InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

CONTESTATIE LA EXECUTARE.LIPSA DECIZIE DE IMPUNERE.

(Sentinta civila nr. 1051 din data de 11.06.2014 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

 Prin contestatia inregistrata, debitoarea-contestatoare KE a solicitat, in contradictoriu cu intimata AFP a mun.T, anularea Titlul executoriu nr. _ din 29.01.2013 emis de intimata pentru suma de 5.634 lei cu consecinta anularii executarii silite si a tuturor actelor de executare.
      Debitoarea contesta legalitatea titlului de executare, sustinand, in esenta, ca sumele stabilite in sarcina sa cu titlu de contributii de asigurari sociale de stat pe perioada 2005-2012 nu sunt datorate, intrucat au fost achitate. Mai  arata debitoarea ca dreptul de a cere executarea silita a sumelor de bani care se presupune ca le-ar mai datora pe perioada anului 2005 s-a prescris, astfel ca dreptul intimatei de a demara procedura de executare silita s-a stins.
In drept s-au invocat disp.art. 379 alin.1 C.pr.civila, art.172-174 din OG nr.92/2003 raportat la prev. art.399 si urm.,C.pr.civila, art.131 din OG nr.92/2003.
      Prin intampinare si precizare (f.31-32, 44-45) intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata, aratand in principal ca titlul executoriu in discutie a fost emis in temeiul prevederilor art.145 si art.141 din OG nr.92/2003 ca  urmare a analizarii datelor din evidentele transmise creditoarei de catre Casa Judeteana de Pensii Cj si Casa Nationala de Pensii Publice, in vederea urmaririi si incasarii contributiei individuala de asigurari sociale.
Obligatiile fiscale cuprinse in titlul executoriu nr__/29.01.2013 au fost stabilite de catre Casa Judeteana de Pensii Cj, in baza declaratiilor depuse de persoana asigurata, ca urmare a veniturilor realizate ca persoana fizica autorizata.
Din fisa financiara la data de 28.09.2012 si Documentul de asigurat intocmite de Casa Judeteana de Pensii Cj si transmise creditoarei reiese ca contestatoarea nu a achitat la termenele scadente contributiile datorate-obligatii fiscale principale, motiv pentru care, pentru zilele de intarziere au fost stabilite dobanzi si penalitati de intarziere (obligatii fiscale accesorii) conform normelor in vigoare. Astfel, suma de 2504 lei scadenta la data de 25.03.2012 reprezinta diferente de debit aferente anilor 2005-2012 ramase neachitate, celelalte sume 313 lei scadenta la 25.05.2012, 25.06.2012, 25.07.2012, 25.07.2012 reprezinta contributia datorata lunar, scadenta la data de 25 a fiecarei luni, iar 939 lei contributia datorata, scadenta trimestrial datorita modificarilor din legislatia fiscala.
In ceea ce priveste prescriptia dreptului de a cere executarea silita, intimata aratat ca nu este incidenta intrucat nu exista o perioada de 5 ani in care sa nu fie inregistrata o plata voluntara, aceasta intrerupandu-se pentru fiecare plata efectuata. In concret, ultima plata efectuata de catre contestatoare a fost efectuata la data de 27 noiembrie 2012 si prin urmare de la aceasta data incepe sa curga un nou termen de prescriptie.
In drept se invoca prevederile art.141 alin.1, art.145, art.133 din OG nr.92/2003.
Intimata a solicitat judecarea cauzei si in lipsa reprezentantului sau de la dezbateri.
In probatiune instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri si proba cu expertiza contabila.
Examinand actele si lucrarile dosarului de fata si ale celui executional, instanta retine:
Cu privire la exceptia dreptului de a cere executarea silita, instanta retine ca  potrivit prevederilor art. 131 alin. 1 din OG 92/2003, dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept iar potrivit art. 133 din OG nr. 92/2003, termenul de prescriptie se intrerupe a) in cazurile si conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune; b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei; c) pe data indeplinirii, in cursul executarii silite, a unui act de executare silita; d) in alt cazuri prevazute de lege.
Din raportul de expertiza intocmit in cauza rezulta ca debitoarea a efectuat plati voluntare in perioada mai 2005-iunie 2012 prin urmare este incidenta institutia juridica a intreruperii termenului de prescriptie a executarii silite a creantelor fiscale, conform art.133 alin.1 lit.b C.pr.fisc., motiv pentru care va respinge exceptia prescriptiei dreptului la a cere executarea silita de catre creditoare.
Asupra fondului cauzei:
     Creanta fiscala in valoare totala de 5.634 lei considerata ca fiind datorata de contestatoare  reprezinta contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, astfel cum rezulta din titlul executoriu nr__din 29.01.2013 emis de intimata in dosarul de executare nr. ____..
Anterior, la data de 30.06.2010 Casa Judeteana de Pensii Cluj a comunicat debitoarei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire titlul executoriu nr. 4878 din 17 iunie 2010 si somatia nr.4878 din 17 iunie 2010 emise in dosarul executional nr.4743/2010, pentru suma datorata de 1187,60 lei.
Din analiza actelor solicitate de catre instanta si comunicate de debitoare, respectiv de catre Casa Judeteana de Pensii Cj  rezulta ca nu s-a emis decizie de impunere impotriva debitoarei, ci direct titlu executoriu si somatie.   
Rezulta astfel ca titlul executoriu nu are la baza o decizie de impunere, respectiv o decizie referitoare la obligatii de plata accesorii care sa stabileasca contributia de asigurari sociale .
