InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate.

(Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice; Dobanzi | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 4273 din 1 noiembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 3893 din data de 14.06.2011, a Tribunalului Maramures  s-a admis exceptia inadmisibilitatii cererii invocata de parata Casa de Asigurari de Sanatate Maramures.
S-a respins ca inadmisibila cererea formulata de reclamantul P.V., de suspendare a desfasuratorului calcul dobanzi si penalitati emis de parata CASA DE ASIGURARI DE SANATATE MARAMURES,  la data de 15.02.2011.
In motivare se arata ca prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamantul P.V. a solicitat suspendarea desfasuratorului de calcul, dobanzi si penalitati emis de parata Casa de Asigurari de Sanatate Maramures.
Reclamantul  a aratat in esenta ca actul atacat nu se poate bucura de prezumtia de legalitate care sa justifice executarea lui cata vreme a fost emis cu incalcarea dispozitiilor legale, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art.14 alin.1 din Legea contenciosului administrativ.
Parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibila pentru urmatoarele considerente:
Desfasuratorul modului de calcul al majorarilor de intarziere si a penalitatilor nu are natura juridica a unui act administrativ fiscal (asa cum este cazul deciziilor de impunere), cuprinzand calculul functionarului public cu atributii in acest sens, din cadrul CAS Maramures. Fiind un act de constatare prin acest act nu se stabilesc, nu se modifica sau nu se sting drepturi si obligatii cu caracter administrativ-fiscal, asa cum prevad dispozitiile art.2 alin.1 lit. c din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, astfel incat acest act nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul legii, a carui suspendare sa poata fi solicitata   potrivit Legii 554/2004. Acest act este semnat doar de functionarul public care l-a intocmit fara sa emane de la reprezentantul legal al institutiei, astfel ca nu poate fi definit ca un act administrativ.
Reclamantul a depus la dosar concluzii scrise si a consemnat la solicitarea Tribunalului o cautiune de 1.500 lei.
Cererea de suspendare a executarii, formulata in temeiul art.14 si 15 din Legea nr.554/2004, nu poate avea ca obiect decat un act administrativ, astfel incat  conditia ca actul sa fie administrativ constituie o premisa a insasi derularii acestei proceduri speciale.
In speta, desfasuratorul atacat nu poate fi calificat act administrativ fiscal in sensul art.41 Cod procedura fiscala, neputand fi asimilat unei decizii de impunere in sensul invocat de reclamant.
Astfel, reclamantul a aratat ca desfasuratorul intra in categoria prevazuta de art.88 lit. d Cod procedura fiscala.
Art.142 alin.6 Cod procedura fiscala nu este incident cata vreme reclamantul nu a dovedit ca in decizia de impunere nu s-a stabilit cuantumul penalitatilor de intarziere sau al majorarilor de intarziere.
Pe de alta parte, art.168 alin.2 Cod procedura fiscala se refera la o alta ipoteza si, anume, la suma cheltuielilor cu executarea silita si nu la penalitatile de intarziere.
Din inscrisurile depuse de reclamant rezulta ca parata a emis decizia de impunere nr.110/19.04.2011, act administrativ fiscal care putea forma obiectul procedurii de suspendare reglementata de Legea 554/2004.
Desfasuratorul nu reprezinta decat o operatiune administrativa (arata modul de calcul al creantei fiscale accesorii), care a stat la baza emiterii deciziei de impunere si care poate fi cenzurat doar in conditiile art.18 alin.2 din legea 554/2004.
Impotriva acestei sentinte a  formulat recurs  P.V., solicitand  admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la   instanta de fond, in aplicarea prev. art. 304 alin. 2 si 5, deoarece  prima   instanta nu a  intrat in cercetarea fondului.
In motivarea  recursului se arata ca  prin sentinta atacata s-a respins cererea de suspendare a  executarii actului fiscal reprezentand desfasurator calcul dobanzi si penalitati, intocmit de  Casa de Asigurari de Sanatate Maramures la 15.02.20011, cerere formulata in temeiul art. 215 din OG nr. 92/2004 privind Codul de procedura fiscala si art. 14 alin. 1 din Legea nr.  554/2004.
Isi fundamenteaza recursul prin prev. art. 304 pct. 8 si 9 Cod proc.civ.
Recurentul arata ca prin sentinta atacata s-a admis in mod netemeinic exceptia inadmisibilitatii cererii, pe considerentul ca desfasuratorul de calcul de dobanzi si penalitati listat la data de 15.02.2011 a carui suspendare a  solicitat-o nu ar fi act administrativ si nu s-a cercetat fondul cauzei.
