Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali...

(Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Contracte; Despagubiri; penalitati | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 4197 din 31 octombrie 2011

Prin  sentinta civila nr.95 din 27.01.2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud s-a admis cererea de repunere in termen formulata de contestatoarea creditoare SC T.M. SRL; s-a admis contestatia formulata de contestatoarea creditoare SC T.M. SRL impotriva tabelului preliminar al creditorilor debitoarei SC B. SRL intocmit de administratorul judiciar si s-a dispus inregistrarea creditoarei in tabelul de creante al debitoarei cu suma de 2.145.534,6 lei.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca,  contrar sustinerilor administratorului judiciar, contestatoarea a timbrat cererea de admitere a creantei cu chitanta nr. 674016832 din 28.05.2010 pentru suma de 120 lei.
De asemenea s-a constatat ca fata de data adresei prin care administratorul judiciar ii comunica contestatoarei faptul ca ii respinge declaratia de creanta si anume data de 21.06.2010, data la care contestatoarea a formulat contestatia 22.06.2010, face cererea de repunere in termenul de a formula contestatia la tabel sa fie justificata.
Referitor la fondul cauzei s-a constatat ca potrivit prev. art. 3.1 din contractul de antrepriza pentru lucrari de constructie civile nr. A1 - A2 - B2 din 27.07.2008 incheiat intre debitoare in calitate de antreprenor si contestatoare in calitate de beneficiar bl. nr.1 (A.1) trebuia predat pana la data de 30.03.2009 iar bl. nr. 2 (A2) pana la data de 30.09.2009 iar bl. nr.3 (B1) se va preda pana la data de 30.12.2009.
Blocurile nu au mai fost finalizate iar la dosarul cauzei administratorul judiciar nu a depus nici un act prin care sa dovedeasca afirmatiile din intampinare referitoare la faptul ca intarzierea predarii lucrarii se datoreaza beneficiarei lucrarii SC T.M. SRL ca urmare a faptului ca aceasta nu a platit la termenul scadent pretul lucrarilor executate si receptionate.
Potrivit prev. art. 21.1 din contract in situatia in care antreprenorul sau beneficiarul lucrarilor care nu isi respecta obligatiile asumate, si anume de respectare a termenelor de predare a lucrarilor respectiv de onorare a facturilor la termenele convenite datoreaza celeilalte parti penalitati de intarziere de 0,15% pe zi de intarziere.
Or in conditiile in care aceste penalitati sunt prevazute in  mod egal in sarcina ambelor parti, nu se poate sustine ca aceasta clauza are un caracter abuziv in favoarea uneia din partile contractante.
Avand in vedere ca debitoarea nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract ea datoreaza penalitatile solicitate prin declaratia de creanta.
Pentru considerentele mentionate instanta a admis cererea de repunere in termen si contestatia formulata potrivit dispozitivului prezentei sentinte.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs debitoarea SC B. SRL prin administratorul judiciar solicitand admiterea recursului si respingerea contestatiei formulata de contestatoarea T.M. SRL
 In motivarea recursului se arata ca la data de 22.07.2008, intre creditoare si debitoare s-a incheiat contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii civile, avand ca obiect construirea a 3 blocuri, debitoarea avand calitatea de antreprenor, pentru care au fost stabilite termene de predare 30.09.2009 si 30.04.2009, insa deoarece beneficiarul i-a comunicat telefonic si prin angajatii sai debitoarei ca nu mai exista disponibil banesc pentru continuarea lucrarilor, aceasta din urma a sistat lucrarile, ramanand cu un debit de incasat de 12531.31 lei pentru lucrarile deja executate si facturate.
 Ulterior, datorita scaderii substantiale a comenzilor si reducerea numarului de contracte, pe fondul aparitiei primelor indicii ale starii de criza economica la nivel mondial, resimtita si pe plan national, dereglarii fluxului de numerar, debitoarea nu a mai putut efectua plati si achita datoriile exigibile, in vederea continuarii activitatii economice, si in ciuda eforturilor depuse de conducerea debitoarei, aceasta s-a gasit in imposibilitate de a-si continua activitatea si a solicitat deschiderea procedurii de insolventa declarandu-si si intentia de a propune si depune un plan de reorganizare.
 Ca urmare, profitand de starea de insolventa a debitoarei si avand siguranta ca administratorul judiciar nu va efectua probabil o cercetare amanuntita a fiecarei cereri de creante, SC T.M. SRL a formulat si depus declaratie de creanta prin care a solicitat inscrierea la masa credala a debitoarei cu suma de 2.145.534,63 lei reprezentand penalitati de intarziere pentru nerespectarea termenelor de predare a blocurilor.
 In urma cercetarilor efectuate a concluzionat ca, creanta solicitata nu intruneste conditiile unei creante certe, lichide si exigibile.