Emiterea unei decizii de impunere prealabil emiterii titlului executoriu era absolut necesara, deoarece decizia reprezinta actul administrativ fiscal in sensul prevazut de art. 41 din OG 92/2003 si totodata titlul de creanta fiscala, in sensul celor prevazute de art. 110 alin.3 din OG 92/2003.
In acest sens erau si dispozitiile art.30 alin.2 din Legea nr.19/2000, in vigoare in anul 2010 la data intocmirii dosarului executional nr. 4743/2010 de catre Casa Judeteana de Pensii Cluj, potrivit carora,  "in cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
Titlul executoriu nr. __.. din 29.01.2013, comunicat debitoarei odata cu somatia este unul formal, respectiv cel intocmit de organul de executare in conformitate cu prevederile art. 141 alin.1 din OG 92/2003, in care se centralizeaza toate titlurile de creanta impotriva debitorului. El poate fi insa emis doar in baza unui titlu executoriu propriu-zis, care constituie titlu de creanta fiscala. Acesta devine practic titlu executoriu, la data la care creanta fiscala este scadenta. Este prevederea cuprinsa in art. 141 alin.2 din OG 92/2003. Documentul nr.36183 din data de 01.05.2005 mentionat in titlul executoriu nr. ___. din 29.01.2013 nu reprezinta un titlu de creanta ci reprezinta o declaratie de asigurare potrivit art.6 din Legea nr.19/2000  in baza careia Casa Judeteana de Pensii efectueaza calculul care se comunica contribuabililor, astfel cum se prevede la art.22 alin.4 din Legea nr.19/2000, in vigoare, pana la data de 31 decembrie 2010.
Chiar daca prin art.196 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 si intrata in vigoare la data de 1 ianuarie 2011 a fost abrogata Legea nr.19/2000 iar la art. 13 alin.2 din Legea nr.263/2010 se prevede ca "declaratia individuala de asigurare si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii" aceasta dispozitie legala este aplicabila situatiilor nascute ulterior intrarii sale in vigoare. 
Dispozitiile art.141 alin.1 din OG nr.92/2003 (forma in vigoare in ianuarie 2013)  prevad ca " in titlul executoriu emis, potrivit legii,de organul de executare prevazut la alin.1 se inscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentand impozite, taxe, contributii  si alte venituri al bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite in conditiile legii. Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede ca un inscris constituie titlu executoriu, nici un titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii".
Prin urmare, fata de imprejurarea ca documentul nr.36183 din data de 01.05.2005 nu constituie un titlu executoriu iar ulterior anului 2010 nu a fost depusa de debitoare o alta declaratie de asigurare, aspect care rezulta din documente asigurat si pentru ca un alt titlu de creanta  nu a fost emis rezulta ca titlul executoriu este nelegal, impunandu-se in mod necesar anularea lui. 
Din Documentul de asigurare intocmit de Casa Judeteana de Pensii rezulta ca debitoarea a depus declaratie asigurat la data de 01.05.2005, iar ultima modificare a venitului asigurat dateaza din 01.02.2007, deci anterior intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010 prin care s-a atribuit calitatea de titlu executoriu declaratiilor de asigurare.
Numai prin contestarea deciziei de impunere, pe calea contestatiei administrative reglementate de dispozitiile art.205 si urm. C.pr.fiscala, poate fi supusa verificarii legalitatea stabilirii sumelor impuse de intimat contestatoarei cu titlu de contributii de asigurari sociale.
      Legalitatea si temeinicia stabilirii sumelor datorate de catre contestatoare cu titlu de contributii de asigurari sociale nu poate fi pusa in discutie pe calea contestatiei la executare, deoarece, potrivit prevederilor art. 172, alin.3 din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:"contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege".
        In speta, contestatoarea are stabilita in favoarea sa, pentru contestarea actului administrativ fiscal, contestatia prevazuta de art 205 si urm. C.pr.fiscala, care poate fi apoi continuata in fata instantei de contencios administrativ fiscal. In aceste conditii, ar deveni inadmisibila o contestatia la executare prin care se invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu.
      Pentru acest motive, intimata era obligat sa emita si sa comunice debitoarei, in prealabil, decizia de impunere, pentru a-i acorda acesteia posibilitatea de a contesta obligatia fiscala, fie sub aspectul legalitatii stabilirii ei, fie sub aspectul intinderii sumei determinate cu titlu de impozit pe cladire.
In plus, instanta constata ca in titlul executoriu nr. _. din 29.01.2013 nu se arata sumele care reprezinta contributii, respectiv accesorii constand in dobanzi si penalitati aferente acestora, astfel cum se indica la art.141 alin.1 din OG nr.92/2003, din raportul de expertiza contabila efectuat in cauza rezultand ca nu intreaga suma de 5634 lei reprezinta debit principal.
 Aceeasi solutie se impune si cu privire la somatia emisa in baza titlului executoriu nul, ca urmare a caracterului sau de act subsecvent titlului executoriu. 
 In acest fel, contestatia la executare va fi admisa.
  Dispune restituirea taxei judiciare de timbru in cuantum de 194 lei in favoarea contestatoarei la ramanerea definitiva si irevocabila a prezentei hotararii.
Intrucat contestatia la executare a fost admisa avand in vedere motive care exced concluziilor raportului de expertiza, instanta va respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata sumei de 2250 lei reprezentand onorariu expertiza.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013