InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

Sentinta civila

(Hotarare nr. 4806/2014 din data de 15.07.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. _/1748/2014
ROMANIA
JUDECATORIA CORNETU
Sentinta civila nr. __.
Sedinta publica de la ___
Completul compus din:
PRESEDINTE: ___.
GREFIER : ____.. Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ____.  si pe parat ___., avand ca obiect  pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura de citare a fost legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei de judecata faptul ca  dosarul cu numarul mai sus mentionat se afla la primul termen de judecata, dupa care,
Instanta verificandu-si din oficiu competenta in temeiul art.131 Noul Cod pro. civ., constata ca este competenta  general, material si teritorial sa judece prezenta  cauza.
Instanta respinge exceptia litispendentei,  intrucat dosarul nr__ a fost inchis prin incheierea de anulare din data de ___. conform art.200 alin.3 Noul Cod.pro.civ.
In  baza art. 258 Noul Cod.pro.civ, raportat la art. 255 Noul Cod.pro.civ  instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile de la dosarul cauzei depuse de ambele parti, considerand-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.De asemenea respinge proba cu interogatoriul reclamantei solicitata de catre parata, intrucat nu l-a depus la dosar.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat,  instanta constata cauza in stare de judecata si in temeiul art.394 Noul Cod.pro.civ, declara inchise dezbaterile si retine cauza  spre solutionare.       

                                                             I N S T A N TA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de __. pe rolul Judecatoriei Cornetu, reclamanta ___. in contradictoriu cu parata ___, a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 4168,12 lei, reprezentand  contravaloarea ratei de prima neachitata, a sumei de 1882,1 lei cu titlu de penalitati de intarziere calculate de la data de ___.. si pana la data depunerii actiunii-__., precum si la plata penalitatilor de intarziere in continuare pana la data achitarii integrale a debitului principal, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca intre parti s-au desfasurat relatii comerciale constand in emiterea de catre reclamanta de polite RCA pentru autovehiculele paratei. Astfel, partile au convenit ca achitarea primelor sa se realizeze in 12 rate egale, prima rata fiind achitata la momentul emiterii politelor, iar urmatoarele la datele convenite.
Reclamanta a mentionat ca a emis politele RCA pentru parata, insa aceasta nu si achitat ratele aferente, cu exceptia primei rate.
In drept, cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 1270, 1357, 1516 si art. 1538 din C. civ., art. 3,4,8,48 si 53 din Legea 136/1995.
Cererea a fost legal timbrata.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, conform art. 223 alin. 3 din C.pr.civ.
Parata a depus intampinare la data de ___., desi cererea de chemare in judecata i-a fost comunicata la data de _. (dovada de comunicare la fila _), depasind termenul de 25 zile prevazut de art. 201 alin. 1 Cpc. Prin urmare, instanta constata ca parata este decazuta din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica. Cu toate acestea, parata are dreptul de a se apara fata de sustinerile reclamantei, astfel ca inscrisul intitulat intampinare va fi luat in considerare ca note scrise depuse la dosar.
Astfel, prin acest inscris parata a aratat ca, potrivit art. 8 din contract, conventia inceteaza de drept in situatia neindeplinirii obligatiei de plata a primei de asigurare de catre asigurat in termen de 5 zile de la data scadentei, cu consecinta pierderii dreptului asiguratului de a mai beneficia de efectele politei RCA, fiind vorba de un pact comisoriu de gradul IV.
Parata a mai mentionat ca nu se mai poate vorbi de existenta in continuare a obligatiei de plata a ratelor, decat cel mult pentru ultima rata scadenta si neachitata anterioara incetarii de drept a conventiei. Ratiunea neachitarii ratelor a constituit-o incheierea altor polite cu o alta societate de asigurari in conditii mai avantajoase.
In drept au fost invocate prevederile art. 205 Ncpc.