 Conform contractului art.21.1 alin 1 prevede: "in cazul in care, din vina sa, antreprenorul nu respecta termenele de predare a lucrarilor ... , beneficiarul are dreptul de a solicita penalitati de iniarziere de 0,15% pe zi intarziere la valoarea contractului ... ".
 A concluzionat de asemenea ca nu exista culpa debitoarei in neexecutarea contractului, astfel ca creditoarea nu poate pretinde penalitati de intarziere si arata urmatoarele: SC T.M. SRL nu a platit la termenul scadent pretul lucrarilor executate si receptionate, iar in aceasta situatie constructorul nu putea sa execute lucrari fara resurse financiare. Pana la momentul neachitarii facturilor emise de debitoarea, lucrarile au fost executate conform documentatiei tehnice remisa de beneficiar prin dirigintele de santier, lucrarile au fost executate in mod corespunzator, beneficiarul receptionand lucrarile fara obiectiuni, astfel ca intarzierea in predarea lucrarii se datoreaza beneficiarului. Sustine ca judecatorul sindic a retinut gresit doua aspecte:
      1.cele doua ipoteze prevazute la art.15.1. pentru intarzierea lucrarilor din contract nu sunt limitative,
     2.avansul de 50.000 euro acordat de beneficiar a fost deja retinut de acesta, asa cum prevede si contractul si cum reiese si din facturile anexate, in procent de 12,28 % din fiecare factura emisa.
 Pe de alta parte, arata ca in ipoteza in care lucrarile s-ar fi sistat din culpa debitoarei, contractul incheiat intre debitoare si T.M. SRL prevede la art.13.7 "in cazul in care pe durata executarii lucrarilor se constata ca acestea nu respecta conditiile si termenele prevazute in contract, beneficiarul poate stabili un termen convenabil, nu mai scurt de 30 de zile calendaristice, in care antreprenorul va trebui sa se conformeze conditiilor contractuale; la expirarea acestui termen, daca antreprenorul nu s-a conformat solicitarilor beneficiarului, acesta din urma are dreptul de a rezilia unilateral contractul cu respectarea preavizului stabilit la art.22 din contract cu consecinta achitarii de catre antreprenor de despagubiri pentru pagubele produse beneficiarului".
Contrar sustinerilor contestatoarei, arata ca debitoarea nu a fost pusa de drept in intarziere prin implinirea termenului stabilit de parti pentru finalizarea fiecarui bloc in parte, deoarece s-a contractat expres ca este necesara o notificare prealabila.
 De asemenea solicita a se constata cuantumul excesiv al clauzei penale prevazute in contract si in calcul penalitatilor efectuat de debitoare in cererea de creanta de 0,15% pe zi intarziere la valoarea contractului, iar conform prevederilor art. 5 C. civ. nici o prevedere contractuala nu poate deroga de la ordinea publica si bunele moravuri, iar contractul nu poate fi transformat prin clauze abuzive intr-un instrument de imbogatire fara just temei a unei parti in dauna celeilalte parti. Valoarea contractului este de 650000 de euro fara TVA, iar debitoarea a executat mai mult de 80% din lucrarile contractate.
 Considera ca si de aceasta data judecatorul sindic a retinut gresit ca aceste penalitati sunt prevazute in mod legal. Intr-adevar procentul este acelasi, de 0,15% pe zi, insa una este sa calculezi acest procent la 650.000 euro fara TVA (valoarea contractului) si alta e sa calculezi 0,15% din factura restanta, care putea sa fie maxim de 57000 euro pe etapa de lucrari.
Prin intampinarea depusa la dosar in data de 26 octombrie 2011, SC T.M. SRL solicita respingerea recursului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei recurate.
Creditoarea considera ca sustinerea recurentei privind neachitarea lucrarilor executate nu corespunde adevarului avand in vedere imprejurarea ca intimata a achitat acesteia cu titlu de avans suma de 50.000 euro, conform prevederilor art.18.4 din contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii civile nr.A1-A2-B1/22.07.2008, care urma sa fie recuperat in procent de 12,28% din valoarea fiecarei facturi emisa pentru lucrarile efectiv executate si receptionate.
In consecinta, din afirmatia recurentei cu privire la neindeplinirea obligatiei de catre intimata de a achita la scadenta valoarea lucrarilor executate, nu este reala si nu poate constitui un motiv de exonerare a culpei recurentei in nerespectarea termenelor de predare a lucrarilor conform conventiei incheiata de parti.
Referitor la cuantumul penalitatilor, recurenta apreciaza ca acesta este excesiv, considerand ca acesta contravine ordinii publice si bunelor moravuri insa, sustinerea recurentei este contrazisa de continutul clauzei penale potrivit careia partile au convenit de comun acord cuantumul penalitatilor in acelasi procent pentru ambele parti, respectiv 0,15%, care se aplica la valoarea contractului, respectiv a obligatiei de plata neonorata la scadenta, clauza care are putere de lege intre partile contractante potrivit art.969 alin.2 C.civ. "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante". In conditiile in care nu exista o hotarare judecatoreasca prin care sa se dispuna o eventuala modificare a acestor penalitati, considera ca prevederile contractuale invocate produc efecte intre partile contractante.
