Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale

(Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Persoane juridice; Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 4138/R din 28 octombrie 2011

Prin sentinta civila nr.4907 din 15.10.2010 a Tribunalului Salaj s-a admis in parte actiunea precizata a reclamantei SC S. SRL  si a fost obligata parata AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SALAJ, la plata  sumei de 3000 lei  reprezentand  suma cuvenita reclamantei din bugetul asigurarilor  pentru somaj, in baza art.85 din Legea  nr. 76/2002.
S-a respins ca nefondata actiunea  reclamantei fata de INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA SALAJ.
S-a respins ca nedovedit capatul de cerere privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut urmatoarele:
Obiectul actiunii deduse judecatii il constituie restituirea sumei de bani in cuantum de 3000 lei, la care intimata reclamanta se considera indreptatita, conform dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 76/2002, ca urmarea angajarii a 6 persoane aflate in somaj.
Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2002, legiuitorul a reglementat masuri de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor constand in subventionarea locurilor de munca, acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca, respectiv acordarea unor facilitati.
Printre masurile instituite in vederea subventionarii locurilor de munca sunt si cele invocate de catre intimata reclamanta si care se regasesc in art. 85 din acelasi act normativ, constand in scutirea angajatorilor, care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste I categorii, respectiv acordarea lunara, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, a unei sume egale cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
In concret, cererea reclamantei intimate vizeaza acordarea valorii indicatorului social de referinta in vigoare, pentru fiecare dintre cei 6 angajati, cerere care insa nu intra sub jurisdictia muncii, intrucat suma pretinsa de angajator, in speta societatea intimata, nu isi are izvorul intr-un raport de munca.
Subventia mentionata s-a intemeiat pe dispozitiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 si se acorda din bugetul asigurarilor sociale de somaj de catre AJOFM, intre aceasta din urma si societatea intimata nefiind identificate raporturi specifice de munca.
Mai mult, prin art. 61 din HG nr. 174/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, s-a stabilit ca subventia cuvenita potrivit art. 85 din lege "se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii  respective."
Potrivit conventiilor nr. 454/10.09.2008 si nr. 19/03.04.2009 incheiate intre reclamanta si parata  de randul I , reclamanta beneficia , conform art.85 din Legea nr. 76/2002, de subventionarea locurilor de munca pentru un numar de 6 persoane.
In cursul lunii iulie 2009 datorita faptului ca reclamanta nu a depus actele necesare acordarii subventiilor pana la data de 25 a lunii, parata de randul I  nu a acordat aceste subventii in cuantum de 3000 lei.
Parata a considerat ca a procedat corect avand in vedere faptul ca reclamanta s-a obligat sa depuna documentele necesare pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare, iar acest termen , potrivit art.21 din Legea nr. 76 /2002 era data de 25 a lunii.
Intr-adevar din continutul   actelor mentionate  reiese faptul ca reclamanta trebuia sa depuna actele vizate de paratul de randul II pana la data de 25.07.2009 dar nu le-a depus decat in data de 28.07.2009.
Acest fapt insa , nu poate fi imputat reclamantei deoarece, dupa cum, reiese din declaratiile martorei S.M., aceasta s-a prezentat in perioada 14.07.2009-28.07.2009 zilnic la sediul paratului de randul I dar acesta a refuzat vizarea actelor necesare.
Prin urmare, in lipsa culpei reclamantei si in spiritul prevederilor art.3 din Legea nr. 76/2002 potrivit caruia unul din obiectivele de pe piata muncii este stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca , instanta a considerat fondata cererea formulata  de reclamanta in contradictoriu cu AJOFM Salaj .
Actiunea reclamantei in contradictoriu cu ITM Salaj a fost respinsa. Instanta a retinut ca ITM Salaj  nu si-a asumat nici o obligatie prin Conventiile nr. 454/10.09.2009 si nr. 19/03.04.2009.
A fost respinsa si cererea reclamantei privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata deoarece nu a fost facuta dovada efectuarii unor astfel de cheltuieli.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs AJOFM Cluj solicitand admiterea recursului, modificarea in totalitate a sentintei recurate si respingerea contestatiei inaintata de reclamanta.
