InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Harsova

Constatarea vanzarii-cumpararii

(Sentinta civila nr. 332 din data de 26.05.2011 pronuntata de Judecatoria Harsova)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Harsova | Jurisprudenta Judecatoria Harsova

DOSAR NR.148/842/2011
R O M A N I A
JUDECATORIA HARSOVA
JUDETUL CONSTANTA
                                       SENTINTA  CIVILA NR. 332
                      SEDINTA PUBLICA DIN: 26.05.2011
                                    PRESEDINTE: S.  F.
                                       GREFIER: G. C.

Pe rol, solutionarea actiunii civile avand ca obiect constatarea vanzarii-cumpararii formulata de reclamanta T.M., domiciliata in loc.H., jud.Constanta, in contradictoriu cu paratul M.M.,  domiciliat in orasul H.jud. C..
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: pentru reclamanta lipsa avocat I. L. in baza imputernicirii avocatiale seria CT/0028319/30.03.2011 depusa la dosar; lipsa fiind paratul M. M..
Procedura este legal indeplinita, conform disp. art. 87 si urm. C.pr.civ. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au 
evidentiat partile, obiectul litigiului, s-au facut mentiuni  privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul  procesual, precizandu-se ca reclamanta nu a depus la dosar extras de carte funciara si certificat de sarcini din Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni,  cu privire la imobilul situat in orasul H., str. P., jud.C..
Aparatorul reclamantei depune la dosar raspunsul de la O.C.P.I. Constanta, referitor la situatia juridica a imobilului in litigiu, din care rezulta ca  in urma verificarilor efectuate la BCPI Medgidia, imobilul in litigiu nu are alocat numar cadastral si nici carte funciara deschisa. Depune de asemenea, o adresa emisa de Primaria Orasului Harsova, din care rezulta ca valoarea de vanzare catre chirias, a unui apartament situat in orasul Harsova str. P. nr.., stabilita in urma efectuarii unei evaluari intocmita de catre expert evaluator este de 1.154  euro, in luna mai 2011. Depune la dosar chitanta nr. 5639 din 25.05.2011 facand dovada achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 339 si timbru judiciar in suma de  5 lei.
Intrebata fiind, reclamanta prin aparator precizeaza ca nu mai are cereri de formulat sau exceptii de invocat, solicitand cuvantul pe fond.
Instanta luand act de declaratia aparatorului reclamantei, in sensul ca nu mai are cereri de formulat sau exceptii de invocat,  constata cauza in stare de judecata  si acorda cuvantul pe fond.
Aparatorul reclamantei avand cuvantul, solicita admiterea actiunii astfel cum a  fost  formulata, respectiv sa se constate  intervenita vanzarea-cumpararea imobilului situat in orasul H., str. P., nr. ap., jud.C.. Desi reclamanta a preluat posesia imobilului inca  din anul 2000 de cand s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare, actul notarial in forma autentica nu s-a putut incheia nici pana la aceasta data intruct paratul nu se prezinta in vederea semnarii acestuia.
Instanta in baza  disp. art. 150 C.pr.civ. constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare.

