InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

COMPETENTA MATERIALA ORDONANTA DE PLATA.CONTRACT DE ACHIZITII. DECLINARE COMPETENTA

(Hotarare nr. 579 din data de 02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin cererea inregistrata la instanta sub nr. din 00.00.2014, creditoarea SADC EC SRL in contradictoriu cu debitoarea COMUNA P a solicitat instantei emiterea unei ordonante de plata pentru suma de 74.400 lei reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, conform facturii nr.1/2012, plata sumei de 74.400 lei reprezentand contravaloarea serviciilor prestate conform facturii cu numarul 2/2012. Cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii creditoarea a aratat ca prin contractul de servicii nr.8XX din 2010 s-a obligat sa execute servicii de consultanta pentru proiectul de reabilitare drum forestier realizat in comuna P masura125 FEADR-cod CPV 79411000-8 servicii generale de consultanta in management si sa presteze servicii de consultanta privind analiza economica pentru proiectul de reabilitare drum forestier in comuna P masura 125-FEADR-cod CPV 72221000-0 servicii de consultanta privind analiza economica.
Comuna P a acceptat serviciile prestate de creditoare, nu a refuzat niciodata serviciile prestate, nu a notificat existenta vreunei neregularitati, insa refuza plata debitului de 148.000 lei desi creanta este certa, lichida si exigibila.
In drept creditoarea a invocat dispozitiile art.453 C.pr.civila, art.1013 C.pr.civila, art.662 C.pr.civila.
In probatiune creditoarea a depus :facturi fiscale, proces verbal de predare-primire, somatia si dovada comunicarii.
Debitoarea nu a formulat intampinare in termenul legal reglementat de disp. art.1018 alin.3 C.pr.civila, si anume cu cel putin trei zile inaintea termenului de judecata.
La termenul de judecata din data de x aprilie 20xx, instanta din oficiu a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei T in solutionarea cauzei.
Analizand actele dosarului prin prisma exceptiei de necompetenta indicata, fata de dispozitiile art. 130 si 245 din Codul de procedura civila, instanta o considera intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Analizand contractul care guverneaza raporturile dintre parti, in baza caruia  creditoarea a promovat prezenta cerere, rezulta faptul ca, la data 11.02.2010, creditoarea, in calitate de prestator, s-a obligat sa presteze servicii de consultanta pentru proiectul de reabilitare drum forestier realizat in comuna P masura 125-FEADR-cod CPV 79411000-8 servicii generale de consultanta in management, aspect care rezulta din pct.4 din contract. Debitoarea, prin acelasi contract s-a obligat potrivit punctului 10.2 sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii  de catre acesta.
Contractul incheiat astfel de catre parti, nr. 8XX/2010, reprezinta un   contract de achizitie publica,  definit de art. 3 lit. f din OUG nr. 34/2006, in vigoare la data inregistrarii actiunii, ca fiind contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul ori mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
In acelasi timp, art. 3 lit. r din OUG nr. 34/2006, defineste  operatorul economic, oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari, astfel ca, creditoarea face parte din aceasta categorie.
Apoi, la art.6 din OUG nr. 34/2006 este definit Contractul de servicii ca fiind "este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B" iar la pct.11 din anexa 2A au fost prevazute Servicii de consultanta in management si servicii conexe, din aceasta categorie facand parte si obiectul contractului dedus judecatii. 
Potrivit art. 286 alin.1  din OUG 34/2006, in vigoare la data inregistrarii actiunii, "Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante".
Cum cererea creditoarei se intemeiaza pe  contractul de prestari servicii  ce intra in sfera de aplicare a OUG nr. 34/2006, iar pentru solutionarea fondului litigiului instanta competenta material si teritorial este Tribunalul Cj, conform dispozitiilor art. 1015 Cod proc.civ. raportat la art.130 C.pr.civila, instanta va admite exceptia invocata si va declina cauza spre competenta solutionare in favoarea Tribunalului Cj- Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016