In motivarea recursului se arata ca potrivit art.60 alin.5 din HG nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca "pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art.85 din lege, precum si scutirii de la plata contributiei prev.la alin.4, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, odata cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta lunii respective si un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 20, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata..."; potrivit art.60 alin.6 din acelasi act normativ, "pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin.5 pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masurile de stimulare prev. la art.85 din lege, nu se acorda".
Arata ca termenul pentru depunerea actelor aratate mai sus este expres prevazut la art.21 din Legea nr.76/2002, astfel "angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art.19, sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj".
Concluzionand releva ca reclamanta, datorita nedepunerii documentelor legale in termenul prevazut de lege, este in culpa si in consecinta AJOFM Salaj are nu doar dreptul ci chiar obligatia legala potrivit art.60 alin.6 din HG 174/2002 de a nu acorda masurile de stimulare prev.la art.85 din lege.
Precizeaza ca instanta de fond nu a analizat in mod temeinic cui apartine culpa pentru nevizarea in termen a documentatiei de catre paratul de rd.2; analiza situatiei si stabilirea culpei pentru faptul ca ITM Salaj nu i-a eliberat reclamantei documentele in cauza, vizate, pentru a fi depuse in termenul legal la AJOFM Salaj are relevanta, in opinia recurentei, in solutionarea temeinica si legala a acestei cauze sub urmatoarele aspecte: stabilirea faptului daca reclamanta este sau nu in culpa pentru nevizarea in termen a documentatiei depuse la ITM Salaj; de asemenea, in privinta unei eventuale solicitari de catre reclamanta de daune pentru nevizarea in termen a documentatiei reclamantei din culpa paratului de rd.2, fapt ce a determinat pierderea de catre reclamanta a subventiei pentru prorpii angajati pentru luna in cauza, in suma de 3000 lei, in situatia stabilirii culpei acestuia.
In sedinta publica din 28 octombrie 2011 recurenta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale a reclamantei, relevand ca aceasta a fost radiata din evidentele Registrului Comertului  ca urmare a inchiderii procedurii falimentului.
Deliberand asupra acestei exceptii de ordine publica, Curtea retine urmatoarele:
Exceptia lipsei capacitatii civile a reclamantei intimate se reflecta in plan procesual in lipsa capacitatii sale procesuale de a sta in justitie.
Potrivit art.1 din Legea 31/1990 societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane. Astfel, dupa indeplinirea formalitatilor de constituire in conditiile legii, societatea comerciala este investita cu personalitate juridica. Printre efectele personalitatii juridice, se inscrie si dreptul societatii de a sta in justitie in calitate de reclamanta sau parata. Dreptul subzista pana la data radierii societatii din registrul comertului, acesta fiind in realitate si momentul incetarii existentei sale ca persoana juridica.
In speta, reclamanta intimata, ca orice persoana juridica, a avut capacitate juridica, a dobandit drepturi si obligatii, a participat la circuitul civil si-a exercitat drepturile, savarsind acte juridice si a dobandit dreptul de a sta in instanta pentru a-si apara interesele in calitate de reclamanta. Aceste drepturi au subzistat insa pana cand societatea reclamanta a fost radiata in urma inchiderii procedurii falimentului prin sentinta civila nr.3857/ 15.06.2011 pronuntata de Tribunalul Salaj. Din acest moment, intimata nu mai beneficiaza de capacitatea de a-si exercita drepturile si obligatiile, nu mai subzista ca subiect de drept si nici nu mai are indreptatirea legala de a fi parte in proces, intrucat este lipsita de legitimatio ad causam.
Asa fiind in baza art. 312 C.proc.civ , Curtea va admite recursul declarat de parata AJOFM Salaj impotriva sentintei civile nr.4907/2010 a Tribunalului Salaj, pe care o va modifica in sensul respingerii actiunii formulate de reclamanta SC S. SRL ca urmare a admiterii exceptiei lipsei capacitatii procesuale. (Judecator Simona Al Hajjar)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Persoane juridice; Societati comerciale

sentinta civila nr. 623 - Sentinta civila nr. 623 din data de 04.05.2010
sentinta civila nr. 623 - Sentinta civila nr. 623 din data de 04.05.2010
Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011