                                 I N S T A N T A

Asupra procesului civil de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr.148/842 din 23.02.2011, instanta a fost investita cu solutionarea actiunii in constatarea vanzarii-cumpararii imobilului situat in  orasul H., str. P., nr.. bl. ap.. jud.C., precum si pronuntarea unei hotarari  care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare al acestuia, ce face obiectul  antecontractului de vanzare cumparare.
In motivarea demersului judiciar se arata ca,  intre parti a intervenit o intelegere  privind vanzarea cumpararea imobilului situat in orasul H. str. P., nr., bl. ap., jud.C., pe care paratul il are in proprietate. Pretul pentru vanzare a fost stabilit la suma de 5.000.000 lei rol, si a fost achitat la data autentificarii antecontractului de vanzare-cumparare, in sarcina paratului ramanand obligatia de a se prezenta in vederea incheierii contractului de vanzare in forma autentica, pana la data de 31.12.2000.
Cu toate acestea, nici pana in prezent  nu a fost  indeplinita aceasta obligatie, desi a preluat posesia imobilului inca de la momentul incheierii  antecontractului,  dar nu au putut incheia actul notarial intrucat paratul  nu se prezinta in vederea semnarii acestuia, iar singurul domiciliu cunoscut  este acela pe care il avea la data semnarii antecontractului, ceea ce il pune in imposibilitatea de a lua legatura cu acesta.
Intrucat a dat dovada de rea-credinta si nu s-a prezentat in  vederea incheierii in forma autentica  a contractului de vanzare-cumparare, desi obligatia de a-i plati pretul si-a indeplinit-o, solicita sa se constate ca intervenita vanzarea-cumpararea intre parti si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.
Deoarece antecontractul este o promisiune  bilaterala de a  contracta, in caz de neexecutare a obligatiei asumate raspunderea este contractuala, iar executarea silita in natura a obligatiei de a face se asigura prin actiunea personala, avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act  de vanzare-cumparare, supusa termenului de prescriptiei prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958.
Acest termen curge din momentul incheierii conventiei, insa atunci cand promitentul cumparator a preluat imobilul, detinerea lui cu acordul promitentului vanzator, echivaleaza  cu recunoasterea dreptului acestuia, in sensul art. 16 lit.a) din decret.
In prezenta cauza, reclamanta precizeaza ca a preluat bunul odata cu  incheierea antecontractului de vanzare-cumparare, avand stapanirea lui si in prezent.
In drept, au fost invocate disp. art. 948, 969, 970 art. 1073-1077 C.civ.
Au fost anexate, in copie, inscrisuri : antecontractul de vanzare-cumparare perfectat intre vanzatorul promitent M. M. si T. M. in calitate de promitenta cumparatoare, autentificat prin incheierea nr.81 din 22.02.2000 la BNP V. E.; contractul de vanzare-cumparare imobiliara  autentificat prin Incheierea nr. 79 din 04.01.1999 la BNP V. E.;  copia cartii de identitate a reclamantei.
In sustinerea pretentiilor deduse judecatii, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri,  sens in care au fost depuse : adresa emisa de  O.C.P.I. Constanta referitor la situatia juridica a imobilului in litigiu, din care rezulta ca  in urma verificarilor efectuate la BCPI M., imobilul in litigiu nu are alocat numar cadastral si nici carte funciara deschisa si adresa nr. 4924 din 24.05.2011 emisa de Primaria Orasului Harsova, din care rezulta ca valoarea de vanzare catre chirias a unui apartament situat in orasul Harsova str. P. nr.., stabilita in urma efectuarii unei evaluari intocmita de catre expert evaluator este de 1.154  euro, in luna mai 2011.
Legal citat paratul nu au depus intampinare, si nu s-a prezentat in intanta pentru a-si preciza pozitia procesuala.
Procedand la judecarea cauzei, din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 22.02.2000, a fost perfectata o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare, materializata in inscrisul intitulat "antecontract de vanzare-cumparare" .
Potrivit clauzelor inserate in antecontract, vanzatorul promitent se obliga sa faca toate demersurile in vederea obtinerii actelor necesare incheierii in forma solemna a contractului de vanzare-cumparare, respectiv schitele cadastralale si numarul de cadastru de la O.N.C.G.C. -Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Constanta, adeverinta si certificatul de sarcini.
Desi paratul si-a  asumat obligatia de a face toate demersurile in vederea obtinerii actelor necesare incheierii in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare, aceasta obligatia nu a fost indeplinita, conform raspunsului dat de O.C.P.I. Constanta prin adresa aflata la fila 20, referitor la situatia juridica a imobilului in litigiu din care rezulta ca  in urma verificarilor efectuate la BCPI M., imobilul in litigiu nu are alocat numar cadastral si nici carte funciara deschisa .
Potrivit disp. art. 111 C.pr.pen. partea care  are interes poate sa faca cerere pentru  constatarea existentei sau neexistentei unui drept.Cererea nu poate fi primita daca partea poate  cere realizarea dreptului.
Chiar daca conventia de antecontract de vanzare-cumparare nu  a avut efecte translative de proprietate ce a conferit  reclamantei comparator o posesiune,  intrunind  cele doua elemente  corpus si animus, pe care a exercitat-o in conditiile  art. 1846 si urm.C.civ. pana in prezent.
La baza incheierii antecontractului  de vanzare-cumparare autentificat  sub nr. 81/22.02.2000  a stat  contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 79/1999 - B.N.P. V. E. din care rezulta ca paratul M. M. este titularul dpreptului de proprietate asupra imobilului care face  obiectul  prezentei cereri.
Din probatoriul administrat rezulta ca  partile s-au inteles  cu privire la  incheierea contractului de vanzare-cumparare, pretul a fost platit, dar incheierea in forma autentica a contractului  nu a avut loc, motiv pentru care instanta urmeaza  admite actiunea, constatand intervenita  vanzarea-cumpararea  imobilului situat  pe strada  P., nr. bl. ap. din orasul H., judetul C. intre parti, conform  antecontractului  de  vanzare- cumparare  autentificat  sub nr.  81/22.02.2000 BNP V. E. .


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:Admite actiunea civila avand ca obiect constatarea vanzarii-cumpararii formulata de reclamanta T. M., domiciliata in loc.H., str. P., nr..bl., sc., et., ap., jud.C, in contradictoriu cu paratul M. M.,  domiciliat in orasul H., str. P., nr., bl., sc., et., ap., jud. C..
In baza art. 111 C.pr.civ.
Constata  intervenita  vanzarea-cumpararea  imobilului situat  pe strada  P., nr., bl., ap. din orasul H., judetul C. intre parti, conform antecontractului de  vanzare-cumparare autentificat sub nr.  81/22.02.2000 BNP V. E. .
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 26.05.2011.

PRESEDINTE,                                       GREFIER,
                 S.   F.          G.C.

Red.jud.S.F. -28.06.2011
Dact.gref.G.C. -
Ex. - 4 -
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013