Analizand recursul declarat de catre debitoarea SC B. SRL prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor art.304 si 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind fondat pentru urmatoarele considerente:
Prin cererea de admitere a creantei, creditoarea SC T.M. SRL a solicitat inscrierea acesteia in tabelul preliminar de creante al debitoarei cu suma de 2.145.534,63 lei reprezentand penalitati contractuale de intarziere pentru nerespectarea termenelor de predare.
Apreciaza creditoarea ca aceasta creanta rezulta din contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii civile nr.A1-A2-B1 din data de 22 iulie 2008, urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate de catre debitoare.
Potrivit conventiei partilor, debitoarea, in calitate de antreprenor se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile in conformitate cu graficul de executie, anexa nr.1, iar predarea celor trei blocuri in stadiul finisat urma sa aiba loc la 30.03.2009, 30.09.2009 respectiv 30.12.2009; nerespectarea termenelor contractuale asumate atrage conform intelegerii partilor - art.2.1.1 - obligatia antreprenorului respectiv a beneficiarului de a plati penalitati de intarziere de 0,15% pe zi de intarziere la valoarea contractului respectiv a facturilor restante, fara ca penalitatile sa poata depasi debitul asupra caruia se calculeaza.
Probele administrate in cauza evidentiaza imprejurarea ca nici una dintre parti nu si-a executat intocmai si la termenele stipulate obligatiile contractuale asumate si nici una nu a solicitat celeilalte parti executarea obligatiei.
Curtea observa ca, desi declarativ partile contractante au stabilit ca termenele sunt esentiale, derularea raporturilor contractuale a evidentiat contrariul. Astfel, se poate observa ca desi se stabileste un termen pentru finalizarea imobilului, partile au fost de acord ca acest termen asa zis esential sa poata fi prelungit pentru a putea asigura fie remedierea deficientelor constatate cu prilejul predarii primirii imobilului, fie pentru a asigura indeplinirea formalitatilor in vederea realizarii publicitatii imobiliare.
Analizand continutul conventiei incheiate, Curtea observa ca partile, prin clauzele inserate, nu au dorit eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat sa se poata sustine cu temei si fara echivoc ca simpla implinire a unor termene contractuale sunt in masura sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la plata de penalitati, fara interventia instantei sau a altei autoritati si fara indeplinirea formalitatilor prealabile precum punerea in intarziere.
 Si este asa intrucat pe de-o parte, dupa cum am mentionat anterior, desi partile au prevazut expres ca toate termenele sunt esentiale, au convenit ulterior derogari ale acestora, dovada fiind corespondenta derulata intre parti si notificarile reciproce expediate iar, pe de alta parte, cu privire la renuntarea acestora la formalismul executarii conventiei respectiv la indeplinirea formalitatilor specifice de executare si interventia instantei sau a altor autoritati, se poate constata ca partile au apelat de fiecare data la intocmirea inscrisurilor cu data certa, atestata de catre reprezentanti conventionali si la comunicarea diverselor notificari, documente, convocari, etc. respectand formalismul specific inscrisurilor intocmite.
Prin urmare, Curtea conchide ca desi partile au stipulat ca termenele conventiei sunt esentiale, in realitate au existat derogari de la acestea astfel ca pentru a putea pune in discutie obligatia debitoarei de a plati penalitati contractuale pentru executarea cu intarziere a obligatiei asumate este necesara punerea in intarziere a debitorului obligatiei.
In speta, insa, Curtea constata ca o astfel de punere in intarziere a debitorului obligatiei executate cu intarziere nu a existat. Asadar, pana la data deschiderii procedurii insolventei debitoarei, creditoarea nu a solicitat debitorului obligatiei neexecutate executarea acesteia sau eventual desfiintarea conventiei incheiate si, prin urmare, debitoarea nu datoreaza penalitati de intarziere, sustinerile contrare fiind nefondate.
Nici dispozitiile art.43 din vechiul C. comercial nu sunt incidente. Potrivit dispozitiilor legale amintite anterior, datoriile comerciale lichide si platibile in bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile.
In speta, insa, nu ne aflam in prezenta unor datorii comerciale lichide si platibile in bani ci a unei obligatii de a face asumata prin conventia incheiata intre parti la data de 22 iulie 2008, astfel ca se poate sustine cu temei ca ipoteza normei legale instituita de legiuitor prin dispozitiile amintite nu este intrunita.
Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de catre administratorul judiciar al debitoarei ca fiind fondat iar in temeiul art.8 din Legea nr.85/2006 il va admite, va modifica hotararea recurata in sensul ca va respinge contestatia formulata. (Judecator Mihaela Saracut)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte; Despagubiri; penalitati

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011