Desfasuratorul de calcul de dobanzi si penalitati este doar o operatiune administrativa, nu are natura unui act administrativ fiscal, asa incat suspendarea acestui act nu poate fi solicitata, potrivit prevederilor Legii 554/2004. Deasemenea, instanta retine ca parata CASS MARAMURES ar fi emis Decizia " de impunere" 110/19.04.2011 si ca acet act poate forma obiectul procedurii de suspendare reglementate de Legea 554/2004.
Ca nu este asa rezulta cu prisosinta din considerentele care urmeaza fi indicate:
Prin cererea formulata la instanta de fond, a invederat instantei ca, cu ocazia efectuarii platii contributiilor de asigurari de sanatate in data de 21.03.2011 i s-a inmanat titlul executoriu nr. 1115 / 791 din 15.02.2011 si
somatia aferenta insotite de un desfasurator de calcul dobanzi si penalitati listat la data de 15.02.2011.
Potrivit acestui desfasurator, se stabileste in sarcina sa obligatia de a plati un debit principal de 17.008,00 lei dobanzi in suma de 12.798,82 lei si penalitati de 2.547,70 lei calculate in perioada 01.01.2005 - 31.12.2010. Avand in vedere ca, desfasuratorul mi-a fost comunicat concomitent cu titlul executoriu nr. 1115 / 791 din 15.02.2011 si somatia aferenta, a constatat ca desfasuratorul a constituit actul care a stat la baza executarii silite pornite impotriva acestuia, adica la baza emiterii titlului executoriu. Sumele din cuprinsul desfasuratorului sunt identice cu cele cuprinse in titlul executoriu nr. 1115 / 791 din 15.02.2011 si in somatia aferenta, iar o decizie de impunere cu aceste sume nu a fost emisa de catre parata Casa de Asigurari de Sanatate Maramures.
In conditiile de fapt si de drept mai sus indicate, recurentul a fost nevoit sa atace actul care s-a emis si care i s-a comunicat si anume desfasuratorul de calcul de dobanzi si penalitati listat la data de 15.02.2011. deoarece, intimata- Casa de Asigurari de Sanatate Maramures, a stabilit caracterul de titlu de creanta al desfasuratorului de calcul de dobanzi si penalitati listat la data de 15.02.2011, determinand prin aceasta obligatii in sarcina acestuia si trecand la executarea obligatiilor astfel determinate pe calea executarii silite.
Impotriva acestui act-desfasurator de calcul dobanzi si penalitati listat la data de 15.02.2011 a declansat procedura plangerii prealabile in conditiile prevazute de arte 205 si urmatoarele din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura Fiscala.
Prin Decizia nr. 110/19.04.2011, CAS Maramures a solutionat contestatia recurentului in sensul respingerii ei .Aceasta decizie nu reprezinta o "Decizie de impunere" astfel cum in mod vadit eronat se sustine in sentinta atacata, ci este decizia data de catre parata in solutionarea contestatiei in cadrul procedurii prealabile si in nici un caz aceasta decizie nu este susceptibila de suspendare, astfel cum in mod vadit eronat de retine prin sentinta atacata.
Mai mult, impotriva Deciziei nr. 110/19.04.2011 si a desfasuratorului de calcul dobanzi si penalitati listat la data de 15.02.2011 a formulat actiune in contencios administrativ, pe rol la Tribunalul Maramures cu termen la 14.1.2011, atat Decizia nr. 110/19.04.2011, cat si actiunea in contencios fiind depuse la dosar  la instanta de fond.
Examinand recursul, instanta  constata urmatoarele:
Potrivit teoriei  dreptului administrativ, o caracteristica  esentiala a  actului administrativ este  aceea de  a  produce efecte juridice,  adica de a  da nastere, modifica sau stinge raporturile  juridice, respectiv aceea de a  crea  drepturi si obligatii.
In acest  context,  desfasuratorul de  calcul al penalitatilor si dobanzilor  nu produce efecte prin el insasi, putand eventual sta la baza emiterii unor alte acte, cum ar  fi decizia  de  impunere, decizie  care se  circumscrie actelor  administrative fiscale care pot forma obiectul procedurii de suspendare  reglementata  de  Legea nr.  554/2004.
Deoarece  desfasuratorul de  calcul nu poate fi asimilat unui act administrativ fiscal, el nu poate  fi supus  procedurii de suspendare   prevazute de  Legea nr.  554/2004, astfel ca in baza  art. 312 (1) Cod proc.civ., se va respinge recursul declarat de reclamantul P.V. impotriva sentintei civile nr. 3893 din 14.06.2011, a Tribunalului Maramures pe care o va mentine in intregime. (Judecator Danusia Puscasu)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice; Dobanzi

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011