InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

SENTINTA CIVILA

(Hotarare nr. 6518 din data de 19.11.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. 3927/1748/2014

ROMANIA
JUDECATORIA CORNETU
SENTINTA CIVILA NR.6518
SEDINTA  PUBLICA DIN DATA DE  19.11.2014
INSTANTA CONSTITUITA  DIN:
PRESEDINTE:
GREFIER : Pe rol  se afla solutionarea cauzei civile privind pe creditor F.R.  si pe debitor A., avand ca obiect ordonanta de plata OUG 119/2007/art.1013 Cpc su.
           Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 12.11.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 19.11.2014, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele.

INSTANTA

Prin cererea de chemare in judecata, inregistrata pe rolul Judecatoriei Cornetu la data de 18.07.2014, sub nr. de dosar 3927/1748/2014, creditoarea  F.R a solicitat in contradictoriu cu debitorul  A. emiterea unei ordonante de plata prin care sa fie obligat acesta la plata sumei de 47559,99 lei, reprezentand debit principal si penalitati de intarziere, cu cheltuieli de judecata.
In motivare, creditoarea a aratat ca intre aceasta si debitor s-au desfasurat relatii comerciale, constand in livrarea unor marfuri catre aceasta din urma. Creanta este certa, cuantumul pretului fiind cuprins in factura, lichida, catimea sa fiind determinata prin aceasta, si exigibila, obligatia fiind ajunsa la termen.
In drept, creditoarea a invocat dispozitiile art. 1013 si urm. C.Pr. Civ.
La  data de 23.09.2014, creditoarea si-a modificat cererea in sensul diminuarii debitului solicitat la suma de 20.613,47 de lei, reprezentand penalitati de intarziere, fata de imprejurarea ca debitorul a achitat debitul principal in cursul procesului.
In sustinerea cererii a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Debitorul nu a formulat intampinare.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.
Analizand intregul material probator administrat in cauza, retine urmatoarele:
In fapt, intre creditoare si debitor s-au desfasurat relatii comerciale constand in livrarea unor marfuri, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 81/13.05.2010
  Pentru contravaloarea serviciilor prestate creditoarea a emis  o serie de facturi fiscale, insusite de deditor prin semnare, in valoare de   31.260,15 lei.
In cursului procesului debitorul a achitat suma de 31.260,15 lei.
Instanta constata ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1013 alin. 1 C. Pr. Civ., conform caruia  procedura prevazuta de Titlul IX al C. Pr. Civ. se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte civile.
De asemenea, instanta retine ca debitorul nu a formulat intampinare, desi a fost legal citat cu aceasta mentiune, iar, conform art. 1018 alin. 3 C. Pr. Civ., in cazul nedepunerii intampinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului, astfel ca debitorul nu mai poate contesta caracterul cert, lichid si exigibil al creantei. 
Totodata instanta are in vedere si faptul ca debitorul a achitat  debitul principal, in cursul procesului, ceea ce echivaleaza cu o recunoastere a  pretentiilor creditorului.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, instanta constata ca potrivit art. art. VIII din contractul de vanzare-cumparare nr. 81/13.05.2010, cumparatorul pentru orice intarziere in plata pretului  datoreaza penalitati de intarziere in cuamtum de 0,2 % zi si ca acesta este de drept in intarziere, conform art. IV din acelasi contract.
Pentru aceste motive va fi obliga debitorul la plata sumei  de 20.613,47 lei, calculata de la data scadentei si pana la data de 28.08.2014, cu titlu de penalitati de intarziere , conform calculului depus la dosar la fila 52.
Pentru acestea instanta va admite cererea, asa cum a fost precizata, si va ordona debitoarei ca in termen de 20 zile de la data comunicarii prezentei hotarari sa achite creditoarei suma de 20.613,47  lei, cu titlu de penalitati de intarziere.
Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta va avea in vedere prevederile art. 453 CPC, astfel ca va obliga debitorului la plata sumei de 2758,12 lei, reprezentand cheltuieli de judecata din care 2558,12 lei -onorariu avocat  (f. 61-62) si 200 lei taxa juciciara de timbru (f.6) .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

           Admite cererea sa cum, a fost precizata in cauza privind pe creditor F. R., cu sediul in _____________si pe debitor A., cu sediul in ____________
          Ordona debitorului sa plateasca creditoarei, in termen de 20 de zile de la comunicarea hotararii, suma de 20 613,47 lei, cu titlu de penalitati de intarziere.
          Obliga debitorul sa plateasca creditoarei suma de 2758,12 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.
          Irevocabila pentru creditoare.
          Cu drept de cerere in anulare, in 10 zile de la comunicare, pentru debitor.
          Pronuntata in sedinta publica, azi, 19.11.2014 PRESEDINTE                                                                               GREFIER                                                                                                                                      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016