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In fapt, intre reclamanta, in calitate de asigurator RCA, si parata, in calitate de asigurat, s-au derulat  relatii comerciale in baza conventiei RCA nr. ___.., ce au constat in emiterea de catre reclamanta de polite RCA pentru autovehiculele paratei. Potrivit art. 4 din conventie, partile au convenit ca achitarea primelor sa se realizeze in 12 rate egale, prima rata fiind achitata la momentul emiterii politelor, iar urmatoarele la datele convenite.
Conform anexei 1 la contract, reclamanta a emis politele cu seria _______, indeplinindu-si obligatia asumata. De cealalta parte, parata a achitat doar prima rata aferenta politelor incheiate.
Pentru angajarea raspunderii contractuale este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: existenta unor raporturi contractuale stabilite intre parti, neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, existenta unui prejudiciu patrimonial, existenta unui raport de cauzalitate intre prejudiciu si nerespectarea obligatiilor contractuale, precum si vinovatia partii care a cauzat prejudiciul.
Existenta raporturilor contractuale dintre reclamanta si parata este dovedita prin conventia RCA nr. _____..
Conform art. 5 lit. b din contract, asiguratul are obligatia achitarii ratelor de prima conform scadentarului ce face parte integranta din conventie, iar art. 7 din aceeasi conventie prevede ca asiguratul datoreaza penalitati de intarziere calculate de la data scadentei pana la data platii efective, in cuantum de 0,1 % pe zi din valoarea ratei de prima restanta.
Prin nerespectarea obligatiei de efectuare a platii ratelor aferente politelor RCA emise, reclamantei i s-a produs un prejudiciu patrimonial cert, echivalent cu suma de 4168,12 lei, asa cum rezulta din conventie.
Cu privire la vinovatie, raportat la prevederile art. 1350, 1547,1548 din C.civ., instanta va retine faptul ca in materie contractuala culpa debitorului este prezumata, iar parata nu a facut dovada unei cauze exoneratoare de raspundere cu privire la nerespectarea obligatiilor contractuale. Mai mult aceasta a precizat in intampinare ca “ratiunea neachitarii ratelor a constituit-o incheierea altor polite cu o alta societate de asigurari in conditii mai avantajoase."
Debitul solicitat este o creanta certa, lichida si exigibila conform art. 662 Cpc, fiind o creanta ajunsa la scadenta si in privinta careia s-a nascut dreptul la actiune al reclamantei.
In conformitate cu art. 1270 alin. 1 din C.civ., contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante.
Instanta nu poate retine sustinerile paratei ca nu se mai poate vorbi de existenta in continuare a obligatiei de plata a ratelor, decat cel mult pentru ultima rata scadenta si neachitata anterioara incetarii de drept a conventiei din urmatoarele motive:
Intr-adevar, conform art. 6 din conventia  RCA nr. ______.. conventia inceteaza de drept in situatia neindeplinirii obligatiei de plata a primei de asigurare de catre asigurat in termen de 5 zile de la data scadentei, cu consecinta pierderii dreptului asiguratului de a mai beneficia de efectele politei RCA.
Insa, potrivit art. 1350 alin. 1 C.civ. “Orice persoana trebuie sa isi execute obligatiile pe care le-a contractat. (2) Atunci cand, fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acest prejudiciu, in conditiile legii."
Prin urmare, conventia a incetat, iar prejudiciul creat reclamantei trebuie reparat.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, acestea sunt datorate in temeiul art. 7 din conventie.
In concluzie, pentru ca sunt intrunite cumulativ conditiile raspunderii civile contractuale, instanta, in baza art. 1270 alin.1, 1350 alin. 1 si art. 1531 C. civ., va dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 4168,12 lei cu titlu de debit principal, la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 1882,1 lei, precum si la plata sumei corespunzatoare penalitatilor de intarziere calculate de la data depunerii actiunii - ___.. - si pana la data platii integrale a debitului.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, retinand culpa procesuala a paratei, in temeiul art. 453 Cpc, instanta va obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 433,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea de chemare in judecata privind pe reclamant _____..  si pe parat ______.
Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 4168,12 lei cu titlu de debit principal, la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 1882,1 lei, precum si la plata sumei corespunzatoare penalitatilor de intarziere calculate de la data depunerii actiunii - __.. si pana la data platii integrale a debitului.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 433,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, ____.. PRESEDINTE:                                                                                       GREFIER :

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016