InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004

(Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Suspendare a executarii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 4157 din 28 octombrie 2011

Prin sentinta civila nr. 3691 din data de 09.09.2011 pronuntata de Tribunalul Cluj s-a admis cererea formulata de  reclamanta S.C. N.Z.I. S.R.L. CLUJ-NAPOCA, impotriva paratelor DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA si s-a dispus suspendarea executarii deciziei de impunere F-CJ 285/28.03.2011 emisa de ANAF-DGFP Cluj si a deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 13536 din 10.04.2011, pana la pronuntarea instantei de fond in dosarul Tribunalului Cluj.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca  parata a emis  decizia de impunere nr. 285/28.03.2011 si Decizia nr. 13536/10.04.2011 privind obligatiile de plata accesorii  si titlurile executorii aferente  vizand obligatii de plata  a unor taxe si impozite in valoare de 52.389 lei si accesorii in cuantum de 24.519 lei.
Reclamanta a inregistrat atat contestatie administrativa impotriva acesteia cat si o cerere de chemare  in judecata avand ca obiect anularea actelor administrative, inregistrata la Tribunalul Cluj.
Pentru a se dispune suspendarea actului administrativ in conditiile art. 14 din Legea 554/2004 este necesara  existenta unui caz bine justificat  definit ca fiind o imprejurare legata de starea de fapt si de drept de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ si sa existe  necesitatea prevenirii unei pagube iminente care consta fie intr-un prejudiciu material previzibil si viitor,  fie intr-o perturbare previzibila grava a functionarii unei autoritatii publice sa unui serviciu public.
In speta instanta de fond a constatat intrunite conditiile pentru  suspendarea executarii actelor administrative, respectiv s-a achitat cautiunea, s-au  contestat actele pe cale judiciara, exista o indoiala privind legalitatea actelor administrative in sensul ca  se pune problema stabilirii unor obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 care se plaseaza in afara  termenului de prescriptie de 5 ani si se pune problema interpretarii disp.art. 2 si 6 din HG 831/1997, iar  masura popririi  sumelor mentionate mai sus este de natura sa afecteze plata celorlalte obligatii ale reclamantei producandu-i o paguba.
Pentru aceste motive, in baza art. 14 din Legea nr. 554/2004, instanta de fond a admis cererea si a dispus suspendarea executarii deciziei de impunere F-CJ 285/28.03.2011 emisa de ANAF-DGFP Cluj si a deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 13536 din 10.04.2011, pana la pronuntarea instantei de fond in dosarul Tribunalului Cluj.
Impotriva acestei sentinte, paratele DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI CLUJ si ADMINISTRATIA  FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA au declarat recurs prin care au solicitat admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei atacate, cu consecinta respingerii cererii de suspendare a executarii deciziei de impunere nr. F-CJ 285/28.03.2011 si a deciziei referitoare la plata obligatiilor accesorii nr. 13536/117/2011, intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. coroborate cu art. 3041 C.pr.civ. .
In motivarea recursului, paratele invedereaza ca nu sunt de acord cu solutia instantei de fond care a apreciat ca formal, sunt indeplinite conditiile pentru a se dispune suspendarea executarii deciziei de impunere in discutie, intrucat nu sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii prev. de art. 14  din Legea nr. 554/2004, respectiv cazul bine justificat si producerea unei pagube iminente. Astfel, in speta, reclamanta nu a adus elemente prin care sa probeze una din conditiile ce se cer a fi indeplinite cumulativ, iar punerea in executare a deciziei de impunere desi este generatoare de paguba pentru patrimoniul reclamantei, nu este suficienta pentru a demonstra existentei celeilalte conditii si anume paguba iminenta intrucat executarea actului administrativ atacat poarta doar riscul de a pune in dificultate financiara reclamanta.
Pe de alta parte, in opinia paratelor, aprecierea instantei ca nu s-ar fi solutionat plangerea impotriva deciziei de impunere nr. 285/28.03.2011 atacate pe calea contenciosului administrativa nu este reala, iar in acest sens sta marturie decizia nr. 316/27.07.2011 comunicata reclamantei la data de 03.08.2011.
La fel de neverificata  este si aprecierea instantei de fond referitoare la faptul ca stabilirea unor obligatii de plata aferente anilor 2003 si 2004 este inafara termenului de prescriptie, deoarece instanta nu a observat ca in speta se pune in discutie suspendarea termenului de prescriptie a organului fiscal de a stabili obligatii, de la data la care i-a fost comunicata reclamantei decizia de desfiintare a vechiului control avand nr. 14/28.01.2009, comunicata reclamantei si prin care este instiintata ca va incepe un nou control a perioadei verificate prin aceasta. Mai mult, instanta de fond nu a observat ca de fapt, decizia de impunere a carei suspendare s-a solicitat, contine si sume stabilite aferent unor perioade in legatura cu care nu se pune in discutie prescriptie de constatare a organului fiscal.
In ceea ce priveste aspectele legate de interpretarea disp. art. 2 si 6 din H.G. nr. 831/1997, paratele au apreciate, in primul rand, ca acestea sunt legate de fondul cauzei, instanta neavand dreptul sa se pronunte, iar in al doilea rand, desi instanta a sesizat aspecte legate de interpretarea gresita a dispozitiilor legale de catre organul fiscal, nu aduce nici o lamurire cu privire la aspectele negative legate de interpretarea gresita  a acestora.
Reclamanta S.C. N.Z.I. S.R.L. CLUJ-NAPOCA, desi legal citata, nu s-a prezentat personal sau prin reprezentat in fata instantei si nu a depus intampinare prin care sa-si exprime pozitia procesuala.
Analizand sentinta criticata prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor legale incidente, Curtea retine urmatoarele:
Prin decizia de impunere nr. F-CJ285 din 28.03.2011 si decizia nr. 13536/10.04.2011 emise de DGFP Cluj, respectiv de AFP Cluj Napoca, in privinta carora s-a dispus suspendarea executarii prin sentinta civila nr.  3691/09.09.2011 pronuntata de Tribunalul Cluj, s-a stabilit in sarcina intimatei  SC N.Z.I. SRL obligatia de plata a urmatoarelor sume: 16.952 lei, reprezentand impozit pe profit agenti economici, 20.855 lei, majorari de intarziere aferente impozitului pe profit, 14.582 lei, TVA lunar  si 24.519 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii, impozit pe profit, si dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxei pe valoare adaugata.
Aceste decizii de impunere au fost emise ca urmare a raportului de inspectie fiscala incheiat de inspectia fiscala din cadrul DGFP Cluj la data de 28.03.2011 care a verificat modul de aplicare de catre SC N.Z.I. SRL a dispozitiilor referitoare la impozitul pe profit si taxa pe valoare adaugata, in perioada 1 iulie 2003- 30 iunie 2008.
In esenta, echipa de inspectie fiscala a retinut ca o parte din facturile inregistrate in contabilitatea reclamantei in anii 2003, 2004, 2006 nu apartin  societatilor mentionate ca furnizori sau nu au fost completate  toate informatiile prevazute de dispozitiile legale si prin urmare nu indeplinesc conditiile pentru a fi calificate documente justificative, astfel ca au fost majorate cheltuielile nedeductibile rezultand un impozit pe profit suplimentar. De asemenea, s-a retinut ca reclamanta nu justifica  dreptul de deducere  a TVA inscris in aceste facturi deoarece societatile furnizoare  nu au depus declaratii  si deconturi de TVA  aferent perioadelor  in care au fost inregistrate aceste facturi.
In conditiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, instanta competenta sa judece fondul cauzei va putea dispune, motivat, suspendarea actului administrativ atacat si potential vatamator pentru cel interesat.
Conditiile legale, stipulate de art. 14 din actul normativ mentionat anterior, respectiv cazul bine justificat si paguba iminenta, au fost analizate de catre instanta de fond, iar concluzia indeplinirii cumulative a acestor doua conditii, in cazul de fata, este imbratisata si de catre Curte. 
Astfel, in privinta conditiei existentei unui caz bine justificat, practica judiciara a stabilit ca ii este permisa instantei investita cu solutionarea cererii de suspendare sa procedeze la o analiza sumara a legalitatii actului de impunere, din perspectiva sustinerilor partilor. Existenta cazului bine justificat nu presupune prezentarea unor dovezi de nelegalitate evidenta, caci o asemenea cerinta si interpretare ar echivala cu prejudecarea fondului cauzei, statuare la care achieseaza inclusiv recurenta prin motivele de recurs formulate.
Instanta considera ca argumentele ample ale reclamantei cu privire la nelegalitatea actelor administrative fiscale emise de parata si care urmeaza a fi puse in executare sunt aparent valabile si justifica masura suspendarii, coroborand aceste sustineri cu materialul probator administrat in cauza.
Astfel, un motiv de aparenta nelegalitate a deciziei de impunere contestate, apreciat ca atare si de instanta de fond, este faptul ca organele fiscale au stabilit in anul 2011 obligatii fiscale aferente  anilor 2003 si 2004, cunoscut fiind faptul ca, in materie fiscala, dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani care incepe sa curga  de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala, asa cum se deduce din prevederile art. 91 din OG nr. 92/2003.
Aceasta imprejurare este de natura a crea indoiala cu privire la legalitatea actului administrativ fiscal atacat, cel putin pentru o parte din sumele stabilite de organele fiscale. Conditia cazului bine justificat poate fi retinuta in ipoteza in care, la o privire sumara a actului, acesta apare ca fiind ilegal, chiar si partial.
Asa fiind, incidenta cazului bine justificat rezida nu numai in simplele afirmatii ale reclamantei, dar si in argumentele juridice prezentate si sumar probate, aparent valabile, de natura a crea insa o indoiala in ceea ce priveste actele contestate si a caror legalitate nu a fost inca verificata in conditii de contradictorialitate. Imprejurarea ca a fost respinsa contestatia administrativa nu impieteaza asupra solutiei instantei de fond deoarece organul care a solutionata nu beneficiaza de garantii de independenta si impartialitate astfel ca nu se poate retine teza  recurentei potrivit apararile reclamantei ar fi profund neintemeiate.
Nu in ultimul rand, pentru admisibilitatea cererii de suspendare a actului administrativ se impune si indeplinirea cerintei privind prevenirea unei pagube iminente asa cum a fost aceasta definita in art. 2 alin (1) lit s din legea nr. 554/2004 respectiv "un prejudiciu material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea vizibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public".
Paguba iminenta apare in acest caz ca fiind  prejudiciul material viitor, dar previzibil cu evidenta intrucat mentinerea efectelor actului administrativ atacat va avea drept consecinta imediata executarea silita a reclamantei. Executarea creantei stabilite prin actul administrativ fiscal contestat ar putea conduce la blocarea  activitatii sale comerciale, prejudiciu pe  care echitatea il impune ca fiind de evitat, atat timp cat exista un argument juridic aparent valabil cu privire la nelegalitatea actului .
Fata de toate considerentele mai sus expuse, in lumina dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, raportat la art. 312 cod pr civ se impune respingerea  recursurilor declarate de recurentele DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUN. CLUJ-NAPOCA impotriva sentintei civile nr. 3.691 din 9 septembrie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care o va mentine in intregime. (Judecator Monica Ileana Iuga)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Suspendare a executarii

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011