate cereri de oferte c?tre societi avand ca asocia?i membrii ai aceleia?i familii.
       SC Sera administrat? de inculpatul S V, SC A G era administrat? de invinuita M M (fost? S), iar SC E  era administrat? de numita S D M. Atat martora M M cat ?i S D Msunt fiicele invinuitului S V.
      Pe lang? faptul c? au transmis invita?iile de ofertare in condi?iile mai sus mentionate, inculpa?ii C I, G V, T G, G L - in calitate de membri ai comisiei de evaluare, nu au solicitat candida?ilor o declara?ie care s? priveasc? lipsa unor leg?turi particulare cu al?i ofertan?i sau p?r?i implicate in proiect. Dac? o asemenea situa?ie ap?rea in timpul execut?rii contractului, ace?tia trebuiau s? informeze Autoritatea Contractant?.
      In cazul de fa, inc? din faza deschiderii ofertelor inculpa?ii C I, G V, T G, G L au luat cuno?tin de faptul c? SC A G, SC S ?i SC E  sunt administrate ?i au in componen?a constitutiv? membrii aceleia?i familii, aspecte ce rezultau din certificatele constatatoare emise de Oficiul Registrului Comer?ului.
       Lipsa unei astfel de solicit?ri, coroborat cu faptul c? inculpa?ii  C I, G V, T G, G L aveau ?tiin c? cele trei societi au in componen?a constitutiv? membrii aceleia?i familii ?i ?inand cont ?i de imprejur?rile mentionate mai sus - potrivit c?rora celelalte dou? societi, prin prisma obiectului de activitate nu erau interesate s? adjudece selec?ia de oferte, demonstreaz? c? ace?tia nu numai c? au acceptat practici frauduloase intre ofertan?i, dar au ?i creat premisele unei astfel de practici.
      Aceast? practic? frauduloas? s-a reflectat ?i in pre?urile cu care ulterior SC A G a facturat produsele.
      Inculpa?ii au stabilit societatea ca?tig?toare  prin compararea pre?urilor dintre ofertele SC A G ?i SC S- societi administrate de tat? ?i fiic?.
      Inculpa?ii C I, G V, T G, G L au stabilit drept eligibil? oferta SC Sin condi?iile in care aceasta nu con?inea toate formularele solicitate. In concret, inculpatul S V - pentru a face dovada experien?ei similare in domeniu - a depus execu?ia unei lucr?ri de repara?ii curente acoperi?, ori obiectul achizi?iei era produse de mobilier ?i produse de uz casnic, electrice ?i neelectrice ?i nu a depus nici certificate de calitate ?i conformitate..
 &n
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011